15485 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Kỳ họp HĐND

Toàn văn bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XV của Chủ tịch HĐND tỉnh Giàng Páo Mỷ
(Ngày đăng :13/07/2023 2:51:20 CH)


Chủ tịch HĐND tỉnh Giàng Páo Mỷ

Sáng nay (13/7), sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ mười sáu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và bế mạc. Ban Biên tập xin trân trọng giới thiệu toàn văn bế mạc của đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh!

Thưa cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ mười sáu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành 18 Nghị quyết; quyết định nhiều nội dung quan trọng để cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi xin báo cáo khái quát kết quả kỳ họp như sau:

Thứ nhất, về công tác ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

(1) Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo; học sinh, sinh viên; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Lai Châu có hơn 105 nghìn người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng khó khăn và người sinh sống tại vùng đặc biệt khó khăn không được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) phải chuyển sang tham gia BHYT thuộc nhóm đối tượng khác hoặc phải tự mua thẻ BHYT theo hộ gia đình, từ đó đã tác động giảm tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh từ 96,8% năm 2020 xuống còn 81,6% vào tháng 5/2023. Với mục tiêu giúp người dân khó khăn có cơ hội tiếp cận dịch vụ BHYT và chăm sóc sức khỏe được tốt hơn, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT của Trung ương giao cho tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất ban hành chính sách hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo; học sinh, sinh viên; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh. Theo đó, ngoài phần ngân sách Trung ương hỗ trợ là 70%, từ năm 2023, 2004, 2025, các đối tượng này sẽ được tỉnh hỗ trợ 30%. Trong điều kiện ngân sách tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, việc ban hành chính sách này thể hiện sự quan tâm chăm lo của cấp ủy, chính quyền tới các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

(2) Nghị quyết Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và chính sách đãi ngộ đối với bác sỹ đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh.

Với chính sách này, Hội đồng nhân dân tỉnh mong muốn sẽ thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác, cống hiến cho tỉnh, nhất là trong những lĩnh vực như y tế, giáo dục, nông nghiệp... Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển tỉnh nhà trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, kịp thời động viên, hỗ trợ đội ngũ viên chức ngành y tế khắc phục khó khăn, yên tâm công tác, gắn bó ổn định lâu dài tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập, tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

(3) Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Việc ban hành chính sách này vừa là sự cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, vừa thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền địa phương đến nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số được tham gia đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh đủ về số lượng, đảm bảo về cơ cấu, có năng lực, trình độ ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

(4) Nghị quyết quy định mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh

Theo Nghị quyết này, người dân thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh chỉ phải nộp lệ phí với mức 50% mức thu lệ phí theo các quy định hiện hành. Như vậy sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian, kinh phí, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.

(5) Nghị quyết thông qua Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong gần 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị của tỉnh đã tích cực, đầu tư nhiều thời gian, công sức để xây dựng Quy hoạch tỉnh để trình Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến nhiều lần và đã được Hội đồng thẩm định Quốc gia xem xét thẩm định kỹ lưỡng.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận và thống nhất quan điểm xuyên suốt trong xây dựng và triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh là phát triển bền vững, phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tổ chức, sắp xếp không gian các hoạt động kinh tế xã hội phù hợp với điều kiện đặc thù của tỉnh; phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy vai trò trung tâm của con người để xây dựng và phát triển tỉnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân các dân tộc. Đồng thời, định hướng phát triển theo trọng tâm "một trục - hai vùng - ba trụ cột", trong đó, xác định rõ phương hướng phát triển đối với từng ngành, lĩnh vực cụ thể.

Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định. Sau khi Quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đề nghị Ủy ban nhân dân các cấp, các ngành, cá địa phương chủ động bám sát Quy hoạch tỉnh để cụ thể hóa trong quy hoạch, kế hoạch phát triển của từng cấp, từng ngành, từng địa phương. Đồng thời tập trung triển khai thực hiện hoàn thành mục tiêu "phấn đấu đến năm 2030 đưa Lai Châu trở thành tỉnh phát triển trung bình trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc".

Thưa Hội đồng nhân dân tỉnh, ngoài các Nghị quyết trên, Hội đồng nhân dân tỉnh còn thông qua các Nghị quyết về: Giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025. Giao bổ sung, phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023. Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023. Phân bổ, bổ sung kinh phí để thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; kinh phí kỷ niệm 20 năm chia tách thành lập tỉnh; kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ phát sinh năm 2023. Chia tách, sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, bản thuộc các xã: Lản Nhì Thàng, Mường So, huyện Phong Thổ.

