10643 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Kỳ họp HĐND

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
(Ngày đăng :09/12/2018 12:00:00 SA)


Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp

Thực hiện Nghị quyết số 85/2014/QH13, ngày 28/11/2014 của Quốc hội, việc lấy phiếu tín nhiệm được Quốc hội. Sáng ngày 09/12/2018, tại kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ các chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu. Việc chuẩn bị và tổ chức triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu được thực hiện bảo đảm nghiêm túc, đúng đối tượng, nguyên tắc, thời hạn và quy trình theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau:

1. Ông Vũ Văn Hoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 42 phiếu (chiếm 84% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 07 phiếu (chiếm 14% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND).

 

2. Ông Bùi Từ Thiện, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 42 phiếu (chiếm 84% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 07 phiếu (chiếm 14% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số đại biểu HĐND).

 

3. Ông Đoàn Đức Long, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu (chiếm 72% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu (chiếm 26% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số đại biểu HĐND).

 

4. Ông Phạm Văn Huỳnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 37 phiếu (chiếm 74% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 24% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số đại biểu HĐND).

 

5. Bà Vũ Thị Huyền, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu (chiếm 72% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 24% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2 % tổng số đại biểu HĐND).

 

6. Ông Hoàng Quốc Khánh, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 37 phiếu (chiếm 74% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 22% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2 % tổng số đại biểu HĐND).

 

7. Ông Sùng A Hồ, Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 31 phiếu (chiếm 62% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu (chiếm 34% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2 % tổng số đại biểu HĐND).

 

8. Ông Đào Xuân Huyên, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 33 phiếu (chiếm 66% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu (chiếm 28% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 4 % tổng số đại biểu HĐND).

 

9. Ông Đỗ Ngọc An, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu (chiếm 60% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 18 phiếu (chiếm 36% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 02 % tổng số đại biểu HĐND).

 

10. Ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 29 phiếu (chiếm 58% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu (chiếm 34% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 6 % tổng số đại biểu HĐND).

 

11. Ông Giàng A Tính, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu (chiếm 60% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 18 phiếu (chiếm 36% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2 % tổng số đại biểu HĐND).

 

12. Ông Lê Trọng Quảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 10 phiếu (chiếm 20% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 24 phiếu (chiếm 48% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 15 phiếu (chiếm 30 % tổng số đại biểu HĐND).

13. Ông Nguyễn Đăng Khải, Ủy viên UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 21 phiếu (chiếm 42% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 25 phiếu (chiếm 50% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 6 % tổng số đại biểu HĐND).

 

14. Ông Lê Văn Bảy, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 25 phiếu (chiếm 50% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 22 phiếu (chiếm 44% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 4 % tổng số đại biểu HĐND).

 

15. Ông Trần Xuân Chiến, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 15 phiếu (chiếm 30% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 26 phiếu (chiếm 52% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 08 phiếu (chiếm 16 % tổng số đại biểu HĐND).

 

16. Ông Nguyễn Quang Huy, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 18 phiếu (chiếm 36% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 27 phiếu (chiếm 54% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 8 % tổng số đại biểu HĐND).

 

17. Ông Nguyễn Sỹ Chín, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công thương

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 09 phiếu (chiếm 18% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu (chiếm 34% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 22 phiếu (chiếm 44 % tổng số đại biểu HĐND).

 

18. Ông Hà Văn Um, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 09 phiếu (chiếm 18% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 31 phiếu (chiếm 62% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 09 phiếu (chiếm 18 % tổng số đại biểu HĐND).

 

19. Ông Lê Văn Thăng, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 10 phiếu (chiếm 20% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 29 phiếu (chiếm 58% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 09 phiếu (chiếm 18 % tổng số đại biểu HĐND).

 

20. Ông Nguyễn Văn Đối, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 18 phiếu (chiếm 36% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 23 phiếu (chiếm 46% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 08 phiếu (chiếm 16 % tổng số đại biểu HĐND).

 

21. Ông Phạm Ngọc Phương, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 20 phiếu (chiếm 40% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 25 phiếu (chiếm 50% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 4 phiếu (chiếm 8 % tổng số đại biểu HĐND).

 

22. Ông Nguyễn Quốc Luân, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 16 phiếu (chiếm 32% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 27 phiếu (chiếm 54% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 12 % tổng số đại biểu HĐND).

 

23. Ông Bùi Quang Sắc, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 14 phiếu (chiếm 28% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 30 phiếu (chiếm 60% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 10 % tổng số đại biểu HĐND).

 

24. Ông Vũ Văn Lương, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 15 phiếu (chiếm 30% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 20 phiếu (chiếm 40% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 14 phiếu (chiếm 28 % tổng số đại biểu HĐND).

 

25. Ông Sùng A Hồ, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 17 phiếu (chiếm 34% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 24 phiếu (chiếm 48% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 08 phiếu (chiếm 16 % tổng số đại biểu HĐND).

26. Bà Võ Thị Thiệp, Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 17 phiếu (chiếm 34% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 24 phiếu (chiếm 48% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 08 phiếu (chiếm 16 % tổng số đại biểu HĐND).

 

27. Ông Trần Hữu Chí, Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 18 phiếu (chiếm 36% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 31 phiếu (chiếm 62% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số đại biểu HĐND).

 

28. Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 17 phiếu (chiếm 34% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 29 phiếu (chiếm 58% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 6 % tổng số đại biểu HĐND).

 

29. Ông Hà Trọng Hải, Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 22 phiếu (chiếm 44% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 26 phiếu (chiếm 52% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2% tổng số đại biểu HĐND).

 

Tin liên quan

HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(09/03/2023 5:56:05 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026(28/02/2023 4:31:16 CH)

Khai mạc kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(27/02/2023 3:48:01 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ mười hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV(09/12/2022 3:32:00 CH)

Phiên họp ngày thứ hai kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XV(09/12/2022 9:30:22 SA)

Tin mới nhất

Công văn của Công đoàn cơ sở Văn phòng lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo trình Đại hội Công đoàn cơ sở(28/03/2023 3:09:30 CH)

Bộ tài liệu tham khảo về đại hội công đoàn 2023-2028(28/03/2023 2:28:32 CH)

Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2023-2028(28/03/2023 11:10:05 SA)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tại hai xã Hồ Thầu, Tà Lèng, huyện Tam Đường(28/03/2023 9:04:29 SA)

Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát các công trình dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Lai Châu(27/03/2023 10:40:28 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này