10620 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Tin hoạt động

BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH HỌP THẨM TRA BÁO CÁO, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾTTRÌNH KỲ HỌP THỨ 12 HĐND TỈNH, KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2011 - 2016
(Ngày đăng :28/11/2015 10:34:48 SA)


Đ/c Vũ Văn Hoàn, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp

Chuẩn bị kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh, khóa XIII, Ban Pháp chế HĐND tỉnh được phân công thẩm tra 5 nội dung, gồm: Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng biên chế hành chính và số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của tỉnh năm 2015; tờ trình và dự thảo nghị quyết về giải thể, chia tách, thành lập các bản thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mường Tè; báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh năm 2015; dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 5 năm (2016 – 2020) (Phần quốc phòng – an ninh); về báo cáo và dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2015, kế hoạch năm 2016 (Phần quốc phòng – an ninh).

Ngày 27/11/2015 Ban Pháp chế đã tiến họp với các ngành để làm rõ các nội dung trước khi hoàn thiện 03 báo cáo thẩm tra trình kỳ họp thứ 12 gồm: Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng biên chế hành chính và số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của tỉnh năm 2015; tờ trình và dự thảo nghị quyết về giải thể, chia tách, thành lập các bản thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mường Tè; báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh năm 2015.

Thẩm tra Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng biên chế hành chính và số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của tỉnh năm 2015, Ban Pháp chế HĐND tỉnh cho rằng UBND tỉnh đã thực hiện đúng quy định về giao biên chế, cụ thể đã giao 2.067 biên chế hành chính (tăng 31 biên chế so với năm 2014), đạt 99,32%; số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp và các tổ chức 18.840 người, đạt 99,7%. Cũng theo Ban Pháp chế, việc UBND tỉnh để dự phòng 14 biên chế hành chính và 39 chỉ tiêu làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh là phù hợp với tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Về tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế, thực hiện chế độ chính sách, theo Ban Pháp chế, UBND tỉnh đã chủ động ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức ngành giáo dục – đào tạo năm 2015 và thực hiện tuyển dụng đúng quy định, chất lượng tuyển dụng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.

Công tác quản lý, sử dụng biên chế  hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015 đã được UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đúng quy định, đã quan tâm cử đi đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, công chức, người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện tốt; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật được thực hiện kịp thời…

Tuy nhiên, Ban cũng cho rằng còn một số hạn chế như: chưa có kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố; chưa tổ chức thi hoặc xét thăng hạng công chức; công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật, kỷ cương ở một số đơn vị chưa chặt chẽ nên còn có trường hợp cán bộ, công chức vi phạm bị kỷ luật (toàn tỉnh có 49 trường hợp bị kỷ luật); một số sinh viên cử tuyển sau khi ra trưởng chưa bố trí được việc làm,…

Đ/c Nguyễn Tiến Tăng, Giám đốc Sở Nội vụ giải trình các nội dung liên quan tại cuộc họp

Tại cuộc họp thẩm tra, đồng chí Nguyễn Tiến Tăng, Giám đốc Sở Nội vụ đã giải trình về các nội dung liên quan như: Tỷ lệ công chức, viên chức vi phạm kỷ luật với số lượng đã nêu là không cao, chỉ chiếm 0,002%; việc tuyển dụng của một số đơn vị sự nghiệp như sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp y tế chưa thực hiện do hiện nay và thời gian tới, biên chế của các ngành này cần phải giảm để đảm bảo chủ trương về tinh giản biên chế và tình hình thực tế; vấn đề về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức thực tế là không chậm như đánh giá của Ban Pháp chế, tuy nhiên Sở nhận trách nhiệm, nhất là việc tổ chức thi tuyển công chức; về số lượng sinh viên cử tuyển chưa bố trí được việc làm, hiện nay toàn tỉnh còn 29 sinh viên chưa bố trí được việc làm do ngành nghề đào tạo không phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, Sở đã có biện pháp để từng bước bố trí các cháu vào làm việc tại các xã, phường trong trường hợp có đủ trình độ, năng lực.

