30622 lượt truy cập
Trang chủ Tin hoạt động Đoàn ĐBQH Tin hoạt động

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Luật Điện ảnh (sửa đổi), Luật Kinh doanh Bảo hiểm (sửa đổi)
(Ngày đăng :20/10/2021 9:28:08 SA)


Đ/c Hoàng Quốc Khánh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh hái quát nội dung sửa đổi Luật

Để chuẩn bị nội dung tham gia kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, ngày 18/10/2021 Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Hoàng Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ĐBQH tỉnh khóa XV chủ trì tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Luật Điện ảnh (sửa đổi), Luật Kinh doanh Bảo hiểm (sửa đổi). 

Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh, các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Liên đoàn Lao động tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Khánh khái quát một số nội dung của luật sửa đổi lần này cũng như một số điểm điểm mới so với luật hiện hành.

Theo đó, dự án Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi) nội dung cơ bản đã thể chế các quan điểm, định hướng đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Đảng như: Tập trung sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống danh hiệu thi đua; hoàn thiện hệ thống hình thức khen thưởng; hoàn thiện chế định về thẩm quyền và trách nhiệm quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; cải cách thủ tục hành chính trong thi đua, khen thưởng, cụ thể như: về thi đua luật đã sửa đổi, bổ sung 18 điều nhằm thể chế hoá Chỉ thị số 34-CT/TW về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; về khen thưởng luật đã sửa đổi, bổ sung 53 điều với nhiều nội dung mới để bảo đảm bao quát hết các đối tượng khen thưởng, phù hợp với vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền công tác khen thưởng trong hệ thống chính trị; đảm bảo cân đối khen thưởng khu vực cơ quan nhà nước và khu vực ngoài nhà nước; về thẩm quyền và trách nhiệm quản lý nhà nước luật đã bổ sung quy định thẩm quyền công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và phân cấp cho bộ, ban, ngành, tỉnh quy định cụ thể tiêu chuẩn một số danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền; về cải cách thủ tục hành chính đã giảm số lượng hồ sơ, thành phần hồ sơ, đơn giản hóa hồ sơ, ứng dụng công nghệ thông tin,…

Đối với Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) đã cụ thể hóa 07 nhóm chính sách như: mô hình tổ chức, điều kiện thành lập, hoạt động; mô hình quản lý tài chính; nguyên tắc bình đẳng, minh bạch và an toàn cho các giao dịch bảo hiểm; sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo đảm an toàn, đề phòng hạn chế tổn thất, phòng ngừa gian lận bảo hiểm, nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho phát triển bảo hiểm.

Đối với Luật Điện ảnh (sửa đổi) nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp năm 2013 để xây dựng nền điện ảnh Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong tổng thể phát triển của văn hóa - xã hội, đảm bảo tính minh bạch, tính khả thi cao và tính thống nhất trong hệ thống pháp luật. Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI; Kết luận số 76-KL/TW ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW; Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về nhiệm vụ trọng tâm xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hoá thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Tại hội nghị có 5 lượt ý kiến tham gia vào 25 nội dung của 3 dự án luật, cụ thể: đối với Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi), đồng chí Nguyễn Công Thiếp Phó Giám đốc sở Tư pháp cho rằng: “Các hành vi bị nghiêm cấm” quy định tại Điều 12 nhìn chung chỉ tập trung vào nghiêm cấm hành vi của nhóm đối tượng tổ chức thực hiện thi đua, khen thưởng và nhóm đối tượng đề nghị khen thưởng mà chưa đề cập đến nhóm đối tượng trung gian là những người thực hiện thủ tục thi đua, khen thưởng. Do đó, đề nghị bổ sung quy định đối tượng này vào khoản 6 vào Điều 12 của dự thảo luật. Tiếp đó, từ Điều 39 đến Điều 44, một số điểm, khoản đề nghị cần quy định cụ thể, luật hóa không nên đưa vào hướng dẫn trong nghị định. Điều 74, 75 cần rà soát để chỉnh sửa cho rõ ràng, đầy đủ, cụ thể hơn tránh nhiều cách hiểu khác nhau,…

Đồng tình với ý kiến của đồng chí Nguyễn Công Thiếp tại Điều 39 đến Điều 44, Điều 74, 75, đồng chí Mạc Quang Dũng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho rằng Điều 18 cần bổ sung thêm một số đối tượng khen thưởng như hợp tác xã, các tổ chức kinh tế,…

Đối với Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi): Theo quy định tại khoản 2 Điều 12 thì doanh nghiệp bảo hiểm có thể ký kết hợp hợp đồng bảo hiểm con người và hợp đồng bảo hiểm tài sản và thiệt hại trong cùng một hợp đồng. Như vậy thì doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có thể cung cấp cả sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ. Để đảm bảo thống nhất giữa các quy định cần quy định cụ thể việc kết hợp các loại hợp đồng bảo hiểm trong một hợp đồng bảo hiểm áp dụng trong các trường hợp được liệt kê ở khoản 3 Điều 67 đó là ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị khi tham gia vào dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Đối với Luật Điện ảnh (sửa đổi): đồng chí Trần Quang Kháng, Phó Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị cần quy định chi tiết hơn những hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 10; về nội dung phổ biến phim trên không gian mạng tại Điều 22, đề nghị xem xét, cân nhắc việc giao một cơ quan kiểm tra, xử lý vì đây là không gian mạng, nếu phối hợp xử lý sẽ không đảm bảo tính kịp thời,…

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến tham gia của các đại biểu dự hội nghị, giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tổng hợp, tiếp thu các ý kiến; đồng thời đề nghị tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp đóng góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị trong hoạt động xây dựng pháp luật./.

QH

Tin liên quan

ĐOÀN ĐBQH TỈNH KHẢO SÁT LÀM VIỆC VỚI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV(25/09/2023 8:48:27 SA)

Đoàn ĐBQH tỉnh thăm, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ trên địa bàn các xã Ma Li Pho, Dào San huyện Phong Thổ(26/07/2023 3:39:59 CH)

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV tại huyện Phong Thổ(04/07/2023 7:32:32 CH)

Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV trên địa bàn huyện Sìn Hồ(04/07/2023 10:14:03 SA)

Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV trên địa bàn huyện Tam Đường(03/07/2023 3:33:37 CH)

Tin mới nhất

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu(25/09/2023 11:24:49 SA)

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỮ 18 (CHUYÊN ĐỀ) HĐND TỈNH KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021-2026(25/09/2023 10:47:33 SA)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH KHẢO SÁT LÀM VIỆC VỚI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV(25/09/2023 8:48:27 SA)

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này