27194 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Hội đồng nhân dân

Hội nghị tổng kết Quy chế phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Đảng Đoàn HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ký kết chương trình phối hợp nhiệm kỳ 2021 - 2026
(Ngày đăng :31/08/2021 9:52:45 SA)


Quang cảnh hội nghị

Chiều ngày 30/8/2021, tại phòng họp số 1, tầng 4, Nhà B, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Đảng Đoàn HĐND tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế số 31B-QCPH/BDV-ĐĐHĐND ngày 16/5/2013 về phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Đảng Đoàn HĐND tỉnh và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2026.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, thành viên Đảng Đoàn HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Đồng chí Lò Văn Cương,  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Chu Lê Chinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng Đoàn HĐND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã xem xét báo cáo về kết quả thực hiện Quy chế phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Đảng đoàn HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 tập trung vào các nội dung:  Việc cụ thể hóa mối quan hệ giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Đảng đoàn HĐND tỉnh trong việc thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg, ngày 21/9/2000 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định 1899-QĐ/TU, ngày 28/5/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được duy trì thường xuyên, đúng nguyên tắc và đã đạt được những kết quả quan trọng trong công tác dân vận gắn với hoạt động của HĐND tỉnh. Với sự phối hợp tích cực giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Đảng đoàn HĐND tỉnh, hiệu quả hoạt động trên các lĩnh vực công tác của các bên ngày càng được nâng lên, góp phần thực hiên thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân trong thời gian qua được các bên quan tâm thực hiện đúng quy định và có hiệu quả. Trong các buổi tiếp xúc cử tri đã trực tiếp trả lời, giải thích, động viên công dân hiểu, đồng thuận và cùng thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo được niềm tin của Nhân dân với chính quyền.

Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, đó là: Phối hợp thực hiện nội dung liên quan đến công tác dân vận chính quyền thuộc chức năng, nhiệm vụ của HĐND huyện, xã như: Giám sát, khảo sát việc triển khai thực hiện một số chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện có việc chưa thường xuyên; việc triển khai thực hiện Quyết định số 1899-QĐ/TU, ngày 28/5/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và công tác phối hợp giám sát cải cách thủ tục hành chính công, chỉ số PAPI ở cấp huyện, cơ sở còn hạn chế. Việc phối hợp nắm tình hình Nhân dân có lúc, có nơi chưa thường xuyên; công tác tiếp xúc cử tri và phối hợp theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị của chính quyền cơ sở còn hạn chế, tình trạng đơn thư vượt cấp còn diễn ra. Nguyên nhân được xác định là: Đảng đoàn HĐND tỉnh, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy chưa tổ chức làm việc trực tiếp để trao đổi nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội và công tác dân vận gắn với hoạt động của HĐND cấp cơ sở. Công tác phối hợp trong hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh liên quan đến công tác dân vận chưa nhiều. Cấp ủy, lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác Dân vận chính quyền nên quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả chưa cao. Nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác dân vận ở một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa thật sự đầy đủ, sâu sắc. Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo ở một số cơ quan, đơn vị chưa đầy đủ, kịp thời, gây khó khăn cho công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đã đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và dự đoán tình hình trong thời gian tới, Đảng Đoàn HĐND tỉnh dự kiến 08 nội dung phối hợp thực hiện công tác Dân vận giai đoạn 2021 - 2026.

Sau phần đánh giá về kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Đảng Đoàn HĐND tỉnh về phối hợp thực hiện công tác dân vận, Hội nghị đã nghe 04 báo cáo tham luận thực trạng và giải pháp về: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền của cơ quan dân cử; nắm tình hình Nhân dân, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh; giải quyết kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

Hai bên ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2021 - 2026

Tham luận về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động góp phần thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh, đồng chí Cao Xuân Hà, Trưởng Phòng Đoàn thể và các hội, Ban Dân vận Tỉnh ủy cho rằng, công tác tuyên truyền vận động nói chung và tuyên truyền các Nghị quyết của HĐND tỉnh nói riêng thời gian gia qua được quan tâm thực hiện với nhiều hình thức phù hợp, tạo sự đồng thuận, nhất quán, thúc đẩy phong trào cách mạng quần chúng sôi nổi; hiện nay ở các cấp cơ sở đều có đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, do đó các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND tỉnh được tuyên truyền kịp thời đến Nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác tuyên truyền có lúc, có thời điểm chưa được đổi mới, đi vào chiều sâu, nội dung, hình thức tuyên truyền chưa phong phú, chưa phù hợp với từng đối tượng. Giải pháp đồng chí đặt ra, đó là đội ngũ tuyên truyền viên phải xác định được đối tượng cần tuyên truyền là ai để biên soạn nội dung cho phù hợp; nội dung tuyên truyền cần trọng tâm, trọng điểm, có minh họa đảm bảo dễ nhớ, dễ hiểu; đồng thời cần củng cố, xây dựng và phát triển lực lượng làm công tác tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tại cơ sở, có kỹ năng, được tấp huấn, nhiệt tình, trách nhiệm, nắm chắc nội dung chỉ thị, nghị quyết để thực hiện tốt công tác tuyên truyền.

