14524 lượt truy cập
Trang chủ Nghiên cứu - Trao đổi ĐBQH và HĐND Lai Châu

Tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên
(Ngày đăng :01/10/2013 12:00:00 SA)

Tham luận của Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên tại Hội nghị trao đổi kinh nghiệp hoạt động của HĐND 14 tỉnh miền núi và trung du phía bắc lần thứ V tại tỉnh Lai Châu (26-27/9/2013).

Trong những năm qua, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã có sự cải tiến về nội dung, phương thức hoạt động, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển toàn diện của tỉnh Thái Nguyên trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá xã hội, quốc phòng an ninh. Các nghị quyết của HĐND tỉnh phù hợp với điều kiện phát triển thực tế của địa phương; hoạt động giám sát, thẩm tra của HĐND tỉnh được tăng cường; hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân có nhiều chuyển biến tích cực; công tác tổ chức bộ máy của HĐND tỉnh được quan tâm.

Tuy nhiên, hoạt động của HĐND tỉnh vẫn còn những hạn chế như một số nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành tính khả thi chưa cao; hiệu lực, hiệu quả của hoạt động giám sát còn có mặt hạn chế; hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, việc xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân còn có việc để kéo dài; hoạt động của thành viên các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh chưa đồng đều...

Do vậy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh Thái Nguyên rất chú trọng việc nghiên cứu và từng bước thực hiện các giải pháp để đổi mới, cải tiến về tổ chức và phương thức hoạt động nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Cụ thể như sau:

1. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với hoạt động của HĐND tỉnh

Tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy  trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh. Những vấn đề đưa ra kỳ họp HĐND tỉnh để bàn thảo, quyết định phải có sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tạo sựthống nhất cao giữa HĐND tỉnh và UBND tỉnh, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến những vấn đề quan trọng, có tác động trực tiếp, lâu dài đến tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và đảm bảo đời sống cho nhân dân.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự các phiên họp của Thường trực Tỉnh ủy hàng tuần để xem xét, quyết định những nội dung quan trọng về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh và chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, phù hợp và đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng về công tác quy hoạch, kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, giới thiệu đề cử, bổ nhiệm, luân chuyển đội ngũ cán bộ là đại biểu HĐND tỉnh, nhất là đội ngũ đại biểu HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách và đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu tổng hợp, tham mưu củaVăn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Tăng cường nghiên cứu, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là các nghị quyết, chỉ thị củaBan Chấp hành Đảng bộ tỉnh để cụ thể hóa bằng các nghị quyết của HĐND tỉnh và  đưa vào chương trình giám sát hàng năm của HĐND tỉnh.

2. Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh

- Trong quá trình lựa chọn, hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, đảm bảo cơ cấu, tính đại diện, đồng thời xác định rõ yêu cầu về tiêu chuẩn người ứng cử, quan tâm những người dự kiến bố trí làm đại biểu chuyên trách nếu trúng cử.

- Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh, thường xuyên cung cấp thông tin cho đại biểu về chuyên môn nghiệp vụ, chính sách pháp luật mới; thông tin tổng hợp về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức pháp luật; kỹ năng đánh giá, phân tích; kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh như kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; kỹ năng tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật.

- Xây dựng và thực hiện quy chế thi đua khen thưởng đối với hoạt động của HĐND tỉnh, trong đó các Ban của HĐND tỉnh là một khối thi đua;     Thường trực HĐND tỉnh đang xây dựng Quy định thi đua khen thưởng đối với các Đoàn đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh, dự kiến được thực hiện từ năm 2013, do đó đã kịp thời động viên các Ban HĐND tỉnh, các Đoàn đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định.

4. Nâng cao chất lượng tổ chức kỳ họp và ban hành nghị quyết 

Chủ động tổ chức hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh để thống nhất nội dung dự kiến sẽ bàn thảo, quyết định tại kỳ họp HĐND tỉnh, báo cáo, xin chủ trương Ban Thường vụ     Tỉnh uỷ để thông báo đến UBND tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt các nội dung đã thống nhất trình tại Kỳ họp.

UBND tỉnh, các cơ quan trình văn bản, Đề án, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng. Các dự thảo nghị quyết được xây dựng đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Đối với nghị quyết có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển về kinh tế - xã hội của tỉnh đã tổ chức tham vấn ý kiến của đối tượng chịu sự điều chỉnh của nghị quyết, tham vấn ý kiến của các chuyên gia có kiến thức chuyên sâu trước khi đưa ra biểu quyết thông qua.

