12694 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Kỳ họp HĐND

Chất vấn tại kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh, khóa XIV
(Ngày đăng :10/12/2018 12:00:00 SA)


Đại biểu Nguyễn Xuân Thức chất vấn đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Bước sang ngày làm việc thứ ba, sáng ngày 10/12/2018, kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn và thảo luận thông qua Nghị quyết. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ văn Hoàn điều hành phiên chất vấn. BBT Trang Thông tin điện tử trích đăng nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Tại kỳ họp đã có 06 đại biểu chất vấn, với 7 câu hỏi đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên UBND tỉnh về các vấn đề liên quan đến chậm quyết toán các công trình đầu tư xây dựng cơ bản; công tác giải ngân các nguồn vốn; vướng mắc trong việc giao đất cho doanh nghiệp thực hiện dự án Chợ trung tâm thành phố Lai Châu; chất lượng tiêu chí nông thôn mới đạt thấp; nguyên nhân kéo dài 02 dự án hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm thương mại và nhà ở đô thị thị xã Lai Châu và dự án Trung tâm xúc tiến đầu tư và thương mại tỉnh Lai Châu; việc dừng thi công một số gói thầu dự án đường Thành phố Lai Châu-Thị trấn Sìn Hồ và trách nhiệm trong chỉ đạo và thực hiện cải cách hành chính dẫn đến tụt hạng về chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

(1). Mở đầu phiên chất vấn Đại biểu Nguyễn Xuân Thức, Tổ đại biểu Thành phố Lai Châu chất vấn, công tác giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản đạt thấp (KH năm 2017 được phép kéo dài sang năm 2018 đạt 26,2%; kế hoạch vốn giao năm 2018 đạt 54,7%). Công tác thu hồi tạm ứng trong đầu tư xây dựng cơ bản chậm, trong đó có một số dự án từ nhiều năm trước chưa thu hồi được, nguyên nhân do đâu? Trách nhiệm của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc khắc phục những hạn chế này như thế nào? biện pháp trong năm 2019 và thời gian tới?

Trả lời chất vấn, Ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Về tỷ lệ giải ngân vốn đến 30/11/2018, tổng số vốn kéo dài năm 2017 sang năm 2018 là 191,7 tỷ đồng, đến thời điểm 30/11/2018 đã giải ngân được 91,2 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân vốn kéo dài đạt 47,6% (tăng 21,4% so với thời điểm báo cáo). Số vốn còn lại chưa giải ngân hết là 100,5 tỷ đồng, gồm: Các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) là 30,8 tỷ đồng; các chương trình mục tiêu từ ngân sách trung ương (NSTW) là 9,7 tỷ đồng; Vốn trái phiếu Chính phủ là 33,6 tỷ đồng; Vốn ngân sách địa phương (NSĐP) là 26,2 tỷ đồng. Tổng Kế hoạch vốn năm 2018 là 2.195 tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân kế hoạch năm 2018 đạt 58,6% (tăng 4% so với thời điểm báo cáo), tương đương với tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước (59,39%). Trong đó: Các Chương trình MTQG đạt 60,9%; Các chương trình mục tiêu từ NSTW đạt 89,7%; Vốn Trái phiếu Chính phủ là 35,9% Vốn NSĐP là 72,5%; Vốn nước ngoài ODA là 35,9%.

Nguyên nhân giải ngân thấp: Do Luật Đầu tư công, Xây dựng và các Nghị định liên quan chưa được bổ sung sửa đổi kịp thời; nguồn vốn đầu tư của Lai Châu chủ yếu là từ ngân sách Trung ương hỗ trợ nên bị động trong triển khai dự án, trong đó có công tác giải ngân. Bên cạnh đó, do đặc thù của Lai Châu mùa mưa thường kéo dài, các chủ đầu tư thường nghiệm thu, thanh toán vào tháng cuối năm; công tác giải phóng mặt bằng chậm, chủ đầu tư chưa phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương để giải phóng mặt bằng (GPMB). Công tác đền bù GPMB vẫn còn vướng mắc ở một số công trình, chưa được các chủ đầu tư giải quyết dứt điểm, gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công. Đối với vốn nước ngoài (ODA), nguyên nhân giải ngân thấp của Chương trình nước sạch và vốn WB có đặc thù là giải ngân theo cơ chế tài chính riêng. Năng lực của một số chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn còn hạn chế; trách nhiệm, năng lực của một số chủ đầu tư, đơn vị thi công trong việc nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán, hoàn tạm ứng khối lượng và quyết toán dự án hoàn thành chưa cao, đặc biệt là đối với nguồn vốn được kéo dài từ năm 2017 chuyển sang năm 2018. Phấn đấu trong tháng 12/2018 và tháng 01/2019, các Chủ đầu tư tập trung thực hiện công tác giải ngân, phấn đấu giải ngân đạt tỷ lệ cao nhất.

