19877 lượt truy cập
Trang chủ Nghiên cứu - Trao đổi ĐBQH và HĐND Lai Châu

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN DÂN CỬ TẠI ĐỊA PHƯƠNG
(Ngày đăng :16/02/2016 1:34:58 CH)


Đ/c Giàng Páo Mỷ phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 10 (bất thường) HĐND tỉnh

 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động là phương châm hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2015 trên cơ sở thực hiện Luật Tổ chức HĐND-UBND năm 2003, Quy chế hoạt động của HĐND năm 2005. Thực hiện phương châm này, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2011-2015, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 về ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIII; Nghị quyết số 68/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016”, sau khi Nghị quyết được ban hành Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đã cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hàng năm để thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND là một quá trình nỗ lực, phấn đấu không ngừng của từng đại biểu HĐND tỉnh, đồng thời là một yêu cầu đặt ra từ thực tiễn, từ đòi hỏi của cử tri đối với cơ quan đại diện cho mình, trong đó, vai trò cá nhân của đại biểu là hết sức quan trọng. Trong nhiệm kỳ qua, nhiều đại biểu HĐND tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, tích cực học tập, nghiên cứu, đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao kỹ năng hoạt động nhằm đảm bảo chất lượng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

Các đại biểu HĐND tỉnh đã tham gia vào việc cụ thể hóa chủ trương của cấp ủy, bàn và quyết định các vấn đề quan trọng tại địa phương qua việc xem xét thông qua các nghị quyết tại kỳ họp. Việc ban hành các nghị quyết đảm bảo kịp thời, phù hợp và bao quát trên tất cả các lĩnh vực. Các nghị quyết cơ bản đã đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực, có tác dụng trực tiếp thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh như: Nghị quyết về chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh bán trú tại các trường trung học phổ thông; nghị quyết về xây dựng nông thôn mới; về quy định mức thu đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu; quy định về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù; nghị quyết quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, phường; thôn, bản;… Để nâng cao chất lượng các quyết định, HĐND tỉnh đặc biệt coi trọng phát huy trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của đại biểu trong thảo luận để thống nhất cao trước khi quyết định. Các nghị quyết trước khi thông qua được các đại biểu thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đối với những nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau được tách ra để bàn thảo đến khi thống nhất quyết định; do đó, các nghị quyết được ban hành đều đảm bảo chất lượng và phát huy hiệu quả.

Trong hoạt động giám sát: Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới; lựa chọn kỹ nội dung, hình thức tổ chức giám sát, trong đó tập trung giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án và Nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành, nhất là những nghị quyết về chính sách liên quan trực tiếp đến người dân. Các cuộc giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND đều bám sát các mục tiêu, định hướng, Nghị quyết của cấp ủy và HĐND tỉnh, những vấn đề được đông đảo cử tri và Nhân dân quan tâm như: việc thực hiện chính sách hỗ trợ khoán, chăm sóc, bảo vệ rừng, giao rừng và giao đất để trồng rừng sản xuất theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, khai thác sử dụng các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt; chương trình xây dựng nông thôn mới; tình hình triển khai thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn; việc thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; công tác đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động;… Trong quá trình giám sát Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đã chỉ rõ những mặt làm được, chưa được và đưa ra các giải pháp giúp các địa phương, đơn vị được giám sát tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Các kết luận sau giám sát đảm bảo cụ thể, rõ ràng và được tổng hợp gửi đến UBND tỉnh và cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trong nhiệm kỳ qua, HĐND tỉnh đã thực hiện tốt vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, gần dân, sát dân, thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Nhân dân thể hiện qua các hoạt động tiếp xúc cử tri; các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại 926 điểm thuộc các xã, phường trên địa bàn các huyện, thành phố để ghi nhận, tổng hợp những kiến nghị của cử tri chuyển các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Hoạt động tiếp xúc cử tri được thực hiện theo hướng dành nhiều thời gian lắng nghe, trao đổi, gặp gỡ và đi thực tế nhằm làm rõ những nội dung cử tri kiến nghị, từ đó phản ánh và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị được Thường trực HĐND tỉnh thực hiện thường xuyên tại trụ sở làm việc và tiếp công dân định kỳ vào ngày 25 hàng tháng tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, quan tâm theo dõi, đôn đốc việc giải quyết của các cơ quan chức năng; nhiều đại biểu đã kiên trì theo sát vấn đề đã chất vấn, kiến nghị hay nội dung đơn của công dân, do đó nhiều nội dung đã được giải quyết kịp thời, thỏa đáng, đáp ứng với nguyện vọng của Nhân dân. Điều đó còn thể hiện được bản lĩnh, tâm huyết trong hoạt động dân cử của các đại biểu HĐND tỉnh.

Năm 2016, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, là năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, cũng là năm kết thúc nhiệm kỳ HĐND khóa XIII, tiến hành bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. HĐND tỉnh xác định nhiệm vụ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, đó là: Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả kỳ họp, đảm bảo đúng luật, tập trung trí tuệ, phát huy vai trò của đại biểu trong thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng tại địa phương; tăng cường thực hiện chức năng giám sát của HĐND, bảo đảm hoàn thành Chương trình giám sát năm 2016; lựa chọn những nội dung trọng tâm, những vấn đề bức xúc được cử tri và Nhân dân quan tâm để tổ chức khảo sát; kịp thời đôn đốc UBND tỉnh, các cấp, các ngành triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh, việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát và chất vấn của HĐND tỉnh góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Quy chế phối hợp giữa HĐND tỉnh, UBND tỉnh với Kiểm toán Nhà nước khu vực VII; kịp thời thống nhất giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh bảo đảm đúng quy định. Phối hợp với Uỷ ban MTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND tỉnh năm 2016 theo quy định; tổng hợp, phân loại các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến UBND tỉnh và các cơ quan chức năng yêu cầu xem xét, giải quyết. Duy trì tốt hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân...

Ngoài các hoạt động thường xuyên, năm 2016 Thường trực HĐND tỉnh sẽ tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016. Phối hợp chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo dân chủ, an toàn và hiệu quả.

Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, trong thời gian tới, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII tiếp tục nêu cao vai trò trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, dân chủ thảo luận, quyết định có hiệu quả các vấn đề quan trọng tại địa phương, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh đã xác định “Phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, đưa Lai Châu thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc”./.

                                                                                                                                                       Giàng Páo Mỷ

Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy,

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh

Tin liên quan

Một số kinh nghiệm trong hoạt động tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 ứng cử tại huyện Than Uyên(31/05/2021 8:43:43 CH)

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh trong hoạt động giám sát(02/02/2021 9:55:19 CH)

Mối quan hệ giữa điều kiện, tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân và tính đại diện của Hội đồng nhân dân các cấp(09/09/2020 3:45:44 CH)

Kinh nghiệm xây dựng báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân(30/03/2020 2:47:54 CH)

Tiếp tục nâng cao chất lượng ban hành Nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh Lai Châu(20/03/2020 2:27:49 CH)

Tin mới nhất

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 5 năm 2023(29/05/2023 6:12:20 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng (29/05/2023 5:40:23 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này