7295 lượt truy cập
Trang chủ Lưu trữ Lưu trữ tin bài về đơn thư đã đăng

TỔNG HỢP CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ TƯ HĐND TỈNH KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2016 – 2021
(Ngày đăng :19/01/2017 5:05:08 CH)

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIV diễn ra ngày 09/12/2016 tại Hội trường lớn, Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh. Đã có 03 đại biểu chất vấn Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải về việc chưa bố trí việc làm theo chế độ cử tuyển đối với số sinh viên học trung cấp sư phạm mầm non hệ cử tuyển tại trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh theo Quyết định 141/QĐ-UBND ngày 04/02/2013 của UBND tỉnh đã tốt nghiệp từ năm 2015; về các nội dung liên quan đến dự án trồng cam thực hiện từ năm 2014 tại bản Nậm Lò, xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ; về thu tiền xử phạt vi phạm đối với với xe tải không có biên bản xử phạt, không có biên lai thu tiền nộp phạt. Nội dung chất vấn đã được trả lời bằng văn bản và trả lời tại kỳ họp. Trên cơ sở trả lời chất vấn bằng văn bản và nội dung phiên chất vấn tại hội trường, Ban Biên tập tổng hợp nội dung phiên chất vấn, như sau:

1. Đại biểu Lò Thị Yến, Tổ đại biểu huyện Sìn Hồ chất vấn đồng chí Lê Trọng Quảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Câu hỏi chất vấn:

Năm 2014, được sự quan tâm của UBND tỉnh Lai Châu đã có kế hoạch kêu gọi, thu hút doanh nghiệp vào đầu tư nguồn vốn NSNN vào hỗ trợ Nhân dân thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tăng thu nhập cho người dân tại bản Nậm Lò, xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ và đã có HTX Phạm Thành Út vào vận động nhân dân góp đất trồng cam (số hộ tham gia góp đất là 60 hộ, số diện tích góp đất là khoảng 60ha).

Từ tháng 2/2014 đến tháng 10/2015 HTX Phạm Thành Út đã triển khai thực hiện và được nhân dân ủng hộ rất cao và đã trồng được khoảng 20ha cam nhưng đến tháng 11/2015 HTX bỏ và dừng không thực hiện dự án nữa, trong khi đó người dân và chính quyền xã Nậm Tăm tìm mọi biện pháp liên hệ nhưng được biết HTX đã phá sản. Hiện nay HTX nợ tiền thuê nhân công trong bản Nậm Lò khoảng 140 triệu đồng, dự án cam đã dừng lại, cây cam không lên được, người dân vẫn giữ máy xúc của HTX Phạm Thành Út.

Khi HTX Phạm Thành Út không còn khả năng, nguồn lực để tiếp tục thực hiện dự án tại Bản Nậm Lò, xã Nậm Tăm nên UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo hủy bỏ dự án trồng cam. Đại diện cho cử tri bản Nậm Lò, xã Nậm Tăm, đề nghị đồng chí cho biết:

(1). Dự án trồng cam tại bản Nậm Lò có được triển khai nữa không? Nếu tiếp tục triển khai thì UBND tỉnh cần có giải pháp gì để Nhân dân trong bản Nậm Lò tin tưởng và tiếp tục góp đất thực hiện dự án?

(2). Nếu không thực hiện dự án trồng cam nữa thì UBND tỉnh có kế hoạch gì để giúp người dân chuyển đổi cây trồng ở 60ha đất hiện nay đang bỏ hoang từ năm 2014 đến nay.

(3). UBND tỉnh có biện pháp gì để giúp người dân lấy lại được số tiền công tham gia trồng cam mà hiện nay HTX Phạm Thành Út đang nợ?

(4). Được biết trong thời gian tới UBND tỉnh có nhiều chủ trương, chính sách đầu tư trồng cây ăn quả ôn đới trên địa bàn huyện Sìn Hồ. Vậy UBND tỉnh sẽ có giải pháp gì để khắc phục tình trạng như dự án trồng cam tại bản Nậm Lò, xã Nậm Tăm không?

