6849 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Hội đồng nhân dân

Hội đồng nhân dân khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đổi mới toàn diện các hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương
(Ngày đăng :15/02/2019 2:46:27 CH)


Đ/c Đoàn Đức Long, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn giám sát làm việc với HĐND xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn

Năm 2018, đánh dấu nửa đầu nhiệm kỳ hoạt động của HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV. Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể khẳng định hoạt động của HĐND tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm hướng tới mục tiêu phục vụ cử tri và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trên cơ sở bám sát các quy định của pháp luật và kế thừa, phát huy kinh nghiệm hoạt động từ nhữngnhiệm kỳ trước, với tinh thần “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và hành động”, trong đó tập trung đổi mới về cách thức tổ chức kỳ họp; việc quyết định các vấn đề quan trọng tại địa phương; hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân …đã góp phần cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh hàng năm và cả giai đoạn 2016 - 2020.

Đổi mới cách thức tổ chức kỳ họp

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh khóa XIV đã tổ chức thành công 08 kỳ họp (07 kỳ họp thường kỳ, 01 kỳ họp bất thường).Công tác chuẩn bị kỳ họp được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm, phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chuẩn bị chu đáo; chỉ đạo các Ban của HĐND tỉnh sớm tiếp cận, chủ động tổ chức khảo sát, nắm bắt thông và tiến hành thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp, qua đó góp phần nâng cao chất lượng các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết cũng như đẩy nhanh tiến độ thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh. Tập trung nghiên cứu, đổi mớicách thứctổ chức kỳ họp theo hướng thiết thực, khoa học và linh hoạt hơn, giảm thời gian trình bày các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết tại hôi trường, tăng thời gian thảo luận, thời gian trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu.Công tác điều hành của chủtọa đảm bảo linh hoạt, khoa học, phù hợp với diễn biến của kỳ họp, tạo không khí dân chủ và phát huy trí tuệ của đại biểu.Để nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn, trước khi kỳ họp diễn ra, Thường trực HĐND tỉnh đã giao các Ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh chủ động nghiên cứu chuẩn bị kỹ nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề cử tri và đại biểu quan tâmđể tiến hành chất vấn tại kỳ họp; hoạt độngchất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp đã có tác động tích cực trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền, được dư luận, cử tri và nhân dân đồng tình, ghi nhận. Từ những đổi mới đó, các kỳ họp HĐND tỉnh đều được tổ chức thành công, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Đổi mới trong việc quyết định các vấn đề quan trọng tại địa phương

Trong những năm qua với việc chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND. Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện tốt chức năng quyết định, kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết, đề án của Tỉnh ủy, các vấn đề từ yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh. Qua 08 kỳ họp, ngoài quyết định các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh hàng năm, 5 năm giai đoạn 2016 - 2020; từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, HĐND tỉnh đã ban hành 53 Nghị quyết chuyên đề. Việc ban hành các nghị quyết bao quát trên tất cả các lĩnh vực, các nghị quyết chuyên đề được ban hành đảm bảo đúng pháp luật, sát với thực tiễn và có tính khả thi cao, huy động nguồn lực, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương, một số nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết nghị quyết về ổn định và phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; về phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017 - 2021; về phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020; về đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020....


Đoàn giám sát thực tế khu đất dự kiến bố trí tái định cư cho hộ dân tại bản Nậm Khao, xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn.

Đổi mới hoạt động giám sát

Trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, thời gian qua hoạt động giám sát của HĐND tỉnhtiếp tục được đổi mớitheo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường trách nhiệm, vai trò của Thường trực HĐND, các ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và từng đại biểu HĐND, cụ thể:

- Hoạt động giám sát tại kỳ họp HĐND được quan tâm thực hiện bảo đảm đúng quy định, nhất là việc xem xét, thảo luận kỹ các báo cáo công tác của Thường trực HĐND, UBND, các ban HĐND tỉnh và các cơ quan tư pháp tại kỳ họp. Việc giám sát thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp trở thành một trong những nội dung trọng tâm của kỳ họp được cử tri và Nhân dân đặc biệt quan tâm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có 24 lượt đại biểu chất Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên UBND tỉnh. Sau kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh kịp thời ban hành thông báo kết luận của chủ tọa phiên chất vấn, trong đó giao trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan trong việc giải quyết những vấn đề mà đại biểu HĐND tỉnh đã chất vấn tại kỳ họp; yêu cầu rõ thời gian báo cáo kết quả giải quyết, nên các vấn đề chất vấn đã được quan tâm, giải quyết.