Về công tác thu hồi tạm ứng vốn đầu tư: Theo Báo cáo của Kho Bạc Nhà nước tỉnh, số vốn dư ứng chưa thu hồi đến hết 31/11/2018 là 229,7 tỷ đồng (trong đó: Vốn Trung ương quản lý là 22,6 tỷ đồng; vốn tỉnh quản lý là 207 tỷ đồng, bao gồm cả số tạm ứng trong thời hạn cho phép). Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã sớm chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện công tác thu hồi tạm ứng. Tuy nhiên đến nay một số chủ đầu tư vẫn chưa thật sự quan tâm đến công tác hoàn tạm ứng, một số dự án còn gặp khó khăn trong công tác hoàn thiện hồ sơ. Danh mục dự án chi tiết dư tạm ứng là các dự án đã được giao và đã có kế hoạch vốn giao, việc thu hồi tạm ứng vốn thuộc trách nhiệm của các chủ đầu tư và nhà thầu. Nguyên nhân chậm thu hồi do các chủ đầu tư lập hồ sơ nghiệm thu, thu hồi ứng chậm. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo quyết liệt và có giải pháp xử lý đối với các chủ đầu tư để tình trạng dư tạm ứng kéo dài.

Đồng chí Nguyễn Quang Huy cung cho biết, trách nhiệm của Sở Kế hoạch & Đầu tư (KHĐT) và Giám đốc Sở KHĐT, đó là: Việc tham mưu phân bổ vốn kéo dài năm 2017 sang 2018, vốn kế hoạch năm 2018 đã thực hiện từ đầu năm, Sở có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện và giải ngân, tổng hợp báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng. Ngay từ Quý II/2018, Sở KHĐT đã tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp đôn đốc tiến độ giải ngân. Tháng 9/2018, đã có văn bản đôn đốc các chủ đầu tư lập phương án điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2018 đối với các dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch tăng cho các dự án có khối lượng và khả năng giải ngân, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và đã có quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2018. Trong tháng 12/2018 và tháng 01/2019, Sở sẽ tiếp tục tham mưu đôn đốc tình hình thực hiện giải ngân để đảm bảo đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất.

Về biện pháp trong năm 2019 và thời gian tới: Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tích cực tham mưu cho UBND tỉnh kiến nghị với Trung ương sớm sửa đổi các Luật, Nghị định, Thông tư; tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân, kịp thời phát hiện xử lý khó khăn, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, làm thủ tục thanh toán với Kho bạc Nhà nước. Tập trung rà soát, đôn đốc tình hình thực hiện giải ngân, thu hồi vốn ứng trước; tham mưu UBND tỉnh có giải pháp xử lý thích hợp, nghiêm minh đối với các chủ đầu tư thực hiện giải ngân chậm, lập hồ sơ quyết toán chậm, nhà thầu chây ỳ không chịu làm hồ sơ thanh toán thu hồi vốn tạm ứng.

Đại biểu Vương Văn Thắng chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng tại kỳ họp

(2). Đại biểu Vương Văn Thắng, Tổ đại biểu Thành phố Lai Châu chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng: Dự án xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm Thương mại và nhà ở đô thị Thị xã Lai Châu (Thành phố Lai Châu) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1154/QĐ-UBND ngày 04/10/2011 với tổng mức đầu tư 17,8 tỷ, hình thức đầu tư BT. Cơ chế thanh toán cho nhà đầu tư bằng tiền sử dụng đất, thời gian hoàn thành (2011-2012), cơ quan thực hiện hợp đồng là Sở Xây dựng. Dự án trung tâm xúc tiến đầu tư và thương mại tỉnh Lai Châu được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 408/QĐ-UBNBD ngày 28/03/2008. Tổng mức đầu tư 38 tỷ, nguồn ngân sách nhà nước, thời gian hoàn thành năm 2009. Qua tiếp xúc cử tri, cử tri tổ dân phố số 18, 19 phường Tân Phong, Nhân dân khu vực Trung tâm Thương mại rất bức xúc về tiến độ triển khai 02 dự án trên. Sau gần 10 năm đầu tư dự án, Nhân dân ở khu vực này chưa được sử dụng điện chiếu sáng công cộng, chưa có tên phố, chưa có số nhà, công tác quản lý đô thị, môi trường chưa được thực hiện. Đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng với trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước, là chủ đầu tư, đồng chí trả lời và làm rõ với cử tri những nội dung sau: 02 dự án trên đã hoàn thành khối lượng dự án bao nhiêu %?; Nguyên nhân dự án kéo dài (vì thời gian hoàn thành dự án năm 2011- 2012); Đến bao giờ dự án mới được bàn giao đưa vào sử dụng? Bao giờ những bức xúc trên được giải quyết? Giải pháp để khắc phục những tồn tại của dự án này? Trách nhiệm cá nhân của đồng chí Giám đốc Sở?