- Ông Lê Trọng Quảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trả lời (Trả lời bằng văn bản số 2468/UBND-NLN ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh):

Phát triển kinh tế xã hội là một trong những nhiệm vụ của chính quyền địa phương, trong đó chính quyền cấp tỉnh (HĐND, UBND tỉnh) là các cơ quan đưa ra các định hướng thông qua quy hoạch, kế hoạch, các Đề án; đưa ra cơ chế và huy động nguồn lực để thực hiện; các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh là đơn vị hướng dẫn và kiểm tra việc triển khai thực hiện. Chính quyền cơ sở (cấp huyện, xã) là đơn vị tổ chức và triển khai thực hiện. Người dân lựa chọn phương thức sản xuất và đối tượng canh tác trên mảnh đất của mình để có hiệu quả kinh tế cao nhất.

Để phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Sìn Hồ nói riêng, ngày 22/10/2015 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quy hoạch phát triển vùng kinh tế nông – lâm sinh thái sông Đà tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến 2030; ngoài ra Chủ tịch UBND tỉnh còn ban hành các Đề án phát triển cây quế, cây sơn tra trên địa bàn tỉnh, quy định thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2021...

Theo Điều 28 và 29, Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, các nội dung đại biểu Lò Thị Yến hỏi thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ, do đó vấn đề đại biểu hỏi đề nghị chuyển đến Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ để giải quyết. Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ có trách nhiệm xem xét và giải quyết các nội dung theo đề nghị của đại biểu; trường hợp nếu có vấn đề vượt quá quyền hạn, Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ báo cáo bằng văn bản trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

2. Đại biểu Tòng Thị Đoan, Tổ đại biểu huyện Than Uyên chất vấn đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh:

- Câu hỏi chất vấn:

Theo Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 04/02/2013 của UBND tỉnh Lai Châu, quyết định cử học sinh đi học Trung cấp sư phạm mầm non hệ cử tuyển tại Trường Cao đẳng cộng đồng Lai Châu tổng số 130 học sinh của 6 huyện: Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường, Phong Thổ, Sìn Hồ, Mường Tè. Tháng 6/2015 số sinh viên đã tốt nghiệp ra trường nhưng chưa bố trí việc làm theo chế độ cử tuyển. Đề nghị UBND tỉnh làm rõ nguyên nhân? Trách nhiệm trong việc bố trí việc làm cho sinh viên cử tuyển ra trường?.

- Giám đốc Sở Nội vụ được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền trả lời bằng văn bản (tại văn bản số 1890/SNV-CCVC ngày 09/12/2016):

Tại điểm a, điểm b Khoản 1, Điều 17, Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân quy định:

“1. Quy trình tổ chức cử tuyển:

a) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) căn cứ vào định hướng phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của địa phương đề xuất chỉ tiêu cử tuyển theo ngành nghề, trình độ đào tạo với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

b) Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, theo thẩm quyền, chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ tài chính, Ủy ban Dân tộc xét và giao chỉ tiêu cử tuyển cho Ủy ban nhân dân các tỉnh theo quy định tại khoản 2, Điều 5 Nghị định này”.

Tuy nhiên, số học sinh được cử đi học theo Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 04/02/2013 của UBND tỉnh Lai Châu về việc cử học sinh đi học Trung cấp sư phạm mầm non hệ cử tuyển tại Trường Cao đẳng cộng đồng Lai Châu không được liên bộ: Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc giao chỉ tiêu.

Vì vậy, số học sinh được cử đi học theo Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 04/02/2013 của UBND tỉnh Lai Châu tại Trường Cao đẳng cộng đồng Lai Châu không theo quy định tại điểm a, điểm b Khoản 1, Điều 7, Nghị định số 134/2006/NĐ-CP nên không thuộc diện bố trí việc làm.

 3. Đại biểu Dương Thị Hải Yến, Tổ đại biểu huyện Phong Thổ chất vấn Giám đốc Sở Giao thông Vận tải:

- Nội dung câu hỏi:

Theo phản ánh của cử tri huyện Phong Thổ về việc Đội Thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu đang thực hiện nhiệm vụ tại huyện Phong Thổ có thu tiền xử phạt vi phạm đối với xe tải không có biên bản xử phạt, không có biên lai thu tiền nộp phạt (Mức thu từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng). Đề nghị quý Sở trả lời: Sự việc trên xử lý như vậy có đúng pháp luật không? Hướng xử lý của ngành đối với sự việc trên?

