18788 lượt truy cập
Trang chủ Nghiên cứu - Trao đổi ĐBQH và HĐND Lai Châu

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUNG CẤP THÔNG TIN CHO ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
(Ngày đăng :27/01/2016 3:39:49 CH)

Cung cấp thông tin cho đại biểu là một trong những việc làm thường xuyên và quan trọng của HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIII. Trong những năm qua, với Đề án đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND tỉnh, công tác cung cấp thông tin cho HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới, tuy nhiên cũng còn một số hạn chế cần có giải pháp giải quyết dứt điểm trong thời gian tới.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, Luật tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 9 có hiệu lực thi hành. Luật cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 và các chủ trương, định hướng của Đảng về chính quyền địa phương; quy định cụ thể về quyền, trách nhiệm của đại biểu HĐND các cấp trong thực hiện nhiệm vụ đại biểu cùng với các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của đại biểu HĐND các cấp. Trong đó có quyền yêu cầu cung cấp thông tin của đại biểu HĐND.

Để thực hiện nhiệm vụ được giao, đòi hỏi Đại biểu HĐND phải nắm bắt được một lượng thông tin lớn, có chiều sâu về rất nhiều lĩnh vực; phải phân tích một cách tích cực và đánh giá được các sự kiện khác nhau để có thể đưa ra các quyết định một cách nhanh chóng đối với các vấn đề phức tạp. Thực tế cho thấy, hiệu quả hoạt động của Đại biểu HĐND phụ thuộc rất lớn vào chất lượng, khối lượng thông tin mà đại biểu tiếp nhận được.

 Nhận thức rõ vai trò quan trọng của việc hỗ trợ cung cấp thông tin cho đại biểu HĐND tỉnh, trong thời gian qua, HĐND tỉnh đã chủ động, sáng tạo cung cấp thông tin cho đại biểu HĐND tỉnh qua các hình thức như:

- Đối với tài liệu kỳ họp: Ngoài các tài liệu đề án, báo cáo, dự thảo nghị quyết chuyển trước 5 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cung cấp kịp thời, đủ tài liệu liên quan nhất là tài liệu liên quan đến đề án, dự thảo nghị quyết thông qua tại kỳ họp để các đại biểu nghiên cứu có cơ sở quyết định đúng, phù hợp thực tiễn.

- Trong thời gian giữa 2 kỳ họp: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cung cấp thông tin cho đại biểu với các hình thức:

+ Thông qua các kênh: chuyên mục Đại biểu dân cử với cử tri (phối hợp với Báo Lai Châu và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh thực hiện từ năm 2012); Trang Thông tin Điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (đi vào hoạt động từ tháng 9 năm 2013); Gửi một số báo cáo, thông báo, kế hoạch, Đề cương tiếp xúc cử tri… và hỗ trợ thông tin, tài liệu trong trường hợp đại biểu đề nghị.

Tuy nhiên hoạt động cung cấp thông tin của HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIII trong thời gian vừa qua vẫn còn những hạn chế như sau:

- Một là, cách thức cung cấp thông tin cho đại biểu HĐND tỉnh chưa thường xuyên. Các thông tin được cung cấp tập trung chủ yếu vào thời gian diễn ra các kỳ họp hoặc qua các cuộc giám sát, khảo sát (đối với đại biểu là thành viên các Ban của HĐND tỉnh). Giữa hai kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh thường chỉ nhận được rất ít thông tin.

- Hai là, Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII được triệu tập về trước 01 ngày diễn ra kỳ họp để họp tổ và nghiên cứu tài liệu. Song với số lượng tài liệu được cung cấp để đọc, nghiên cứu, xử lý thông tin quá lớn, tạo nên tình trạng thừa ứ thông tin ở một số đại biểu; không phân tích, xử lý kịp.

- Ba là, Thông tin qua các tin, bài tuyên truyền trên Báo Lai Châu về hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND các cấp, nhất là cấp cơ sở còn ít, chủ yếu mới chỉ tập trung đưa tin về các kỳ họp HĐND, các buổi tiếp xúc cử tri; chưa có nhiều bài viết mang tính phản biện, nghiên cứu trao đổi. Chất lượng một số tin, bài đôi khi còn hạn chế; nội dung chưa phong phú; chưa khai thác được nhiều bài viết của đại biểu HĐND; một số nội dung tuyên truyền chưa sâu, nhất là tuyên truyền về các hoạt động của HĐND cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn).

- Bốn là, Từ tháng 9 năm 2013, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã có Trang thông tin điện tử. Trang Thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh là trang thành viên của Cổng thông tin điện tử tỉnh và vừa được Sở Thông tin truyền thông nâng cấp theo Dự án nâng cấp Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Tuy nhiên, đường truyền chậm, khó truy cập; nội dung của Trang chủ yếu cung cấp thông tin về hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; các nội dung như tài liệu nghiên cứu, tham khảo phục vụ hoạt động của đại biểu đã được đăng tải song còn hạn chế.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ, cung cấp thông tin cho đại biểu trong tình hình mới, nhất là sau khi Quốc hội thông qua Luật tổ chức chính quyền địa phương, cần làm tốt một số giải pháp sau:

Thứ nhất, cần xây dựng quy định hỗ trợ, cung cấp thông tin phục vụ hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh. Trong đó quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan.