Đây là kỳ họp có số lượng nghị quyết được ban hành nhiều nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả thiết thực, ngay sau kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết; chỉ đạo các sở, ngành chủ động hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là cấp cơ sở trong triển khai thực hiện. Tập trung tuyên truyền sâu rộng đến cử tri và nhân dân trong tỉnh về các chính sách, Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp để cử tri và nhân dân hiểu, đồng thuận cao trong triển khai thực hiện.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức khảo sát, lắng nghe ý kiến của cử tri và nhân dân để kịp thời phát hiện, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Thứ hai, về công tác nhân sự  

Hội đồng nhân dân tỉnh đã bầu đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 với sự đồng thuận, thống nhất rất cao. Đồng thời biểu quyết, thống nhất cho đồng chí Trần Tiến Dũng thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thứ ba, về hoạt động giám sát tại kỳ họp

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về tổ chức triển khai thực hiện các công trình dự án đầu tư công sử dụng nguồn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2018-2022. Kết quả giám sát cho thấy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đầu tư công, giao kế hoạch vốn đầu tư cơ bản đảm bảo theo quy định của Luật đầu tư công và các văn bản khác có liên quan; ưu tiên bố trí ngân sách địa phương để thực hiện các nghị quyết, đề án, chương trình trọng điểm của tỉnh; qua đó, góp phần hoàn thiện và phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, còn một số hạn chế trong quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án; giao và triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; vai trò giám sát đầu tư của cộng đồng hiệu quả chưa cao; công tác quản lý công trình dự án sau đầu tư còn hạn chế; thực hiện quyết toán một số dự án hoàn thành còn chậm... Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành, địa phương phát huy kết quả đạt được, khẩn trương khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra, bám sát các quy định của Luật đầu tư công và các văn bản có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện các công trình dự án đầu tư công sử dụng vốn cân đối ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, quản lý, phát huy hiệu quả sử dụng công trình sau đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã xem xét, thảo luận các báo cáo công tác 6 tháng đầu năm của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh. Trong 6 tháng cuối năm, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2023.

Về Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao những cố gắng của Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành, địa phương trong việc nghiêm túc tiếp thu, giải quyết kiến nghị cử tri và kiến nghị sau giám sát của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh. Nhiều kiến nghị đã được giải quyết kịp thời, thỏa đáng, đáp ứng được nguyện vọng của cử tri. Đối với một số ý kiến, kiến nghị chưa được giải quyết, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương xem xét giải quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Thứ tư, về hoạt động chất vấn: Tại kỳ họp đã có 03 đại biểu chất vấn 03 nội dung, trong đó Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất thực hiện chất vấn trực tiếp đối với 02 nội dung liên quan đến: (1) Khó khăn về cơ sở vật chất, nội dung hoạt động của Đài truyền thanh các xã, thị trấn; (2) Việc chậm ban hành giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng dẫn đến khó khăn, bất cập trong công tác quản lý, sử dụng nghĩa trang.

Hoạt động chất vấn diễn ra trong không khí sôi nổi, thẳng thắn, mang tính đối thoại cao giữa đại biểu và người được chất vấn. Người được chất vấn đã trả lời thắng thắn, đúng trọng tâm câu hỏi, rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với tồn tại, hạn chế. Đồng thời đã đề ra lộ trình, giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành tập trung thực hiện nghiêm túc các giải pháp đã đề ra; báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2023. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi, giám sát quá trình thực hiện.

Thứ năm, về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2023

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức đan xen trước tác động lớn của tình hình thế giới, khu vực và trong nước; trong tỉnh, thời tiết, hạn hán nắng nóng kéo dài ảnh hưởng lớn đến phát triển sản xuất và đời sống của nhân dân... Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp, các ngành, các địa phương cùng sự cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 với nhiều kết quả tích cực:

Nhiều chỉ tiêu về sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, thương mại, dịch vụ tăng cao so với cùng kỳ năm trước, đạt khá so với kế hoạch đề ra. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư được đẩy mạnh; các chỉ số: Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, cải cách hành chính, chỉ số hài lòng về phục vụ hành chính cải thiện đáng kể. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi; công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh được quan tâm thực hiện; chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đảm bảo an toàn, đúng quy chế; số lao động được giải quyết việc làm mới tăng cao, số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã vượt chỉ tiêu kế hoạch năm. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; chủ động xử lý, giải quyết các vấn đề trên tuyến biên giới; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, công tác phòng chống tội phạm được tăng cường. Các hoạt động đối ngoại được khôi phục trở lại sau thời gian dài bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm còn một số khó khăn, hạn chế, đó là:

Một số chỉ tiêu kinh tế đạt thấp và giảm so với cùng kỳ năm trước (như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn; giá trị sản xuất công nghiệp; thu ngân sách trên địa bàn). Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 23,36% kế hoạch. Việc chỉnh lý hồ sơ, tiếp thu, hoàn chỉnh Quy hoạch tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt còn chậm. Một số chỉ tiêu về y tế đạt thấp. Số lượng giáo viên còn thiếu so với biên chế được giao, việc tuyển dụng và hợp đồng giáo viên một số môn học như Tiếng Anh, Tin học,...còn khó khăn; cơ sở vật chất một số trường chưa đáp ứng yêu cầu dạy và học. Tình hình an ninh trật tự có nơi còn tiềm ẩn nhân tố phức tạp; kiến nghị, khiếu nại còn kéo dài. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, khai thác khoáng sản có nơi chưa chặt chẽ, cháy rừng còn xảy ra. Một số cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ, vi phạm quy định về phòng, chống tệ nạn xã hội bị khởi tố.

