11335 lượt truy cập
Trang chủ Tài liệu kỳ họp Kỳ họp thứ 12

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI
(Ngày đăng :10/11/2022 2:15:11 CH)

STT

                         TÊN LOẠI, TRÍCH YẾU VĂN BẢN

 

              FILE ĐÍNH KÈM

   (Click vào file để mở và tải về)

I

TỜ TRÌNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA UBND TỈNH

1

Tờ Trình, dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023

 

- Tờ trìnhDTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

2

 

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết ban hành quy định mức chi tiền công cho các chức danh là thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi tại các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông và nội dung mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh

 

- Tờ trìnhDTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

 

 

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021

 

- Tờ trìnhDTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh 

 

4

 

Tờ Trình, dự thảo Nghị quyết dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023

 

Tờ trình, DTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh 

Tờ Trình, dự thảo Nghị quyết xác định phạm vi vành đai biên giới, vị trí cắm biển báo khu vực biên giới, vành đai biên giới trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 

- Tờ trình, DTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh 

Tài liệu liên quan: thẩm định của STP

6

Tờ Trình, dự thảo Nghị quyết chấp thuận danh mục các dự án, công trình phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng và danh mục các dự án, công trình phải chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh

 

- Tờ trìnhDTNQ; Biểu 1,2Biểu 3,4

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh 

7

 

Tờ Trình, dự thảo Nghị quyết quyết định tổng biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội đặc thù năm 2023

  - Tờ trìnhDTNQBiểu BC

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

8

Tờ Trình, dự thảo Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-COV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh quản lý

   

- Tờ trìnhDTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

- Tài liệu liên quan: 02/2022/TT-BYT; 1557/BC-STP402/BC-SYT

9

Tờ Trình, dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ người được phân công trực tiếp giúp đỡ người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

   

- Tờ trìnhDTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

Tài liệu liên quan: YKTG của các ngành

10

Tờ Trình, dự thảo Nghị quyết quy định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh

   

- Tờ trìnhDTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

- Tài liệu liên quan: 35/2014/TT-BYT; 38/2014/TTLT-BYT-BTC1518/BC-STP

11

Tờ Trình, dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ công tác xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025

   

- Tờ trìnhDTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

- Tài liệu liên quan: 2324/BC-SGD

12

Tờ Trình, dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh

   

- Tờ trìnhDTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

- Tài liệu liên quan: 1392/BC-STP1203/BC-SKHCN

13

Tờ Trình, dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030

   

- Tờ trìnhDTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

14

Tờ Trình, dự thảo Nghị quyết quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

   

Tờ trình, DTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

15

Tờ Trình, dự thảo Nghị quyết về bổ sung kinh phí cho các đơn vị dự toán khối tỉnh và các huyện, thành phố để thực hiện các chế độ chính sách, nhiệm vụ phát sinh năm 2022

   

- Tờ trìnhDTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

16

Tờ Trình, dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cụ thể cho các nội dung hỗ trợ thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh

   

Tờ trình, DTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

Tài liệu liên quan: 1611/BC-STP

17

Tờ Trình, dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh

   

Tờ trình, DTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

18

Tờ Trình, dự thảo Nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Lai Châu giai đoạn 2022-2030

   

- Tờ trìnhDTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

- Tài liệu liên quan: 1331/QĐ-TTg1113/QĐ-BNV

19

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của HĐND tỉnh về Quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội 

 

Tờ trình, DTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

 II TỜ TRÌNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH  
1 Tờ trình, dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về tổ chức triển khai thực hiện các công trình dự án đầu tư công sử dụng nguồn cân đối ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2022    Tờ trình, DTNQ
2 Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2023    Tờ trình, DTNQ
III BÁO CÁO CỦA UBND TỈNH
1 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022, kế hoạch năm 2023    Báo cáo; Biểu 
2 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023    Báo cáoBiểu
3 Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách sách địa phương năm 2021    Báo cáo
4 Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2021    Báo cáo
5 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương năm 2022; dự toán thu ngân sách và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2023    Báo cáo
6 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 và phương án phân bổ kế hoạch vốn năm 2023    Báo cáo
7 Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2022, nhiệm vụ năm 2023  

 Báo cáo

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

8 Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức, số người làm việc, số hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế trong các tổ chức hội đặc thù trên địa bàn tỉnh năm 2022, phương án giao năm 2023  

 - Báo cáo

 - Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

9 Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh; kết quả thực hiện kết luận của Chủ tọa kỳ họp về thảo luận tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XV (Thông báo số 310/TB-HĐND, ngày 25/7/2022); kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm 2022; kết quả thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-HĐND, ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh về giải quyết kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ nhất đến sau kỳ họp thứ mười lăm HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021     Báo cáo
10 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-HĐND, ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về thu hồi, chuyển mục đích sử dụng các loại đất, rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021     Báo cáo
11 Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022, nhiệm vụ năm 2023  

-  Báo cáo

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

12 Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, nhiệm vụ năm 2023  

-  Báo cáo

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

13 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022, nhiệm vụ năm 2023  

 - Báo cáoBiểu tổng hợp kết quả

 - Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

IV BÁO CÁO CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
1 Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2022, nhiệm vụ năm 2023     Báo cáo
2 Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh     Báo cáo
3 Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm 2022     Báo cáo
4 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026     Báo cáo
5 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022; nhiệm vụ năm 2023 của các ban HĐND tỉnh (Kinh tế - Ngân sách, Văn hoá - Xã hội, Pháp chế, Dân tộc)    Báo cáo các Ban: KTNS; VHXH; PC, DT
V THÔNG BÁO, BÁO CÁO CỦA CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN
1 Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri năm 2022    Thông báo
2 Báo cáo kết quả công tác xét xử và thi hành án năm 2022, nhiệm vụ năm 2023  

- Báo cáo

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

3 Báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2022, nhiệm vụ năm 2023  

Báo cáo

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

4 Báo cáo công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2022, nhiệm vụ năm 2023  

Báo cáo

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

Tin liên quan

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI (09/11/2022 4:00:12 CH)

Tin mới nhất

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu(25/09/2023 11:24:49 SA)

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỮ 18 (CHUYÊN ĐỀ) HĐND TỈNH KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021-2026(25/09/2023 10:47:33 SA)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH KHẢO SÁT LÀM VIỆC VỚI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV(25/09/2023 8:48:27 SA)

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này