36677 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Kỳ họp HĐND

Bế mạc kỳ họp thứ mười lăm HĐND tỉnh khóa XIV
(Ngày đăng :18/12/2020 9:19:55 CH)


Đ/c Giàng Páo Mỷ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh diễn ra trong thời gian 2,5 ngày (Từ ngày 11/12/2020 đến sáng ngày 13/12/2020) tại Hội trường lớn, Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh. Sáng ngày 13/12/2020, HĐND tỉnh bế mạc kỳ họp.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020; quyết định chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và giai đoạn 2021-2025, theo đó, HĐND tỉnh nhận định: Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thiên tai, dịch bệnh, song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, các cấp uỷ; sự chủ động, quyết tâm cao trong chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các lực lượng vũ trang, các tổ chức doanh nghiệp; sự đoàn kết, đồng thuận của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, có 8/9 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, sản xuất nông nghiệp được tập trung chỉ đạo, triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách, đề án đã được ban hành để thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, toàn diện góp phần tích cực vào việc cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân vùng nông thôn, đã lựa chọn được 23 chủ thể sản phẩm OCOP. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục phát triển, chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên; công tác y tế chăm sóc sức khỏe Nhân dân được tăng cường; các hoạt động thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh; công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được tăng cường, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đoàn kết các dân tộc được củng cố; chính trị xã hội ổn định, quốc phòng-an ninh được giữ vững; hoạt động đối ngoại tiếp tục được mở rộng; chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

HĐND tỉnh cũng đã thảo luận, phân tích đánh giá những hạn chế, yếu kém trong chỉ đạo, điều hành một số chỉ tiêu, nhất là chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm, thu ngân sách trên địa bàn, tốc độ tăng đàn gia súc đạt thấp; chất lượng hiệu quả phát triển nông nghiệp, sản phẩm chủ lực, thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm nông nghiệp phát triển chậm; việc duy trì xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, thu hút doanh nghiệp đầu tư, quản lý xây dựng, tiến độ đầu tư, giải ngân các nguồn vốn, kết dư ngân sách, quản lý khai thác sử dụng công trình sau đầu tư, đất đai, khoáng sản, môi trường còn hạn chế; chất lượng giáo dục vùng sâu, vùng xa, công tác y tế, giảm nghèo, chất lượng xây dựng khu dân cư văn hóa, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, công tác phối hợp tháo gỡ khó khăn cho địa phương, doanh nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu; an ninh trật tự một số địa bàn, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa còn tiềm ẩn phức tạp.

Đại biểu dự kỳ họp thứ mười lăm HĐND tỉnh

Đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh giai đoạn 2016-2020, có 9/9 chỉ tiêu chủ yếu, 29/29 chỉ tiêu thành phần đạt và vượt kế hoạch, nhiều chỉ tiêu hoàn thành sớm so với kế hoạch như: Tổng sản lượng lương thực có hạt, diện tích cây chè, thu ngân sách trên địa bàn, tỷ lệ số bản có đường xe máy, ô tô đi lại thuận lợi, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của địa phương, giảm bình quân tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, quy mô phát triển kinh tế còn nhỏ, khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế một số lĩnh vực, nhất là nông nghiệp, du lịch có mặt còn hạn chế; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh chuyển biến chậm; chất lượng giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, văn hóa, thể thao phát triển chưa đều; cơ sở vật chất, trang thiết bijgiaos dục, nhất là vùng sâu, vùng xa còn hạn chế.

