Trang chủ Kiến nghị và trả lời kiến nghị của cử tri HDNDVPDBQH

Nội dung trả lời của các sở, ngành đối với kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tám, trước kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh
(Ngày đăng :25/07/2019 11:19:20 SA)


Đ/c Sùng A Hồ, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp tục cử tri tại xã Tả Lèng, huyện Tam Đường

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, chuyển 46 kiến nghị của cử tri được các tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp tại các cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám và trước kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh tới 17 sở, ban, ngành. Các sở, ban, ngành đã có văn bản trả lời, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri báo cáo tại kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh, BBT Trang Thông tin điện tử đăng toàn bộ nội dung trả lời của các sở, ngành đối với kiến nghị của cử tri, như sau:

A. NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ TÁM HĐND TỈNH

I. HUYỆN PHONG THỔ

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời (tại Báo cáo số 221/BC-SNN ngày 08/3/2019)

Cử tri các xã trên địa bàn huyện Phong Thổ kiến nghị: Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét điều chỉnh việc hỗ trợ giống lúa, ngô cho nhân dân đảm bảo phù hợp theo Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh. Các loại giống hỗ trợ hiện tại không phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương nên năng suất không cao, dẫn đến nhân dân không có nhu cầu đăng ký mua giống được hỗ trợ.

Trả lời:

Thực hiện Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh về quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2021. Trên cơ sở ý kiến đề xuất, tham gia của UBND các huyện, thành phố và các quy định hiện hành của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Hướng dẫn số 999/HD-SNN ngày 25/10/2016 và số 252/HD-SNN ngày 22/3/2018 về hướng dẫn một số nội dung tại Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh. Trong đó có hướng dẫn một số giống lúa thuần (tiêu chuẩn xác nhận) và ngô lai. Theo đánh giá của các địa phương, đến nay các giống lúa, ngô theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT đều cho năng suất cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu trên địa bàn tỉnh.

Ngoài các giống lúa, ngô đã có trong cơ cấu chung của tỉnh theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT; các địa phương chủ động lựa chọn các giống lúa, ngô nằm trong danh mục các giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, thực hiện mô hình trình diễn, tổ chức kiểm tra, đánh giá để làm cơ sở mở rộng diện tích gieo trồng. Hàng năm Sở NN và PTNT có văn bản đề nghị các huyện, thành phố đề xuất cơ cấu giống lúa, ngô để bổ sung vào cơ cấu giống của tỉnh.

II. HUYỆN SÌN HỒ

1. Sở Khoa học và Công nghệ trả lời (tại Công văn số 146/SKHCN-PQLKH ngày 11/3/2019)

Cử tri các xã vùng cao huyện Sìn Hồ kiến nghị: Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, sớm công nhận thương hiệu đối với cây dược liệu thuộc huyện Sìn Hồ (cây Đương quy) để tạo điều kiện cho nhân dân các xã vùng cao phát triển vùng sản phẩm và xuất khẩu.

Trả lời:

- Tại Khoản 2, Điều 87, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định “Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó”.

- Tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 3, Nghị định số 103/2006/NĐ-CP, ngày 22 tháng 9 năm 2006 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu công nghiệp quy định: “Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tiến hành các thủ tục về sở hữu công nghiệp”.

Theo các quy định trên, việc đề xuất hồ sơ đăng ký nhãn hiệu thuộc về tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện hồ sơ và đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu.

- Ngày 27 tháng 02 năm 2019, Sở Khoa học và Công nghiệp đã có công văn số 117/SKHCN-QLKH gửi 08 UBND huyện/thành phố của tỉnh Lai Châu yêu cầu rà soát, lập danh mục các sản phẩm cần đăng ký nhãn hiệu để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp nhãn hiệu. Hiện nay, Sở Khoa học và Công nghệ chưa nhận được hồ sơ đăng ký nhãn hiệu đối với cây Đương Quy trồng tại huyện Sìn Hồ. Đề nghị UBND huyện Sìn Hồ rà soát, đôn đốc các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu hoàn thiện hồ sơ và sớm gửi về Sở Khoa học và Công nghệ.

2. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Lai Châu trả lời (tại Công văn số 265/NHNo-KTKS ngày 10/04/2019)

Cử tri các xã, thị trấn huyện Sìn Hồ kiến nghị: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Lai Châu tăng cường kiểm tra, giám sát và chỉ đạo Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sìn Hồ trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính (thẩm định, xét duyệt hồ sơ, đối tượng vay vốn và thực hiện giải ngân các nguồn vốn đối với người dân nhất là các đối tượng là người dân tại các bản vùng sâu, vùng xa), hiện nay người dân muốn vay vốn tín dụng phải mất từ 20 đến 30 ngày mới có thể hoàn thiện các thủ tục vay vốn.

Trả lời:

Hiện tại, Phòng Kế hoạch kinh doanh tại Agribank chi nhánh huyện Sìn Hồ có 03 người trong đó 01 người là Phó phụ trách phòng và 02 là cán bộ tín dụng. Hoạt động kinh doanh tại chi nhánh đang gặp rất nhiều khó khăn do số lượng cán bộ tín dụng còn thiếu, yếu về chuyên môn và do các sai phạm của những cán bộ trước để lại đặc biệt là trong công tác xử lý thu hồi nợ xấu. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của chi nhánh vẫn được duy trì, điều hành theo đúng quy định của pháp luật và của Agribank.

Đối với công tác tín dụng tại chi nhánh, nội dung về thời hạn thẩm định và phê duyệt cho vay được tổ chức thực hiện theo đúng Điều 27 Quyết định số 226/QĐ-HĐTV-TD ngày 09/03/2017 của HĐTV Agribank ban hành Quy chế cho vay đối với khách hàng trong hệ thống Agribank, cụ thể như sau:

“Thời hạn thẩm định và cho vay tối đa kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ như sau:

1. Tại Agribank nơi cho vay

a) Cho vay ngắn hạn: Tối đa 5 (năm) ngày làm việc;

b) Cho vay trung hạn: Tối đa 10 (mười) ngày làm việc;

c) Cho vay dài hạn: Tối đa 15 (mười lăm) ngày làm việc.

2. Tại nơi phê duyệt vượt thẩm quyền

a) Cho vay ngắn hạn: Tối đa 10 (mười) ngày làm việc;

b) Cho vay trung hạn, dài hạn: Tối đa 15 (mười lăm) ngày làm việc.

3. Các khoản cho vay thông qua Hội đồng tín dụng được cộng thêm tối đa 5 (năm) ngày làm việc theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

4. Tại HĐTV tối đa 5 (năm) ngày làm việc.

5. Thời gian thẩm định, phê duyệt cho vay được niêm yết công khai tại Agribank nơi cho vay.

6. Trường hợp không cho vay, Agribank nơi cho vay thông báo cho khách hàng lý do khi khách hàng có yêu cầu.”

Trong năm 2018 và 03 tháng đầu năm 2019, mọi nhu cầu vay vốn của khách hàng tại chi nhánh đều được thực hiện theo đúng quy định. Qua thăm dò, rà soát tại địa bàn huyện Sìn Hồ, đến thời điểm hiện tại, chi nhánh chưa nhận được thư góp ý hay ý kiến phản ánh trực tiếp của khách hàng đối với Agribank chi nhánh huyện Sìn Hồ về thời gian thẩm định, quy trình, thủ tục xét duyệt cho vay.

3. Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu trả lời (tại Thông báo số 11/TB-TAND ngày 12/02/2019)

Cử tri Sùng A Dơ, bản Tà Cù Nhè, xã Làng Mô, huyện Sìn Hồ kiến nghị: Tòa án nhân dân tỉnh xem xét xóa án tích cho ông, ông bị phạt tù 02 năm án treo từ ngày 18/8/2010 nhưng đến nay chưa được xóa án tích.

Trả lời:

Đối chiếu với các quy định của pháp luật, Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu nhận thấy ông Sùng A Dơ, trú tại bản Tà Cù Nhè, xã Làng Mô, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu bị Tòa án nhân dân huyện Sìn Hồ tuyên phạm tội “Hủy hoại tài sản” tại bản án số 48/2010/HS-ST ngày 18/8/2010, “Phạt bị cáo Sùng A Dơ 24 tháng tù xét cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 48 tháng, thời hạn từ tính từ ngày tuyên án (18/8/2010)”. Theo Điều 70 Bộ Luật Hình sự 2015 thì trường hợp của ông Sùng A Dơ đề nghị được xóa án tích thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu. Vì vậy Tòa án nhân dân tỉnh lai Châu đã có thông báo và chỉ dẫn số 10/TB-TAND ngày 12/02/2019 gửi cho ông Sùng A Dơ để ông Sùng A Dơ liên hệ với Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu thực hiện quyền lợi của mình.

III. HUYỆN TÂN UYÊN

1. Công ty TNHH một thành viên quản lý Thủy nông Lai Châu trả lời (tại Công văn số 61/CTQLTN-KHKT ngày 18/3/2019)

Cử tri bản Nậm Bon, xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên kiến nghị: Từ năm 2017 đến nay, công trình thủy lợi bản Nậm Bon 2 không được tu sửa, nạo vét, hệ thống mương bị rò rỉ, không đảm bảo việc cung cấp nước cho sản xuất, đề nghị Công ty TNHH một thành viên quản lý thủy nông Lai Châu tu sửa, nạo vét mương thủy lợi Nậm Bon 2 để đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ sản xuất cho Nhân dân.

Trả lời: Công trình thủy lợi bản Nậm Bon 2 thuộc hệ thống kênh nhánh công trình thủy lợi Nậm Bon. Hàng năm trước mỗi vụ sản xuất Công ty đều tiến hành duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi Nậm Bon đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất. Tuy nhiên trong quá trình quản lý, khai thác do việc mở đường công vụ phục vụ thi công công trình Thủy điện Nậm Bon phía thượng lưu đập ngăn nước công trình thủy lợi Nậm Bon đã làm một số điểm thành kênh bị nứt gãy gây rò rỉ nước. Hiện tại Công ty đã tiến hành lắp đặt ống UPVC D450 qua các điểm nứt gẫy đó, đảm bảo việc dẫn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất đối với diện tích công trình phụ trách.

IV. HUYỆN THAN UYÊN

1. Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời (Tại Công văn số 266/STNMT-VP ngày 19 tháng 3 năm 2019)

Cử tri 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Than Uyên kiến nghị: Sở Tài nguyên và Môi trường sớm có văn bản hướng dẫn thống nhất quy trình triển khai thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và làm các thủ tục mua bán, chuyển nhượng. Vì hiện nay do chuyển Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất về Sở Tài nguyên và Môi trường nên vướng mắc, khó khăn cho nhân dân khi thực hiện các thủ tục trên.

Trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản số 167/STNMT-ĐĐB ngày 18/02/2019 về việc hướng dẫn thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận và các giao dịch bảo đảm của hộ gia đình, cá nhân tại Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện; Văn bản số 185/STNMT-ĐĐB ngày 21/02/2019 về việc đôn đốc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tại các huyện, thành phố và Văn bản số 271/STNMT-ĐĐB ngày 20/3/2019 về việc cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất có diện tích tăng thêm. Theo đó, việc giải quyết hồ sơ, thủ tục về cấp Giấy chứng nhận và các giao dịch bảo đảm của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh hiện nay vẫn đang được tổ chức tiếp nhận tại Bộ phận "Một cửa" của UBND các huyện, thành phố và cử cán bộ của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trực tiếp tiếp nhận tại Bộ phận "Một cửa" của UBND các huyện, thành phố; trình tự giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 09/11/2017, trong đó: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu vẫn do UBND cấp huyện quyết định; Thủ tục cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định; Thủ tục đăng ký biến động (mua bán, chuyển nhượng), giao dịch bảo đảm,... do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện thực hiện đối với địa bàn các huyện hoặc Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện đối với địa bàn thành phố.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện một số nội dung về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính; thống kê, kiểm kê trên địa bàn tỉnh Lai Châu, lấy ý kiến tham gia của các ngành, UBND các huyện, thành phố, gửi Sở Tư pháp thẩm định và đã có Tờ trình số 177/TTr-STNMT ngày 21/3/2019, trình UBND tỉnh ban hành. Đồng thời, rà soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu và trình UBND tỉnh ký công bố (Tờ trình số 180/TTr-STNMT ngày 21/3/2019) để tổ chức thực hiện.

