10534 lượt truy cập
Trang chủ Tin hoạt động Đoàn ĐBQH Tin hoạt động

CHI BỘ VĂN PHÒNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2015, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2016
(Ngày đăng :06/01/2016 11:05:12 SA)


Quang cảnh hội nghị

Chiều ngày 30/12/2015, Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016. Đồng chí Trần Hữu Chí - Bí thư Chi bộ chủ trì hội nghị.

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh có 28 đảng viên, trong đó đảng viên chính thức 26 đồng chí; 02 đảng viên dự bị; đảng viên người dân tộc thiểu số có 9 đồng chí; đảng viên nữ 12 đồng chí; cấp ủy Chi bộ gồm 05 đồng chí gồm: Bí thư, Phó Bí thư và ở Chi ủy viên.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2015 Chi bộ Văn phòng có những thuận lợi, song cũng gặp một số khó khăn như: Việc duy trì chế độ sinh hoạt theo quy định khó đảm bảo đúng thời gian theo định kỳ do nhiều bộ phận, nhiều chức năng nhiệm vụ khác nhau, nhiều đảng viên đi công tác vắng thường xuyên; bên cạnh đó Chi bộ cơ quan Văn phòng là đơn vị đặc thù tham mưu đa ngành, đa lĩnh vực trong khi số chuyên viên để bố trí tham mưu theo đúng ngành, đúng lĩnh vực không đủ ảnh hưởng phần nào đến chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, năm 2015 Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã lãnh đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ, cụ thể:

Đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đã tổ chức, quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến 100% cán bộ, công chức, trong đó tuyên truyền về Hiến pháp năm 2013 gắn với cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tuyên truyền Chỉ thị 36-CT/TW ngày 30/4/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tuyên truyền giáo dục truyền thống nhằm ôn lại, phát huy truyền thống yêu quê hương, đất nước, ý chí tự lực, tự cường; tinh thần đoàn kết,…

Về công tác giáo dục lý luận chính trị, Chi bộ luôn quan tâm tạo điều kiện để nâng cao trình độ lý luận cho đảng viên; đã xét cử 03 đồng chí học lớp Trung cấp lý luận chính trị; 02 đảng viên mới kết nạp tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới; 03 đồng chí tham gia học lớp cảm tình Đảng.

Về công tác xây dựng Đảng: Năm 2015 Chi bộ đã kết nạp cho 02 quần chúng vào Đảng; xét cảm tình đảng cho 03 quần chúng ưu tú trình Đảng ủy Khối các cơ quan công nhận; chuyển đảng chính thức cho 01 đồng chí; làm thủ tục trao thẻ đảng cho 02 đồng chí; tiếp nhận 03 đảng viên về cơ quan công tác; chuyển sinh hoạt đảng cho 03 đồng chí do chuyển sang cơ quan khác công tác; giới thiệu 06 đồng chí về sinh hoạt nơi cư trú,…

Trong công tác tổ chức cán bộ, chi bộ đã lãnh đạo tốt việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Văn phòng, cụ thể: Đã tiếp nhận 03 đồng chí về cơ quan công tác; chuyển công tác cho 03 cán bộ, công chức, lao động; tiếp nhận và bổ nhiệm 01 đồng chí Chánh Văn phòng; 01 trưởng phòng; 03 Phó Trưởng phòng đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Về công tác kiểm tra, giám sát: Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm lãnh đạo thực hiện, hình thức giám sát phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, trong đó chủ yếu giám sát thường xuyên thông qua các cuộc họp của cơ quan, các buổi sinh hoạt Cấp ủy, Chi bộ hàng tháng. Về giám sát chuyên đề, năm 2015, Chi bộ đã tổ chức 01 cuộc giám sát chuyên đề đối với 01 đồng chí lãnh đạo Phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị. Kết quả giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề không có đảng viên vi phạm kỷ luật, vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Đảng viên Nguyễn Ngọc Hoài trình bày bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2015 trước Chi bộ

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Chi bộ đã bám sát chức năng nhiệm vụ và chương trình công tác của cơ quan để thực hiện lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, Chi bộ đã xây dựng nội dung hoạt động của chi bộ phù hợp với đặc điểm của cơ quan; đã lãnh đạo cán bộ, công chức,đảng viên Văn phòng làm tốt chức năng tham mưu, phục vụ cho Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, nhất là lãnh đạo thực hiện tốt việc tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề; tiếp xúc cử tri và tham dự các kỳ họp Quốc hội khóa XIII; tham mưu, giúp việc và phục vụ Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thành công 03 kỳ họp (trong đó 01 kỳ họp bất thường); phục vụ Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh tổ chức các cuộc giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

Cùng với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, năm 2015, Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh, an toàn cơ quan; lãnh đạo hoạt động các đoàn thể Văn phòng; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cơ quan; thu, nộp, quản lý và sử dụng Đảng phí đúng quy định.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, chất lượng công tác tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh chưa cao, có lúc chưa kịp thời; công tác tổ chức, triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa đảm bảo thời gian quy định; việc lãnh đạo khắc phục hạn chế trong đấu tranh phê bình chậm chuyển biến; công tác kiểm tra giám sát chưa đảm bảo kế hoạch đề ra.

Chi bộ đã xác định nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016 đó là: 100% cán bộ, đảng viên, công chức được học tập, quán triệt và chấp hành tốt các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 100%  đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; 100% cán bộ, công chức, lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó 90% đạt lao động tiên tiến; 30% đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở trong tổng số lao động tiên tiến; 100% tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, trên 50% tập thể lao động xuất sắc; kết nạp ít nhất 02 quần chúng ưu tú vào Đảng; xây dựng và tổ chức tốt 01 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề

Chi bộ  đã xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, đó là làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, quản lý đảng viên, công tác cán bộ; lãnh đạo thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; quan tâm thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát; lãnh đạo xây dựng các tổ chức đoàn thể, quần chúng tích cực tham gia quản lý công chức trong việc thực hiện chính sách, pháp luật; tổ chức tốt các phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo mật, phòng chống cháy nổ…

Chi bộ đã tiến hành đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2015. Kết quả 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 06 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015. Chi bộ tiếp tục đề nghị Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh xét công nhận Chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Cũng tại Hội nghị, Chi bộ đã tiến hành trao quyết định công nhận đảng viên của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cho đồng chí Vũ Thị Lương, Phó Trưởng Phòng Công tác Đại biểu Quốc hội./.

                                                                                                                                                                                        Nguyễn Thị Thủy 

Tin liên quan

Thảo luận Tổ về các Dự án Luật tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(07/06/2023 8:15:10 SA)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Tổng công ty Điện lực Miền Bắc(06/06/2023 11:39:20 SA)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia thảo luận về Kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV(01/06/2023 10:41:49 SA)

Thảo luận về kết quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng (29/05/2023 5:40:23 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Tin mới nhất

Thảo luận Tổ về các Dự án Luật tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(07/06/2023 8:15:10 SA)

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV tại huyện xã Tả Lèng, huyện Tam Đường (06/06/2023 11:24:32 SA)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Tổng công ty Điện lực Miền Bắc(06/06/2023 11:39:20 SA)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Ta Gia, huyện Than Uyên(04/06/2023 3:56:12 CH)

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV tại xã Phúc Than, Mường Than, huyện Than Uyên (01/06/2023 4:47:18 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này