- Giám đốc Sở Giao thông vận tải trả lời tại hội trường (Văn bản số 1507/SGTVT-TTr ngày 09/12/2016):

(1). Theo quy định tại Điều 58 về lập biên bản vi phạm hành chính và Điều 67 ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13, việc thu tiền mà không có biên bản xử phạt, không có biên lai thu tiền nộp phạt là trái quy định của pháp luật.

(2). Hướng xử lý đối với sự việc nêu trên: Sở GTVT nghiêm túc tiếp thu ý kiến của đại biểu HĐND, đã chỉ đạo Thanh tra Sở tổ chức kiểm tra, xác minh. Đề nghị đại biểu hoặc cử tri cung cấp chứng cứ cho Sở GTVT theo nội dung phản ánh, khi có bằng chứng cụ thể, Sở GTVT có hình thức xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật; không dung túng, bao che đối với các cán bộ có hành vi vi phạm pháp luật.

- Đại biểu Dương Thị Hải Yến: Cơ bản đã nhất trí với nội dung trả lời. Tuy nhiên, đề nghị Sở Giao thông Vận tải trong công tác lãnh chỉ đạo, kiểm tra, giám sát cần tăng cường đối với Đội thanh tra giao thông không để tình trạng nêu trên trở thành vấn đề nổi cộm, bức xúc trong Nhân dân.

- Đại biểu Bùi Từ Thiện: Theo Giám đốc Sở tình trạng này có phải cá biệt hay phổ biến? Tình trạng này chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc hay trong một thời gian dài? Đồng chí Giám đốc Sở có nêu đề nghị cử tri cung cấp chứng cứ nhưng người dân biết cung cấp chứng cứ ở đâu? Đề nghị Sở thiết lập đường dây nóng để người dân phản ánh.

- Giám đốc Sở Giao thông Vận tải: Vấn đề này nếu có diễn ra thì chỉ là cá biệt, còn diễn ra thời gian dài hay không thì chưa xác định được, vì phải có cơ sở thì mới khẳng định được. Việc đề nghị xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức thuộc Sở, đề nghị đại biểu HĐND và cử tri, khi Sở thành lập Đoàn công tác để kiểm tra thì cung cấp chứng cứ để Sở GT-VT có cơ sở để xử lý cán bộ. Sau kỳ họp này Sở sẽ thành lập Tổ công tác, trực tiếp gặp đại biểu HĐND và các cử tri phản ánh; Sở sẽ trả lời trước HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Hiện nay Sở GT-VT Lai Châu đã có đường dây nóng để tiếp nhận tất cả các thông tin liên quan (đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông, xử lý tìm kiếm cứu nạn...). Chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo rộng rãi đến các sở, ban, ngành, huyện, thành phố và Nhân dân số điện thoại đường dây nóng của Sở để phản ánh tất cả các vụ việc liên quan.

CHỦ TỌA PHIÊN CHẤT VẤN KẾT LUẬN (Tại Thông báo số 531/TB-HĐND ngày 19/12/2016):

1. Về trả lời chất vấn của Giám đốc Sở Giao thông vận tải

Giám đốc Sở Giao thông vận tải đã trả lời đúng nội dung, rõ trách nhiệm và đưa ra các biện pháp giải quyết. Việc tổ thanh tra giao thông thực thi nhiệm vụ khi sử phạt vi phạm đối với xe tải nhưng không có biên bản xử phạt, không có biên lai thu tiền nộp phạt là hành vi vi phạm pháp luật, không minh bạch biểu hiện nhũng nhiễu, tư lợi cần phải được kiểm tra, xác minh làm rõ, nếu có thì phải được xem xét xử lý nghiêm minh để răn đe, chấn chỉnh. Chủ tọa yêu cầu:

- Giám đốc Sở Giao thông vận tải khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, xác minh, làm rõ vấn đề, xác định có hay không có hành vi vi phạm của Tổ, đội thanh tra giao thông trong quá trình thi hành công vụ và kết quả xử lý vi phạm (nếu có), báo cáo Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 31/12/2017. Đồng thời phải tăng cường công tác chỉ đạo quản lý và chấn chỉnh hoạt động của Thanh tra giao thông; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho đội ngũ thanh tra giao thông để dảm bảo việc thi hành công vụ đúng pháp luật

- Giao Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp theo dõi giám sát nội dung trả lời chất vấn của Giám đốc Sở Giao thông vận tải báo cáo Thường trực HĐND tỉnh khi có kết quả.