Sau khi được hướng dẫn và có văn bản tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Than Uyên đã nghiêm túc thực hiện. Kết quả thực hiện giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận và các giao dịch bảo đảm của hộ gia đình, cá nhân tại huyện Than Uyên trong quý I năm 2019 như sau: Tổng số hồ sơ tiếp nhận 245 hồ sơ (39 hồ sơ từ năm 2018 chuyển sang) đã giải quyết 235 hồ sơ, (trong đó: Cấp giấy chứng nhận 81 giấy/81 hồ sơ, chỉnh lý biến động 46 hồ sơ, đã chuyển cơ quan thuế 32 hồ sơ, hồ sơ không đủ điều kiện 10 hồ sơ, đăng ký thế chấp 42 hồ sơ, xóa đăng ký thế chấp 26 hồ sơ). Đang giải quyết 10 hồ sơ (chưa đến hạn trả hồ sơ).

V. HUYỆN NẬM NHÙN

1. Công ty Điện lực Lai Châu trả lời (tại Công văn số 933/PCLC-TTBVPC ngày 18/3/2019)

 Cử tri xã Nậm Ban, Hua Bum huyện Nậm Nhùn kiến nghị: Công ty Điện lực Lai Châu xem xét, sớm kéo điện lưới quốc gia cho nhân dân bản Nậm Vạc 2, xã Nậm Ban; 36 hộ dân ở bản Nậm Tảng, 07 hộ dân ở bản Pha Mu, xã Hua Bum.

Trả lời:

* Cử tri xã Nậm Ban kiến nghị sớm kéo điện lưới quốc gia cho nhân dân bản Nậm Vạc 2.

Bản Nậm Vạc 1, Vạc 2 xã Nậm Ban thuộc gói thầu LC-XL12: Xây lắp đường dây trung, hạ áp và TBA xã Nậm Ban - Dự án: Cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện tỉnh Lai Châu đang thi công dở dang. Do nguồn vốn NSNN bố trí hàng năm cho dự án rất hạn chế nên Bộ Công thương đã phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến năm 2020 (theo Quyết định số 1365/QĐ-BCT ngày 20/4/2017). Mặt khác một số vị trí tuyến đường dây 35kV chạy qua đất của các hộ gia đình thuộc bản Nậm Vạc 1, vẫn chưa đồng ý với đơn giá bồi thường theo quy định nên chưa cho triển khai thi công. Hiện tại chủ đầu tư đã phối hợp cùng các bên liên quan (UBND xã Nậm Ban, Trung tâm phát triển quỹ đất ...) tuyên truyền đến các hộ gia đình tạo mọi điều kiện để Nhà thầu tiếp tục triển khai thi công.

Theo kế hoạch vốn NSNN năm 2019 đã được bố trí vốn. Ngày 05/3/2019 Công ty Điện lực Lai Châu đã có công văn số 641/PCLC-BQLDA, về việc yêu cầu Nhà thầu xây lắp triển khai thi công các khối lượng còn lại của gói thầu và đóng điện để cấp điện cho nhân dân bản Nậm Vạc 1, Nậm Vạc 2 dự kiến trong quý II năm 2019.

* Cử tri xã Hua Bum kiến nghị sớm kéo điện lưới quốc gia cho 36 hộ dân ở bản Nậm Tảng, 07 hộ dân ở bản Pha Mu

- Bản Nậm Tảng, xã Hua Bum: Có kế hoạch cấp điện bằng dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015-2020 đã được Bộ Công thương phê duyệt BCNCKT tại Quyết định số 4295/QĐ-BCT ngày 28/10/2016. Theo Quyết định số 1740/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo, giai đoạn 2016-2020. Dự án được bố trí nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Hiện nay các Bộ ngành liên quan đang triển khai các thủ tục để bố trí kế hoạch vốn cho dự án, sau khi dự án được bố trí kế hoạch vốn. Công ty Điện lực Lai Châu sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để sớm triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án.

- 07 hộ dân thuộc bản Pha Mu, xã Hua Bum: Đã được sử dụng điện lưới Quốc gia, các hộ dân này ở cách xa đường dây 0,4kV hiện có nên sử dụng cột tre, nứa để đỡ dây dẫn từ sau công tơ về nhà. Để đảm bảo chất lượng điện áp và an toàn điện trong quá trình sử dụng. Công ty Điện lực Lai Châu sẽ báo cáo Tổng công ty bố trí nguồn vốn phù hợp để mở rộng lưới điện hiện có đến gần các hộ dân nêu trên trong các năm tiếp theo.

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT trả lời (tại Báo cáo số 267/BC- BQLDA ngày 04/03/2019)

a) Cử tri Giàng A Thắng, bản Huổi Chát, xã Nậm Manh kiến nghị: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh xem xét giải quyết việc đền bù cho 04 hộ dân bản Huổi Chát (gồm có các hộ: Ông Sùng A Páo, Ông Giàng A Lềnh, Giàng A Sát, Ông Giàng A Phùa) có diện tích đất sản xuất trên lòng hồ Thủy Điện Lai Châu thuộc địa phận xã Nậm Chà quản lý, đã được Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đo đạc, kiểm điếm từ năm 2015 đến nay chưa được nhận tiền điền bù (các hộ đo cùng đợt của xã Nậm Chà đã được nhận đền bù).

Trả lời: Ban QLDA bồi thường di dân TĐC tỉnh hợp đồng với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện đo đạc tại 3 xã là Nậm Hàng, Nậm Manh, Thị trấn Nậm Nhùn, diện tích đất của 04 hộ dân bản Huổi Chát, xã Nậm Manh xâm canh nằm trên địa bàn xã Nậm Chà nên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, tuy nhiên Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh cũng đã đo đạc cho 04 hộ dân nhưng lại không bàn giao số liệu cho Ban. Hiện nay Ban đã nhận lại số liệu từ Trung tâm phát triển quỹ đất Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu và đơn vị đo đạc là Trung tâm ứng dụng Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu. Đến nay Ban đã cho 04 hộ ký hồ sơ kê khai, hồ sơ đo đạc đã được UBND xã Nậm Chà xác nhận, Ban đang làm các thủ tục để trình phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nậm Nhùn thẩm định thu hồi đất để phê duyệt phương án cho các hộ.

b) Cử tri Hoàng Thạch Ngân, bản Pa Kéo I, thị trấn Nậm Nhùn kiến nghị: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét việc đền bù đất nương trên cos ngập thủy điện Lai Châu cho nhân dân thuộc xã Mường Mô, hỗ trợ đền bù chưa thỏa đáng, cụ thể: Gia đình ông Lường Văn Vui còn thiếu 1.400m2 đất nương chưa đền bù; hộ  ông Lò Văn Xương chỉ được áp giá 8.000đ/m2, trong khi các hộ (Hộ bà Phạm Thị Oanh bên cạnh được áp giá 17.000đ/m2); xem xét hỗ trợ cho hộ bà Hỏ Thị Nớn có đất nương trên cos ngập còn 02 mảnh đã đo và ký hồ sơ nhưng không được xét đền bù (mảnh 1 là 3.988,5m2; mảnh 2 là 5.918m2 địa điểm tại đầu suối Nậm Hài).

Trả lời:

- Gia đình ông Lường Văn Vui còn thiếu 1.400m2 đất nương chưa đền bù. Số diện tích mà gia đình ông Vui kiến nghị không có số liệu do đó UBND xã Mường Mô chưa xét xác minh nguồn gốc đất đợt 1 nên không có cơ sở để thu hồi đất. Ban QLDA đã chỉ đạo đơn vị tư vấn phối hợp với UBND xã Mường Mô kiểm tra rà soát thực địa. Đến thời điểm hiện tại việc kiểm tra rà soát ngoài thực địa đã xong, Ban đang đôn đốc đơn vị tư vấn đo đạc và UBND xã Mường Mô hoàn thiện hồ sơ để Ban có cơ sở làm các thủ tục trình thu hồi đất.

- Gia đình ông Lò Văn Xương chỉ được áp 8.000đ/m2, trong khi các hộ (Hộ bà Phạm Thị Oanh bên cạnh được áp giá 17.000đ/m2); qua kiểm tra hồ sơ và các thủ tục có liên quan thì diện tích đất nương của gia đình ông Xương nằm trong khu vực chi trả dịch vụ môi trường rừng hàng năm. (Tại điểm a, khoản 4, điều 9, Quyết định số 04/UBND ngày 12/3/2010 của UBND tỉnh Lai Châu). Theo quy định diện tích đất nương của gia đình ông chỉ được áp 8.000đ/m2. Ngoài ra, trong thời gian niêm yết công khai phương án và Quyết định thì gia đình ông cũng đã có ý kiến thắc mắc và đã được ban giải thích, gia đình đã hiểu và nhất trí phương án. Ngày 12/01/2019 tại UBND xã Mường Mô, Ban tiến hành chi trả gia đình không có ý kiến thắc mắc gì thêm và đã nhận tiền đầy đủ.

- Gia đình bà Hỏ Thị Nớn có đất nương trên cos ngập còn 02 mảnh đã đo và ký hồ sơ nhưng không được xét đền bù (mảnh 1 là 3.988,5m2; mảnh 2 là 5.918m2 địa điểm tại đầu suối Nậm Hài). Qua kiểm tra hồ sơ, tài liệu và các biên bản có liên quan thì 02 mảnh nương mà gia đình bà kiến nghị nằm trong khu vực rừng phòng hộ do đó UBND xã Mường Mô không xác nhận nguồn gốc nên không đủ điều kiện thu hồi bồi thường.

c) Cử tri Khoàng Văn Thoải, bản Giẳng, xã Mường Mô kiến nghị: Trước khi chưa có dự án tái định cư gia đình có làm ruộng tại Hổi Sý (khu tái định cư của bản hiện nay), do thi công mặt bằng làm ảnh hưởng đến ruộng (diện tích khoảng 2.000 m2) đến nay vẫn chưa được thanh toán, trong khi đó có một số hộ cũng cùng một cánh đồng nhưng đã được thanh toán, đề nghị Ban Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh xem xét giải quyết.

Trả lời:

- Thực hiện nội dung Công văn số 1184/UBND-NN ngày 9/9/2013 của UBND tỉnh Lai Châu. Ban QLDA bồi thường, di dân TĐC tỉnh Lai Châu (nay là Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh Lai Châu) đã đề nghị UBND xã Mường Mô lập danh sách các hộ dân bị ảnh hưởng không sản xuất được do thi công đường tránh ngập 127 và các mặt bằng TĐC khu TĐC Mường Mô, xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn để thực hiện hỗ trợ một năm gạo theo quy định. Ban đã thực hiện hỗ trợ xong từ năm 2015.

- Theo danh sách đề nghị hỗ trợ do UBND xã Mường Mô lập ngày 16/4/2014, 05/06/2014, 5/7/2014, 18/5/2014 Ban đã thực hiện hỗ trợ cho các hộ dân. Hộ gia đình ông Khoàng Văn Thoải không có trên trong danh sách, nên Ban QLDA không thực hiện hỗ trợ. Đến thời điểm hiện tại, chính sách hỗ trợ trên không được áp dụng nữa nên Ban không có cơ sở để thực hiện hỗ trợ theo như ý kiến kiến nghị của gia đình.

