20087 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Chi bộ, Văn phòng HĐND

Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh sinh hoạt thường kỳ tháng 7 năm 2019
(Ngày đăng :02/08/2019 10:56:56 SA)


Đ/c Đào Xuân Huyên, Bí thư Chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt

Chiều nay, 01/8/2019, Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh tiến hành sinh hoạt Chi bộ thường kỳ để đánh giá công tác xây dựng Đảng tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2019; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt văn bản của Trung ương, của tỉnh. Đồng chí Đào Xuân Huyên, Bí thư Chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt.

Mở đầu buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Chi bộ thông tin thời sự về tình hình kinh tế - xã hội nổi bật của đất nước, của tỉnh tháng 7/2019; tuyên truyền đấu tranh phản bác Pháp Luân công; các đồng chí Phó Bí thư, Chi uỷ viên Chi bộ quán triệt, tuyên truyền các văn bản: Kế hoạch số 211-KH/TU ngày 29/6/2019 của Tỉnh uỷ Lai Châu về thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị “về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”; Kế hoạch số 138-KH/ĐUCA ngày 18/6/2019 của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Kết luật số 45-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”; Quy định số 195-QĐ/TW ngày 18/6/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra cấp trên đối với Ủy ban Kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Đ/c Nguyễn Xuân Thức, Chi ủy viên tuyên truyền Quy định số 195 của BCH Trung ương

Đánh giá công tác xây dựng Đảng tháng 7, Đảng viên chi bộ đều nhất trí với đánh giá: Trong tháng 7, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch: Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên công chức; quán triệt, tuyên truyền, học tập nghiêm  túc, kịp thời các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quam tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với cán bộ, đảng viên trong cơ quan; lãnh đạo đảng viên cơ quan Văn phòng làm tốt công tác tham mưu, giúp việc và phục vụ các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh thực hiện hoàn thành 100% khối lượng công việc theo kế hoạch đề ra, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, nổi bật là nội dung tham mưu chuẩn bị nội dung và tổ chức thành công kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh; tham mưu, giúp Thường trực HĐND tỉnh chỉnh sửa, hoàn thiện, ký chứng thực các nghị quyết vừa được thông qua tại kỳ họp đảm bảo kịp thời; tham mưu xây dựng báo cáo đánh giá kết quả kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh; tham mưu cho các Ban HĐND tỉnh thực hiện tốt hoạt động thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ mười theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; tham mưu tổ chức thành công các cuộc khảo sát, nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh để phục vụ thẩm tra các nội dung kỳ họp thứ mười; thực hiện nghiêm túc về chế độ thông tin, báo cáo; đảm bảo kinh phí, phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; quan tâm lãnh đạo tổ chức công đoàn thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ theo quy định.

Về nhiệm vụ tháng 8, Chi bộ xác định: Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình, kế hoạch của Tỉnh uỷ, Đảng đoàn HĐND tỉnh và Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; lãnh đạo làm tốt công tác xây dựng đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; quản lý đảng viên, thực hiện các thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên chuyển công tác; lãnh đạo làm tốt các nhiệm vụ chuyên môn, cụ thể: Tập trung tham mưu cho Thường trực HĐND phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN tỉnh đôn đốc các Tổ đại biểu tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh; kịp thời tổng hợp kiến nghị cử tri gửi các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh giám sát UBND tỉnh và các sở, ngành triển khai kịp thời các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ mười; theo dõi, đôn đốc UBND tỉnh và các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời, rứt điểm các ý kiến kiến nghị của cử tri, việc thực hiện kết luận sau phiên giải trình và nội dung chất vấn của đại biểu sau kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh; xây dựng và ban hành kết hoạch chuẩn bị triển khai cuộc giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách địa phương; tham mưu chuẩn bị đảm bảo chất lượng các nội dung phiên họp tháng 8 năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và đôn đốc xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân theo quy định; tham mưu, phục vụ đoàn công tác của HĐND tỉnh đi học tập trao đổi kinh nghiệm tại một số tỉnh trong nước; lãnh đạo thực hiện sáp nhập các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng HĐND tỉnh theo Nghị định 48/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các nhiệm vụ khác.

Kết thúc sinh hoạt, Chi bộ tiến hành chấm điểm theo Quy định số 14-QĐi/TU, ngày 08/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt Chi bộ” và thống nhất tổng số điểm 94 điểm, xếp loại khá; đồng thời nhận xét đánh giá buổi sinh hoạt và thông qua biên bản sinh hoạt Chi bộ đảm bảo theo quy định./.

 

Thủy Nguyễn

Tin liên quan

Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ (09/05/2023 5:07:27 CH)

Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu(23/04/2023 10:55:36 SA)

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 4 năm 2023(23/04/2023 11:35:02 SA)

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: Tổ chức học nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương và cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (21/04/2023 4:12:11 CH)

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 3 năm 2023(23/03/2023 5:19:41 CH)

Tin mới nhất

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khoas XV, nhiệm kỳ 2021-2026(26/05/2023 3:52:31 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại tổ kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(26/05/2023 9:54:35 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này