7714 lượt truy cập
Trang chủ Tài liệu kỳ họp Kỳ họp thứ năm

TÀI LIỆU TRÌNH KỲ HỌP THỨ NĂM HĐND TỈNH KHÓA XV
(Ngày đăng :02/12/2021 12:00:00 SA)

STT

TÊN LOẠI, TRÍCH YẾU VĂN BẢN

 

              FILE ĐÍNH KÈM

   (Click vào file để mở và tải về)

 

I

 

CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT DO UBND TỈNH, CÁC NGÀNH TRÌNH KỲ HỌP

1

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021, kế hoạch năm 2022; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022.

 

Báo cáo

Tờ trình, DTNQ

- Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

2

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

 

Báo cáo

- Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

3

Báo cáo, tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020.

 

 

Báo cáo

Tờ trình, DTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

4

Tờ trình dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025.

 

Tờ trình, DTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

5

Tờ trình dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

 

Tờ trình, DTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

6

Tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

 

- Tờ trìnhDTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

7

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về không thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2021-2022.

 

Tờ trình, DTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

8

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; dự toán thu ngân sách và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2022 và tờ trình dự thảo Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022.

 

Báo cáo

Tờ trình, DTNQ

- Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

9

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2021, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư ngân sách năm 2022.

 

Báo cáo

- Tờ trình, DTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

10

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về bổ sung kinh phí thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các chế độ chính sách an sinh xã hội; điều chỉnh một số nguồn kinh phí để bổ sung dự phòng ngân sách cấp tỉnh và giao chi tiết nguồn vốn đầu tư năm 2020 dư dự toán chuyển sang năm 2021.

 

Tờ trình, DTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

11

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các hội có tính chất đặc thù năm 2021; kế hoạch và dự thảo Nghị quyết quyết định tổng biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính và biên chế trong các tổ chức hội có tính chất đặc thù năm 2022.

 

Báo cáo

Tờ trình, DTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

12

Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết giải thể bản Pa Tết thuộc Tà Tổng, huyện Mường Tè.

 

- Tờ trìnhDTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

13

Tờ trình ban hành Nghị quyết phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025.

 

- Tờ trìnhDTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

14

Tờ trình dự thảo Nghị quyết chấp thuận danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng và danh mục các công trình, dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh

 

Tờ trình, DTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

15

Báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XV; kiến nghị của cử tri đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

 - Báo cáo

16

Báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Chủ tọa kỳ họp về thảo luận tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XV (Thông báo số 462/TB-HĐND, ngày 30/8/2021); kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm 2021.

 

 - Báo cáo

17

Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2020.

 

Báo cáo

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

18

Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

 

Báo cáo

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

19

Báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

 

Báo cáo

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

20

Báo cáo tình hình thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.

 

Báo cáo

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

21

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

 

Báo cáo

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

22

Báo cáo kết quả công tác xét xử và thi hành án năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

 

Báo cáo

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

23

Báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

 

Báo cáo

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

24

Báo cáo kết quả công tác xét xử và thi hành án năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

 

Báo cáo

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

II

CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT DO THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH, CÁC BAN HĐND TỈNH TRÌNH KỲ HỌP

1

Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2021; nhiệm vụ năm 2022.

 

 - Báo cáo

2

Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh.

 

 - Báo cáo

3

Tờ trình dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về thu hồi, chuyển mục đích sử dụng các loại đất, rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021.

 

 - TTr dự thảo NQ

4

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2022.

 

 - Tờ trình, DTNQ

5

Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm 2021.

 

 - Báo cáo

6

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

 - Báo cáo

7

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021; nhiệm vụ năm 2022 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh.

 

 - Báo cáo

8

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021; nhiệm vụ năm 2022 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

 

 - Báo cáo

9

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021; nhiệm vụ năm 2022 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh.

 

 - Báo cáo

III

THÔNG BÁO CỦA ĐOÀN ĐBQH TỈNH, BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTTQVN TRÌNH KỲ HỌP

1

Thông báo của Đoàn ĐBQH tỉnh về kết quả kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.

 

- Thông báo

2

Thông báo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2021 và những kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh tại kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Thông báo

 

 

 

Tin liên quan

TÀI LIỆU TRÌNH KỲ HỌP THỨ NĂM HĐND TỈNH KHÓA XV(02/12/2021 9:33:47 SA)

Tin mới nhất

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(19/09/2023 8:46:19 SA)

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 9 năm 2023(19/09/2023 8:41:31 SA)

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 8 năm 2023(19/09/2023 8:38:12 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này