Ông Bùi Quang Sắc- Giám đốc Sở Xây dựng Lai Châu trả lời: Về hợp phần Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu Trung tâm Thương mại và nhà ở đô thị thị xã Lai Châu có tổng mức đầu tư là 17,8 tỷ đồng (được thực hiện theo hình thức đổi đất lấy hạ tầng đã thực hiện thanh toán cho nhà đầu tư bằng giá trị quyền sử dụng đất xây dựng căn hộ liền kề thuộc dự án Trung tâm thương mại và nhà ở đô thị thị xã Lai Châu). Sở Xây dựng không phải cơ quan thực hiện hợp đồng mà chỉ là cơ quan được UBND tỉnh ủy quyền ký kết hợp đồng BT (Xây dựng-Chuyển giao) và đôn đốc, kiểm tra, giám sát nhà đầu tư thực hiện dự án, không quản lý về nguồn kinh phí thực hiện trên, đơn vị thực hiện hợp đồng là nhà đầu tư đồng thời cũng là đơn vị thi công (Doanh nghiệp Xây dựng Tư nhân Tiến Mạnh).
Về dự án Trung tâm Xúc tiến đầu tư và thương mại tỉnh Lai Châu được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 28/3/2008 với tổng mức 38 tỷ đồng từ vốn ngân sách nhà nước, trong thời gian đó Doanh nghiệp Xây dựng Tư nhân Tiến Mạnh chưa được UBND tỉnh chỉ định là nhà đầu tư của dự án trên. Tuy nhiên đến ngày 16/6/2011, UBND tỉnh đã quyết định chấm dứt việc đầu tư xây dựng dự án Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Thương mại tỉnh Lai Châu.

Về việc khu vực thực hiện dự án chưa có điện chiếu sáng công cộng, chưa có tên phố, chưa có số nhà, công tác quản lý đô thị là do Nhà đầu tư chưa thực hiện hoàn thành hết các hạng mục của dự án. Nên chưa được nghiệm thu, bàn giao cho thành phố quản lý, khai thác.

Theo tiến độ hợp đồng đã ký giữa nhà đầu tư (Doanh nghiệp Xây dựng Tư nhân Tiến Mạnh) với Sở Xây dựng Lai Châu thì thời gian thực hiện hợp đồng của hợp phần Trung tâm thương mại và chợ thực phẩm tươi sống là 24 tháng và hợp phần dự án hạ tầng kỹ thuật khu Trung tâm thương mại và nhà ở đô thị là 12 tháng. Tuy nhiên, đến nay cả 02 hợp phần dự án trên vẫn chưa hoàn thành 100% khối lượng do trong quá trình thực hiện dự án có một số nội dung, hạng mục thi công chưa đảm bảo so với thiết kế được duyệt. Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh đôn đốc, yêu cầu nhà đầu tư phối hợp với Sở Xây dựng để thực hiện điều chỉnh các nội dung trên nhưng nhà đầu tư không phối hợp thực hiện, một nguyên nhân nữa là do nguồn kinh phí thực hiện hợp phần dự án hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm thương mại và nhà ở độ thị đã được thanh toán bằng giá trị quyền sử dụng đất xây dựng căn hộ liền kề thuộc dự án khu Trung tâm thương mại và nhà ở đô thị, mặc dù đã được UBND tỉnh, Sở Xây dựng ban hành văn bản đôn đốc và mời làm việc rất nhiều lần nhưng nhà đầu tư chây ỳ, không chấp hành theo ý kiến chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền. Do đó hợp phần dự án hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm thương mại và nhà ở đô thị kéo dài đến nay vẫn được được bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

Trong thời gian tới, Sở Xây dựng tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, yêu cầu nhà thầu đầu tư thực hiện dứt điểm khối lượng còn lại của dự án. Để phục vụ nhu cầu cấp thiết của Nhân dân trong khu vực dự án về điện chiếu sáng, vệ sinh môi trường. Thời gian trước mắt, Sở Xây dựng sẽ xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh cho phép nghiệm thu, bàn giao đối với các hạng mục đã hoàn thành của dự án cho thành phố Lai Châu quản lý và khai thác sử dụng.

Với trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn tỉnh và là cơ quan được UBND tỉnh ủy quyền ký hợp đồng với nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án. Trước hết trách nhiệm thuộc về Sở Xây dựng, song trong quá trình triển khai thực hiện dự án do thay đổi nhiều đồng chí lãnh đạo phụ trách lĩnh vực, do đó việc nắm bắt thông tin, tình hình liên quan dự án có lúc, có việc chưa chặt chẽ. Bên cạnh đó, nhà đầu tư không phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện dự án, Sở Xây dựng đã nhiều lần ban hành văn bản đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công dự án và tham mưu UBND mời nhà đầu tư và các cơ quan có liên quan làm việc để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án và đã yêu cầu nhà đầu tư ký cam kết thực hiện nhưng nhà đầu tư không thực hiện theo nội dung đã cam kết cũng như ý kiến chỉ đạo của Sở Xây dựng và UBND tỉnh.