3. Sở Y tế trả lời (tại Công văn số 247/SYT-TTrS ngày 22/3/2019)

Cử tri Trạm Y tế xã Pú Đao, huyện Nậm Nhùn kiến nghị: Sở Y tế sớm bổ sung cán bộ y tế nhất là đội ngũ bác sỹ cho huyện Nậm Nhùn nói chung và Trạm Y tế xã Pú Đao nói riêng. Vì hiện nay đa số các Trạm Y tế xã không có bác sỹ nên các danh mục thuốc cấp phát cho Trạm Y tế hạn chế, không đảm bảo chữa bệnh tại chỗ cho nhân dân; đồng thời hiện nay các Trạm Y tế xã đều được cấp máy siêu âm và các trang thiết bị hỗ trợ khám chữa bệnh hiện đại, nhưng không có người đủ năng lực, trình độ để sử dụng nên không sử dụng được dẫn đến rất lãng phí.

Trả lời:

Sau khi chia tách năm 2013, huyện Nậm Nhùn có 11 đơn vị hành chính (01 thị trấn và 10 xã). Hệ thống Y tế có Trung tâm Y tế huyện và mỗi xã có 01 trạm Y tế, kể từ khi chia tách huyện và một số xã đến nay chưa được bổ sung biên chế, do vậy biên chế tại huyện Nậm Nhùn rất thiếu. Sở Y tế đã chủ động điều động viên chức từ các đơn vị trong ngành đến Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu còn thiếu của đơn vị. Tính đến hết ngày 31/12/2018 số biên chế có mặt của Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn là 122 người/biên chế giao 158 người, thiếu 36 biên chế, đặc biệt thiếu bác sỹ, toàn huyện chỉ có 15 bác sỹ.

Để duy trì thực hiện tiêu chí quốc gia về y tế tại các xã, thị trấn của huyện  Nậm Nhùn theo Quyết định 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến 2020. Trung tâm y tế huyện Nậm Nhùn xây dựng kế hoạch hàng năm luân phiên bác sỹ làm việc tại Trạm Y tế tối thiểu 02 buổi/tuần. Vì vậy, việc triển khai thực hiện các gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở quy định tại Thông tư số 39/2017/TT-BYT ngày 18/7/2017 của Bộ Y tế (gồm: 76 danh mục kỹ thuật khám, chữa bệnh và 241 danh mục thuốc thuộc gói dịch vụ y tế cơ bản), cũng như khai thác, sử dụng các máy móc như cử tri nêu trên đã được phát huy khi có bác sỹ tại các Trạm Y tế. Tuy nhiên chưa được thường xuyên, chưa khai thác sử dụng hiệu quả các trang thiết bị y tế hỗ trợ cho công tác khám, chữa bệnh. Lý do: Trạm Y tế không có bác sỹ làm việc thường xuyên.

* Để khắc phục khó khăn về nhân lực cho các huyện khó khăn, trong đó có huyện Nậm Nhùn, Sở Y tế đã triển khai thực hiện các biện pháp sau:

- Đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tuyến tỉnh luân phiên cử luân phiên tăng cường có thời hạn theo Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh Lai Châu.

- Giao nhiệm vụ cho các Trung tâm y tế huyện Than Uyên và Thành phố Lai Châu tăng cường, biệt phái cán bộ có trình độ chuyên môn hỗ trợ cho Trung tâm Y tế và các Trạm y tế của huyện Nậm Nhùn.

- Điều động có thời hạn đối với số viên chức dôi dư của Trung tâm kiểm soát bệnh tật đến bổ sung cho Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

- Tiếp tục rà soát vị trí việc làm còn thiếu so với chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao cho Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn và các đơn vị trong ngành, đề nghị UBND tỉnh, Sở Nội vụ xét tuyển dụng viên chức ngành y tế năm 2019.

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn: Thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn xuống các Trạm y tế, từng bước thực hiện có hiệu quả Thông tư số 39/2017/TT-BYT ngày 18/10/2017 của Bộ y tế quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở.

VI. THÀNH PHỐ LAI CHÂU

1. Sở Y tế trả lời (tại Công văn số 247/SYT-TTrS ngày 22/3/2019)

Cử tri bản Gia Khâu 2, xã Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu kiến nghị: Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nghiêm túc chấn chỉnh thái độ, phong cách làm việc của nhân viên y tế trong Bệnh viện, thực hiện đúng quy định về việc triển khai thực hiện "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh", nghiêm cấm việc người bệnh có tiền bồi dưỡng mới được chữa trị kịp thời.

Trả lời:

Từ năm 2015, Sở Y tế đã triển khai thực hiện Quyết định 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ Y tế và công văn số 992/UBND-VX ngày 08/7/2015 của UBND tỉnh Lai Châu về việc thực hiện “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Sở Y tế đã thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện phong trào “đổi mới thái độ, phong cách phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” tới tất cả các đơn vị trong toàn ngành, trong đó có bệnh viện đa khoa tỉnh, tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải tiến quy trình, ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh, thực hiện lấy số tự động đối với người bệnh đến khám, chữa bệnh tại khoa khám chữa bệnh, công khai bảng giá dịch vụ... Nhằm công khai, minh bạch thông tin cho người dân được biết, hạn chế tối đa các bức xúc và rút ngắn thời gian chờ khám, chữa bệnh của người dân.

- Tổ chức tập huấn 3 lớp (đã thực hiện năm 2018) về kỹ năng giao tiếp ứng xử, “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” cho 450 viên chức, người lao động.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh tại các khoa, phòng, việc thực hiện các nội dung cam kết giữa nhân viên y tế với lãnh đạo khoa, phòng; lãnh đạo các khoa, phòng với lãnh đạo bệnh viên về thực hiện đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ công tác xã hội về hỗ trợ, tư vấn các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh (đón tiếp, chỉ dẫn, hỗ trợ, tư vấn cho người bệnh về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người bệnh; tiếp nhận tài trợ về kinh phí, vật chất và tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...”

- Nghiêm túc thực hiện tiếp nhận các thông tin phản hồi của người dân qua: Số điện thoại đường dây nóng Ngành Y tế 1900 90595 (hotline sử dụng chung toàn quốc); hòm thư góp ý tại các khoa, phòng của Bệnh viện; tiếp công dân; và họp hội đồng người bệnh hàng tuần đối với cấp khoa, hàng tháng đối với cấp bệnh viện. Các thông tin phản hồi của người dân, bức xúc của người bệnh yêu cầu Bệnh viện phải làm rõ, giải quyết dứt điểm và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, người bệnh được tiếp cận các thông tin chính xác để người dân, người bệnh yên tâm, tin tưởng vào đội ngũ thầy thuốc của bệnh viện.

Bằng các biện pháp trên, Ngành y tế đã cải thiện tốt về tinh thần, thái độ phục vụ, kỹ năng giao tiếp với người bệnh ở hầu hết các cơ sở khám chữa bệnh. Tuy nhiên cũng không thể tránh được một số ít “con sâu làm rầu nồi canh”.

Để tiếp tục ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp viên chức, người lao động trong Bệnh viện tỉnh còn vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, quy chế bệnh viện, Sở Y tế đề nghị cử tri nêu cụ thể người đã có hành vi đòi tiền mới phục vụ như đã nêu trên để có cơ sở xử lý nghiêm theo quy định hiện hành của pháp luật. Sở Y tế mong muốn nhận được sự hợp tác của cử tri để kịp thời xử lý viên chức, người lao động có hành vi vi phạm pháp luật.

VII. HUYỆN MƯỜNG TÈ

1. Công ty TNHH một thành viên quản lý Thủy nông Lai Châu trả lời (tại Công văn số 61/CTQLTN-KHKT ngày 18/3/2019)

Cử tri xã Ka Lăng, huyện Mường Tè kiến nghị: Công ty TNHH một thành viên quản lý thuỷ nông đẩy nhanh tiến độ tu sửa thuỷ lợi Nậm Lằn để nhân dân có nước sản xuất kịp thời vụ.

Trả lời: Trong năm 2018 do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lũ đã làm ảnh hưởng nhiều đợt đến công trình thủy lợi Nậm Lằn. Do khối lượng sạt sụt rất lớn, mặt bằng thi công khó khăn cự ly vận chuyển bộ dài (trên 5 km) cũng như điều kiện thời tiết không thuận lợi để phục vụ công tác khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra. Vì vậy, Công ty phải tiến hành khắc phục hậu quả mưa lũ thành nhiều đợt (3 đợt). Đảm bảo việc nhân dân lấy nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất Công ty tiến hành xong trước ngày 15/01/2019.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời (tại Báo cáo số 221/BC-SNN ngày 08/3/2019)

Cử tri xã Bum Nưa, huyện Mường Tè kiến nghị: Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư dự án kè suối Nậm Sì Lường bổ sung thêm thiết kế phần đầu mối, công thu, thoát nước để bảo vệ thân kè và không bị đọng nước trong mùa mưa lũ.

Trả lời:

Công trình kè suối Nậm Sì Lường mà cử tri đề nghị là công trình: Kè bảo vệ mặt bằng điểm TĐC Nông nghiệp thị trấn Mường Tè được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 và phê duyệt thiết kế BVTC-TDT tại Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 29/8/2018. Chủ đầu tư là Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh. Theo hồ sơ thiết kế và Quyết định phê duyệt dự án có 6 tuyến kè và các công trình trên kè gồm bậc lên xuống, cống tiêu thoát nước từ trong thân kè ra ngoài suối với kích thước cống đôi, đường kính cống D100, trong đó tuyến số 1,2,3,4 thuộc xã Bum Nưa, tuyến số 5,6 thuộc thị trấn Mường Tè.

Theo thiết kế các tuyến kè đều đã được tính toán bố trí đầy đủ đảm bảo tiêu thoát nước cụ thể: Tuyến số 01: Cống tròn thoát nước tại cọc TK 1-4 có 01 ống cống đường kính D=1m; Tuyến kè số 02: Cống tròn thoát nước tại cọc TK2-12 có 02 ống công đường kính D=1m; Tuyến kè số 03: Cống tròn thoát nước tại cọc TK3-5 có 02 ống cống đường kính D=1m; Tuyến kè số 04 kè rọ đá; Tuyến kè số 05: Cống tròn thoát nước tại cọc 19 có 02 ống cống đường kính D=1m; Tuyến kè số 06: Cống thoát nước hình chữ nhật kích thước (BxH) = (0,8x1)m.

3. Sở Giao thông vận tải trả lời (tại Công văn số 167/BC- SGTVT ngày 06/03/2019)

Cử tri xã Bum Tở, huyện Mường Tè kiến nghị: Hiện nay đoạn đường từ thị trấn Mường Tè đi xã Bum Tở có rất nhiều đoạn dốc, sạt lở, nhiều ổ gà đi lại rất khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đề nghị Sở Giao thông vận tải sớm có kế hoạch tu sửa để nhân dân đi lại được thuận lợi.

Trả lời:

Đoạn đường từ thị trấn Mường Tè đi xã Bum Tở, huyện Mường Tè thuộc quốc lộ 4H. Trong quá trình khai thác, do ảnh hưởng của mưa lũ và các phương tiện cơ giới đường bộ có tải trọng lớn tham gia giao thông ngày càng gia tăng nên một số vị trí vai đường bị sạt lở, mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà đi lại rất khó khăn.

Năm 2018, Sở Giao thông vận tải đã đề nghị Tổng cục đường bộ Việt Nam cho phép đầu tư sửa chữa đoạn tuyến trên để đảm bảo an toàn giao thông và được Tổng cục đường bộ Việt Nam chấp thuận tại Văn bản số 184/QĐ-TCĐBVN ngày 17/01/2018. Trên cơ sở đó, Sở Giao thông vận tải đã triển khai các thủ tục cho công tác chuẩn bị đầu tư và được Tổng cục đường bộ Việt Nam phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công công trình tại Văn bản số 3389/QĐ-TCĐBVN ngày 05/9/2018; nhưng đến thời điểm này do chưa bố trí được vốn để triển khai thi công.