2. Về nội dung chất vấn việc chưa bố trí việc làm cho các sinh viên cử tuyển sư phạm mầm non theo Quyết định 141/QĐ-UBND ngày 04/02/2013 của UBND tỉnh

Năm 2012, trước yêu cầu về thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, Tỉnh ủy đã có chủ trương sử dụng ngân sách của tỉnh để mở lớp đào tạo giáo viên mầm non cho con em đồng bào các dân tộc trên địa bàn (06 huyện). Thực hiện chủ trương này, UBND tỉnh chỉ đạo trường Cao đẳng cộng đồng tuyển sinh trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức đào tạo. Số sinh viên tuyển sinh đào tạo năm 2012, tốt nghiệp năm 2014 đã được xét tuyển dụng. Đối với 130 sinh viên học năm 2013, đến khi Tốt nghiệp ra trường tháng 6 năm 2015 là 111 em (19 em bỏ học). Sau khi tốt nghiệp phải sử dụng hình thức thi tuyển giáo viên và đã có 11 e trúng tuyển được bố trí việc làm, hiện còn 100 em chưa được bố trí việc làm.

Chủ tọa kỳ họp đề nghị UBND tỉnh xem xét có phương án giải quyết và báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh.

3. Về nội dung chất vấn các nội dung liên quan đến dự án trồng cam tại xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ

Nội dung này, đông chí Lê Trọng Quảng , Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản trả lời thuộc trách nhiệm của UBND huyện Sìn Hồ. Chủ tọa yêu cầu:

- Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ chỉ đạo tổ chức xem xét, đánh giá thực trạng tình hình thực hiện dự án. Có biện pháp chỉ đạo sử dụng hiệu quả diện tích đã quy hoạch. Trường hợp có đủ các điều kiện thích hợp cho phát triển vùng cam thì tổ chức hướng dẫn cho người dân đầu tư, chăm sóc. Nếu dự án ko có hiệu quả thì nghiên cứu chuyển đổi sang cây trồng khác bảo đảm phát huy hiệu quả và báo cáo tình hình và hướng giải quyết của UBND huyện đến Thường trực HĐND tỉnh trong quý I năm 2017.

4. Đề nghị với Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh

- Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện các nội dung đã chất vấn tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh.

- UBND tỉnh chỉ đạo tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kết luận phiên chất vấn tại kỳ họp thứ tư gửi về Thường trực HĐND tỉnh trong quý II năm.

- Phát huy hiệu quả hoạt động chất vấn, đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, giám sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật ở địa phương; tăng cường tiếp xúc cử tri, nắm bắt thông tin tình hình, những bức xúc ở địa phương, cơ sở và dư luận của Nhân dân; nghiên cứu kỹ vấn đề và có những kiến nghị, báo cáo kịp thời với Thường trực HĐND tỉnh để yêu cầu cơ quan người có thẩm quyền xem xét giải quyết. Đối với các nội dung cần giải trình, chất vấn ngay giữa hai kỳ họp, đề nghị các đại biểu gửi đến Thường trực HĐND tỉnh để thực hiện tại các phiên họp hàng tháng của Thường trực HĐND tỉnh./.

Tin liên quan

Tình hình xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo đã tiếp nhận tháng 04 năm 2017(08/05/2017 3:41:00 CH)

Tình hình xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo đã tiếp nhận tháng 03 năm 2017(08/05/2017 3:34:59 CH)

Tình hình xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo đã tiếp nhận xử lý tháng 02 năm 2017(05/05/2017 2:44:47 CH)

Tình hình xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị tháng 1/2017(04/05/2017 3:20:37 CH)

TỔNG HỢP CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ TƯ HĐND TỈNH KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2016 – 2021(10/01/2017 2:14:20 CH)

Tin mới nhất

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(19/09/2023 8:46:19 SA)

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 9 năm 2023(19/09/2023 8:41:31 SA)

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 8 năm 2023(19/09/2023 8:38:12 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này