Xây dựng Chương trình kỳ họp và Chương trình điều hành chi tiết cho Chủ tọa kỳ họp một cách khoa học, hợp lý, phân công nhiệm vụ cụ thể trong Chủ tọa kỳ họp, trong đó quan tâm phân công điều hành thảo luận những nội dung HĐND tỉnh sẽ ban hành nghị quyết.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã ban hành 82 Nghị quyết, các nghị quyết được ban hành đã có ảnh hưởng sâu rộng đối với các tầng lớp nhân dân và có tính quyết định đến sự phát triển về kinh tế - xã hội của tỉnh, nhiều Nghị quyết được đánh giá là hợp lòng dân, cụ thể như Nghị quyết về ban hành ưu đãi đầu tư đối với Tổ hợp công nghệ cao Samsung của Công ty TNHH Samsung Electronnics, qua đó thu hút nguồn vốn đầu tư lớn từ nước ngoài vào tỉnh trên 3,2 tỷ USD, tạo việc làm và thu nhập cao cho trên 3 vạn lao động tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận, góp phần tăng thu ngân sách lớn cho tỉnh; ban hành các Nghị quyết về cơ chế chính sách để giải quyết các chính sách an sinh xã hội đặc biệt là cho các đối tượng thuộc các hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhân dân sinh sống ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người; các Nghị quyết quy định về mức đóng góp của nhân dân (phí và lệ phí) đều ở mức trần thấp nhất trong khung quy định của Trung ương.

Các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả nhằm hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu để ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cải thiện đời sống nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn; góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc mà cử tri và nhân dân trong tỉnh kiến nghị.

5. Nâng cao chất lượng giám sát

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh đã tổ chức trên 30 cuộc giám sát, khảo sát về các nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội như: thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản; việc giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính; lĩnh vực quản lý tài nguyên, khoáng sản; giải quyết các chế độ chính sách... Nhiều nội dung giám sát đạt hiệu quả, chất lượng cao, qua giám sát đã phát hiện, nêu vấn đề và đưa ra các kiến nghị cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị liên quan và tiếp tục giám sát việc thực hiện đối với các cơ quan này. Đối với cuộc giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2013, các đề xuất của Thường trực HĐND tỉnh,  Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương nghiên cứu tiếp thu để bổ sung, sửa đổi các quy định trong thực hiện Chương trình xây dựng NTM để áp dụng trên toàn quốc.

Trong thời gian tới, giữa 2 Kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đang nghiên cứu để tổ chức thực hiện các phiên chất vấn, giải trình trực tuyến và sẽ phát thanh, truyền hình trực tiếp đối với những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm, những vấn đề bức xúc chưa được giải quyết, hoặc chậm được giải quyết đối với người đứng đầu các cơ quan hữu quan để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh nói riêng, của cả hệ thống chính quyền nói chung.

 Có thể khẳng định, những tác động có hiệu quả từ công tác giám sát của HĐND đã góp phần cùng hệ thống chính trị thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản mà Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Nghị quyết của HĐND tỉnh đề ra, đưa kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

6. Nâng cao chất lượng thẩm tra

Thường trực HĐND tỉnh phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra, phối hợp thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Các Ban HĐND tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, nắm chắc quy định của pháp luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh liên quan đến nội dung thẩm tra; thu thập tư liệu, tài liệu và thông tin phục vụ thẩm tra. Tăng cường sự phối hợp giữa các Ban của HĐND tỉnh với cơ quan trình, cơ quan soạn thảo báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các Ban HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra 82 dự thảo nghị quyết, 98 báo cáo của UBND tỉnh và các cơ quan tư pháp trình tại kỳ họp. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh có tính phản biện và sức thuyết phục, là một trong những căn cứ để đại biểu HĐND trao đổi, thảo luận và quyết nghị tại kỳ họp. Qua ý kiến thẩm tra của các Ban, HĐND tỉnh đã không thông qua 2 Dự thảo Nghị quyết, không thông qua một phần của 1 dự thảo Nghị quyết và hầu hết các dự thảo Nghị quyết cơ quan chủ trì soạn thảo đều phải điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi theo ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh trước khi trình HĐND tỉnh thông qua.