Để khắc phục tạm thời, phục vụ nhân dân đi lại được thuận lợi trong thời gian chờ bố trí vốn cho dự án, đối với những vị trí sạt lở Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo nhà thầu khắc phục xong; một số vị trí hư hỏng mặt đường, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ tiến hành sửa chữa vá ổ gà cục bộ bằng cấp phối, có lu lèn tạo êm thuận mặt đường, thời gian hoàn thành trong quý I năm 2019; tăng cường công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ. Khi có kế hoạch vốn cho dự án, Sở Giao thông vận tải tổ chức triển khai thi công.

4. Công ty Điện lực Lai Châu trả lời (tại Công văn số 933/PCLC-TTBVPC ngày 18/3/2019)

Cử tri xã Ka Lăng, huyện Mường Tè kiến nghị: Công ty Điện lực Lai Châu xem xét, sớm đầu tư điện lưới quốc gia cho bản Y Ka Đa, nay đã sắp xếp ổn định dân cư sang điểm mới là bản Hà Kho.

Trả lời: Bản Hà Kho xã Ka Lăng có kế hoạch cấp điện bằng dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015-2020 đã được Bộ Công thương phê duyệt BCNCKT tại quyết định số 4295/QĐ-BCT ngày 28/10/2016. Theo Quyết định số 1740/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2016-2020. Dự án được bố trí nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Hiện nay các Bộ ngành liên quan đang triển khai các thủ tục để bố trí kế hoạch vốn cho dự án, sau khi dự án được bố trí kế hoạch vốn. Công ty Điện lực Lai Châu sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để sớm triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án.

5. Công ty cổ phần thủy điện Nậm Củm trả lời (tại Công văn số 51/2019/CV-NC ngày 19/3/2019)

Cử tri xã Mường Tè, huyện Mường Tè kiến nghị: Công ty cổ phần Thuỷ điện Nậm Củm 4 chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho nhân dân. Theo phản ánh, việc đo đạc, kiếm đếm xong từ năm 2017 và Công ty đã hứa với nhân dân chi trả trong năm 2017 nhưng đến nay chưa chi trả cho nhân dân.

Trả lời:

Sau khi được cấp chủ trương đầu tư dự án công trình thủy điện Nậm Củm 4 theo Quyết định số 1023/QĐ-UBND ngày 17/09/2015 của UBND tỉnh Lai Châu, Công ty CP Thủy điện Nậm Củm (CĐT) tiến hành các công tác triển khai Giải phóng mặt bằng từ Quý I năm 2016, chuẩn bị cho công tác thi công dự án theo tiến độ yêu cầu.

Đến nay, dự án đã được giao thuê đất và cấp sổ đỏ giai đoạn 1 cho các hạng mục công trình chính, phụ trợ lán trại đảm bảo thi công trên công trường.

Tháng 1/2017, Chủ đầu tư phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mường Tè, đơn vị tư vấn và UBND xã cùng các bên liên quan tiến hành đo đạc đất, kê khai kiểm đếm tài sản vật kiến trúc và cây cối hoa màu trên đất thuộc phạm vi vùng ngập lòng hồ - Thủy điện Nậm Củm 4. Sau khi hoàn thành công tác đo đạc kiểm đếm, Công ty đã công bố phương án bồi thường, hỗ trợ và GPMB cho các hộ dân theo đúng quy định, cụ thể:

* Đối với cây cối hoa màu, tài sản vật kiến trúc trên đất:

+ Các hộ dân hoàn toàn nhất trí với số liệu đo đạc kiểm đếm và phương án đền bù đã công bố.

* Đối với đất:

+ Sau khi phối hợp với đơn vị Tư vấn, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mường Tè hoàn thành công tác đo đạc, quy chủ vùng lòng hồ, Công ty đã gửi công văn số: 14/CV-NC ngày 24 tháng 01 năm 2018 về việc đề nghị xác minh nguồn gốc, diện tích, vị trí và các loại đất của các hộ gia đình nằm trong phạm vi vùng ngập lòng hồ - thủy điện Nậm Củm 4 tới UBND xã Mường Tè. UBND xã Mường Tè đã có văn bản trả lời xác minh theo Công văn số: 188/CV-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2018.

Tuy nhiên, khi công bố kết quả xác minh nguồn gốc đất để làm cơ sở lên phương án đền bù đất (nếu trong diện phải đền bù) thì một số hộ gia đình chưa nhất trí với kết quả xác minh. Để khách quan và không để thiệt hại đến người dân trước khi phê duyệt phương án chi trả, hỗ trợ đất, Công ty đã phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mường Tè, UBND xã Mường Tè và UBND huyện Mường Tè tổ chức các cuộc họp để lắng nghe và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đúng chế độ pháp luật, tuy nhiên đến cuối năm 2018, một số hộ dân vẫn chưa đồng ý theo kết quả công bố.

Thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Mường Tè tại buổi làm việc với xã Mường Tè ngày 11/01/2019 về việc đẩy nhanh giải quyết công tác bồi thường đối với đất lòng hồ dự án thủy điện Nậm Củm 4, ngày 13/03/2019 Công ty đã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mường Tè, UBND xã Mường Tè và UBND huyện Mường Tè tổ chức cuộc họp tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện theo đúng chế độ pháp luật. Tại buổi họp này, bà con đã thống nhất đồng ý về phương án nguồn gốc đất và kiến nghị Chủ đầu tư xem xét hỗ trợ một phần nhỏ công cải tạo đất cho bà con. CĐT đã làm việc với UBND xã Mường Tè và cơ bản thống nhất xem xét hỗ trợ một phần nhỏ cho công tác cải tạo đất cho bà con.

CĐT sẽ chi trả chi phí hỗ trợ hoa màu theo phương án công bố cho nhân dân trước 10/04/2019. Nếu phần đất thống nhất không còn ý kiến, CĐT phê duyệt phương án và sẽ chi trả cho nhân dân phần đất trong quý II/2019.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời (Tại Công văn số 266/STNMT-VP ngày 19 tháng 3 năm 2019)

Cử tri xã Bum Nưa, huyện Mường Tè kiến nghị: Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản chỉ đạo các Công ty đầu tư thuỷ điện trên địa bàn không được đổ đất, đá vào các khe, suối để tránh mùa mưa gây ra lũ bùn, lũ quét, ảnh hưởng đến sản xuất và dân cư ở vùng hạ lưu.

Trả lời:

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Sở đã thường xuyên ban hành các văn bản quản lý yêu cầu các chủ dự án thực hiện các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt. Từ tháng 4/2017 đến tháng 02/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 07[1]văn bản gửi chủ đầu tư dự án thủy điện, công ty, doanh nghiệp, Ban quản lý dự án cấp tỉnh, huyện có hoạt động liên quan đến công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

- Căn cứ nội dung phản ánh của cử tri, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra 07 công trình thủy điện trên hệ thống suối Nậm Sì Lường, suối Nậm Bum gồm các dự án: Thủy điện Nậm Sì Lường 1, Nậm Sì Lường 1A, Nậm Xí Lùng 1, Nậm Xí Lùng 2, Nậm Bụm 1, Nậm Sì Lường 3, Nậm Sì Lường 4. Kết quả kiểm tra tại thực địa: Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ tài nguyên và môi trường của các chủ dự án thủy điện tương đối tốt. Tuy nhiên, trong quá trình thi công các dự án còn một số tồn tại, hạn chế như chưa kè bãi thải theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường đã lập biên bản yêu cầu các chủ dự án thủy điện chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường; thực hiện đầy đủ các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đã được phê duyệt; khắc phục những nội dung về đổ thải đất, đá trong quá trình thi công; đổ thải đúng vị trí đã được phê duyệt, kè bãi thải và hoàn thành trước tháng 6/2019, tránh gây ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt dân cư vùng hạ lưu.

Chủ các dự án 07 công trình thủy điện nêu trên cam kết chấp hành đầy đủ các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, đặc biệt là công tác đổ thải đất, đá, kè bãi thải trong quá trình thi công.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của cử tri. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra đối với các dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đặc biệt là các dự án thủy điện.

B. NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ MƯỜI HĐND TỈNH

I. HUYỆN PHONG THỔ

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp trả lời(tại Công văn số 442/BC-BQLDA ngày 01/7/2019)

Cử tri xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ kiến nghị: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp chi trả tiền đền bù chuối và hoa màu của 31/33 hộ dân của bản Na Sa Phìn bị ảnh hưởng do thi công tuyến đường từ cửa khẩu Ma Lù Thàng đi Trung tâm xã Huổi Luông , 02 hộ đã được đền bù, còn lại 31 hộ chưa được nhận đền bù.

Trả lời:

Liên quan đến nội dung kiến nghị của cử tri xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ về công tác chi trả tiền bồi thường hỗ trợ dự án: Hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, huyện Phong Thổ của 31/33 hộ dân của Bản Na Sa Phìn. Ngày 27/12/2018, UBND huyện Phong Thổ đã ban hành Quyết định số 3160/QĐ-UBND về việc Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư công trình: Hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, huyện Phong Thổ.

Theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu về Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 thì công trình Hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, huyện Phong Thổ được bố trí kế hoạch vốn năm 2019 là 9.440 triệu đồng. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại (tháng 7/2019) dự án vẫn chưa được giao kế hoạch vốn, do vậy đến thời điểm hiện tại Ban chưa chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ dân theo Quyết định đã phê duyệt.

Trường hợp 02 hộ dân đã được tạm ứng tiền đền bù là do Nhà thầu thi công tạm ứng chi trả bằng tiền của doanh nghiệp trên cơ sở giá trị được phê duyệt theo Quyết định số 3160/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND huyện Phong Thổ (Đây là hai hộ dân có diện tích nương chuối và hoa mầu nằm ở vị trí có khối lượng thi công đào nền tập trung chủ yếu của gói thầu và có giá trị đền bù lớn. Theo nguyện vọng của hai hộ dân là muốn được tạm ứng tiền đền bù và Nhà thầu thi công đồng ý tạm ứng chi trả với sự thống nhất của UBND xã Huổi Luông và Trung tâm Quỹ đất huyện Phong Thổ).

Trong thời gian tới, Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp sẽ phối hợp với Trung tâm Quỹ đất huyện Phong Thổ để tiến hành chi trả tiền đền bù GPMB cho các hộ dân khi dự án được bố trí kế hoạch vốn và sẽ báo cáo Thường trực HĐND tỉnh ngay sau khi thực hiện công tác chi trả GPMB.

2. Công ty cổ phần cao su Lai Châu (tại Công văn số 238/CSLC-QLKT ngày 02/7/2019)

a) Cử tri xã Khổng Lào, Hoang Thèn kiến nghị: Công ty cổ phần Cao su Lai Châu chi trả số tiền còn nợ 72 hộ dân (2,5 triệu/hộ), 72 hộ dân đã góp đất trồng thí điểm 10,2 ha cao su tại đồi Pa Kiêng, xã Khổng Lào năm 2006 hoặc chuyển sang góp đất và cấp sổ đỏ cho các hộ dân.

Trả lời: Theo Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 29/02/2008 của UBND tỉnh Lai Châu V/v Ban giao 10 ha cao su tại bản Co Muông, xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ cho Công ty cổ phần cao su Lai Châu. Ngày 15/05/2010 Công ty cổ phần cao su Lai Châu được Sở TN&MT tỉnh Lai Châu, UBND huyện Phong Thổ, UBND xã Khổng Lào bàn giao 14 ha đất trồng cây cao su năm 2007. Trong nội dung biên bản bàn giao đã nêu: “UBND huyện Phong Thổ có trách nhiệm hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân được trả lại đất chuyển sang góp cổ phần bằng đất vào Công ty cổ phần cao su Lai Châu theo Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 30/09/2008 của UBND tỉnh Lai Châu”.