Tham luận về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri và Nhân dân, đồng chí Sùng A Hồ, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhận định, công tác theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri thời gian qua được HĐND, Thường tực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh quan tâm thực hiện và đạt được kết quả quan trọng. Tuy nhiên, trách nhiệm, sự chỉ đạo của một số chính quyền địa phương, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với việc xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri có lúc chưa thường xuyên; công tác phối hợp giữa cơ quan chức năng, một số sở, ngành và các huyện, thành phố về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri có nơi, có việc chưa chặt chẽ. Nguyên nhân chủ yếu do trách nhiệm của một số sở, ban, ngành, địa phương có thẩm quyền trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa cao; công tác phối hợp để giải quyết có nơi, có việc chưa chặt chẽ, kịp thời; việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri có thời điểm chưa quyết liệt; một số kiến nghị liên quan đến chế độ, chính sách, đầu tư, nâng cấp, sửa chữa hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt... đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn trong khi khả năng ngân sách của tỉnh còn hạn chế, chưa đáp ứng ngay nguyện vọng của cử tri. Có kiến nghị của cử tri là những vấn đề đã được triển khai thực hiện từ nhiều năm trước, nội dung phức tạp nên khó khăn trong quá trình xem xét giải quyết. Từ đó, đồng chí cũng đề ra một số giải pháp, trong đó các tổ đại biểu tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng tổng hợp, phân loại các ý kiến, kiến nghị của cử tri; thống nhất với các cấp chính quyền về các nội dung kiến nghị của cử tri gửi Thường trực HĐND tỉnh để tổng hợp, gửi các cơ quan chức năng xem xét, trả lời cho cử tri; nâng cao chất lượng công tác theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; kịp thời phản ánh với Thường trực HĐND tỉnh những vấn đề cử tri quan tâm, các vụ việc còn tồn đọng, kéo dài liên quan đến kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; tăng cường công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy trong việc theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đối với các cơ quan chức năng, đảm bảo kiến nghị chính đáng của cử tri được xem xét giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật,...

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tới, tại hội nghị, đồng chí Lò Văn Cương,  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Chu Lê Chinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng Đoàn HĐND tỉnh đã ký Chương trình phối hợp thực hiện công tác Dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Đảng Đoàn HĐND tỉnh giai đoạn 2021 - 2026.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Chu Lê Chinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng Đoàn HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Đảng đoàn HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ 2016 – 2021; đồng chí đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh thực hiện đúng, chất lượng, hiệu quả các nội dung đã ký kết; hằng năm có kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp để thực hiện trong 5 năm; thường xuyên phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin giữa 02 bên; đồng thời tổ chức sơ kết để kịp thời đánh giá kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên ngân, từ đó có giải pháp để kịp thời điều chỉnh để thực hiện tốt công tác dân vận trong tình hình mới./.

 

Thông tin

Tin liên quan

Kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(20/05/2023 4:17:35 CH)

HĐND tỉnh giám sát thực hiện chính sách pháp luật về tổ chức triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư công sử dụng nguồn cân đối ngân sách địa phương tại huyện Tam Đường(29/03/2023 2:14:12 CH)

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”(16/01/2023 10:06:41 SA)

Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022(17/11/2022 3:08:07 CH)

Hội đồng nhân dân tỉnh: Thông qua 06 nghị quyết và bế mạc kỳ họp thứ bảy (29/06/2022 7:58:09 SA)

Tin mới nhất

Thường trực HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2023 tại huyện Nậm Nhùn(31/05/2023 11:34:41 SA)

Đồng chí Chu Lê Chinh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh tại huyện Nậm Nhùn(31/05/2023 11:30:22 SA)

Tiếp xúc cử tri tại huyện Nậm Nhùn(30/05/2023 8:32:35 SA)

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 5 năm 2023(29/05/2023 6:12:20 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng (29/05/2023 5:40:23 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này