Tham gia vào nội dung thẩm tra, đại biểu Vũ Thị Huyền, Phó Ban Văn hóa – Xã hội cho rằng, công tác quản lý, sử dụng biên chế cơ bản khoa học, tinh, gọn và đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, hiện nay một số đơn vị cần xem xét để bố trí, sử dụng biên chế cho phù hợp, tránh lãng phí như biên chế của Trung tâm giáo dục, lao động xã hội ở các huyện và biên chế của các phòng khám đa khoa khu vực, đồng chí đề nghị Sở Nội vụ nghiên cứu để có có biện pháp tham mưu cho UBND tỉnh; Sở cũng cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Kết luận về nội dung thẩm tra, đồng chí Vũ Văn Hoàn yêu cầu Sở Nội vụ tiếp tục quan tâm rà soát, xây dựng kế hoạch đào tạo đối với cán bộ, công chức ở cơ sở, kế hoạch phải chặt chẽ, chi tiết, sát với thực tế; tăng cường tổ chức đào tạo về quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức để đảm bảo chất lượng được nâng cao...

Thẩm tra tờ trình và dự thảo nghị quyết giải thể, chia tách, thành lập các bản thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mường Tè.

Ban Pháp chế cho rằng, việc thực hiện quy trình xây dựng đề án giải thể, chia tách, thành lập các bản thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mường Tè đã cơ bản đảm bảo quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ, Ban nhất trí với phương án giải thể, chia tách, thành lập các bản, khu phố theo nội dung trình của UBND tỉnh. Ban Pháp chế đề nghị UBND tỉnh làm rõ về vị trí địa lý một số bản mới được thành lập cho đúng với thực tế.

Giải trình về nội dung này, đồng chí Nguyễn Tiến Tăng tiếp thu để xem xét lại và sẽ có báo cáo bổ sung sau.

Thẩm tra báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh năm 2015.

Theo đánh giá của Ban Pháp chế, ngoài những kết quả đạt được, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp vẫn còn xảy ra tình trạng trả hồ sơ điều tra bổ sung và án đình chỉ còn nhiều; công tác xét xử và thi hành án hình sự còn một số hạn chế như chất lượng xét xử của Tòa án hai cấp còn để xảy ra tình trạng cải sửa, hủy án; việc áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ, phạt tiền còn chiếm tỷ lệ cao; công tác phối hợp quản lý, theo dõi, giám sát đối tượng được hướng án treo, cải tạo không giam giữ thực hiện còn chưa chặt chẽ. Ban đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh giải trình làm rõ sự chênh số liệu thi hành án hình sự (Viện Kiểm sát kiểm sát án hình sự 601/681 bị án; Tòa án ra quyết định thi hành 537/672 bị án).

 Kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Văn Hoàn, Trưởng Ban Pháp chế đánh giá cao các ngành, các cơ quan liên quan và đại biểu dự họp đã nêu cao tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, tích cực tham gia ý kiến, đối với các ý kiến của đại biểu và giải trình của các ngành, Ban sẽ xem xét để bổ sung, hoàn thiện báo cáo thẩm tra trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh.

Tin, ảnh: Nguyễn Thị Thủy

Tin liên quan

Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại huyện Than Uyên và Phong Thổ về hoạt động Tư pháp năm 2022(25/11/2022 4:57:53 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ mười một (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(28/10/2022 3:49:53 CH)

Học sinh tiểu học, trung học cơ sở ở các xã khu vực II được hỗ trợ tiền ăn trong năm học 2019 – 2020(14/01/2019 3:18:26 CH)

Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (07/05/2018 8:05:13 CH)

Giám sát việc thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (thu đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) công trình dịch vụ tiện ích công cộng khác tại Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng (19/10/2017 1:47:53 CH)

Tin mới nhất

Thảo luận Tổ về các Dự án Luật tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(07/06/2023 8:15:10 SA)

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV tại huyện xã Tả Lèng, huyện Tam Đường (06/06/2023 11:24:32 SA)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Tổng công ty Điện lực Miền Bắc(06/06/2023 11:39:20 SA)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Ta Gia, huyện Than Uyên(04/06/2023 3:56:12 CH)

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV tại xã Phúc Than, Mường Than, huyện Than Uyên (01/06/2023 4:47:18 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này