Vậy, diện tích mà các hộ dân có ý kiến được góp cổ phần vào Công ty và được chi trả 10% giá trị sản phẩm mủ sau khi ký kết hợp đồng.

b) Cử tri xã Hoang Thèn kiến nghị: Công ty cổ phần Cao su kiểm tra lại diện tích đất nương của hộ gia đình Chang A Minh (C) ở bản Huổi Luông đã góp đất cho Công ty Cao su năm 2009. Tuy nhiên, trong danh sách không có tên và diện tích của hộ gia đình đã đóng góp; đồng thời đề nghị Công ty cổ phần Cao su xem lại một số diện tích góp đất trồng năm 2010, đến nay đã khai thác mủ năm thứ 2 nhưng vẫn chưa được hưởng trích 10% sản phẩm như hợp đồng đã ký kết.

Trả lời: Thực hiện biên bản thỏa thuận số 2974/BB-CSVN ngày 14/12/2011 giữa Tập đoàn công nghiệp cao su Việt nam và UBND tỉnh Lai Châu về phương án “Hộ gia đình, cá nhân góp quyền sử dụng đất để hợp tác kinh doanh với các Công ty CP cao su trồng cây cao su chia sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lai Châu”. Đến thời điểm hiện tại Công ty đã ký kết được 7.687,1 ha/8.700,63 ha, số hợp đồng ký kết được 4.215 hợp đồng. Trong quá trình ký kết hợp đồng, Công ty đã phối hợp với phòng tài nguyên các huyện giải quyết những vướng mắc của người dân góp đất. Cụ thể từ ngày 18/3 – 05/4 Công ty đã phối hợp với Phòng TN&MT huyện Phong Thổ đã thực hiện rà soát tại xã Hoang Thèn, Khổng Lào, Nậm Xe; trong quá trình kiểm tra không thấy hộ gia đình ông Chang A Minh (C) có ý kiến gì. Cùng với đó, GCNQSDĐ mà Phòng TN&MT huyện bàn giao cho Công ty không có tên hộ gia đình ông Chang A Minh (C). Vì vậy để giải quyết vấn đề này đề nghị HĐND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Phong Thổ kiểm tra cấp GCNQSDĐ cho hộ ông Minh để Công ty ký kết hợp đồng và chi trả 10% giá trị sản phẩm mủ cho người dân góp đất.

Kiến nghị: Kính mong Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Lai Châu, Sở TN&MT, UBND huyện Sìn Hồ và Phong Thổ giúp đỡ Công ty sớm chỉ đạo kiểm tra, rà soát dứt điểm các vướng mắc, tồn tại mà người dân ý kiến và cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân chưa được cấp để Công ty ký kết hợp đồng và chi trả tiền góp đất kịp thời cho các hộ dân, tránh người dân thắc mắc kéo dài.

3. Công ty Điện lực Lai Châu (tại Công văn số 1971/PCLC-TTBV&PC ngày 09/7/2019)

a) Cử tri xã Huổi Luông, Hoang Thèn kiến nghị: Công ty Điện lực Lai Châu xem xét bổ sung thêm cột điện của đường dây truyền tải điện bản Huổi Luông 2, bản Po Tô của xã Huổi Luông; bản Séo Lèn, lèng Xuôi Chin, Hoang Thèn, Nậm Cáy, Mồ Xì Câu, Sin Chải, Tả Lèng và những hộ sống dọc theo Quốc lộ 100 thuộc xã Hoang Thèn, với tổng số 16 cột để cung cấp điện cho nhân dân được đảm bảo và an toàn hơn.

Trả lời:

Để cấp điện an toàn, ổn định cho các hộ dân trong khu vực Bản Séo Lẻn xã Hoang Thèn, Công ty Điện lực Lai Châu đã có Tờ trình số 1782/TTr-PCLC ngày 17/6/2019 báo cáo Tổng công ty cho đầu tư mở rộng lưới điện 0,4kV hiện có và nâng cao chất lượng điện áp cuối nguồn trong kế hoạch ĐTXD năm 2020 tại TBA Hoang Thèn 1. Nếu được Tổng công ty chấp thuận và được bố trí vốn để đầu tư, Công ty Điện lực Lai Châu sẽ thực hiện các bước tiếp theo để cấp điện cho các hộ dân nêu trên trong năm 2020.

Trong kế hoạch ĐTXD năm 2019-2020 không gồm các thôn bản thuộc xã Huổi Luông (Bản Huổi Luông 2, Pô Tô), Hoang Thèn (Lèng Xuôi Chin, Hoang Thèn, Nậm Cáy, Mồ Sì Câu, Sin Chải, Tả Lèng). Công ty Điện lực Lai Châu sẽ kiểm tra thực tế tại hiện trường của từng thôn bản, xem xét, báo cáo Tổng công ty về việc đầu tư mở rộng phạm vi cấp điện của các bản nêu trên để cấp điện an toàn cho các hộ dân trong thời gian tới.

b) Cử tri xã Nậm Xe kiến nghị: Công ty Điện lực Lai Châu chi trả tiền đền bù thi công đường điện hạ thế tại xã Nậm Xe năm 2017 có ảnh hưởng đến đất của các hộ dân. Hiện tại còn 05 hộ gia đình ở bản Hồi Hán xã Nậm Xe chưa  nhận được tiền đền bù, gồm: Vàng Văn Hà, Bùi Văn Dũng, Sí Văn Dương, Đèo Văn Nhẫn, Lò Thị Ten.

Trả lời:

Các hộ dân bị ảnh hưởng trên thuộc Gói thầu LC-XL24: Xây lắp lưới điện trung hạ áp xã Hoang Thèn, Nậm xe huyện Phong Thổ - Dự án cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện tỉnh Lai Châu.

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phong Thổ đã thực hiện xong công tác kê khai kiểm đếm tài sản, cây cối, hoa màu và đất bị ảnh hưởng, lập phương án Bồi thường hỗ trợ tái định cư (BTHTTĐC) công trình, trình UBND huyện ra Quyết định phê duyệt phương án BTHTTĐC công trình.

Khi UBND huyện Phong Thổ ra Quyết định phê duyệt phương án BTHTTĐC công trình. Công ty Điện lực Lai Châu sẽ thực hiện chi trả tiền đền bù cho 05 hộ dân trên cũng như các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án/công trình theo Quyết định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư công trình. Dự kiến sẽ hoàn thành trong Quý III năm 2019.

4. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trả lời (tại Báo cáo số 1075/BC-BCH ngày 12/7/2019)

Cử tri xã Sì Lở Lầu kiến nghị: Diện tích đất được UBND xã quy hoạch làm Trạm Y tế, hiện nay đang chồng lấn với diện tích đất quốc phòng. Qua đối chiếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tổng diện tích đất của Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu được UBND tỉnh giao không có số diện tích đất quy hoạch làm Trạm Y tế, nhưng khi áp vào bản đồ quy hoạch thì số diện tích trên thuộc về đất quốc phòng. Do vậy xã không triển khai được dự án, đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh xem xét, giải quyết.

Trả lời:

Diện tích đất Quốc phòng của Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu là 30.000 m2 (Quyết định vị trí đóng quân số 673/QĐ-TM ngày 02/10/2001 của Bộ Tổng Tham mưu; có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số  AC: 396469 ngày 28/12/2006 do Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu ký ngày 28/12/2006), đã được cấp bìa đỏ. Trong quá trình quản lý, sử dụng không có tranh chấp lấn chiếm.

Diện tích tiếp giáp với đồn Biên phòng Sì Lở Lầu khi thi công xây dựng đồn mới, đơn vị thi công có san ủi để cho công nhân ở và để vật liệu xây dựng, sau khi xây dựng xong hiện nay đơn vị quản lý, sử dụng vào tăng gia, sản xuất và huấn luyện (diện tích khoảng 26.902 m2).

Về ý kiến của cử tri muốn sử dụng diện tích đất nằm ngoài diện tích đất Quốc phòng của Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu để xây dựng Trạm Y tế xã.

Quan điểm của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh: Nếu địa phương có nhu cầu sử dụng, đơn vị sẽ trả nhưng đề nghị không nên xây dựng Trạm y tế xã ở vị trí trên, với các lý do:

(1) Do gần Đồn Biên phòng, khi có chiến tranh xảy ra sẽ là mục tiêu bắn phá đầu tiên của địch gây nguy hiểm cho nhân dân.

(2) Khi đưa vào khai thác sử dụng sẽ có nhiều chất thải y tế làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của bộ đội; đồng thời cũng gần khu chăn nuôi của đơn vị nên công tác vệ sinh, phòng dịch cho bệnh nhân sẽ khó khăn.

(3) Trong sinh hoạt hàng ngày, đơn vị sẽ có nhiều hoạt động như: Huấn luyện quân sự, còi, kẻng… sẽ không đảm bảo cho bệnh nhân điều trị hiệu quả.

II. HUYỆN SÌN HỒ

1. Sở Nội vụ trả lời (Tại Công văn số 1018/SNV-TCBC ngày 12/7/2019)

Cử tri thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ kiến nghị: Theo Tờ trình số 1353/TTr-UBND ngày 16/11/2018 của UBND huyện Sìn Hồ về đề nghị thẩm định chế độ hưởng thu hút đối với viên chức đang công tác trên địa bàn huyện đối với ông Nguyễn Trung Kiên, sinh ngày 28/8/1987 có trình độ chuyên môn Thạc sỹ, chuyên ngành Sinh học đang công tác tại trường PTDTBT THCS Phăng Sô Lin. Đề nghị Sở Nội vụ xem xét và trả lời tại sao đến nay chưa được hưởng chế độ và có quyết định nào thay thế Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 29/11/2014 của UBND tỉnh Lai Châu không?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 4 Điều 3; Khoản 1 Điều 5 và Điểm d Khoản 2 Điều 5 Chương II Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 ban hành Quy định thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu trường hợp Ông Nguyễn Trung Kiên, sinh ngày 28/8/1987; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, chuyên ngành: Sinh học, Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Phăng Sô Lin, trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sìn Hồ thuộc đối tượng tại Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Lai Châu.

Tuy nhiên, thời điểm UBND huyện Sìn Hồ đề nghị theo Tờ trình số  1353/TTr-UBND ngày 16/11/2018 về đề nghị thẩm định chế độ hưởng thu hút đối với viên chức đang công tác trên địa bàn huyện đối với ông Nguyễn Trung Kiên, sinh ngày 28/8/1987 có trình độ chuyên môn Thạc sỹ thì chỉ có trường hợp ông Nguyễn Trung Kiên. Do đó, Sở Nội vụ tiến hành rà soát, đôn đốc các trường hợp thuộc các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố có đối tượng thuộc sự điều chính theo Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Lai Châu để tổng hợp, thẩm định đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thực hiện chính sách theo quy định của tỉnh.

III. HUYỆN TÂN UYÊN

1. Công ty Điện lực Lai Châu (tại Công văn số 1971/PCLC-TTBV&PC ngày 09/7/2019)

Cử tri Hà Văn Chợ, Bí thư chi bộ bản Ít Luông, xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên kiến nghị: Công ty Điện lực xem xét nâng cấp điện từ điện 1 pha lên điện 3 pha trong khu vực Pá Khóa để người dân có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh.