(3). Đại biểu Nguyễn Xuân Thức, Tổ đại biểu Thành phố Lai Châu chất vấn Giám đốc Sở Tài chính: Quyết toán các công trình đầu tư xây dựng cơ bản chậm và kéo dài (nhiều dự án chậm từ 6 đến 36 tháng so với quy định); công tác lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành của các chủ đầu tư chậm so với quy định. Đề nghị Giám đốc Sở Tài chính cho biết: Những hạn chế nêu trên đã tồn tại nhiều năm nay những chậm được khắc phục, nguyên nhân do đâu. Trách nhiệm của Giám đốc Sở trong việc khắc phục những hạn chế này, biện pháp trong năm 2019 và thời gian tới?

Ông Trần Xuân Chiến, Giám đốc Sở Tài chính trả lời: Về công tác chỉ đạo điều hành: Sở Tài chính đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành, đôn đốc các Chủ đầu tư đẩy nhanh công tác nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành: Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 10/3/2014 về tăng cường đẩy manh quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước; Công văn số 2203/UBND-XD ngày 08/11/2016 về tăng cường chỉ đạo thu hồi nợ tạm ứng vốn đầu tư, quyết toán dự án hoàn thành và thu hồi nộp NSNN theo kết luận thanh tra, kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành; Văn bản số 2033/UBND-TM ngày 03/11/2017 về xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán dự án hoàn thành từ năm 2014 trở về trước không đủ hồ sơ quyết toán; Quyết định số 786/QĐ-UBND ngày 26/1/2018 về thành lập tổ quyết toán các dự án trọng điểm, quan trọng tỉnh Lai Châu và tháng 11 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1913/UBND-TH ngày 27/11/2018 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về Ngân sách nhà nước (NSNN) và tổ chức điều hành ngân sách trong thời gian còn lại năm 2018.

Sở Tài chính đã có Báo cáo số 468/BC-STC ngày 21/12/2016 về chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, nhà thầu vi phạm nợ tạm ứng quá hạn, chậm nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành theo quy định; Công văn hướng dẫn số 1032/STC-TCĐT ngày 14/11/2017 về hướng dẫn, xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán dự án hoàn thành từ năm 2014 trở về trước không đủ hồ sơ quyết toán; Hằng năm Sở Tài chính phối hợp với các cơ sở đào tạo tổ chức các lớp tập huấn cho các chủ đầu tư về công tác lập, nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành; đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn Cơ quan Tài chính các cấp trong công tác quản lý vốn đầu tư (công tác thu hồi tạm ứng, công tác quyết toán dự án hoàn thành...).

Tình hình thẩm tra, quyết toán dự án hoàn thành năm 2018: Tổng số dự án nộp về cơ quan Tài chính các cấp trong năm 2018 là 619 dự án, bao gồm: (Cấp tỉnh: 175 dự án; Cấp huyện, thành phố: 444 dự án). Tổng số dự án đã thầm tra, phê duyệt quyết toán là 445 dự án, bao gồm: (Cấp tỉnh: 127 dự án; Cấp huyện: 318 dự án); Số dự án đang thẩm tra, phê duyệt quyết toán là 174 dự án, bao gồm (Cấp tỉnh: 48 dự án; Cấp huyện: 126 dự án). Tổng số dự án hoàn thành chưa lập hồ sơ quyết toán gửi cơ quan Tài chính các cấp là: 271 dự án, bao gồm: (Cấp tỉnh: 169 dự án; Cấp huyện: 102 dự án); theo quy định tại Điều 22, Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016. Dự án do cấp tỉnh quản lý: Chậm nộp trên 24 tháng là 169 dự án. Dự án do cấp huyện, thành phố quản lý: 103 dự án bao gồm (trong hạn: 15 dự án; Chậm dưới 24 tháng 71 dự án; chậm trên 24 tháng: 17 dự án).

Nguyên nhân của việc chậm giải ngân: Một số dự án quy mô lớn và phức tạp, thời gian thi công kéo dài trong nhiều năm; tổ chức biên chế của một số chủ đầu tư có sự thay đổi, dẫn đến khó khăn cho công tác hoàn thiện hồ sơ. Số lượng cán bộ làm công tác thẩm định quyết toán ở một số phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thành phố hiện nay chỉ có 1-2 cán bộ; trong khi đó số dự án tập trung vào những năm cuối giai đoạn đầu tư như các dự án TĐC thủy điện Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát nộp về cơ quan Tài chính các cấp lớn. Cơ chế chính sách có nhiều thay đổi cũng ảnh hưởng đến công tác quyết toán. Một số chủ đầu tư chưa thực sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt giải quyết những vướng mắc trong công tác lập hồ sơ quyết toán. Một số nhà thầu sau khi thanh toán xong, không quan tâm phối hợp với chủ đầu tư để hoàn thiện hồ sơ. Một số dự án do thay đổi bộ máy tổ chức, biên chế; công tác bàn giao hồ sơ không chặt chẽ dẫn đến thất lạc hồ sơ và không hoàn thiện được hồ sơ quyết toán. Chưa xử lý quyết liệt đối với các Chủ đầu tư và nhà thầu trong công tác chậm nộp hồ sơ quyết toán.

