19787 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Thường trực HĐND

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 10 năm 2019
(Ngày đăng :04/11/2019 2:27:47 CH)


Quang cảnh phiên họp

Chiều ngày 30 tháng 10 năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 10 năm 2019 để cho ý kiến vào các nội dung thuộc thẩm quyền gồm: Xem xét, cho ý kiến vào báo cáo tình hình hoạt động tháng 10; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh; kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười hai Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021; phân công thẩm tra và chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ mười hai Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Cho ý kiến đối với nội dung thống nhất theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 2415/TTr - UBND ngày 24/10/2019; báo cáo kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách địa phương (giám sát của HĐND tỉnh); kế hoạch tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Thường trực HĐND 14 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc lần thứ tám, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Về kết quả hoạt động tháng 10, cơ bản các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh nhất trí với đánh giá trong dự thảo báo cáo và thống nhất nhận định, trong tháng 10, Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện tốt việc chỉ đạo, điều hòa, phối hợp tổ chức thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, trọng tâm là chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ mười một HĐND tỉnh (kỳ họp bất thường) để xem xét, thông qua Nghị quyết về: Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021; Nghị quyết thành lập, đặt tên tổ dân phố thuộc thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ và sáp nhập, đặt tên bản thuộc huyện Tam Đường; tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh theo quy định; trình Đảng đoàn HĐND tỉnh xin chủ trương tổ chức kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh; ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp và phân công các ban HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp theo chức năng, nhiệm vụ; Ban hành kế hoạch và tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Thông qua kết luận cuộc giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách địa phương và tổ chức giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh theo kế hoạch. Tiếp tục đôn đốc UBND tỉnh và cơ quan chức năng triển khai các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành tài kỳ họp thứ mười và kỳ họp thứ mười một HĐND tỉnh; thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân và việc giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp theo đề nghị của UBND tỉnh.

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 11, Thường trực HĐND tỉnh quyết định: Tập trung phối hợp với UBND tỉnh đôn đốc các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt các nội dung trình tại kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh. Chỉ đạo, điều hòa các ban HĐND tỉnh tổ chức khảo sát, nắm tình hình phục vụ thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp bảo đảm chất lượng, tiến độ và thời gian theo quy định. Chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ họp. Hoàn thành cuộc giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh đảm bảo chất lượng; các cuộc giám sát của các Ban HĐND tỉnh theo kế hoạch; tăng cường khảo sát, nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019 và các nội dung liên quan đến việc ban hành Nghị quyết tại kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh phục vụ hoạt động thẩm tra. Đôn đốc các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh theo kế hoạch; tổng hợp kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh gửi UBND tỉnh và cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định. Chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh tham mưu xây dựng báo cáo, Tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình tại kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh. Chuẩn bị phiên họp tháng 11 của Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến vào các nội dung: Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực tháng 11, nhiệm vụ tháng 12/2019; cho ý kiến vào các báo cáo, Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh trình tại kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền. Chỉ đạo, điều hòa phối hợp hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên; thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, tiếp nhận và đôn đốc xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân.

Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Từ Thiện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được nghỉ chế độ theo quy định

Về kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười hai Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thứ mười hai trong 03 ngày, từ ngày 09 đến ngày 11/12/2019; thời gian họp tổ đại biểu HĐND tỉnh ½ ngày (bắt đầu từ 14 giờ ngày 08/12/2019).

Phân công thẩm tra và chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ mười hai Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với dự thảo phân công thẩm tra và chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ mười hai Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thống nhất giao Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì thẩm tra  nội dung: Tờ trình, dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 78/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh quy định mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Cho ý kiến đối với nội dung thống nhất theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 2415/TTr-UBND ngày 24/10/2019, trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh giao Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát nắm tình hình thực tế, tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh ban hành văn bản thống nhất các nội dung phát sinh theo quy định.

Về Báo cáo kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách địa phương (giám sát của HĐND tỉnh), Thường trực HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo báo cáo kết luận giám sát và dự thảo nghị quyết do Đoàn giám sát trình. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị bổ sung và làm rõ nội dung: Tiến độ thực hiện các dự án; tổng số dự án hoàn thành đúng tiến độ; tổng số dự án chậm tiến độ; việc quản lý, hiệu quả sử dụng các công trình sau đầu tư; phần hạn chế cần nêu cụ thể hạn chế về bố trí vốn, quyết toán công trình, chất lượng công trình…bỏ phần kiến nghị với Trung ương; chỉnh sửa tên dự thảo nghị quyết đúng quy định và hoàn thiện dự thảo nghị quyết trình lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh ký, trình kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh theo quy định.

Cho ý kiến vào Kế hoạch tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Thường trực HĐND 14 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc lần thứ tám, nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực HĐND tỉnh nhất trí với nội dung kế hoạch tổ chức Hội nghị, đồng thời giao Văn phòng HĐND tỉnh tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh lựa chọn mời đại diện Thường trực HĐND tỉnh các khu vực: Đồng bằng Sông Hồng, Miền Trung và Tây Nguyên, Đồng bằng Sông Cửu Long tham dự Hội nghị.

Kết luận phiên họp, đồng chí Vũ Văn Hoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh triển khai tốt kế hoạch tổ chức kỳ họp và phân công nhiệm vụ chuẩn bị, thẩm tra các nội dung trình kỳ họp; tăng cường công tác khảo sát, nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019; các nội dung liên quan đến nghị quyết sẽ trình kỳ họp để phục vụ tốt hoạt động thẩm tra; Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị có chất lượng các văn bản trình kỳ họp thứ mười hai; tham mưu hoàn thiện các báo cáo kết quả giám sát của HĐND, các Ban HĐND tỉnh.

Sau sau phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức chia tay đồng chí Bùi Từ Thiện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh được nghỉ chế độ hưu trí theo quy định./.

 Thủy - Hà

Tin liên quan

Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Lai Châu thăm và làm việc tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)(20/05/2023 4:52:57 CH)

Phiên họp lần thứ hai mươi tám của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(19/05/2023 9:49:19 SA)

Trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho các hộ gia đình ở khu vực biên giới(15/05/2023 2:27:18 CH)

Phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(06/05/2023 3:45:43 CH)

Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026: Tổ chức phiên họp thứ hai mươi bảy(04/05/2023 3:14:56 CH)

Tin mới nhất

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 5 năm 2023(29/05/2023 6:12:20 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng (29/05/2023 5:40:23 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này