Trả lời:

Bản Ít Luông xã Nậm Sỏ được cấp điện năm 2015 bằng dự án ADB1, đường trục chính sử dụng 3 pha 4 dây, các nhánh rẽ sử dụng 1 pha 2 dây. Trong khu vực Pá Khóa thuộc bản Ít Luông có 01 nhánh rẽ đang sử dụng 1 pha 2 dây với tổng chiều dài khoảng 100m (03 khoảng cột), chất lượng điện áp cuối nguồn đảm bảo. Để các hộ dân trong khu vực Pá Khóa sử dụng điện 3 pha để phát triển sản xuất kinh doanh, Công ty Điện lực Lai Châu sẽ lập kế hoạch cải tạo đoạn 1 pha 2 dây nêu trên trong thời gian tới.

2. Công ty TNHH một thành viên quản lý thủy nông Lai Châu trả lời (tại Công văn số 181 /CTQLTN-KHKT ngày 09 tháng 7 năm 2019)

Cử tri bản Sài Lương, xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên kiến nghị: Mương thủy lợi Cốc Nhủng vận hành không đảm bảo, hiện tại có đoạn gần 1km đã bị hư hỏng, đất đá vùi lấp do mưa lũ nhưng chưa được khơi thông, sửa chữa, không có nước để phục vụ tưới tiêu, sản xuất cho Nhân dân 03 bản tái định cư (Nhân dân đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được xem xét, giải quyết theo nguyện vọng). Đề nghị Công ty TNHH một thành viên quản lý Thủy nông Lai Châu sửa chữa, nâng cấp công trình, thường xuyên có người quản lý vận hành công trình để đảm bảo nước sản xuất cho Nhân dân.

Trả lời:

Công ty phối hợp cùng UBND xã Pắc Ta trực tiếp gặp cử tri ý kiến là Ông Hoàng Văn Đón, Bí thư chi bộ bản Sài Lương. Tuy nhiên ý kiến cử tri chỉ ý kiến (Cuối tuyến kênh công trình thủy lợi Bó Lun - Cốc Nhủng bị bồi lấp, kiến nghị Công ty nạo vét để đảm bảo dẫn nước đến bãi tưới cuối tuyến kênh; hạng mục này do huyện làm trước khi bàn giao cho Công ty quản lý; Công trình Bó Lun - Cốc Nhủng do ảnh hưởng của mưa lũ năm 2018 Công ty đã khắc phục 2 lần kinh phí 890 triệu đồng đảm bảo tưới tiêu cử tri không ý kiến về nội dung này).

Công ty tiếp nhận công trình thủy lợi Bó Lun - Cốc Nhủng từ UBND huyện Tân Uyên vào đầu năm 2018. Trước khi bàn giao công trình UBND huyện đã giao cho Phòng Nông nghiệp của huyện tiến hành nạo vét, nhưng chưa làm triệt để. Để đảm bảo việc cấp nước phục vụ sản xuất vụ Mùa năm 2019 cho Nhân dân 03 bản tái định cư. Công ty đã cho nạo vét đoạn kênh trên, thời gian nạo vét xong trước ngày 15/7/2019.

3. Sở Y tế trả lời (tại Báo cáo số 218/BC - SYT ngày 24/6/2019)

a) Cử tri thị trấn Tân Uyên kiến nghị: Sở Y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh xem xét hiện nay một số người dân trên địa bàn thị trấn bị u tuyến giáp, hàng tháng phải lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh để nhận thuốc, đề nghị Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho phép bệnh nhân được nhận thuốc tại Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên để giảm bớt khó khăn khi đi lại.

Trả lời:

Bệnh u tuyến giáp là bệnh thuộc chuyên khoa nội tiết và chuyển hóa vì vậy người bệnh BHYT phải được điều trị tại các cơ sở y tế có khoa chuyên khoa nội tiết. Theo quy định của Luật Khám bệnh chữa bệnh thì cơ sở điều trị phải có bác sỹ chuyên khoa nội tiết được cấp chứng chỉ hành nghề và máy móc thiết bị chuyên khoa nội tiết, khi đó Sở Y tế sẽ phê duyệt danh mục kỹ thuật cho cơ sở y tế thì mới được điều trị các bệnh về chuyên khoa nội tiết.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh chỉ có Bệnh viện đa khoa tỉnh và Phòng khám Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có đủ chức năng khám, điều trị và kê đơn điều trị cho người bệnh mắc các bệnh về nội tiết và chuyển hóa. Huyện Tân Uyên chưa có đủ điều kiện để kê đơn điều trị cho người bệnh bị bệnh u tuyến giáp như cử tri kiến nghị. Để đáp ứng nhu cầu khám bệnh chữa bệnh các chuyên khoa cho nhân dân, Sở Y tế rất quan tâm và tạo điều kiện cho các cơ sở y tế cử cán bộ đi đào tạo các chuyên khoa (trong đó có chuyên khoa nội tiết).

b) Cử tri xã Tà Mít kiến nghị: Phía sau nhà công vụ và trạm y tế xã Tà Mít bị sụt sạt, gây mất an toàn; tỉnh, huyện đã khảo sát và dự kiến xây dựng ở vị trí mới. Đề nghị Sở Y tế sớm triển khai xây dựng để đảm bảo an toàn cho Trạm y tế.

Trả lời:

Địa điểm hiện tại của Trạm Y tế xã Tà Mít, Sở Y tế đã khảo sát năm 2018 và nắm rõ thực trạng nguy cơ mất an toàn về tài sản trên đất do sụt, lún đất, sau khi làm việc được sự nhất trí của UBND huyện bố trí quy hoạch tại địa điểm mới, Sở Y tế đề xuất với Bộ Y tế danh mục đầu tư xây dựng mới Trạm Y tế xã Tà Mít và được bổ sung nguồn kinh phí có mục tiêu từ Chương trình hỗ trợ ngân sách ngành y tế do EU viện trợ năm 2019.

Việc tổ chức triển khai xây dựng Trạm y tế xã Tà Mít, UBND tỉnh đã giao cho Ban quản lý xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh thực hiện, dự kiến cuối quý III/2019 khởi công.

IV. HUYỆN TAM ĐƯỜNG

1. Sở Giao thông vận tải trả lời (tại Công văn số 719/BC-SGTVT ngày 12/7/2019)

a) Cử tri xã Bình Lư kiến nghị:“Sở Giao thông Vận tải đẩy nhanh tiến độ thi công lắp đặt cống, rãnh tiêu thoát nước đoạn đường tỉnh lộ 136 địa phận bản Pa Pe, hiện nay việc đi lại của nhân dân vào những ngày mưa rất khó khăn”.

Trả lời:

Năm 2017 Sở GTVT đã trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIV tại Văn bản số 1344/SGTVT-KCHTGT ngày 16/10/2017 trong đó có nội dung kiến nghị của cử tri Bản Pa Pe xã Bình Lư, huyện Tam Đường nhưng đến nay dự án chưa triển khai thực hiện được, lý do các hộ dân đòi hỗ trợ kinh phí đền bù các công trình xây dựng trong phạm vi bảo trì đường bộ.

Để giải quyết kiến nghị của cử tri bản Pa Pe xã Bình Lư, ngày 4/7/2019Sở Giao thông vận tải đã chủ trì phối hợp cùngcác đơn vị phòng ban có liên quan, chính quyền địa phương của huyện Tam Đường và các hộ dân cùng nhau thống nhất không thực hiện đền bù GPMB các công trình của người dân đã xây dựng trong phạm vi bảo trì đường bộ. Nếu các hộ dân đều đồng thuận Sở GTVT sẽ thực hiện triển khai thi công ngay và xong trong năm 2019.

b) Cử tri xã Sơn Bình kiến nghị:“Sở Giao thông Vận tải có phương án làm tấm bê tông nắp rãnh dọc Quốc lộ 4D khu vực bản 46 xã Sơn Bình, hiện nay rãnh thoát nước sâu rất nguy hiểm cho nhân dân”.

Trả lời:

Đoạn tuyến Km60-Km67/QL.4D được thi công hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng tháng 11/2013. Do địa hình lưu vực lớn, lưu lượng nước nhiều nên dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống rãnh thoát nước dọc hở hình thang phía bên phải tuyến bằng bê tông với chiều dài L=230m, chiều rộng miệng rãnh 3,5m nhằm đảm bảo thoát nước địa hình khu vực và lắp đặt hộ lan tôn sóng phòng hộ mềm để đảm bảo an toàn giao thông. Tại thời điểm thi công dự án hiện trạng khu vực trên có 3 hộ gia đình đang sinh sống, dự án đã mở 3 lối đi cho 3 hộ gia đình nói trên.

Đây là các hộ dân sinh sống sau khi dự án đã hoàn thành, Sở GTVT đề nghị UBND huyện Tam Đường xem xét, nếu quy hoạch đất ở dân cư thìUBND huyện xây dựngphương án đường gom đấu nối vào QL.4D. Để phục vụ sự đi lại của nhân dân và đảm bảo ATGT, Sở GTVT không thể bố trí tấm đan cho QL.4D theo đề nghị vì không đảm bảo tiêu chí của đường và không đảm bảo ATGT.

V. HUYỆN THAN UYÊN

1. Công ty Điện lực Lai Châu (tại Công văn số 1971/PCLC-TTBV&PC ngày 09/7/2019)

Cử tri các xã Khoe On, Mường Kim, Mường Cang, Phúc Than, Mường Than, Tà Mung, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên đề nghị: Công ty Điện lực Lai Châu xem xét chi trả tiền đền bù kinh phí về đất đai. Công trình dân sinh, nhà ở, hoa màu…bị ảnh hưởng khi triển khai dự án kéo đường điện tại các thôn, bản (các xã Mường Than, Phúc Than, thị trấn Than Uyên đã được chi trả 70% còn lại 30% chưa được chi trả).

Trả lời:

Các hộ dân bị ảnh hưởng trên thuộc Gói thầu LC-XL23: Xây lắp đường dây trung, hạ áp và TBA xã Phúc Than, Thị trấn Than Uyên huyện Than Uyên - Dự án cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện tỉnh Lai Châu.

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Than Uyên đã lên phương án đền bù, Công ty Điện lực Lai Châu có cơ sở chi trả tiền đến bù 70% giá trị. Hiện nay còn lại 30% giá trị Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Than Uyên cùng Công ty Điện lực Lai Châu sẽ đẩy nhanh các thủ tục để trình UBND huyện Than Uyên ra Quyết định phê duyệt phương án đền bù cho công trình trên. Khi có Quyết định phê duyệt của UBND huyện Than Uyên, Công ty Điện lực Lai Châu sẽ chi trả 30% giá trị còn lại của dự án/công trình. Dự kiến sẽ hoàn thành trong Quý IV năm 2019.

2. Công ty TNHH một thành viên quản lý Thủy nông Lai Châu trả lời (tại Công văn số  181/CTQLTN-KHKT ngày09/7/2019)

a) Cử tri xã Phúc Than kiến nghị: Công trình thủy lợi Nậm Mít do Công ty TNHH một thành viên quản lý thủy nông Lai Châu quản lý, năm 2018 do mưa lũ bị hỏng đoạn từ bản Noong Thăng đến bản Nậm Sáng, hiện nay chưa được khắc phục; bên cạnh đó còn rất nhiều hộ dưới con mương chưa được sử dụng nguồn nước từ công trình trên. Đề nghị Công ty TNHH một thành viên quản lý thủy nông Lai Châu xem xét khắc phục sửa chữa và mở thêm cửa để các hộ dưới mương được sử dụng nước từ công trình.

Trả lời:

- Để đảm bảo khả năng dẫn nước phục vụ sản xuất của công trình thủy lợi Nậm Mít. Trong và sau mùa mưa lũ năm 2018 Công ty đã tiến hành khắc phục thiệt hại mưa lũ đối với công trình thủy lợi Nậm Mít tổng cộng 03 lần (tổng kinh phí 1.468 triệu đồng) đã đảm bảo nước thông suốt từ đầu mối đến bãi tưới.

