797 lượt truy cập
Trang chủ ĐBQH và HĐND Lai Châu Nghị quyết HĐND tỉnh khóa XV

NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH LAI CHÂU KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
(Ngày đăng :03/11/2021 9:32:36 SA)

 

                                             KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND TỈNH KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

 

STT      Trích yếu nội dung   Số, ngày tháng File kèm theo

1

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 

 

12/NQ-HĐND

ngày 19/6/2021 

File Nghị quyết 

2

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 

 

13/NQ-HĐND

ngày 19/6/2021 

File Nghị quyết  

3

Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh Lai Châu khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026 

 

14/NQ-HĐND

ngày 19/6/2021  

File Nghị quyết  

4

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban HĐND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-2026 

 

15/NQ-HĐND

ngày 19/6/2021 

File Nghị quyết  

5

Nghị quyết quy định số lượng, cơ cấu Ủy viên các Ban HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 

 

16/NQ-HĐND

ngày 19/6/2021  

File Nghị quyết  

6

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-2026 

 

17/NQ-HĐND 

ngày 19/6/2021 

File Nghị quyết  

7

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-2026 

 

18/NQ-HĐND

ngày 19/6/2021 

File Nghị quyết  

8

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Uỷ viên UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-2026 

 

19/NQ-HĐND

ngày 19/6/2021  

File Nghị quyết  

9

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-2026 

 

20/NQ-HĐND

ngày 19/6/2021 

File Nghị quyết  

10

Nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2021 

 

21/NQ-HĐND

ngày 19/6/2021 

File Nghị quyết  

 

 

KỲ HỌP THỨ HAI HĐND TỈNH KHÓA XV

 

   Trích yếu nội dung   Số, ngày tháng  File kèm theo 

 

Nghị quyết phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước dự kiến khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025

 

41/NQ-HĐND

ngày 10/8/2021

 File Nghị quyết  

 Nghị quyết quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí,lệ phí trên địa bàn tỉnh

 

42/2021/NQ-HĐND

ngày 10/8/2021

File Nghị quyết  

Nghị quyết phân bổ chi tiết một số nguồn kinh phí chưa phân bổ chi tiết tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh; bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện các chính sách và một số nhiệm vụ phát sinh năm 2021; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021

 

43/NQ-HĐND

ngày 10/8/2021

File Nghị quyết  

Nghị quyết đặt tên đường, phố, công trình công công trên địa bàn thành phố Lai Châu và các huyện: Tân Uyên, Sìn Hồ, Mường Tè

 

44/2021/NQ-HĐND

ngày 10/8/2021

File Nghị quyết  

Nghị quyết quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh

 

45/2021/NQ-HĐND

ngày 10/8/2021

File Nghị quyết  

Nghị quyết giao bổ sung biên chế công chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong cơ quan hành chính và tổ chức Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021

 

46/NQ-HĐND

ngày 10/8/2021

File Nghị quyết  

Nghị quyết Ban hành quy chế hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

 

47/2021/NQ-HĐND

ngày 10/8/2021

File Nghị quyết  

Nghị quyết kết quả giám sát việc triển hai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

 

48/NQ-HĐND

ngày 10/8/2021

File Nghị quyết  

Nghị quyết giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất đến sau kỳ họp thứ mười lăm Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

 

49/NQ-HĐND

ngày 10/8/2021

File Nghị quyết  

10 

Nghị quyết chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022

 

50/NQ-HĐND

ngày 10/8/2021

File Nghị quyết  

 

 

                                                                     KỲ HỌP THỨ BA HĐND TỈNH KHÓA XV    

 

    Trích yếu nội dung    Số, ngày tháng   File kèm theo 

 1

Nghị quyết chấp thuận danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng và danh mục các công trình, dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 

51/NQ-HĐND

ngày 15/9/2021

 File Nghị quyết  

 

 

KỲ HỌP THỨ TƯ HĐND TỈNH KHÓA XV  

 

   Trích yếu nội dung   Số, ngày tháng   File kèm theo 

 1

Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn gđ 2021-2025 nguồn vốn Ngân sách địa phương

 

52/NQ-HĐND

ngày 14/10/2021

 File Nghị quyết  

 2

Nghị quyết phân bổ chi tiết một số nguồn vốn chưa phân bổ chi tiêt, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 và bổ sung kinh phí để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ phát sinh.

 

53/NQ-HĐND

ngày 14/10/2021

 

 File Nghị quyết  

3

Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số nội dung Điều 1 Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh Quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao và chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh

 

 54/2021/NQ-HĐND 

ngày 14/10/2021

 

 File Nghị quyết  

 

 

KỲ HỌP THỨ NĂM HĐND TỈNH KHÓA XV  

 

Trích yếu nội dung

 

Số, ngày tháng

File kèm theo

 

 1

Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022

 

55/NQ-HĐND

ngày 10/12/2021

File kèm theo

 2

Nghị quyết ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỉ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025

 

56/2021/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2021

File kèm theo

 3

Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020

 

57/NQ-HĐND

ngày 10/12/2021

File kèm theo

 4

Nghị quyết Ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 trên địa bàn tỉnh

 

58/2021/NQ-HĐND

ngày 10/12/2021

File kèm theo

 5

Nghị quyết ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy bản sác văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

 

59/2021/NQ-HĐND

ngày 10/12/2021

File kèm theo

 6

Nghị quyết quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2021-2022

 

60/2021/NQ-HĐND

ngày 10/12/2021

File kèm theo

 7

Nghị quyết quyết định tổng số biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, Nghị định 161/2018/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính và biên chế trong các tổ chức Hội có tính chất đặc thù năm 2022

 

61/NQ-HĐND

ngày 10/12/2021

File kèm theo

 8

Nghị quyết giải thể Bản Pa Tết thuộc xã Tà Tổng, huyện Mường Tè

 

62/NQ-HĐND

ngày 10/12/2021

File kèm theo

 9

Nghị quyết bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các chế độ chính sách an sinh xã hội; điều chỉnh giảm một số nguồn kinh phí để bổ sung dự phòng ngân sách cấp tỉnh và giao chi tiết nguồn vốn đầu tư năm 2021

 

63/NQ-HĐND

ngày 10/12/2021

File kèm theo

 10

Nghị quyết dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022

 

64/NQ-HĐND

ngày 10/12/2021

File kèm theo

 11

Nghị quyết chấp thuận danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng và danh mục các công trình, dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh

 

65/NQ-HĐND

ngày 10/12/2021

File kèm theo

 12 

Nghị quyết phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025

  66/NQ-HĐND

ngày 10/12/2021

File kèm theo

 13

Nghị quyết thành lập đoàn giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về thu hồi, chuyển mục đích sử dụng các loại đất, rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh gđ 2016-2021

 

67/NQ-HĐND

ngày 10/12/2021

File kèm theo

 14

Nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2022

 

68/NQ-HĐND

ngày 10/12/2021

File kèm theo

Tin liên quan

NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH LAI CHÂU KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021 - 2026(03/11/2021 8:21:15 SA)

Tin mới nhất

Thường trực HĐND tỉnh khảo sát về phát triển cây Mắc Ca tại các xã: Ka Lăng, Thu Lũm, huyện Mường Tè (25/01/2022 10:02:39 SA)

Thăm và chúc Tết bà con nhân dân bản Dền Sung, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ(21/01/2022 11:03:50 SA)

Thường trực HĐND tỉnh dự Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022(21/01/2022 10:40:58 SA)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh(19/01/2022 9:15:05 SA)

Chương trình hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2022(18/01/2022 4:46:14 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này