- Hoạt động giám sát thường xuyên được tăng cường, tập trung vào việc giám sát UBND tỉnh, các cơ quan chức năng trong việc ban hành quyết định, kế hoạch và hướng dẫn triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua tại các kỳ họp và kịp thời báo cáo tại phiên họp hàng tháng của Thường trực HĐND tỉnh; thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, rà soát các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành, kịp thời báo cáo các bộ, ngành Trung ương theo yêu cầu.

- Đối với giám sát chuyên đề: Tính đến cuối năm 2018, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh khóa XIV đã tổ chức thành công 36 cuộc giám sát chuyên đề. Nội dung các cuộc giám sát chuyên đề được lựa chọn sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh. Hình thức và phương pháp giám sát chuyên đề từng bước được đổi mới, từ khâu xây dựng, ban hành quyết định, chương trình, kế hoạch giám sát, triển khai thực hiện kế hoạch giám sát đến kết luận và kiến nghị giám sát. Đổi mới rõ nét là việc các kiến nghị sau giám sát được theo sát đến cùng và yêu cầu báo báo tại các kỳ họp HĐND tỉnh nên hiệu quả giám sát được nâng lên.

Có thể khẳng định, hoạt động giám sát của HĐND tỉnh đã bám sát định hướng của Tỉnh ủy, nghị quyết của HĐND tỉnh và bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Thông qua giám sát, HĐND tỉnh đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, đồng thời kiến nghị giải pháp nhằm khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Thường xuyên quan tâm theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát của cơ quan có thẩm quyền, đã hạn chế được tình trạng các kết luận sau giám sát thực hiện nửa vời hoặc rơi vào im lặng…đảm bảo các kiến nghị sau giám sát được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Đổi mới trong hoạt động tiếp xúc cử tri; tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị

Để nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, ngay từ năm đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021, trong đó đã đề ra các giải pháp để đại biểu thực hiện, do đó hoạt động tiếp xúc cử tri đảm bảo hiệu quả. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện tốt trách nhiệm người đại biểu dân cử thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri; qua tiếp xúc đã thunhận được nhiều ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri kịp thời tổng hợp yêu cầu UBND tỉnh, các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời. Thường xuyên làm tốt công tác giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri, qua nửa nhiệm kỳ, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 05 cuộc giám sát; qua giám sát những kiến nghị chưa được giải quyết sẽ tiếp tục đề nghị giải quyết hoặc trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri, do làm tốt công tác theo dõi, đôn đốc và giám sát nên hầu hết các kiến nghị của cử tri được giải quyết kịp thời, thỏa đáng, được cử tri đánh giá cao.

Duy trì và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và Quy chế tiếp công dân, hàng năm Thường trực HĐND tỉnh sớm ban hành lịch tiếp công dân định kỳ vào ngày 20 hàng tháng của Thường trực HĐND tỉnh và cá nhân đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh, hàng tháng đều có thông báo thành phần tiếp công dân và tổ chức tiếp công dân theo quy định. Việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị được thực hiện thường xuyên, quan tâm đổi mới cách thức tiếp nhận và xử lý đơn thư, tăng cường giám sát, khảo sát việc giải quyết đơn của công dân đối với cơ quan có thẩm quyền. Năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh đã giao các Ban HĐND tỉnh khảo sát việc giải quyết đơn của công dân tại các huyện: Nậm Nhùn, Sìn Hồ và Thành phố Lai Châu; tiến hành khảo sát thực tế đối với 03 đơn của công dân; ngoài ra thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết nên đến nay 100% đơn của công dân gửi đến HĐND tỉnh đều được giải quyết kịp thời, được công dân đồng tình, nhất trí.

Những kết quả đạt được trên đây đã phản ánh sự cố gắng, nỗ lực, đổi mới toàn diện các hoạt động của HĐND tỉnh, cùng với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của người đại biểu HĐND tỉnh đã khẳng định vị thế của HĐND, xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra./.

                                                                                                                                                                                                                                     Tg: Đoàn Đức Long

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Tin liên quan

Kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(20/05/2023 4:17:35 CH)

HĐND tỉnh giám sát thực hiện chính sách pháp luật về tổ chức triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư công sử dụng nguồn cân đối ngân sách địa phương tại huyện Tam Đường(29/03/2023 2:14:12 CH)

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”(16/01/2023 10:06:41 SA)

Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022(17/11/2022 3:08:07 CH)

Hội đồng nhân dân tỉnh: Thông qua 06 nghị quyết và bế mạc kỳ họp thứ bảy (29/06/2022 7:58:09 SA)

Tin mới nhất

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(19/09/2023 8:46:19 SA)

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 9 năm 2023(19/09/2023 8:41:31 SA)

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 8 năm 2023(19/09/2023 8:38:12 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này