- Phần diện tích các hộ dân dưới công trình chưa được sử dụng nước từ công trình. Không nằm trong phần diện tích Công ty TNHH một thành viên quản lý thủy nông Lai Châu quản lý (Phần diện tích đó thuộc phạm vi UBND xã quản lý nên không thuộc trách nhiệm của Công ty). Đối với diện tích do Công ty quản lý luôn được đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất.

b) Cử tri bản Xuân Én, xã Mường Than kiến nghị Công ty TNHH một thành viên quản lý thủy nông Lai Châu có kế hoạch tu sửa, nạo vét toàn tuyến kênh mương trên địa bàn do đơn vị quản lý để đảm bảo nước sản xuất vụ mùa cho nhân dân, vì hiện nay kênh mương trên địa bàn bị bùn đất ứ đọng rất nhiều.

Trả lời:

Công ty TNHH một thành viên Lai Châu phối hợp với UBND xã Mường Than trực tiếp gặp cử tri ý kiến. Bao gồm 02 ý kiến đối với công trình thủy lợi Nà Khằm cụ thể như sau:

- Cử tri bản Xuân Én: Người trực tiếp ý kiến là Ông Nguyễn Văn Hoan ý kiến (Vị trí lấy nước tại chân nhà máy thủy điện Nà Khằm bị rò gỉ). Công ty trả lời cử tri bản Xuân Én như sau: Tại vị trí chân nhà máy thủy điện Nà Khằm Công ty đã tiến hành sửa chữa vào năm 2018. Hiện tại đang trong thời điểm mùa mưa, trên dọc tuyến kênh có các khe nước bổ sung, vì vậy công trình luôn đảm bảo việc cấp nước phục vụ sản xuất. Ngay sau khi kết thúc vụ Mùa năm 2019 Công ty sẽ phối hợp với đơn vị vận hành nhà máy thủy điện Nà Khằm để cắt nước kiểm tra, xử lý điểm rò gỉ  trên.

- Cử trí bản Phiêng Quang: Người trực tiếp ý kiến là Ông Lê Văn Hồng trưởng bản ý kiến (Nạo vét tuyến kênh thuộc bản Xuân Én). Công ty trả lời cử tri bản Phiêng Quang như sau: Ngay sau khi kết thúc vụ Mùa năm 2018 để chuẩn bị cho vụ Đông - Xuân 2019. Công ty đã tiến hành nạo vét, phát quang toàn bộ hệ thống kênh chính và kênh nhánh. Tuy nhiên đầu mùa mưa lũ năm 2019 chỉ một đoạn kênh thuộc bản Xuân Én bị bồi lấp nhỏ. Để đảm bảo khả năng dẫn nước phục vụ sản xuất vụ Mùa 2019 Công ty đã tiến hành nạo vét đoạn kênh trên đã thực hiện xong ngày 04/7/2019.

3. Sở Giao thông vận tải trả lời (tại Công văn số 719/BC-SGTVT ngày 12/7/2019)

a) Cử tri xã Mường Cang và thị trấn Than Uyên kiến nghị:“Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo sửa chữa, nạo vét rãnh, hố ga dọc Quốc lộ 32 (khu vực thị trấn và xã Mường Cang) chưa đảm bảo việc thông bùn đất tại các rãnh thoát nước, làm hỏng, gẫy nhiều tấm đan, gây nguy cơ mất an toàn giao thông và cảnh quan môi trường đô thị”.

Trả lời: Ngày 8/3/2019, Sở GTVT đã có Tờ trình số 177/TTr-SGTVT đề nghị Tổng cục ĐBVN về việc phê duyệt kế hoạch bảo trì công trình đường bộ năm 2020, trong đó có hạng mục đầu tư, sửa chữa hệ thống rãnh dọc Quốc lộ 32 (khu vực xã Mường Cang và thị trấn Than Uyên), sau khi được phê duyệt Sở sẽ triển khai thực hiện. Để đảm bảo thoát nước trên tuyến khu vực xã Mường Cang và thị trấn Than Uyên, Sở GTVT chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ thường xuyên thực hiện xử lý nạo vét rãnh dọc thoát nước nhằm đảm bảo ATGT và cảnh quan môi trường đô thị.

b) Cử tri xã Pha Mu kiến nghị: “Hiện nay trên tuyến Quốc lộ 279 đoạn gần đập thủy điện Bản Chát có vị trí bị sạt từ năm 2018 đến nay chưa được xử lý, thời gian gần đây thời tiết có mưa nên tại vị trí này bắt đầu sạt với khối lượng đất đá rất lớn, gây nguy hiểm cho tính mạng và sự an toàn của người tham gia giao thông trên đoạn đường này, đề nghị Sở Giao thông Vận tải quan tâm giải quyết”.

Trả lời: Năm 2018, Sở GTVT đã triển khai hót sụt nhưng người dân cản trở đòi bồi thường nên không triển khai được. Năm 2019 sau khi vận động và được người dân nhất trí, Sở GTVT đã đề nghị Tổng cục ĐBVN cho chủ trương thực hiện và được Tổng cục ĐBVN đồng ý chấp thuận tại Văn bản số 3763/TCĐBVN-ATGT ngày 13/6/2019. Hiện nay Sở GTVT đã chỉ đạo nhà thầu thi công triển khai hót sụt đảm bảo giao thông bước 1 tại Km175+900/QL.279, dự kiến thời gian thi công hoàn thành trước ngày 31/7/2019.

VI. HUYỆN NẬM NHÙN

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trả lời (tại Công văn số 397/BQLDA-KT ngày 03/7/2019)

Cử tri Hù Văn Thăng, bản Pa Kéo I, thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn kiến nghị: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh sớm xây dựng tuyến đường 36m khu trung tâm thị trấn Nậm Nhùn đảm bảo theo đúng tiến độ.

Trả lời:

Dự án Đường quảng trường (đường 36m) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 với tổng chiều dài tuyến L = 1.127m (bao gồm cả cầu Nậm Bắc) nối khu quảng trường TTHC huyện với nút giao đường tỉnh 127 (khu vực cổng trường THPT Nậm Nhùn).

Giai đoạn I đầu tư xây dựng Cầu Nậm Bắc hiện đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo tiến độ dự án. Giai đoạn II đầu tư xây dựng phần đường (đoạn từ khu quảng trường TTHC huyện đến nút giao thông đường tỉnh 127 – khu vực cổng trường THPT Nậm Nhùn) sẽ được đầu tư và hoàn thành sau năm 2020 (theo quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Lai Châu). Đối với đoạn tuyến còn lại từ ngã ba xã Nậm Hàng đến cổng trường THPT Nậm Nhùn (nút giao đường tỉnh 127) thì chưa có chủ trương đầu tư của UBND tỉnh.

Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông nhận thấy việc đầu tư hoàn thiện tuyến đường Quảng trường là hết sức cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh hoạt, buôn bán của nhân dân huyện Nậm Nhùn. Nhưng do nguồn lực của Trung ương, của Tỉnh hiện tại còn khó khăn, ngân sách bố trí cho đầu tư XDCB còn hạn hẹp trong khi nhu cầu đầu tư các dự án còn rất lớn. Ban QLDA ĐTXD các Công trình Giao thông sẽ tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh đưa danh mục dự án vào đầu tưu giai đoạn tiếp theo và thực hiện đầu tư khi có chủ trương của Tỉnh và bố trí được nguồn vốn thực hiện.

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT trả lời (tại Công văn số 819/BQLDA-KT ngày 02/7/2019)

a) Cử tri các bản Mường Mô, Tổng Pịt, xã Mường Mô kiến nghị: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT khắc phục sửa chữa đường xuống bến đò bản Nậm Hài; khắc phục Ta ly dương khu mặt bằng TĐC 02 bản: Mường Mô và Mường Mô 1; khắc phục một số đoạn tuyến đường vào bản Hát Mé. Hiện nay các đoạn đường trên bị nứt, sụt sạt làm ảnh hưởng đến nhiều hộ dân và đi lại của nhân dân.

Trả lời:

- Đường xuống bến đò bản Nậm Hài đã bàn giao đưa vào sử dụng năm 2015, hiện nay đã hết thời gian bảo hành nên không có kinh phí để sửa chữa.

- Mặt bằng 02 bản Mường Mô và Mường Mô 1 đã bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2015 đến nay đã hết thời gian bảo hành, đã quyết toán xong nên không có kinh phí để sửa chữa theo kiến nghị của nhân dân.

- Một số đoạn tuyến đường vào bản Hát Mé, các tuyến đường này Ban đang thực hiện giải nhựa đến 30/6/2019 phải hoàn thành theo kế hoạch giao của UBND tỉnh.

b) Cử tri bản Huổi Chát, xã Nậm Manh kiến nghị: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT xem xét đền bù cho các hộ gia đình có diện tích đất nằm trong vùng ngập thủy điện Lai Châu nhưng chưa được đền bù gồm: Hộ ông Mùa A Sùng, Giàng Sinh Minh, Vừ A Chống, Vàng A Dung, Giàng A Mua, Giàng A Chá, Giàng A Giắn (tại cos 226) và hộ ông Giàng A Ký chưa được đo đạc, do cán bộ đo đạc thông báo nước không ngập đến diện tích nương nhưng thực tế cột mốc được cắm ở trên nương và nước đã ngập hết diện tích đất nương của hộ gia đình.

Trả lời:

Đất của các hộ dân nằm dưới cos ngập 226 đã được đo đạc xong từ tháng 4 năm 2012, qua nhiều lần xác minh nguồn gốc, niêm yết công khai kết quả đo đạc, phương án bồi thường nhân dân không có ý kiến thắc mắc, và từ đó đến nay nước đã ngập. Việc kiến nghị trên là không có cơ sở. Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ thì các hộ dân trên đã được bồi thường, cụ thể như sau:

STT

Họ và tên

Diện tích thu hồi (m2)

Số tiền bồi thường đã nhận

Ghi chú

1

Giàng A Chá

17.004,3

272.004.700

 

2

Giàng A Giắn

4.138,0

43.862.800

 

3

Giàng A Mua

7.873,1

107.134.200

 

4

Mùa A Sùng

6.519,2

89.964.960

 

5

Vàng A Dung

15.043,7

208.303.060

 

6

Vừ A Chống

12.162,2

158.344.460

 

Hộ ông Giàng A Minh đã đo đạc được 5.969,2 m2 tuy nhiên diện tích đất trên đã được UBND xã xác định là có nguồn gốc rừng phòng hộ và phát rừng làm nương năm 2012, và nhất trí không bồi thường.

Hộ ông Giàng A Ký: Qua kiểm tra hồ sơ không có tên, trong các biên bản họp triển khai đo đạc, kiểm đếm, và niêm yết công khai cũng không có ý kiến gì. Đến nay nước đã ngập 07 năm, đã mất hết hiện trạng, hộ gia đình mới có ý kiến kiến nghị, do vậy không còn cơ sở nào để giải quyết.

VII. THÀNH PHỐ LAI CHÂU

1. Công ty cổ phần Nước sạch Lai Châu trả lời (tại Công văn số 104/CV-CTN ngày 25/6/2019)

Cử tri Nguyễn Văn Thược, tổ 22, phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu: Công ty nước Lai Châu làm rõ việc thu tiền nước sạch có ghi thêm phí nước thải 10% là loại gì và theo quy định nào?

Trả lời:

Thực hiện theo Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về thực hiện thu, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.

Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu là đơn vị trung gian tiến hành thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt (mức thu bằng 10% trên giá bán của 1m3 nước sách chưa bao gồm thuế GTGT). Số tiền thu được từ phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt, Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu nộp lại cho ngân sách Nhà nước.