Trách nhiệm của Giám đốc Sở Tài chính trong khắc phục hạn chế và biện pháp trong năm 2019 và thời gian tới: Tiếp tục phối hợp với các ngành tham mưu cho UBND tỉnh các văn bản chỉ đạo, đôn đốc và đề xuất các hình thức xử lý đối với các chủ đầu tư và nhà thầu chậm nộp hồ sơ quyết toán. Tăng cường công tác tập huấn cho cán bộ làm công tác thẩm định quyết toán thuộc phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thành phố. Xây dựng kế hoạch kiểm tra và hướng dẫn các huyện, thành phố trong công tác thẩm tra, quyết toán dự án hoàn thành.

(4). Đại biểu Lò Thị Yến, tổ đại biểu huyện Sìn Hồ chất vấn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng A Tính: Về việc tiến độ thực hiện dự án đường thị xã Lai Châu - thị trấn Sìn Hồ. Việc thi công gói thầu còn lại tại sao không tiếp tục thực hiện? Bao giờ sẽ tiếp tục tiến hành thi công và hoàn thành đoạn đường còn lại để tổ đại biểu có câu trả lời với cử tri huyện Sìn Hồ.

Ông Giàng A Tính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trả lời: Tuyến đường thị xã Lai Châu - thị trấn Sìn Hồ được phê duyệt tại Quyết định số 1203/QĐ-UBND ngày 17/10/2010 của UBND tỉnh Lai Châu với tổng mức đầu tư là 915 tỷ đồng, thời gian hoàn thành dự án trong năm 2020. Dự án gồm 07 gói thầu xây lắp, đến nay đã hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng 05/07 gói thầu (các gói thầu xây lắp số 10, 11, 12, 13, 14 với tổng chiều dài 44/60 km), còn lại 02 gói thầu số 15 và số 16 chưa hoàn thành.

Về nguồn vốn dự án: Dự án được đầu từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương cụ thể: Tổng mức đầu tư dự án: 915.000 triệu đồng, trong đó ngân sách Trung ương: 735.000 triệu đồng, Ngân sách địa phương: 180.000 triệu đồng - Lũy kế bố trí kế hoạch vốn đến hết năm 2018: 597.607 triệu đồng, trong đó: NSTW: 417.607 triệu đồng, NSĐP: 180.000 triệu đồng. Như vậy, ngân sách địa phương đã bố trí đủ 100% kế hoạch vốn của dự án. Dự án nằm trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, với kế hoạch vốn bố trí cho dự án cả giai đoạn là 378.588 triệu đồng (đã bao gồm tiết kiệm 10%), kế hoạch vốn đến hết năm 2018 là 124.271 triệu đồng, số vốn còn thiếu của dự án là: 254.317 triệu đồng. Như vậy số vốn còn thiếu của dự án là do ngân sách Trung ương đảm nhiệm. Mặt khác, theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo tổng kế hoạch vốn dự kiến phân bổ năm 2019 từ nguồn các chương trình mục tiêu quốc gia cho tỉnh Lai Châu là 422.070 triệu đồng (bố trí cho 09 dự án), trong đó tỉnh dự kiến bố trí cho dự án Đường thị xã Lai Châu-thị trấn Sìn Hồ: 61.103 triệu đồng (bao gồm thu hồi các khoản vốn từng trước NSTW là 19.876 triệu đồng) như vậy số vốn còn thiếu của dự án hết năm 2019 là 193.214 triệu đồng.

Về tiến độ thực hiện dự án: Hiện nay, nhà thầu đang triển khai thi công gói thầu số 15 (từ Km44 - Km52) với giá trị hợp đồng là 106,8 tỷ đồng (triển khai thi công từ tháng 05/2017), đến nay đã hoàn thành 06/07 km nền đường, giá trị khối lượng ước hoàn thành 25/37 tỷ đồng giá trị nền đường, khối lượng còn lại mặt đường, hệ thống thoát nước, hệ thống an toàn giao thông chưa thực hiện.

