11146 lượt truy cập
Trang chủ Tài liệu kỳ họp Kỳ họp thứ tám

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ TÁM
(Ngày đăng :05/07/2022 8:51:04 SA)

STT

                         TÊN LOẠI, TRÍCH YẾU VĂN BẢN

 

              FILE ĐÍNH KÈM

   (Click vào file để mở và tải về)

I

CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT DO UBND TỈNH, CÁC NGÀNH TRÌNH KỲ HỌP

  

1

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết chấp thuận bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng và danh mục các công trình, dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh năm 2022 trên địa bàn tỉnh

 

Tờ trình, DTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

- Tài liệu liên quan: NĐ 43, 01,148

2

 

 Tờ trình, dự thảo Nghị quyết chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh

 

- Tờ trình 1497, 1863;  DTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

- Tài liệu liên quan: NĐ 15683

3

 

 Tờ trình, dự thảo Nghị quyết chia tách, thành lập đổi tên thôn, bản, tổ dân phố thuộc các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh

 

- Tờ trìnhDTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh 

- Tài liệu liên quan: TT 0414

 

4

 

  Tờ trình, dự thảo Nghị quyết ban hành quy định mức thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu, thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh

 

- Tờ trìnhDTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh 

Tài liệu tham khảo: TT 8106

5 

 Tờ trình, dự thảo Nghị quyết Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030

 

 

- Tờ trình, DTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh 

- Tài liệu liên quan: NĐ 99,30,10049

6

 Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định mức chi cho tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh

 

- Tờ trìnhDTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh 

- Tài liệu tham khảoTT 83

7

 

 Tờ trình, dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí và mức thu phí, lệ phí tại biểu chi tiết kèm theo Nghị quyết số 42/2021/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

  - Tờ trìnhDTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh 

 - Tài liệu tham khảo: NĐ 120, TT: 85106

 Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ hàng tháng cho đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Lai Châu được tặng Huy hiệu Đảng từ 40 năm tuổi Đảng trở lên   - Tờ trìnhDTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh 

 TL tham khảo: BNVBTCNĐ 163

 Tờ trình, dự thảo Nghị quyết bổ sung kinh phí cho các đơn vị dự toán khối tỉnh và các huyện, thành phố để thực hiện các chế độ, chính sách, các nhiệm vụ phát sinh năm 2022 và giao kế hoạch vốn đầu tơ công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện Đề án phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa tập trung    Tờ trình, DTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh 

- Tài liệu liên quan: NĐ 163TT 342

 

10   Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư 02 dự án: Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt thành phố Lai Châu; Khu liên hợp thể thao tỉnh Lai Châu  

 Tờ trình, DTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh 

- Tài liệu liên quan: NĐ 40NQ 41/HĐND

 

11 Thông qua Đồ án quy hoạch phân khu quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng Vườn Địa Đàng, xã Sơn Bình tỷ lệ 1/2.000, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.   - Tờ trìnhDTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh 

- Tài liệu liên quan: NĐ 72TT 12

 

12 Phê chuẩn Đề án “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025”.   Tờ trình, DTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh 

 

 13  Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022  

 - Báo cáo

 - Biểu kèm theo báo cáo

 - Báo cáo tổng hợp thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh  

14 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022  

  - Báo cáo

  - Biểu kèm theo: Biểu 23

 

15 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022  

   - Báo cáo

   - Biểu kèm theo báo cáo

  - Báo cáo thẩm tra

16 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023  

   - Báo cáo

   - Biểu kèm theo báo cáo

   - Báo cáo thẩm tra

17 Báo cáo bổ sung kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021  

  - Báo cáo

 

18 Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022  

  - Báo cáo

   - Báo cáo thẩm tra

19 Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022  

  - Báo cáo

 Báo cáo thẩm tra

20 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022  

  - Báo cáo

  - Báo cáo thẩm tra

 

21 Báo cáo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022  

  - Báo cáo

 

22  Báo cáo kết quả công tác xét xử và thi hành án 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022  

  - Báo cáo

   - Báo cáo thẩm tra

 23  Báo cáo kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022  

  - Báo cáo

  - Báo cáo thẩm tra

 

  24   Báo cáo Công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022  

  - Báo cáo

  - Báo cáo thẩm tra

 

25 Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ tám  

  - Báo cáo

 II CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT DO THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH, CÁC BAN HĐND TỈNH TRÌNH KỲ HỌP  
1  Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đã được Thường trực HĐND tỉnh khóa XV chuyển đến UBND tỉnh xem xét giải quyết và chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến tháng 5 năm 2022.  

 - Báo cáo

 

 2  Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022  

  - Báo cáo

 

3 Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về thu hồi, chuyển mục đích sử dụng các loại đất, rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021  

  - Báo cáo

 

4 Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri  

  - Báo cáo

 

5 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021  

  - Báo cáo

 

6 Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của các Ban HĐND tỉnh (Kinh tế - Ngân sách, Văn hoá - Xã hội, Pháp chế, Dân tộc).  

  - Báo cáo của các Ban: KTNS, DT,      VHXHPC

 

7  Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về thu hồi, chuyển mục đích sử dụng các loại đất, rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021    - Báo cáo, Biểu kèm theo báo cáoDTNQ

 

 8   Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023    Tờ trình, DTNQ

 

III THÔNG BÁO CỦA UBMTTQ TỈNH    
1 Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026   Thông báo

Tin liên quan

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ TÁM(01/07/2022 2:34:49 CH)

Tin mới nhất

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu(25/09/2023 11:24:49 SA)

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỮ 18 (CHUYÊN ĐỀ) HĐND TỈNH KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021-2026(25/09/2023 10:47:33 SA)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH KHẢO SÁT LÀM VIỆC VỚI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV(25/09/2023 8:48:27 SA)

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này