1056 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Thường trực HĐND

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 3 năm 2020
(Ngày đăng :01/04/2020 4:10:31 CH)


Quang cảnh phiên họp

Chiều ngày 31/3/2020, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 3 năm 2020 để cho ý kiến vào các nội dung thuộc thẩm quyền gồm: Xem xét, cho ý kiến vào báo cáo tình hình hoạt động tháng 3, nhiệm vụ tháng 4 năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh; cho ý kiến vào 05 nội dung UBND tỉnh đề nghị thống nhất giải quyết giữa hai kỳ họp. Lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Về kết quả hoạt động tháng 3, cơ bản các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh nhất trí với đánh giá trong dự thảo báo cáo và thống nhất nhận định, trong tháng 3, Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra; chỉ đạo các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh triển khai các nhiệm vụ tháng 3 theo kế hoạch; triển khai cuộc giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về tình hình thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 theo kế hoạch; tiếp tục chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, việc giải quyết 04 đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định; điều hòa hoạt động giám sát, khảo sát của các Ban HĐND tỉnh theo quy định; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tiếp xúc cử tri sau kỳ họp; tham gia Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu quốc hội giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động giai đoạn 2016-2019” trên địa bàn tỉnh Lai Châu; tham gia ý kiến vào 02 dự thảo Luật (Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp số 13/2012/QH13) đảm bảo chất lượng; chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung tổ chức phiên họp tháng 3/2020 và tuyên truyền đến cán bộ, công chức người lao động nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, kịp thời công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Đ/c Nguyễn Xuân Thức, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách phát biểu tại phiên họp

Về nhiệm vụ tháng 4 năm 2020, Thường trực HĐND tỉnh quyết định: Hoàn thành cuộc giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về tình hình thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 đảm bảo chất lượng, hiệu quả; thống nhất với UBND, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về nội dung, chương trình kỳ họp thứ mười ba HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021; Phối hợp với UBND tỉnh tập trung các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo thực hiện các cuộc giám sát chuyên đề của các Ban HĐND tỉnh khi tình hình dịch Covid-19 được đẩy lùi. Khảo sát, nắm tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh; việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo chuẩn bị nội dung tổ chức phiên họp tháng 4/2020 của Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến vào các nội dung: Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực tháng 4, nhiệm vụ tháng 5 năm 2020 và các nội dung thuộc thẩm quyền.

Về thống nhất 05 nội dung phát sinh theo đề nghị của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh nhất trí đối với 03 nội dung, 01 nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất, cụ thể:

Nhất trí điều chỉnh giảm 54 người làm việc và 04 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc huyện Tam Đường, để điều chỉnh tăng biên chế cho các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc thành phố Lai Châu (Công văn số 457/UBND-TH, ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh về điều chỉnh số lượng người làm việc, hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp).

Nhất trí bổ sung định mức sử dụng xe ô tô cho 35 cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhất trí hình thức quản lý xe ô tô phục vụ công tác chung cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh (Tờ trình số 499/TTr-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh về việc xin ý kiến bổ sung định mức và hình thức quản lý xe ô tô phục vụ công tác chung cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lai Châu).

Nhất trí phân bổ số kinh phí 5.000 triệu đồng cho Sở Nông nghiệp và PTNT để thực hiện dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2019 tỉnh Lai Châu từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2019 theo đề nghị của UBND tỉnh (Công văn số 623/UBND-KTN ngày 27/3/2020 về thống nhất phân bổ chi tiết kế hoạch nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019).

Nhất trí phân bổ chi tiết các nội dung theo đề nghị của UBND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh giao Ban Kinh tế - Ngân sách tiếp tục trao đổi với các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh để làm rõ một số nội dung trước khi tham mưu cho lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh có văn bản thống nhất với UBND tỉnh (Công văn số 630/UBND-KTN ngày 29/3/2020 về thống nhất phân bổ và giao dự toán chi tiết kinh phí chi thường xuyên đã giao nhưng chưa phân bổ chi tiết năm 2020 cho các đơn vị).

Riêng việc đề nghị giao 111 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ cho các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2020, Thường trực HĐND tỉnh nhất trí chủ trương và đề nghị UBND tỉnh hoàn thiện các văn bản trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp gần nhất (Công văn số 530/UBND-TH, ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2020).

Nguyễn Thủy

Tin liên quan

Phiên họp lần thứ bảy của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV(29/11/2021 9:01:07 CH)

Đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự lớp bồi dưỡng do Bộ Nội vụ tổ chức(24/11/2021 11:10:47 SA)

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội thảo "Một số chính sách hỗ trợ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc...”(22/11/2021 11:26:22 SA)

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn(20/11/2021 11:28:10 CH)

Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XV tại một số xã của huyện Phong Thổ(20/11/2021 11:29:36 CH)

Tin mới nhất

Phiên họp lần thứ bảy của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV(29/11/2021 9:01:07 CH)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV tại huyện Sìn Hồ (26/11/2021 4:18:08 CH)

Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội Khóa XV tại huyện Mường Tè(24/11/2021 2:18:28 CH)

Đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự lớp bồi dưỡng do Bộ Nội vụ tổ chức(24/11/2021 11:10:47 SA)

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội thảo "Một số chính sách hỗ trợ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc...”(22/11/2021 11:26:22 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này