Trong thời gian tới, đối với những vấn đề quan trọng trình HĐND tỉnh, trong quá trình thẩm tra sẽ mời cơ quan chức năng, chuyên gia tham gia thẩm tra, và có thể tổ chức tham vấn ý kiến nhân dân nhằm đảm bảo tính khách quan, khoa học; những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh trao đổi, thảo luận để đảm bảo sự thống nhất trong nhận thức và tổ chức thực hiện. Đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu và nội dung thẩm tra, coi trọng chất lượng, nâng cao tính xây dựng, gợi mở, thể hiện được chính kiến và tính phản biện của các Ban HĐND tỉnh tại Hội nghị thẩm tra và báo cáo thẩm tra.

7. Nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri (TXCT)

 Kế hoạch TXCT được xây dựng và gửi đến các đại biểu HĐND tỉnh, các cơ quan hữu quan trước khi tiến hành TXCT ít nhất 10 ngày để có thời gian chuẩn bị cho công tác tổ chức các hội nghị TXCT. Hình thức, địa điểm, thời gian và thành phần tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri cần lựa chọn phù hợp với nội dung của kỳ họp. Kết hợp tổ chức tiếp xúc với cử tri theo đơn vị bầu cử, tiếp xúc cử tri theo lĩnh vực, ngành nghề có liên quan tới những nội dung mà HĐND dự kiến sẽ xem xét, thảo luận, quyết định tại kỳ họp.

 Các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp HĐND tỉnh được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp đầy đủ và chuyển đến UBND tỉnh và các cơ quan có trách nhiệm giải quyết theo thẩm quyền; đồng thời Thường trực HĐND tỉnh thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri của các cơ quan chức năng theo quy định, đối với các ý kiến đã được trả lời và giải quyết nhưng cử tri thấy chưa thỏa đáng và tiếp tục kiến nghị Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục yêu cầu và giám sát việc thực hiện đối với UBND tỉnh, các ngành, các địa phương liên quan theo kiến nghị của cử tri.

Trong thời gian tới, Thường trực HĐND tỉnh đang nghiên cứu để tổ chức thực hiện mỗi đại biểu HĐND tỉnh TXCT trước kỳ họp từ 3 điểm trở lên, sau kỳ họp 2 điểm trở lên, đồng thời nghiên cứu để triển khai thực hiện hình thức đại biểu HĐND tự TXCT tại nơi cư trú, nơi ứng cử, nơi công tác để tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, tổng hợp, phản ánh trung thực với HĐND tỉnh.

  1.  Nâng cao hiệu quả xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo và tiếp công dân

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được duy trì nề nếp, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng theo đúng qui định của pháp luật. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được cập nhật hàng ngày vào phần mềm quản lý để xử lý, theo dõi, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền trong việc giải quyết KNTC của công dân. Duy trì hoạt động tiếp công dân hàng tháng theo quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và UBND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế tổ chức giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với những trường hợp tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân.

Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân, Trong thời gian tới, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, xây dựng quy chế về hoạt động tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh tại nơi ứng cử, đổi mới và ứng dụng hệ thống dữ liệu thông tin về tiếp công dân, công khai về kết quả tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

9. Nâng cao chất lượng hoạt động của các Đoàn đại biểu HĐND

Xây dựng Quy chế hoạt động và quy chế thi đua khen thưởng của các Đoàn đại biểu HĐND tỉnh. Các Đoàn đại biểu HĐND tỉnh phải có kế hoạch công tác năm, quý; phân công đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, nghiên cứu pháp luật, tham gia ý kiến vào các nội dung của kỳ họp. Các Đoàn đại biểu HĐND thực hiện chế độ báo cáo kết quả hoạt động hàng quý với Thường trực HĐND tỉnh.

10. Nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh được quy định cụ thể về tổ chức bộ máy, sắp xếp lại theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa phù hợp với lĩnh vực hoạt động cụ thể của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh.

Thực hiện công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng cán bộ; xây dựng vị trí việc làm, tiêu chuẩn, tiêu chí cán bộ trong tuyển dụng gắn với việc xây dựng cơ chế khuyến khích để tuyển dụng cán bộ có kinh nghiệm, năng lực và trình độ cao về công tác tại Văn phòng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển cán bộ. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đầu tư kinh phí để triển khai, ứng dụng công nghệ tin học vào các hoạt động chuyên môn.