Nguyên nhân dẫn đến những khó khăn, hạn chế này đã được đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận, phân tích và kiến nghị nhiều giải pháp để khắc phục; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã giải trình, làm rõ, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp cụ thể để khắc phục trong thời gian tới.

Trên cơ sở dự báo những thuận lợi, khó khăn trong 6 tháng cuối năm 2023 và điều kiện thực tiễn của tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận và thống nhất các nhóm giải pháp cụ thể cần tập trung trong 6 tháng cuối năm, trọng tâm là:

Một là, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Thông báo Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tập trung tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết chuyên đề, đề án của Tỉnh ủy đảm bảo tiến độ, chất lượng theo kế hoạch; quyết liệt triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề, đề án của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm chia tách và thành lập tỉnh.

Hai là, Lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt thấp, dự báo khó đạt, nâng cao hơn nữa các chỉ tiêu đã đạt và vượt.

- Trong phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới: Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các các nghị quyết, đề án, chính sách của tỉnh; đẩy nhanh việc hoàn thiện tiêu chí nông thôn mới đối với 15 xã, 3 huyện dự kiến đạt chuẩn giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục mở rộng, triển khai thực hiện hiệu quả các liên kết giữa các huyện, doanh nghiệp và người dân trong phát triển cây trồng chủ lực; chủ động các phương án phòng, chống hạn hán, dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi; phòng cháy, chữa cháy rừng, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, xuất khẩu hàng hóa, triển khai các dự án đầu tư; Tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch. Đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Ma Lù Thàng.

- Trong triển khai các công trình, dự án, giải ngân vốn đầu tư công: Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vốn thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng thông thường phục vụ triển khai các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ dự án đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với thành phố Lai Châu; hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên. Tập trung chỉ đạo triển khai các công trình trọng điểm, chỉnh trang đô thị chào mừng kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh; hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.

- Trong quản lý ngân sách: Tập trung chỉ đạo quản lý ngân sách nhà nước chặt chẽ, đúng quy định, thực hiện các giải pháp tăng nguồn thu cho ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, bảo đảm nguồn lực để thực hiện các chính sách mới ban hành và thực hiện cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

- Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội: Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chỉ đạo thực hiện rà soát tình hình dịch bệnh, công bố hết dịch Covid-19 trên địa bàn theo thẩm quyền. Theo dõi chặt chẽ, chủ động có phương án ứng phó, phòng, chống, kiểm soát hiệu quả các loại dịch bệnh. Tăng cường các giải pháp đảm bảo thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh. Kịp thời khắc phục tình trạng thiếu giáo viên để chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024. Chú trọng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I, năm 2023 tại tỉnh Lai Châu. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, chính sách đối với đồng bào dân tộc đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

Ba là, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các kết luận kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, giám sát của Trung ương và của tỉnh. Quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tỉnh ủy về tăng cường quản lý đất đai, quản lý và bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản, phát triển thủy điện trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, nhất là trong những lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ xảy ra sai phạm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. Phát huy tính chủ động trong công tác tự kiểm tra của cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm.

Bốn là, Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo vệ mục tiêu, trụ sở các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, đúng quy định các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân. Theo dõi sát tình hình biên giới, đường biên, cột mốc; kịp thời giải quyết các vấn đề có liên quan đến biên giới, lãnh thổ quốc gia. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch đối ngoại; duy trì và mở rộng và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại.

Thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể cử tri trong tỉnh!

Kỳ họp thứ mười sáu Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cấp, các ngành, đặc biệt là sự đồng tình, ủng hộ của cử tri, nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng các cơ quan thông tấn, báo chí và các đơn vị phục vụ đã tích cực thực hiện nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.

  Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ của tỉnh năm 2023, thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh.

  Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ mười sáu Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chúc các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cùng toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tin liên quan

Kỳ họp thứ mười bảy (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(11/09/2023 8:35:50 SA)

Toàn văn bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XV của Chủ tịch HĐND tỉnh Giàng Páo Mỷ(13/07/2023 2:48:44 CH)

Kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh: Nhiều Nghị quyết quan trọng được thông qua(13/07/2023 9:45:34 SA)

Phiên thảo luận tại Hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn(13/07/2023 1:15:57 SA)

Đại biểu thảo luận tại Tổ về các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh(12/07/2023 7:55:54 CH)

Tin mới nhất

Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 18 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(03/10/2023 10:39:10 SA)

BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH HỌP THẨM TRA NỘI DUNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM HĐND TỈNH(02/10/2023 3:59:57 CH)

Thông báo Chương trình công tác tháng 9 năm 2023 của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh(02/10/2023 4:09:47 CH)

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề dược ngoài công lập đoạn 2020-2022 trên địa bàn hai huyện Tam Đường và huyện Than Uyên(01/10/2023 4:50:46 CH)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH GIÁM SÁT TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN NĂM 2014 (29/09/2023 4:28:39 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này