7627 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Kỳ họp HĐND

BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 9 HĐND TỈNH KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2011 - 2016
(Ngày đăng :11/12/2014 12:00:00 SA)

Chiều ngày 10/12/2014, sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và ngân sách 2014 theo Nghị quyết HĐND tỉnh; quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2015; xem xét đánh giá kết quả công tác của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, UBND, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh năm 2014; phương hướng, nhiệm vụ năm 2015; xem xét, bàn và quyết định các vấn đề quan trọng về: giá đất; về danh mục các dự án phải thu hồi đất, danh mục được phép chuyển mục đích sử dụng đất; giải thể, thành lập, chia tách một số đơn vị hành chính thôn, bản thuộc các huyện Than Uyên, Tân Uyên, Nậm Nhùn, Mường Tè; về chế độ chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực; quy định mức chi đặc thù thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật…; tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu Theo Nghị quyết 35 của Quốc hội; kỳ họp cũng sẽ tiến hành miễn nhiệm, bầu các chức danh, đó là: Miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng ban Pháp và thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh, bầu chức danh Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh thống nhất nhận định, năm 2014 kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,61%, cơ cấu kinh tế: nông, lâm nghiệp và thủy sản 24,51%, công nghiệp – xây dựng 22,95%, dịch vụ 46,96%; tổng sản phẩm bình quân đầu người ước đạt 16,27 triệu đồng, tăng 2,05 triệu đồng so với năm 2013; tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 187.000 tấn, vượt 1,1% kế hoạch, tăng 2,2% so với năm trước; tổng thu ngân sách ước đạt 7.396.3 tỷ đồng, vượt 28% dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 780 tỷ đồng, vượt 18% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 21,6% với năm trước. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trước 1 năm so với kế hoạch; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện; lao động, việc làm, xóa đói giảm nghèo có nhiều cố gắng, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời; các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao đảm bảo thiết thực, hiệu quả; cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí được tập trung chỉ đạo thực hiện và đạt kết quả quan trọng; chính trị ổn định, quốc phòng an ninh và đối ngoại được tăng cường; chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tuy nhiên, còn 03 chỉ tiêu chủ yếu và 03 chỉ tiêu lĩnh vực không đạt kế hoạch (Tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, giá trị xuất khẩu hàng địa phương, trồng mới cây cao su, trồng rừng sản xuất và tỷ lệ tăng dân số); tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm, một số công trình còn kéo dài; tỷ lệ giải ngân đạt thấp so với kế hoạch; việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới còn chậm và khó khăn do thiếu nguồn lực đầu tư; hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp, HTX ngừng hoạt động, giải thể nhiều; cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục, y tế, văn hóa còn nhiều khó khăn; chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề, xuất khẩu lao động đạt thấp; tỷ lệ người nghiện ma túy còn cao, người chết do tai nạn giao thông tăng; an ninh trật tự một số địa bàn còn tiềm ẩn nhân tố phức tạp, nhất là vùng tái định cư….

HĐND tỉnh cũng đã thảo luận sâu sắc, toàn diện; xác định mục tiêu và đề ra 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp quan trọng, tích cực để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh năm 2015.

Kỳ họp đã tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh bầu đối với 12 chức danh gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh. Kết quả, đa số các chức danh được lấy phiếu tín nhiệm đều đạt trên 80% phiếu tín nhiệm và tín nhiệm cao. Kết quả này sẽ giúp cho những người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để có phương hướng tiếp tục rèn luyện phẩm chất, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ; đây còn là  kinh nghiệm tốt nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả giám sát của HĐND.

Về công tác nhân sự, HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đối với đồng chí Quàng Văn Trực (Do chuyển công tác đến huyện Nậm Nhùn), miễn nhiệm thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh đối với đồng chí Đao Thị Thủy; bầu bổ sung Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đối với đồng chí Đao Thị Thủy. Việc miễn nhiệm, bầu các chức danh đảm bảo đúng quy định về bầu cử.

Về hoạt động giám sát: HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận các báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và báo cáo công tác Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh; việc giải quyết kiến nghị của cử tri của UBND tỉnh và cơ quan chức năng. HĐND đánh giá cao hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các ngành trong năm 2014, đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém và xác định những giải pháp nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chung của tỉnh. Hoạt động chất vấn tại kỳ họp diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, mang tính đối thoại cao giữa đại biểu và người được chất vấn. Đã có 02 đại biểu nêu câu hỏi chất vấn 02 sở, ngành: Tài Nguyên và Môi trường, Văn hóa Thể thao và Du lịch về vấn đề quản lý nhà nước về văn hóa (việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chất lượng bản, làng văn hóa, hiệu quả nhà văn hóa, các thiết chế văn hóa...); vấn đề ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt của 02 bản Cóoc Pa và Nà Bỏ xã Bản Giang huyện Tam Đường. Các sở, ngành được chất vấn đã trả lời thẳng thắn, đúng trọng tâm câu hỏi và nhận rõ trách nhiệm của mình với đại biểu và cử tri. Những vấn đề cần thời gian xem xét, giải quyết cũng đã được thủ trưởng các sở ngành ghi nhận và hứa tiếp tục giải quyết.

Kỳ họp đã xem xét thông qua 13 nghị quyết, trong đó 4 nghị quyết chuyên đề gồm: Nghị quyết về việc chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất; phê duyệt danh mục các dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đối với đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang mục đích khác thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2014 và năm 2015 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung Nghị quyết số 69/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh về ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh; về quy định cụ thể một số mức chi có tính chất đặc thù thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; về ban hành quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàntỉnh.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, thay mặt HĐND tỉnh, đồng chí Giàng Páo Mỷ Chủ tịch HĐND tỉnh giao UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan sớm triển khai cụ thể hóa thực hiện các Nghị quyết, đảm bảo các Nghị quyết của HĐND tỉnh mới được thông qua sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu hiệu 

Tin liên quan

Bế mạc kỳ họp thứ mười hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV(09/12/2022 3:32:00 CH)

Phiên họp ngày thứ hai kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XV(09/12/2022 9:30:22 SA)

Khai mạc kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(07/12/2022 10:40:32 SA)

Khai mạc kỳ họp thứ mười một (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(28/10/2022 11:22:42 SA)

Bế mạc kỳ họp thứ mười (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026(20/09/2022 3:14:07 CH)

Tin mới nhất

Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh thống nhất kết quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh Lai Châu(31/01/2023 3:18:06 CH)

Thăm, chúc tết và tặng quà gia đình chính sách, các đồng chí nguyên lãnh đạo HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023(16/01/2023 4:41:44 CH)

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”(16/01/2023 10:06:41 SA)

Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh tại các xã Bum Tở, Mường Tè và Thị trấn Mường Tè(14/01/2023 5:42:23 SA)

Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh tại bản A Chè và xã Thu Lũm huyện Mường Tè (09/01/2023 2:48:18 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này