HĐND tỉnh Thái Nguyên đang nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức của Văn phòng có các phòng chuyên môn tham mưu, giúp việc cho Thường trực HĐND, từng Ban của HĐND tỉnh theo hướng chuyên sâu.

11. Nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền

Ưu tiên đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của HĐND tỉnh; bảo đảm an ninh thông tin. Duy trì hoạt động, nâng cao chất lượng thông tin của trang Website “Đại biểu dân cử Thái Nguyên” và trang “Thông tin hoạt động của Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên”. Thực hiện việc tích hợp hệ thống tác nghiệp điều hành trên trang Website “Đại biểu dân cử Thái Nguyên”.

Đầu tư, bổ sung và nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý văn bản; nâng cấp hệ thống trang thiết bị, đảm bảo tín hiệu đường truyền để phục vụ giao ban trực tuyến giữa HĐND tỉnh với Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan Trung ương và HĐND các cấp.

12. Một số đề xuất, kiến nghị

Để thực hiện tốt các giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND trong thời gian tới, Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên đề nghị:

* Đối với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Đề nghị Quốc hội nghiên cứu đổi mới và hoàn thiện thể chế pháp lý để tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực thi chức trách, nhiệm vụ của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh phù hợp với nội dung sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

- Đề nghị Quốc hội sớm ban hành Luật về hoạt động giám sát của HĐND, trong đó quy định cơ chế, các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giám sát, các chế tài quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị là đối tượng giám sát,  nhằm nâng cao hiệu lực, vai trò, vị trí bảo đảm tính thực quyền của HĐND.

- Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003 và các Luật có liên quan để điều chỉnh và quy định rõ: Thường trực HĐND cấp tỉnh, gồm: Chủ tịch, không quá 2 Phó chủ tịch; quy định rõ số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách ở mỗi Ban, các Ban đều có Trưởng ban, Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách; bổ sung thẩm quyền HĐND các cấp phê chuẩn, lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh là người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND, người đứng đầu các cơ quan tư pháp (Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân) cùng cấp.

 - Đề nghị Quốc hội ban hành Luật Tiếp công dân, có cơ chế thích hợp với khung pháp lý, hệ thống các văn bản pháp quy đồng bộ, đáp ứng được các yêu cầu đặt ra cho công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Khắc phục tình trạng áp dụng pháp luật thiếu nhất quán.

- Đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ ban hành hướng dẫn kiện toàn tổ chức, tạo điều kiện về kinh phí, trang thiết bị, trụ sở, điều kiện làm việc nhằm nâng cao năng lực tham mưu, chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

- Nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi các quy định của Luật Thi đua Khen thưởng về thẩm quyền và hình thức khen thưởng đối với các Đoàn đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND có thành tích trong công tác dân cử.

- Đề nghị Quốc hội bổ sung quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của các tổ đại biểu HĐND trong Quy chế hoạt động của HĐND ban hành năm 2005.

* Đối với Chính phủ

- Trên cơ sở pháp luật quy định, đề nghị Chính phủ chỉ đạo rà soát những vấn đề cần đưa ra xin ý kiến, quyết định của HĐND, nhất là những cơ chế, chính sách có liên quan đến địa phương.

- Đề nghị Chính phủ chỉ đạo tổng kết để có đánh giá khách quan, chính xác về thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường. 

- Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành, các cơ quan thuộc Chính phủ tăng cường quan hệ phối hợp với chính quyền địa phương, trong đó có HĐND tỉnh để đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Tin liên quan

Một số kinh nghiệm trong hoạt động tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 ứng cử tại huyện Than Uyên(31/05/2021 8:43:43 CH)

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh trong hoạt động giám sát(02/02/2021 9:55:19 CH)

Mối quan hệ giữa điều kiện, tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân và tính đại diện của Hội đồng nhân dân các cấp(09/09/2020 3:45:44 CH)

Kinh nghiệm xây dựng báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân(30/03/2020 2:47:54 CH)

Tiếp tục nâng cao chất lượng ban hành Nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh Lai Châu(20/03/2020 2:27:49 CH)

Tin mới nhất

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khoas XV, nhiệm kỳ 2021-2026(26/05/2023 3:52:31 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại tổ kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(26/05/2023 9:54:35 SA)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại hội trường kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(25/05/2023 8:31:24 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này