9593 lượt truy cập
Trang chủ Nghiên cứu - Trao đổi ĐBQH và HĐND Lai Châu

Một số vấn đề trong việc tiếp thu, giải quyết ý kiến qua thảo luận tổ và thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh tại kỳ họp
(Ngày đăng :01/10/2013 12:00:00 SA)

Tham luận của Thường trực HĐND tỉnh Sơn La tại Hội nghị trao đổi kinh nghiệp hoạt động của HĐND 14 tỉnh miền núi và trung du phía bắc lần thứ V tại tỉnh Lai Châu (26-27/9/2013)

1. Một số khó khăn, vướng mắc trong việc tiếp thu, giải quyết ý kiến của Đại biểu qua thảo luận tổ và thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh tại kỳ họp

Để nâng cao chất lượng kỳ họp, HĐND tỉnh đã giành nhiều thời gian cho phiên thảo luận tổ, các Đại biểu HĐND tỉnh đã giành thời gian nghiên cứu và đóng góp nhiều ý kiến xác đáng vào các nội dung của kỳ họp. Sau phiên thảo luận, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tập trung cao cho công tác tổng hợp đầy đủ các ý kiến phát biểu của Đại biểu, để kịp thời báo cáo trước kỳ họp.

Tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như sau:

- Thứ nhất, việc tiếp thu, giải trình của UBND tỉnh đối với các ý kiến kiến nghị của Đại biểu được tiếp thu hoặc không được tiếp thu tại kỳ họp thì chưa được cụ thể rõ từng nội dung.

- Thứ hai, UBND tỉnh báo cáo tiếp thu giải trình các ý kiến kiến nghị qua báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh tại kỳ họp, cũng còn thiếu sót, có Ban được tiếp thu, có Ban do Văn phòng UBND tỉnh thiếu kiểm soát chặt chẽ nên chưa được tiếp thu đầy đủ, vấn đề đặt ra là việc thẩm định báo cáo trả lời, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri và tiếp thu, giải trình ý kiến qua thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh tại kỳ họp như thế nào? Đây cũng là một nội dung cần tiếp tục được nghiên cứu, trao đổi.

- Việc xây dựng báo cáo tổng hợp thảo luận tổ của Đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp chưa được phân loại cụ thể dẫn đến trùng lắp các ý kiến trong các báo cáo như: Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp, Báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh, nội dung chất vấn tại kỳ họp, các báo cáo khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh…

2. Một số kinh nghiệm trong chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh.

Với những khó khăn vướng mắc nêu trên Thường trực HĐND tỉnh Sơn La đã phân công lãnh đạo chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nghiên cứu các quy định của pháp luật xây dựng các văn bản để cụ thể hóa trong hoạt động của HĐND. Tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIII đã thông qua Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Sơn La khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016”. Từng bước khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực tiễn hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND; chú trọng nâng cao chất lượng của HĐND tỉnh và công tác tham mưu của Văn phòng Đoàn ĐBQH Quốc hội và HĐND tỉnh.

Xây dựng và ban hành Quy trình về công tác thẩm tra, về tổng hợp ý kiến phát biểu tại phiên thảo luận tổ trong các kỳ họp HĐND tỉnh (không tổng hợp trùng các nội dung đã có trong Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND và nội dung chất vấn tại kỳ họp).

Tăng cường công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, các Ban của HĐND với UBND và các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp với UBND, lãnh đạo chuyên trách các Ban của HĐND, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, Văn phòng UBND để rà soát những ý kiến kiến nghị của cử tri qua tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, rà soát, phân loại những nội dung yêu cầu giải quyết; những nội dung nghiên cứu giải quyết trong quá trình tổ chức thực hiện; những nội dung kiến nghị với các Bộ, Ngành Trung ương để báo cáo với kỳ họp.

3. Xây dựng và ban hành các quy trình, quy định trong hoạt động của HĐND tỉnh.

Qua việc tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh, để theo dõi có hệ thống và nâng cao trách nhiệm trong việc đôn đốc giải quyết ý kiến qua thảo luận tổ tại kỳ họp và báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã xây dựng quy trình cụ thể các bước trong công tác thẩm tra các nội dung trình kỳ họp và quy trình tổng hợp ý kiến phát biểu tại phiên thảo luận tổ đại biểu HĐND trong các kỳ họp HĐND tỉnh như sau:

Báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh và báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tổ đại biểu tại kỳ họp của HĐND trình tại kỳ họp:

1. Đối với những nội dung kiến nghị hoặc đề xuất trực tiếp vào các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh: Đoàn thư ký kỳ họp chủ trì phối hợp với chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh, các cơ quan liên quan xem xét (có căn cứ) tiếp thu vào dự thảo Nghị quyết và báo cáo Thường trực HĐND để trình kỳ họp HĐND tỉnh xem xét quyết định.

2. Đối với những nội dung tham gia vào các báo cáo, đề án trình kỳ họp: Thường trực HĐND tỉnh giao cho cơ quan soạn thảo văn bản tiếp thu, giải trình trước kỳ họp.

3. Đối với những nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp trình kỳ họp tiếp tục thảo luận tại hội trường để thống nhất tại kỳ họp.

4. Đối với những nội dung đã được cơ quan soạn thảo giải trình nhưng chưa rõ hoặc những ý kiến mà UBND tỉnh tiếp thu để chỉ đạo, điều hành thì Chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện. Đối với các ý kiến chưa được giải quyết hoặc chậm được giải quyết Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh lựa chọn nội dung để tổ chức khảo sát  hoặc chất vấn giữa hai kỳ họp và báo cáo với kỳ họp gần nhất.

Từ những kinh nghiệm bước đầu nêu trên công tác tổng hợp, giám sát việc tiếp thu giải quyết ý kiến Đại biểu tại kỳ họp và ý kiến đề nghị qua thẩm tra của các Ban đã cơ bản được các Đại biểu HĐND tỉnh đồng tình ủng hộ, thấy rõ hơn vai trò của Đại biểu HĐND trong việc nghiên cứu và tham gia quyết định các nội dung tại kỳ họp.

Tin liên quan

Một số kinh nghiệm trong hoạt động tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 ứng cử tại huyện Than Uyên(31/05/2021 8:43:43 CH)

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh trong hoạt động giám sát(02/02/2021 9:55:19 CH)

Mối quan hệ giữa điều kiện, tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân và tính đại diện của Hội đồng nhân dân các cấp(09/09/2020 3:45:44 CH)

Kinh nghiệm xây dựng báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân(30/03/2020 2:47:54 CH)

Tiếp tục nâng cao chất lượng ban hành Nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh Lai Châu(20/03/2020 2:27:49 CH)

Tin mới nhất

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Tung Qua Lìn và Mù Sang huyện Phong Thổ(04/10/2022 10:44:01 SA)

Thông báo chương trình công tác tháng 10 năm 2022 của lãnh đạo Đoàn ĐBQH vầ Thường trực HĐND tỉnh(04/10/2022 8:23:56 SA)

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND hai cấp tỉnh - huyện lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021-2026(01/10/2022 2:28:37 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi)(28/09/2022 3:02:52 CH)

Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023(28/09/2022 9:10:23 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này