Đối với gói thầu số 16: Giá trị hợp đồng là 93,2 tỷ đồng mới có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng nhưng chưa thực hiện chỉ trả do chưa bố trí được nguồn vốn. Như vậy, việc triển khai thực hiện dự án vẫn đang được Chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu tổ chức triển khai, tuy nhiên một mặt do khó khăn về nguồn vốn, mặt khác quy định của Chính phủ yêu cầu hạn chế để phát sinh nợ đọng khối lượng xây dựng cơ bản, do đó dự án chỉ triển khai thực hiện trong phạm vi nguồn vốn được giao hàng năm.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cũng gặp nhiều khó khăn, một số hộ dân bị ảnh hưởng còn thắc mắc về đơn giá, loại đất và tranh chấp đất đai trong gia đình, chưa phối hợp với Chủ đầu tư, nhà thầu để bàn giao mặt bằng thi công làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án… Việc sớm hoàn thiện tuyến đường nội thành phố Lai Châu với thị trấn Sìn Hồ là hết sức cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương, du lịch của Nhân dân trong vùng. Nhưng do nguồn vốn Trung ương bố trí cho dự án chưa đáp ứng nhu cầu, tiến độ thực hiện, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện của dự án về phía UBND tỉnh đã báo cáo Bộ, ngành liên quan đề nghị vay trong hạn mức vay của tỉnh năm 2019 (hạn mức vay 150 tỷ đồng) để đẩy nhanh tiến độ dự án, tuy nhiên trong bối cảnh nợ công của cả nước cao, trong khi đó nhu cầu vay của các tỉnh lớn, Chính phủ chỉ đồng ý cho tỉnh vay 10 tỷ đồng năm 2019 để trả nợ gốc. Do đó, trước mắt UBND tỉnh sẽ chủ động báo cáo các Bộ, ngành liên quan xem xét báo cáo Chính phủ bố trí bổ sung kế hoạch vốn năm 2019 cho dự án nhằm sớm hoàn thành dự án trong thời gian cho phép.

Đ/c Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở tài nguyên và Môi trường trả lời chất vấn của đại biểu Đao Thị Thủy

(5). Đại biểu Đao Thị Thủy, Tổ đại biểu huyện Tân Uyên chất vấn Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Về việc chậm giao đất cho Doanh nghiệp trúng thầu dự án quản lý, đầu tư, kinh doanh và khai thác chợ trên địa bàn thành phố Lai Châu (chợ Trung tâm thành phố). Cử tri và Nhân dân phường Đoàn Kết, thành Phố Lai Châu phản ánh Trung tâm thành phố đã được Doanh nghiệp triển khai xây dựng từ cuối năm 2017, một số hạng mục công trình đã xong, nhưng đến nay doanh nghiệp đã dừng thi công vì lý do chưa hoàn thiện thủ tục và giao đất để thực hiện dự án ảnh hưởng rất lớn đến kinh doanh của rất nhiều hộ tiểu thương, không đảm bảo về trật tự đô thị, phòng chống cháy nổ và vệ sinh an toàn thực phẩm. Việc giao đất cho các tổ chức thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, doanh nghiệp và Nhân dân đã có đơn gửi đến Thường trực HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn nhưng đến nay chưa được giải quyết. Với trách nhiệm là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh về lĩnh vực đất đai, đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết lý do chậm hoàn thiện thủ tục và giao đất cho doanh nghiệp thực hiện dự án, trách nhiệm của đồng chí và giải pháp thực hiện trong thời gian tới như thế nào? Bao giờ hoàn thành thủ tục giao đất cho doanh nghiệp?

Ông Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: Việc giải quyết thủ tục, hồ sơ xin thuê đất của Công ty TNHH MTV Tiến Chanh là đơn vị trúng thầu dự án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trung tâm: Dự án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trung tâm do UBND thành phố tổ chức đấu thầu theo Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh.