VIII. HUYỆN MƯỜNG TÈ

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT trả lời (tại Công văn số 819/BQLDA-KT ngày 02/7/2019)

a) Cử tri bản Nậm Thú, xã Kan Hồ kiến nghị: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm chi trả cho 04 hộ, bản Nậm Thú bị ngập lòng hồ, đã được đo đạc, kiểm đếm nhưng chưa được đền bù gồm các hộ: Lý Xá Hừ, Lý Pò Hừ, Lý Lò De, Vàng Go Cà.

Trả lời:

- Trước khi tích nước lòng hồ thủy điện Lai Châu ngày 17 tháng 01 năm 2014 Ban QLDA bồi thường di dân TĐC tỉnh đã phối hợp cùng đơn vị đo đạc, UBND xã Can Hồ họp chốt số liệu đo đạc đất sản xuất của các hộ dân TĐC thuộc bản Nậm Thú, xã Can Hồ có đất dưới cos ngập 297.63 lòng hồ dự án thủy điện Lai Châu tất cả các hộ dân bản Nậm Thú không có ý kiến thắc mắc về diện tích đất, cây trồng vật nuôi trên đất. Do vậy các kiến nghị và thắc mắc của 04 hộ bản Nậm Thú Ban không giải quyết được.

b) Cử tri bản Nậm Lọ, xã Kan Hồ kiến nghị: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét đền bù cho 02 hộ dân (hộ ông Lỳ Phu Giá, Lỳ Gạ Tư) do đơn vị thi công công trình thủy lợi Huổi Ngô làm ảnh hưởng đến đất sản xuất, khu trang trại của hai hộ trên (khỏng 5 ha) nhưng chưa được đền bù.

Trả lời:

Hai hộ ông Lý Phu Giá, Lỳ Gạ Tư phản ánh diện tích đất trên chưa được đền bù là chưa đúng, vì trước khi phê duyệt phương án bồi thường Ban đã tổ chức niêm yết công khai về đất đai, tài sản vật kiến trúc, cây trồng vật nuôi thì không thấy phản ánh của 02 hộ dân này, năm 2018 Ban đã phê duyệt phương án bồi thường, chi trả xong cho các hộ dân, công trình đã bàn giao cho xã Kan Hồ và huyện Mường Tè quản lý, đến nay 02 hộ mới phản ánh Ban không có cơ sở giải quyết.

2. Công ty Điện lực Lai Châu (tại Công văn số 1971/PCLC-TTBV&PC ngày 09/7/2019)

a) Cử tri các bản Cao Chải, Tia Ma Mủ, Tà Tổng, xã Tà Tổng: Công ty Điện lực Lai Châu khảo sát và lập phương án sớm kéo điện cho 96 hộ tái định cư bản Cao Chải, Tia Ma Mủ, hiện nay mặt bằng đã có nhưng chưa có điện; hỗ trợ kéo điện cho 30 hộ của bản Tà Tổng, các hộ mới tách chưa có điện sinh hoạt.

Trả lời:

Bản Cao Chải: Các hộ dân thuộc tái định cư Cao Chải có kế hoạch cấp điệnbằng dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015-2020 đã được Bộ Công thương phê duyệt BCNCKT tại Quyết định số 4295/QĐ-BCT ngày 28/10/2016. Tuy nhiên theo Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 của Bộ Kế hoạch Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020, dự án chưa được bố trí kế hoạch vốn ngân sách nhà nước, do đó chưa triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Hiện nay tại mặt bằng tái định cư Cao Chải đã có TBA Cao Chải. Để sớm cấp điện cho các hộ dân Công ty Điện lực Lai Châu đã báo cáo Tổng công ty tại Tờ trình số 1782/TTr-PCLC ngày 17/6/2019 về việc mở rộng lưới điện 0,4kV sau TBA Cao Chải trong kế hoạch ĐTXD năm 2020. Được Tổng công ty chấp thuận và được bố trí vốn đầu tư, Công ty Điện lực Lai Châu sẽ thực hiện các bước tiếp theo để cấp điện cho các hộ dân nêu trên trong năm 2020.

Bản tái định cư Tia Ma Mủ: Không nằm trong kế hoạch ĐTXD năm 2019-2020 của Công ty Điện lực Lai Châu. Công ty là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc nên để thực hiện đầu tư cấp điện cho các hộ dân nêu trên phải báo cáo và được Tổng công ty chấp thuận, bố trí nguồn vốn thì mới triển khai thực hiện được. Do đó để sớm cấp điện cho các hộ dân tái định cư Tia Ma Mủ.

Công ty Điện lực Lai Châu kiến nghị HĐND tỉnh có ý kiến với UBND tỉnh sắp xếp bố trí nguồn vốn của tỉnh để triển khai thực hiện.

Bản Tà Tổng: 30 hộ dân của bản Tà Tổng là các hộ dân mới tách hộ, Công ty Điện lực Lai Châu sẽ chỉ đạo Điện lực Nậm Nhùn kiểm tra thực tế và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để cấp điện cho các hộ dân theo hình thức phát triển khách hàng mới.

b) Cử tri bản Huổi Ý Mâu, xã Bum Tở: Trước đây bản Huổi Ý Mâu thuộc bản Pa Thóng (có 37 hộ), do nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở và thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW nên bản di dời sang vị trí khác, nay sáp nhập vào bản Huổi Han nhưng chưa được đấu nối điện, đề nghị Công ty Điện lực Lai Châu sớm kéo điện lưới điện quốc gia cho bản.

Trả lời:

Bản Huổi Ý Mâu trước đây thuộc bản Pa Thoóng, xã Bum Tở. Bản Pa Thoóng có kế hoạch cấp điện bằng dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015-2020 đã được Bộ Công thương phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 4295/QĐ-BCT ngày 28/10/2016. Tuy nhiên theo Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 của Bộ Kế hoạch Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. Dự án chưa bố trí được kế hoạch vốn ngân sách nhà nước, do đó chưa triển khai thực hiện.

Tại Quyết định số 1740/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo, giai đoạn 2016-2020; dự án đã được bố trí từ nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Hiện nay các Bộ ngành liên quan đang triển khai các thủ tục để bố trí kế hoạch vốn cho dự án, sau khi dự án được bố trí kế hoạch vốn, Công ty Điện lực Lai Châu sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để sớm triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án.

Công ty Điện lực Lai Châu kiến nghị HĐND tỉnh có ý kiến với các Bộ ngành trung ương sớm bố trí kế hoạch vốn cho dự án để triển khai thực hiện. Ngay sau khi được bố trí kế hoạch vốn, Công ty Điện lực Lai Châu sẽ đề nghị đưa cụm dân cư Huổi Ý Mâu thuộc bản Huổi Han vào phạm vi cấp điện trong giai đoạn TKBVTC của dự án.

c) Cử tri bản Hà Kho, xã Ka Lăng: Bản Hà Kho trước đây là bản Ý Ca Đa, do vị trí nằm trong hướng gió lốc đi qua nên huyện đã lập đề án di chuyển bản sang điểm có tên là Hà Kho và trỏ thành bản biên giới với tổng số 33 hộ. Bản hà Kho chỉ cách cột điện lưới quốc gia đi qua khoảng 3km, cạnh Ban quản lý rừng phòng hộ phía bắc. Cử tri kiến nghị nhiều lần và được trả lời chưa bố trí được vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, do khoảng cách gần, cử tri đề nghị Công ty Điện lực có thể linh hoạt trong đầu tư đấu nối để nhân dân được sử dụng điện lưới Quốc gia.

Trả lời:

Bản Hà Kho xã Ka Lăng có kế hoạch cấp điện bằng dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015-2020 đã được Bộ Công thương phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 4295/QĐ-BCT ngày 28/10/2016. Tuy nhiên theo Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 của Bộ Kế hoạch Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. Dự án chưa bố trí được kế hoạch vốn ngân sách nhà nước, do đó chưa triển khai thực hiện.

Tuy nhiên qua khảo sát sơ bộ, Công ty Điện lực Lai Châu nhận thấy quy mô và tổng mức đầu tư cấp điện cho Bản Hà Kho không lớn nên Công ty Điện lực Lai Châu đã chủ động lồng ghép các nguồn vốn và báo cáo Tổng công ty cho đầu tư cấp điện cho các hộ dân trong bản Hà Kho trong kế hoạch ĐTXD năm 2020 tại Tờ trình số 1782/TTr-PCLC ngày 17/6/2020 (CQT TBA Lé Ma). Được Tổng công ty chấp thuận và bố trí vốn đầu tư, Công ty Điện lực Lai Châu sẽ thực hiện các bước tiếp theo để cấp điện cho các hộ dân trong năm 2020.

3. Công ty TNHH một thành viên quản lý Thủy nông Lai Châu trả lời (tại Công văn số 181/CTQLTN-KHKT ngày 09 tháng 7 năm 2019)

Cử tri xã Ka Lăng, huyện Mường Tè kiến nghị: Công ty TNHH một thành viên quản lý thủy nông Lai Châu sớm khảo sát và lập phương án sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Nậm Lằn để đảm bảo nước tưới tiêu cho vụ mùa tới.

Trả lời: Nội dung cử tri ý kiến thuộc phạm vi cuối tuyến kênh nhánh dẫn nước tưới đến bãi tưới của bản Lả Ú Cò, xã Ka Lăng hiện tại là kênh đất chưa được kiên cố bằng bê tông. Hàng năm công trình luôn đảm bảo khả năng cấp nước phục vụ sản xuất đối với bãi tưới trên. Tuy nhiên để nâng cao hiệu quả công trình Công ty đã lập đề xuất chủ trương đầu tư năm 2019 gửi UBND tỉnh. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại Công ty chưa được UBND tỉnh cấp kinh phí. Ngay sau được cấp kinh phí Công ty sẽ tiến hành nâng cấp tuyến kênh nhánh trên./.

TT-DN (TH)

 

[1]Số 383/STNMT-CCMT ngày 27/4/2017 về việc tăng cường thực hiện quản lý môi trường các dự án đầu tư; số 652/STNMT- CCMT ngày 04/7/2017 về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường, phòng chống sự cố môi trường trong mùa mưa; số 200/STNMT-CCMT ngày 19/3/2018 về việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; số 1057/STNMT-CCMT ngày 08/10/2018 về việc rà soát, tổng hợp các đối tượng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đi vào hoạt động không có hồ sơ bảo vệ môi trường; số 39/STNMT-MTK ngày 10/01/2019 về việc thực hiện báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát môi trường năm 2018; số 104/STNMT-MTK ngày 23/01/2019 về việc đôn đốc thực hiện nội dung về bảo vệ môi trường đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; số 149/STNMT-MTK ngày 13/2/2019 về việc thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường.

Tin liên quan

UBND tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh(24/12/2019 4:34:56 CH)

Nội dung trả lời kiến nghị cử tri của các sở, ban, ngành sau kỳ họp thứ mười đến trước kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XIV(24/12/2019 3:54:42 CH)

Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ mười, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV(24/12/2019 3:16:59 CH)

Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV(25/07/2019 2:23:54 CH)

Kết quả giải quyết và trả lời của UBND tỉnh đối với kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh(19/07/2019 4:55:31 CH)

Tin mới nhất

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát chuyên đề năm 2021 tại huyện Sìn Hồ(21/09/2021 4:07:23 CH)

Dự án hỗ trợ nuôi trâu sinh sản tại xã Bản Hon và xã Bình Lư năm 2020 đã phát huy hiệu quả(19/09/2021 10:10:57 SA)

Hội đồng nhân dân tỉnh: Khai mạc kỳ họp thứ ba (chuyên đề)(15/09/2021 4:03:41 CH)

Ban Văn hóa - Xã hội giám sát tình hình xây dựng, quản lý, sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện Nậm Nhùn giai đoạn 2016-2021(15/09/2021 10:51:14 SA)

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cư tri chuyên đề với viên chức, người lao động ngành Y tế tỉnh Lai Châu(15/09/2021 11:06:53 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này