19424 lượt truy cập
Trang chủ Kiến nghị và trả lời kiến nghị của cử tri ĐBQH và HĐND Lai Châu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, BỘ TÀI CHÍNH TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII
(Ngày đăng :27/01/2016 8:33:06 SA)

 

Trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu đã tổng hợp 15 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của Quốc hội, Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương gửi Ban Dân nguyện của Quốc hội. Đã có 02 ý kiến, kiến nghị của cử tri được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính trả lời tại văn bản số: 6710/BGDĐT-VP ngày 25/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và văn bản số:700/BTC – ĐT ngày 15/01/2016 của Bộ Tài chính. BBT đăng nội dung trả lời như sau:

 

Kiến  nghị cử tri: Theo trả lời của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 5747/BGDĐT-TCCB ngày 14/7/2014 trả lời công văn số 412 của Sở Tài chính tỉnh Lai Châu về xác định đối tượng được hưởng chính sách thu hút theo Nghị định số 19/2013/NĐ-CP đối với trường hợp quyết định luân chuyển nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục không ghi rõ thời hạn luân chuyển có ghi “đối với những địa phương nào không ghi thời hạn trong quyết định luân chuyển đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đề nghị địa phương làm rõ để thực hiện chính sách đối với nhà giáo, cán bộ giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý”. Tuy nhiên, căn cứ pháp lý để địa phương làm rõ thì bộ, ngành chưa có hướng dẫn, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể về căn cứ pháp lý để địa phương làm rõ để nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục sớm được hưởng chính sách theo quy định hiện hành.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời:

Điều 9, Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đã quy định cụ thể thời hạn luân chuyển nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đến công tác tại tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là 3 năm đối với nữ, 5 năm đối với nam và trách nhiệm của cơ quan quản lý giáo dục, địa phương đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục thuộc diện luân chuyển.

Do vậy, các địa phương căn cứ quy định nêu trên của Chính phủ, đồng thời xem xét hoàn cảnh thực tế, căn cứ thời điểm hiệu lực thi hành của quyết định luân chuyển đối với mỗi nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục để tính mốc thời hạn thực hiện chính sách đối với nhà giáo, cán bộ giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý; tổ chức rà soát và thực hiện chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục theo quy định.

Kiến nghị cử tri: Theo Điểm d, Khoản 1, Điều 26 Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc  ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Sơn La, các hộ gia đình thuộc diện tái định cư dự án thủy điện Lai Châu, thủy điện Huội Quảng, Bản Chát được hưởng mức hỗ trợ khai hoang là 7,5 triệu đồng/ha. Mức hỗ trợ này quá thấp so với chính sách hỗ trợ khai hoang quy định tại Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 21/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ (15 triệu đồng/ha). Đề nghị nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp, tạo điều kiện để các hộ dân tái định cư ổn định đời sống tại nơi ở mới.

Đề nghị nâng chế độ hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho các hộ dân thuộc đối tượng tái định cư thủy điện Lai Châu, thủy điện Huội Quảng, Bản Chát, vì Khoản 2, Điều 27 Quyết định 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư thủy điện Sơn La quy định “Lao động nông nghiệp sau khi tái định cư chuyển sang nghề phi nông nghiệp được hỗ trợ chi phí mua sắm công cụ lao động nghề mới tối đa  không quá 5 triệu đồng/lao động” quá thấp so với quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 20 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (hỗ trợ bằng tiền không quá 5 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bản giá đất của địa phương đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi) và trước đó là Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/9/2009 của Chính phủ (hỗ trợ bằng tiền từ 1,5 đến 5 lần giá đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi).

Bộ Tài chính trả lời:

- Đối với thủy điện Lai Châu: Theo Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án Thủy điện Lai Châu; chính sách bồi thường, hỗ trợ, di dân, tái định cư Dự án thủy điện Lai Châu áp dụng theo chính sách bồi thường, hỗ trợ, di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La và theo Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg ngày 08/04/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu xây dựng cơ chế, chính sách, đặc thù, tiếp tục hỗ trợ đầu tư phát triển bền vững sau tái định cư cho các xã có điểm tái định cư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Vì vậy, đề nghị tỉnh Lai Châu làm việc với Bộ Nông nghiệp và Nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đối với các cơ chế, chính sách đặc thù của Dự án thủy điện Lai Châu.

- Đối với thủy điện Huội Quảng, Bản Chát: Cơ chế hỗ trợ Dự án tái định cư thủy điện Huội Quảng, Bản Chát được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Sơn La. Tuy nhiên để đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, bền vững và ổn định đời sống và sản xuất cho các hộ dân tái định cư các dự án thủy điện; Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014  về chính sách đặc thù về di dân, tái định cư của dự án thủy lợi, thủy điện; trong đó, bao gồm các cơ chế hỗ trợ sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn đang chủ trì thẩm định Dự án ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư thủy điện Huội Quảng, Bản Chát, tỉnh Lai Châu. Do đó, đề nghị tỉnh Lai Châu làm việc với Bộ Nông nghiệp và Nông thôn để sớm thực hiện triển  khai Dự án ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư thủy điện Huội Quảng, Bản Chát, tỉnh Lai Châu nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong các khu, điểm tái định cư, ổn định đời sống người dân tái định cư.

Sùng Mai (TH)

Tin liên quan

Tổng hợp KNCT sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XV(17/02/2022 9:02:18 SA)

UBND tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh(24/12/2019 4:34:56 CH)

Nội dung trả lời kiến nghị cử tri của các sở, ban, ngành sau kỳ họp thứ mười đến trước kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XIV(24/12/2019 3:54:42 CH)

Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ mười, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV(24/12/2019 3:16:59 CH)

Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV(25/07/2019 2:23:54 CH)

Tin mới nhất

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 5 năm 2023(29/05/2023 6:12:20 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng (29/05/2023 5:40:23 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này