5676 lượt truy cập
Trang chủ Tin hoạt động Đoàn ĐBQH Tin hoạt động

Nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2017 (*)
(Ngày đăng :13/12/2016 4:56:03 CH)


Đồng chí Vũ Văn Hoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Sau 4 ngày làm việc, Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh đã thành công tốt đẹp. Tại phiên bế mạc (sáng 10/12), đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng bế mạc kỳ họp, Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh đăng toàn văn bài phát biểu này.

- Kính thưa đ/c Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy!

- Thưa các đ/c lãnh đạo tỉnh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh!

- Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và Nhân dân toàn tỉnh!

- Thưa các đồng chí! 

Với tinh thần tích cực, khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV đã hoàn thành chương trình làm việc đề ra.

Cùng với việc chuẩn bị tốt nội dung trình kỳ họp, tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại kỳ họp; HĐND tỉnh đã tập trung trí tuệ, thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2016, kế hoạch nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2017, các báo cáo, tờ trình và quyết định ban hành các nghị quyết.

Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2016, HĐND tỉnh thống nhất đánh giá: Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, các cấp uỷ; sự chủ động, quyết tâm cao trong chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đặc biệt phát huy đoàn kết, đồng thuận của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội năm 2016 đã đạt được kết quả quan trọng: Cơ bản đã triển khai toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và các nghị quyết, đề án chuyên đề của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các chỉ tiêu chủ yếu năm 2016 ước cơ bản đạt và vượt kế hoạch; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá; sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực; xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai quyết liệt; sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển; thu ngân sách đạt khá, quản lý thu chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; kết cấu hạ tầng nông thôn, nông nghiệp được quan tâm đầu tư; thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp có sự chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên; công tác chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân được đảm bảo; các hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao được mở rộng phát triển; giải quyết việc làm, giảm nghèo,an sinh xã hội được quan tâm, đời sống của Nhân dân tiếp tục được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quan hệ đối ngoại được duy trì mở rộng; chính quyền các cấp được củng cố, kiện toàn, ổn định hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cùng với những kết quả đạt được, HĐND tỉnh đồng thuận và phân tích, đánh giá sâu sắc hơn những hạn chế, yếu kém đã nêu trong báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và nhấn mạnh những hạn chế về công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chỉ tiêu nhiệm vụ chưa thật quyết liệt; triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới còn nhiều khó khăn; tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản và tỷ lệ giải ngân còn chậm; tình hình sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã còn khó khăn, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã dừng hoạt động và giải thể;chất lượng giáo dục vùng sâu, vùng xa chuyển biến chậm. Những khó khăn, hạn chế trong sản xuất nông nghiệp vùng cao, công tác giáo dục, y tế, môi trường chậm được khắc phục; đời sống của một bộ phận dân cư, nhất là vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa vẫn còn nhiều khó khăn; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chỉ số đo lường hiệu quả quản trị hành chính công, năng lực cạnh tranh của tỉnh đạt thấp.

Những hạn chế, yếu kém có trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương và người đứng đầu chính quyền cơ quan, đơn vị cần phải được thẳng thắn kiểm điểm đánh giá, có giải pháp khắc phục trong chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, nhất làviệc quản lý và nâng cao tinh thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ở từng cấp, từng ngành, từng địa phương, từng cơ quan, đơn vị.

Trên cơ sở kết quả năm 2016, phân tích, dự báo tình hình, HĐND tỉnh đã quyết định kế hoạch năm 2017 với 9 nhóm chỉ tiêu quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tài chính, thương mại, dịch vụ, văn hóa, xã hội và xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội; phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt trên 9,89%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 25 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo 3,78%. Thống nhất các nhóm nhiệm vụ, giải pháp có tính quyết liệt nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, trọng tâm là:

- Về kinh tế: Đẩy mạnh sản xuất nông lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, phát triển trang trại, gia trại, thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư phát triển nông nghiệp, phát triển mạnh mẽ liên kết nông dân với doanh nghiệp; quy hoạch hình thành phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung chất lượng cao như lúa, chè, quế, sơn tra, dược liệu… phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, bảo vệ và phát triển rừng. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp lợi thế như thủy điện, chế biến nông lâm sản, sản xuất vật liệu; huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội; mở rộng thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ, đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho thúc đẩy đầu tư phát triển; tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, quản lý thị trường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; quản lý thu chi ngân sách chặt chẽ, thực hành triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; dành nguồn lực cho đầu tư phát triển; sử dụng hiệu quả các nguồn lực, các chính sách tài chính, tín dụng; chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

- Về lĩnh vực phát triển văn hóa, xã hội: Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là giáo dục vùng sâu, vùng xa; chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đảm bảo y tế dự phòng, thực hiện hiệu quả công tác dân số kế hoạch hóa gia đình; giảm tỷ lệ tảo hôn, sinh con thứ 3, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn phát triển các giá trị văn hóa đạo đức tốt đẹp của dân tộc; đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; thực hiện quyết liệt chương trình giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo; quản lý chặt chẽ tài nguyên đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước; bảo vệ phòng chống ô nhiễm môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai.

- Tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh; gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh biên giới, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội, phòng chống, trấn áp các loại tội phạm, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, toàn dân tham gia phòng chống tội phạm; thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu các vụ tai nạn, vi phạm an toàn giao thông; tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả đối ngoại.

- Về xây dựng chính quyền: Tập trung củng cố tổ chức bộ máy, cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, trách nhiệm người đứng đầu, quản lý phát huy năng lực, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường kỷ cương, kỷ luật; tăng cườngtrách nhiệm phối hợp của các cấp, các ngành, các địa phương; tiếp tục rà soát sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế.

Kỳ họp đã tập trung xem xét, thảo luận các báo cáo và đánh giá cao kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân tỉnh; xem xét báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri; các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh năm 2016 và việc chỉ đạo thực hiện trách nhiệm sau chất vấn tại kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp đã dành thời gian thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu đã nêu cao trách nhiệm nắm tình hình bức xúc, dư luận, phản ánh của cử tri để phản ánh và chất vấn người có trách nhiệm, lãnh đạo UBND tỉnh và giám đốc sở được chất vấn đã nghiêm túc xem xét trả lời, xác định trách nhiệm, đề ra hướng giải quyết đáp ứng sự mong đợi của cử tri.

Trên cơ sở cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh đã thảo luận và quyết định thông qua các nghị quyết thường kỳ theo nhiệm vụ, quyền hạn và các nghị quyết về cơ chế tài chính, ngân sách, đầu tư, chính sách, chương trình phát triển du lịch, kinh tế cửa khẩu đến năm 2020. Cácnghị quyết được xem xét, thảo luận, thông qua bảo đảm phù hợp và sát với tình hình thực tế địa phương; là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành triển khai thực hiện nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao đời sống Nhân dân.

HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh,các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua; đề nghị Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể tỉnh tuyên truyền vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên đồng thuận tích cực thực hiện đảm bảo nghị quyết đi vào cuộc sống.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Đăng Khải, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đại biểu tín nhiệm bầu với số phiếu bầu rất cao. HĐND tỉnh tin tưởng với sự tín nhiệm đó, ông Nguyễn Đăng Khải sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, xứng đáng với niềm tin tưởng của đại biểu HĐND tỉnh.

Sau kỳ họp này, theo kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp sớm tổ chức tiếp xúc cử tri; báo cáo kết quả kỳ họp đến toàn thể cử tri trong tỉnh, lắng nghe và phản ánh kịp thời ý kiến của cử tri về kỳ họp đến Thường trực HĐND tỉnh; tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết, việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và việc thực hiện sau chất vấn, trả lời chất vấn; đồng thời tập trung tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và nghị quyết của HĐND tỉnh.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa các đồng chí!

Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIV đã thành công tốt đẹp. Thay mặt HĐND tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, các vị đại biểu, khách quý; cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, các cấp, các sở ngành tỉnh; HĐND tỉnh ghi nhận sự hoạt động tích cực, hiệu quả của các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND, các vị đại biểu HĐND, các cơ quan tham mưu, phục vụ; cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh - truyền hình Trung ương và địa phương kịp thời phản ánh, thông tin, tuyên truyền về kỳ họp góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi, góp ý kiến của cử tri và Nhân dân toàn tỉnh.

HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2017.

Kính chúc các vị đại biểu, khách quý, cử tri và Nhân dân trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh.

Xin trân trọng cảm ơn!

                                                                                                                                                                                                   (*) Tiêu đề do BBT đặt

Tin liên quan

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri Phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu(24/06/2022 3:12:04 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Pha Mu, huyện Than Uyên(24/06/2022 2:26:56 CH)

Đại biểu Tao Văn Giót - Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia thảo luận tại Hội trường dự án Luật Thanh tra (sửa đổi)(13/06/2022 4:54:38 CH)

Đại biểu Nguyễn Hữu Toàn - Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu chất vấn Bộ Trưởng Bộ Giao thông Vận tải (11/06/2022 2:59:23 CH)

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì thảo luận tại tổ(11/06/2022 2:37:42 CH)

Tin mới nhất

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh tại các xã Bum Nưa, Vàng San huyện Mường Tè(12/08/2022 2:27:26 CH)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh tại các xã Ta Gia, Mường Than, Khoen On huyện Than Uyên(12/08/2022 2:23:50 CH)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XV tại các xã: Mường Kim, Mường Cang, huyện Than Uyên.(09/08/2022 8:18:40 CH)

Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND tỉnh tháng 7 năm 2022(10/08/2022 2:32:12 CH)

Báo cáo số 338/BC-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh về kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh(10/08/2022 2:05:15 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này