10688 lượt truy cập
Trang chủ Hướng tới kỷ niệm 70 năm ĐBQH và HĐND Lai Châu

PHÁT HUY VAI TRÒ TRONG THAM MƯU, PHỤC VỤ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH
(Ngày đăng :31/12/2015 8:20:54 CH)


Đồng chí Trần Hữu Chí trao đổi nội dung công việc với lãnh đạo, chuyên viên Phòng Công tác ĐBQH

Văn phòng có 4 phòng chuyên môn gồm: Phòng Công tác HĐND, Phòng công tác ĐBQH, Phòng Thông tin - Dân nguyện và Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị, với tổng biên chế Văn phòng có 34 cán bộ, công chức (Có 7 biên chế là đại biểu dân cử, còn lại 27 công chức văn phòng, trong đó có 03 lãnh đạo Văn phòng). Trong nhiệm kỳ, Văn phòng đã tham mưu, phục vụ được 32 hội nghị, hội thảo lấy ý kiến tham gia vào 35 dự án luật; 24 cuộc giám sát chuyên đề; phục vụ tiếp xúc cử tri tại 186 điểm trong tình; thông báo rộng rãi lịch tiếp công dân của đại biểu Quốc hội trên các phương tiện thông tin đại chúng; phân công công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phục vụ đại biểu tiếp công dân; phục vụ 10 kỳ họp Quốc Hội; Phát hành trên 640 văn bản của Đoàn ĐBQH tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, Công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tích cực, chủ động, sáng tạo, năng động làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, nhất là việc tham mưu, phục vụ Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ nhân dân giao phó. 

Thực hiện Nghị quyết 545/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 11/12/2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Quyết định số 37/QĐ-HĐND về việc đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh với chức năng, nhiệm vụ chính là tham mưu, giúp việc các hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh. Trong đó, phòng Công tác ĐBQH là phòng chuyên môn, tham mưu, giúp việc cho Đoàn ĐBQH tỉnh và các ĐBQH tỉnh. Những năm qua, cơ cấu, tổ chức, bộ máy công chức văn phòng từng bước được kiện toàn. Trình độ, chuyên môn nghiệp vụ của công chức được quan tâm bồi dưỡng, đào tạo do vậy cơ bản đáp ứng yêu cầu của công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh.

Để hoạt động của đoàn ĐBQH tỉnh thông suốt, hiệu quả, Văn phòng đã tham mưu xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và cả năm của Đoàn ĐBQH. Đồng thời, tổ chức phục vụ việc thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt.

Một trong nhiệm vụ của Văn phòng là phục vụ Đoàn ĐBQH, ĐBQH trực tiếp đóng góp ý kiến, tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật, dự án Pháp lệnh, dự thảo Nghị quyết và các văn bản khác theo yêu cầu của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Chuẩn bị mọi điều kiện, cơ sở vật chất thực hiện tốt các Hội nghị lấy ý kiến vào các dự thảo Luật, đặc biệt các hội nghị lớn cần lấy ý kiến nhân dân như dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), sửa đổi Hiến pháp 1992.

Bên cạnh đó, phục vụ ĐBQH, ĐBQH trong hoạt động giám sát, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện kiến nghị trong kết luận giám sát. Phục vụ Đoàn ĐBQH, ĐBQH tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan phục vụ ĐBQH tiếp xúc cử tri. Giúp Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Uỷ ban thường vụ Quốc hội và cơ quan, tổ chức có trách nhiệm xem xét giải quyết. Giúp Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tổng hợp tình hình hoạt động của Đoàn để báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội, giữ mối liên hệ với các ĐBQH, phục vụ Đoàn ĐBQH, ĐBQH tại kỳ họp Quốc hội và hoạt động đối ngoại.

Hiệu quả hoạt động của Văn phòng còn thể hiện qua việc giúp Đoàn ĐBQH tỉnh giữ mối liên hệ với các cơ quan, tổ chức ở địa phương. Thông qua việc tham mưu Đoàn ĐBQH tỉnh ký kết quy chế phối hợp Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh trong việc thực hiện các hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh. Định kỳ tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện Quy chế. Tham mưu phối hợp với các sở, ban, ngành trong hoạt động xây dựng pháp luật, tổ chức hội nghị, hội thảo lấy ý kiến góp ý vào dự thảo luật chuyên ngành; tham vấn ý kiến các sở, ngành về việc đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật thuộc một số ngành, lĩnh vực như chính sách đối với người có công, đồng bào dân tộc thiểu số, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang công tác tại vùng đặc biệt khó khăn để kiến nghị, đề xuất với trung ương. Cùng với đó tham mưu Đoàn ĐBQH tỉnh ký kết Quy chế phối hợp công tác với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Báo Lai Châu, Đài phát thanh truyền hình tỉnh nhằm nâng cao trách nhiệm trong việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực hoạt động của Đoàn.

Bên cạnh đó, Văn phòng tham mưu Đoàn ĐBQH tỉnh thường xuyên giữ mối quan hệ phối hợp công tác với Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội khi thực hiện nhiệm vụ của cơ quan dân cử tại địa phương.

Tuy nhiên, trong hoạt động còn một số tồn tại: vai trò, vị trí của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh ở địa phương chưa được xác định rõ, đội ngũ chuyên viên có trình độ, kinh nghiệm trong tham mưu, phục vụ còn ít và khó tuyển dụng ảnh hưởng đến công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động của HĐND tỉnh.

Trong nhiệm kỳ tới, để công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng hiệu quả hơn thì bộ máy tham mưu, giúp việc của Đoàn ĐBQH cần sớm được kiện toàn, chuẩn hóa về trình độ chuyên môn và năng lực tham mưu, giúp việc, bố trí đủ biên chế, kinh phí hoạt động. Xây dựng đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên có trình độ, kinh nghiệm thuộc các ngành, lĩnh vực để tham vấn ý kiến cho đại biểu Quốc hội trong hoạt động tham gia xây dựng luật.

 

                                                                                                                                          Trần Hữu Chí

                                                                                                               Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnhTin liên quan

ĐOÀN ĐBQH TỈNH TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC NHIỆM KỲ 2011 - 2016; GẶP MẶT KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TỔNG TUYỂN CỬ BẦU QUỐC HỘI VIỆT NAM (06/01/1946 - 06/01/2016)(05/01/2016 4:29:27 CH)

PHÁT HUY VAI TRÒ TRONG THAM MƯU, PHỤC VỤ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH(31/12/2015 8:58:43 SA)

THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA BAN THƯỜNG TRỰC UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH VỚI ĐOÀN ĐBQH TỈNH VỀ HOẠT ĐỘNG TIẾP XÚC CỬ TRI CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI(31/12/2015 8:52:20 SA)

BÀI PHỎNG VẤN ĐỒNG CHÍ CHU LÊ CHINH NHÂN KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TỔNG TUYỂN CỬ ĐẦU TIÊN BẦU QUỐC HỘI VIỆT NAM(31/12/2015 8:42:49 SA)

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH LAI CHÂU: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN THỰC TẾ(31/12/2015 8:34:20 SA)

Tin mới nhất

Thảo luận Tổ về các Dự án Luật tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(07/06/2023 8:15:10 SA)

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV tại huyện xã Tả Lèng, huyện Tam Đường (06/06/2023 11:24:32 SA)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Tổng công ty Điện lực Miền Bắc(06/06/2023 11:39:20 SA)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Ta Gia, huyện Than Uyên(04/06/2023 3:56:12 CH)

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV tại xã Phúc Than, Mường Than, huyện Than Uyên (01/06/2023 4:47:18 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này