Ngày 08/5/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Hồ sơ xin thuê đất của Công ty TNHH MTV Tiến Chanh sau khi tiến hành thẩm định nhu cầu sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận thấy Hồ sơ xin thuê đất của Doanh nghiệp không đủ cơ sở để cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai. Do vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Thông báo số 475/TB-STNM ngày 22/5/2018 gửi doanh nghiệp được biết, lý do: Hồ sơ xin thuê đất không có quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định trúng thầu dự án có sử dụng đất hoặc quyết định trúng đấu giá quyền sử dụng đất của cấp có thẩm quyền; mặt khác, Dự án đấu thầu do UBND thành phố tổ chức chưa đảm bảo quy định của Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu năm 2013 về đấu thầu dự án có sử dụng đất (danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, công bố; tiền sử dụng đất chưa được xác định trong phương án đấu thầu). Trường hợp này, cần xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Với trách nhiệm là cơ quan tham mưu trong lĩnh vực đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ xin thuê đất của Doanh nghiệp theo quy định về thủ tục hành chính. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan: Xin ý kiến Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 616/STNMT-QLD ngày 19/6/2018 và Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 482/TTr-P2 ngày 30/1/2018 trả lời như sau: Theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 118 Luật đất đai năm 2013, việc sử dụng đất vào mục đích thương mại, dịch vụ thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất thì do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo quy định tại Điểm i, Khoản 2, Điều 118 Luật Đất đai năm 2013.
Theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 Luật Đấu thầu năm 2013 và điểm b, Khoản 1, Điều 1 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thì dự án có sử dụng đất thuộc trường hợp đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư. UBND thành phố Lai Châu (được UBND tỉnh cho phép) đã lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng chợ trên địa bàn thành phố Lai Châu thông qua hình thức đấu thầu dự án có sử dụng đất và đề nghị rà soát lại trình tự, thủ tục đấu thầu dự án có sử dụng đất để đầu tư xây dựng chợ nêu trên. Trường hợp, việc đấu thầu dự án có sử dụng đất đã thực hiện đúng quy định của pháp luật thì không phải đấu giá quyền sử dụng đất. Căn cứ ý kiến của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 853/STNMT-QLD ngày 15/8/2018 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để xin ý kiến việc đấu thầu dự án có sử dụng đất và đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời tại Công văn số 894/SKĐT-ĐTTĐ&GSĐT ngày 28/8/2018: Đối với dự án quản lý chợ của UBND thành phố nêu trên, hiện nay chưa được UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất. Do đó, dự án này không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ.

Trên cơ sở ý kiến của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường và Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo việc giải quyết hồ sơ xin thuê đất của doanh nghiệp với UBND tỉnh tại Báo cáo số 854/BC-STNMT ngày 05/9/2018. Ngày 24/9/2018, Công ty TNHH MTV Tiến Chanh có đơn đề nghị giải quyết việc giao đất để triển khai dự án quản lý, đầu tư, kinh doanh và khai thác chợ gửi Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và UBND tỉnh có Công văn số 1576/UBND ngày 10/10/2018 giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp tham mưu giải quyết. Ngày 19/10/2018, các Sở Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Xây dựng và UBND thành phố đã họp, thống nhất phương án giải quyết và báo cáo UBND tỉnh tại Báo cáo số 1001/BC-STNMT ngày 25/10/2016 và UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND thành phố thực hiện theo quy định của pháp luật. Ngày 21/11/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 1265/STNMT-QLD gửi và đề nghị UBND thành phố thực hiện theo quy định của Luật Đất đai và ý kiến trả lời của Thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Về giải pháp trong thời gian tới và bao giờ hoàn thành thủ tục cho Doanh nghiệp: Theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1957/UBND-ngày 03/12/2018 giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ngành, và UBND thành phố tham mưu phương án giải quyết trước ngày 31/12/2018 Tài nguyên và Môi trường sẽ có trách nhiệm phối hợp tham mưu giải quyết đơn đề nghị số 08/CV-TC ngày 24/11/2018 của doanh nghiệp.

Về nội dung này, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư cho biết: Phương án xử lý cụ thể trong thời gian tới đó là, sau khi các sở, ngành tham gia ý kiến sẽ mời UBND tỉnh chủ trì họp bàn hướng giải quyết, trong đó phương án của Sở là tham mưu huỷ thầu và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật, thời gian hoàn thành trong tháng 12/2018.

(6). Đại biểu Lò Văn Biên, Tổ đại biểu huyện Than Uyên chất vấn Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình trạng nợ tiêu chí nông thôn mới ở một số xã diễn ra khá phổ biến, dẫn tới các xã này mặc dù đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nhưng nhiều tiêu chí đến nay thuộc diện nợ kéo dài và khó khắc phục. Nguyên nhân của tình trạng trên và trách nhiệm của Giám đốc Sở trong việc tham mưu chỉ đạo, xem xét công nhận xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới và hướng khắc phục đối với các tiêu chí còn nợ.

Đồng chí Hà Văn Um, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời: Trên địa bàn tỉnh đến hết năm 2017 có 24/96  xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và không có xã nào nợ một trong 19 tiêu chí. Tuy nhiên xây dựng nông thôn mới chia làm hai giai đoạn với 2 bộ tiêu chí khác nhau. Giai đoạn 2014-2016 công nhận 20 xã gồm (Bình Lư, San Thàng, Bản Bo, Bản Hon, Bản Giang, Mường Than, Mường Cang, Phúc Khoa, Nậm Cần, Mường So, Khổng Lào, Chăn Nưa, Mường Tè, Pú Đao, Lê Lợi, Hua Nà, Pắc Ta, Nậm Tăm, Mường Mô, Bum Nưa) theo Quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 (cụ thể hóa Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 6/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ). Năm 2017 công nhận 4 xã (Mường Mít, Thân Thuộc, Nậm Lỏong, Nậm Mạ) theo Quyết định số 935/QĐ-UBND của UBND tỉnh (cụ thể hóa Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Chính phủ). Theo đó một số chỉ tiêu trong bộ tiêu chí tại Quyết định số  935/QĐ-UBND cao hơn so với Quyết định số 1018/QĐ-UBND của UBND tỉnh, do vậy các xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2014-2016 đều thấp hơn so với qui định hiện nay. Đến nay trung ương chưa có văn bản hướng dẫn về việc xét đưa ra khỏi công nhận nông thôn mới đối với các xã đã đạt chuẩn. Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt.

