19175 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Thường trực HĐND

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019
(Ngày đăng :17/08/2019 12:00:00 SA)


Phiên họp giải trình tháng 5 năm 2019

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, Thường trực HĐND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoàn thành nhiệm vụ công tác đề ra trong 6 tháng đầu năm 2019, đảm bảo tiến độ và chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động chung của HĐND tỉnh.

Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh. Việc phối hợp với UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức phiên họp liên tịch thống nhất thời gian, nội dung tổ chức kỳ họp được thực hiện sớm so với quy định, đảm bảo đủ thời gian cho cơ quan chuyên môn chuẩn bị tốt các văn bản trình kỳ họp. Công tác phân công thẩm tra, chỉ đạo các điều kiện phục vụ cho kỳ họp được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm, chỉ đạo sát sao. Nhờ thực hiện tốt công tác chuẩn bị cũng như công tác tổ chức kỳ họp mà cả kỳ họp thứ 9 (tổ chức vào ngày 28/2/2019) và kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh (tổ chức từ ngày 22 đến ngày 23/7/2019) đều thành công tốt đẹp, hoàn thành chương trình kế hoạch đã đề ra.

(Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp báo trước kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh)

Hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh

Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND tỉnh tập trung chỉ đạo các ban HĐND tỉnh theo dõi, giám sát UBND tỉnh, các cấp, các ngành triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành, việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát, chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh và giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh theo quy định. Triển khai thực hiện hoàn thành giám sát chuyên đề về thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đối với tỉnh Lai Châu từ năm 2016-2018 và giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ bảy, trước và sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh đúng quy định của pháp luật bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Về chỉ đạo, điều hòa hoạt động các ban HĐND tỉnh

Tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các ban HĐND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ và phân công cụ thể các Ban HĐND tỉnh theo chức năng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn nghiên cứu khảo sát, thu thập thông tin định kỳ báo cáo kết quả với Thường trực HĐND tỉnh tại các phiên họp hàng tháng. Chỉ đạo, điều hòa các ban HĐND tỉnh xây dựng, tổ chức và hoàn thành 03 cuộc giám sát chuyên đề và 09 cuộc khảo sát (Ban Dân tộc 02 cuộc, Ban KT-NS 02 cuộc, Ban Dân tộc phối hợp với Ban KT-NS 01 cuộc, Ban Pháp chế phối hợp Ban Dân tộc 03 cuộc, Ban Văn hóa - Xã hội 01 cuộc); nắm tình hình, thu thập thông tin theo chức năng nhiệm vụ của ban và phục vụ phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh, phục vụ công tác thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh theo quy định. Hoạt động giám sát, khảo sát của các Ban đã bám sát các quy định của pháp luật, nghị quyết của HĐND tỉnh. Qua giám sát đã chỉ rõ kết quả đạt được, những hạn chế trong quản lý, điều hành của các đơn vị được giám sát và đề xuất các giải pháp, kiến nghị phù hợp được các đơn vị được giám sát tiếp thu, khắc phục.

Về tiếp xúc cử tri; tiếp công dân, tiếp nhận và đôn đốc việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân

Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đôn đốc các tổ đại biểu xây dựng kế hoạch và tổ chức cho các đại biểu tiếp xúc cử tri tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám và trước kỳ họp thứ mười tại 157 điểm, với 8.476 lượt cử tri tham dự, tổng hợp được 762 ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong đó 44 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết và trả lời của các sở, ngành và 38 kiến nghị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh xem xét và chỉ đạo giải quyết theo quy định. Chỉ đạo làm tốt công tác tổng hợp kiến nghị cử tri chuyển đến UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Việc đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị cử tri tiếp tục được Thường trực HĐND tỉnh phân công các Ban chủ động nghiên cứu, phối hợp với các Tổ đại biểu tổ chức giám sát, khảo sát nắm tình hình về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của người đại biểu dân cử, được Nhân dân và cử tri đánh giá cao.

Hàng tháng, Thường trực HĐND tỉnh đã xây dựng lịch tiếp công dân của Chủ tịch HĐND tỉnh vào ngày 20 hàng tháng, phân công các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh tham gia tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh và thông báo rộng rãi lịch tiếp công dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin của HĐND tỉnh để Nhân dân biết.

Về tiếp nhận đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo: Trong 6 tháng đầu năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh tiếp nhận 30 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Sau khi nghiên cứu, xem xét, Thường trực HĐND tỉnh đã kịp thời trao đổi trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền những vấn đề công dân kiến nghị cần giải quyết ngay và giao các ban HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ đôn đốc, giám sát cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp hàng tháng qua đó phát huy hiệu lực, hiệu quả trong công tác tiếp nhận, đôn đốc việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

Việc thực hiện quy chế làm việc, quy chế phối hợp công tác với UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan liên quan

Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh, Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đảm bảo các nội dung phối hợp được thống nhất kịp thời, đúng quy định. 

Những hạn chế, vướng mắc: Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vẫn còn có một số hạn chế đó là: Việc theo dõi, giám sát việc thực hiện kết luận sau chất vấn, các kiến nghị sau giám sát, khảo sát và giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh tại kỳ họp một số thời điểm chưa thường xuyên, kết quả giải quyết một số nội dung chưa đạt như mong muốn và sự kỳ vọng của Nhân dân; công tác chỉ đạo đôn đốc các Ban HĐND hoàn thiện và ban hành báo cáo giám sát chuyên đề còn chậm so với kế hoạch. Việc nắm tình hình và đề xuất các nội dung chất vấn, giải trình tại phiên họp hàng tháng của Thường trực HĐND còn hạn chế.

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019: Tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 như sau: (1) Tập trung chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức tốt kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh theo quy định. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND tỉnh, tăng cường hoạt động chất vấn của đại biểu; chỉ đạo các ban HĐND tỉnh chủ động nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung trình tại kỳ họp và nâng cao chất lượng công tác thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp HĐND tỉnh. (2) Tập trung triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh. Chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền và đôn đốc, giám sát UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành. (3) Chủ động phối hợp với UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo và chuẩn bị tốt nội dung, điều kiện để tổ chức thành công kỳ họp thứ mười một HĐND tỉnh theo quy định. (4) Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả chương trình hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh 6 tháng cuối cuối năm 2019 theo kế hoạch. (5) Duy trì và nâng cao chất lượng công tác tổ chức các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh. Tiếp tục nghiên cứu tổ chức các phiên giải trình, chất vấn tại các phiên họp hàng tháng của Thường trực HĐND tỉnh. (6) Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười, trước và sau kỳ họp thứ mười một HĐND tỉnh theo quy định. Đôn đốc, giám sát các cơ quan chức năng xem xét, trả lời, giải quyết kiến nghị cử tri theo quy định. (7) Chủ động phối hợp với UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện tốt quy chế phối hợp đã ký kết để giải quyết các công việc có liên quan; phối hợp thực hiện nghiêm Quy chế tiếp công dân, tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. (8) Tiếp tục nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh./.

Lò Văn Thạch (tổng hợp)

Tin liên quan

Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Lai Châu thăm và làm việc tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)(20/05/2023 4:52:57 CH)

Phiên họp lần thứ hai mươi tám của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(19/05/2023 9:49:19 SA)

Trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho các hộ gia đình ở khu vực biên giới(15/05/2023 2:27:18 CH)

Phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(06/05/2023 3:45:43 CH)

Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026: Tổ chức phiên họp thứ hai mươi bảy(04/05/2023 3:14:56 CH)

Tin mới nhất

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khoas XV, nhiệm kỳ 2021-2026(26/05/2023 3:52:31 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại tổ kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(26/05/2023 9:54:35 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này