Hàng năm dành một khoản kinh phí thích hợp cho hoạt động thông tin và hỗ trợ, cung cấp thông tin phục vụ đại biểu HĐND tỉnh. 

Thứ hai, Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ, cung cấp thông tin, phải có những hình thức thích hợp giúp cho đại biểu HĐND tỉnh thu thập, tích lũy thông tin.

- Đối với hỗ trợ, cung cấp thông tin cho đại biểu tại các kỳ họp:

+ Thực hiện nghiêm túc thời gian chuyển tài liệu kỳ họp đến đại biểu chậm nhất 5 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; Kết hợp đồng thời việc chuyển tài liệu bằng giấy và đăng tải tài liệu kỳ họp lên chuyên mục riêng dành cho đại biểu trên Trang Thông tin Điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trước khoảng thời gian quy định trên.

+ Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng cung cấp tài liệu liên quan, tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu, thảo luận các nội dung trình kỳ họp theo hướng chuyên sâu, có tổng hợp, phân tích, đề xuất phương án để đại biểu lựa chọn.

- Đối với hỗ trợ, cung cấp thông tin cho đại biểu giữa hai kỳ họp:

+ Xây dựng danh mục tài liệu chuyển cho đại biểu kỳ họp. Trong đó, có thể quy định rõ văn bản nào đăng tải trong chuyên mục riêng dành cho đại biểu trên Trang Thông tin Điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, văn bản nào phải gửi bản giấy.

+ Làm tốt công tác quản lý, vận hành Trang Thông tin Điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Tổ chức mạng lưới cộng tác viên tại các Sở, Ban, Ngành và các đơn vị huyện, thành phố; Tăng cường phản ánh ý kiến kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát và lời hứa sau chất vấn của các cấp, các ngành, nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc được cử tri và dư luận quan tâm đã được kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết; Tích cực viết tin, bài phản ánh về hoạt động của HĐND cấp cơ sở, gương người đại biểu nhân dân tiêu biểu. Phối hợp tốt với Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, nâng cao khả năng truy cập. Trường hợp do khả năng truyền tải của Cổng Thông tin Điện tử tỉnh thì xây dựng kế hoạch nâng cấp Trang Thông tin Điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh theo hướng xây dựng mới, tách khỏi Cổng Thông tin Điện tử của tỉnh.

+ Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng chuyên mục “Đại biểu dân cử với cử tri” trên Báo Lai Châu, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh theo kế hoạch hàng tháng, hàng quý; Tăng cường công tác phối hợp giữa Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh với Báo, Đài; tập trung tuyên truyền hoạt động kỳ họp, giám sát, tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; tuyên truyền các Nghị quyết của HĐND tỉnh mới ban hành; việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh.

Thứ ba, Tăng cường đội ngũ nhân lực Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh có đủ năng lực, trình độ, đáp ứng công tác hỗ trợ chuyên môn cho đại biểu HĐND tỉnh về cách thức tiếp nhận và xử lý thông tin dưới mọi hình thức.

Thứ tư, Do đặc thù của tỉnh, nhiều đại biểu HĐND tỉnh cư trú tại các xã vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại khó khăn, thiếu phương tiện phục vụ hoạt động, khả năng tiếp cận thông tin hạn chế, Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2016- 2021, cần xây dựng kế hoạch cấp máy tính xách tay (laptop) cho đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, đảm bảo mỗi đại biểu được cấp 01 laptop phục vụ hoạt động đại biểu dân cử. với nguồn kinh phí từ nguồn kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh. Đồng thời, tổ chức các đợt bồi dưỡng kỹ năng sử dụng máy tính, thu thập thông tin cho các đại biểu HĐND tỉnh. 

Thứ năm, Nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi đại biểu HĐND tỉnh trong việc chủ động khai thác, thu thập thông tin. Muốn vậy, các đại biểu HĐND tỉnh phải tăng cường tham gia các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri... bởi đây là kênh thông tin lớn và rất quan trọng cho mỗi đại biểu. Thông qua các hoạt động này, đại biểu được cung cấp nguồn thông tin thực tiễn đa dạng, nhiều chiều, thấy được những mâu thuẫn phát sinh, những thiếu sót trong quy định của pháp luật, trong công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền. Từ đó, có đề xuất hoặc có những kiến nghị kịp thời đối với các cơ quan chức năng nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cử tri cũng như hạn chế, chấn chỉnh những sai sót trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn./. 

Lò Văn Thạch

Tin liên quan

Một số kinh nghiệm trong hoạt động tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 ứng cử tại huyện Than Uyên(31/05/2021 8:43:43 CH)

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh trong hoạt động giám sát(02/02/2021 9:55:19 CH)

Mối quan hệ giữa điều kiện, tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân và tính đại diện của Hội đồng nhân dân các cấp(09/09/2020 3:45:44 CH)

Kinh nghiệm xây dựng báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân(30/03/2020 2:47:54 CH)

Tiếp tục nâng cao chất lượng ban hành Nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh Lai Châu(20/03/2020 2:27:49 CH)

Tin mới nhất

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khoas XV, nhiệm kỳ 2021-2026(26/05/2023 3:52:31 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại tổ kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(26/05/2023 9:54:35 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này