Về các chỉ tiêu chủ yếu, HĐND tỉnh đã quyết định 10 chỉ tiêu chủ yếu năm 2021 và 10 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, cụ thể một số chỉ tiêu sau: Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 7,96% năm 2021 và đến năm 2025 đạt 9-10%/năm; GRDP bình quân đầu người 47 triệu đồng năm 2021, đến năm 2025 đạt 65 triệu đồng; giá trị tăng ngành nông nghiệp đạt 5% năm 2021 và đạt trên 5% năm 2025; tốc độ tăng trưởng đàn gia súc đạt 5% năm 2021 và đạt trên 5% năm 2025; năm 2021 có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đến năm 2025 có trên 57,5% xã đạt chuẩn nông thôn mới, không cón xã dưới 15 tiêu chí, có thêm 02 huyện Nông thôn mới (Tam Đường, Than Uyên); tỷ lệ che phủ rừng đạt 51% năm 2021 và đạt 54% năm 2025; thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.915 tỷ đồng năm 2021, đạt 3.000 tỷ động năm 2025; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 3,0%/năm,...

Về hoạt động giám sát tại kỳ họp: HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận các báo cáo theo thẩm quyền. Đồng thời, tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Đã có 09 đại biểu nêu câu hỏi chất vấn liên quan đến 15 vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và các sở, ngành. Nội dung chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tập trung vào 4 nhóm vấn đề về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, thu chi ngân sách; lĩnh vực văn hóa - xã hội; lĩnh vực xây dựng chính quyền, tổ chức bộ máy. Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành được chất vấn đã trả lời thắng thắn, đúng trọng tâm câu hỏi và nhận rõ trách nhiệm của mình với đại biểu và cử tri.

Về công tác cán bộ

Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản pháp luật có liên quan, HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Vũ Văn Hoàn, miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Đoàn Đức Long, miễn nhiệm Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đối với ông Phạm Văn Huỳnh; cho thôi nhiệm vụ đại biểu đối với ông Vương Văn Thắng và miễn nhiệm 05 Ủy viên UBND tỉnh do nghỉ chế độ hưu trí theo quy định.

Để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của HĐND tỉnh và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu bà Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh; bầu bổ sung 06 ủy viên UBND tỉnh gồm: ông Phạm Ngọc Phương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Lê Tuấn Anh, Giám đốc Sở Tài chính; ông Đèo Văn Thương, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và xã hội; ông Nguyễn Thanh Trì, Chánh Thanh tra tỉnh; ông Bùi Tiến Thanh, Giám đốc Sở Y tế; ông Bùi Quang Vinh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua 14 nghị quyết, trong đó nhiều nghị quyết quan trọng để thực hiện trong giai đoạn 2020-2025.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Giàng Páo Mỷ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, các nghị quyết thông qua tại kỳ họp là rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến sự phát triển của tỉnh và đời sống của Nhân dân. HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cấp, các ngành cần sớm xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua; đề cao trách nhiệm trước nhân dân trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021 và cả giai đoạn 2020-2025.

Đồng chí cũng đề nghị, ngay sau kỳ họp các vị đại biểu HĐND tỉnh thực hiện báo cáo kết quả kỳ họp đến toàn thể cử tri trong tỉnh và tiếp thu đầy đủ ý kiến, kiến nghị cử tri liên quan đến kỳ họp cũng như các vấn đề khác để chuyển đến UBND tỉnh, các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết và thực hiện giám sát việc giải quyết theo quy định./.

 Nguyễn Thủy

Tin liên quan

Kỳ họp thứ mười bảy (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(11/09/2023 8:35:50 SA)

Toàn văn bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XV của Chủ tịch HĐND tỉnh Giàng Páo Mỷ(13/07/2023 2:48:44 CH)

Kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh: Nhiều Nghị quyết quan trọng được thông qua(13/07/2023 9:45:34 SA)

Phiên thảo luận tại Hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn(13/07/2023 1:15:57 SA)

Đại biểu thảo luận tại Tổ về các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh(12/07/2023 7:55:54 CH)

Tin mới nhất

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu(25/09/2023 11:24:49 SA)

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỮ 18 (CHUYÊN ĐỀ) HĐND TỈNH KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021-2026(25/09/2023 10:47:33 SA)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH KHẢO SÁT LÀM VIỆC VỚI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV(25/09/2023 8:48:27 SA)

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này