Về trách nhiệm trong việc tham mưu chỉ đạo, xem xét công nhận các xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới thời gian qua và việc duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí: Sở đã tham mưu cụ thể hóa 19 tiêu chí nông thôn mới cho phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh như: Quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày 29/8/2014, Quyết định số 935/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020; tham mưu ban hành Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 15/7/2016 của BCH đảng bộ tỉnh Lai Châu về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Quyết định số 174-QĐ/TU ngày 15/7/2016 của Tỉnh ủy về ban hành Đề án “Phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2016-2020” và Chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp nhằm tăng thu nhập cho nông dân trong tỉnh; tham gia xây dựng và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh các xã biên giới và chính sách thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Về giải pháp khắc phục trong thời gian tới: Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020, gắn với xây dựng nông thôn mới; tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; cụ thể hóa Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 15/7/2016 của BCH đảng bộ tỉnh Lai Châu về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Quyết định số 174-QĐ/TU ngày 15/7/2016 của Tỉnh ủy về ban hành Đề án “Phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2016-2020”; phối hợp với các Sở, ngành xây dựng chính sách hỗ trợ đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nhằm tăng thu nhập cho người dân (theo Nghịđịnh số 57/2018/NĐ-CP, Nghị định số 98/2018/NĐ-CP); tham gia xây dựng Đề án phát triển HTX nông nghiệp trên địa tỉnh đến năm 2020 có 117 HTX nông nghiệp, trong đó 104 HTX hoạt động có hiệu quả (theo quyết định số 461/Q Đ-TTg); rà soát chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất để tham mưu bãi bỏ hoặc bổ sung các chính sách mới nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất tập trung mang tính hàng hóa; tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung ưu tiên các nguồn lực để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với những xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011-2016 và các xã dự kiến đạt chuẩn đến năm 2020, đặc biệt ưu tiên phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, giảm nghèo và bảo vệ môi trường nông thôn.

(7). Chất vấn của đại biểu Vũ Thị Huyền, Tổ đại biểu huyện Mường Tè đối với Chủ tịch UBND tỉnh về trách nhiệm trong chỉ đạo và thực hiện cải cách hành chính dẫn đến tụt hạng về chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đã được trả lời rõ nên không đưa ra chất vấn tại hội trường.

Kết luận sơ bộ phiên chất vấn, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Văn Hoàn khẳng định, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp đã thành công. Thông qua chất vấn và trả lời chất vấn, cử tri và nhân dân trong tỉnh thấy được những nỗ lực, trách nhiệm của UBND tỉnh và thủ trưởng các ngành trong công tác chỉ đạo điều hành và trách nhiệm của đại biểu trong việc giám sát, theo dõi việc thực hiện. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh, thủ trưởng các ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và nhân dân gửi đến các kỳ họp HĐND tỉnh để chỉ đạo các cơ quan liên quan giải quyết thỏa đáng. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các giải pháp đã đề ra nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế được nêu đối với từng lĩnh vực, tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh tại các kỳ họp sau; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, tạo đà cho tỉnh tiếp tục phát triển bền vững trong những năm tới.

Phiên chất vấn và trả lời chất vẫn sẽ có kết luận riêng và thông báo bằng văn bản gửi đến người có trách nhiệm và cơ quan có liên quan để tiếp tục xem xét, giải quyết trong thời gian tới./.

TTDN (TH)

Tin liên quan

HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(09/03/2023 5:56:05 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026(28/02/2023 4:31:16 CH)

Khai mạc kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(27/02/2023 3:48:01 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ mười hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV(09/12/2022 3:32:00 CH)

Phiên họp ngày thứ hai kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XV(09/12/2022 9:30:22 SA)

Tin mới nhất

HĐND tỉnh giám sát thực hiện chính sách pháp luật về tổ chức triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư công sử dụng nguồn cân đối ngân sách địa phương tại huyện Tam Đường(29/03/2023 2:14:12 CH)

Công văn của Công đoàn cơ sở Văn phòng lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo trình Đại hội Công đoàn cơ sở(28/03/2023 3:09:30 CH)

Bộ tài liệu tham khảo về đại hội công đoàn 2023-2028(28/03/2023 2:28:32 CH)

Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2023-2028(28/03/2023 11:10:05 SA)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tại hai xã Hồ Thầu, Tà Lèng, huyện Tam Đường(28/03/2023 9:04:29 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này