27642 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả việc nâng cao năng lực cho cộng đồng,cán bộ cơ sở, truyền thông và giảm nghèo về thông tin
(Ngày đăng :23/10/2020 12:00:00 SA)


Đc Sùng A Hồ - Trưởng đoàn giám sát trò chuyện với một số hộ dân được hỗ trợ tại bản La U Cò, xã Ka Lăng

Đây là một trong những đề nghị của đồng chí Sùng A Hồ - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Mường Tè sáng ngày 23/10/2020.

Thực hiện kế hoạch giám sát chuyên đề năm 2020, từ ngày 20 đến ngày 23/10/2020, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Sùng A Hồ - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, các xã biên giới, thôn bản đặc biệt khó khăn (tiểu dự án 3 - Dự án 2 Chương trình 135); công tác truyền thông và giảm nghèo về thông tin (Dự án 4) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Mường Tè. Đoàn đã đi giám sát, làm việc với UBND các xã Thu Lũm, Ka Lăng, Tá Bạ và UBND huyện Mường Tè.

Theo báo cáo của UBND huyện Mường Tè: Sau khi có văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh về việc triển khai, thực hiện chương trình dự án cho đồng bào các dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020; trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn là Phòng Dân tộc, Phòng Lao động - TB&XH, Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện phối hợp với UBND các xã ban hành các văn bản chỉ đạo, thực hiện đăng ký các nội dung tập huấn và tổng hợp đối tượng tham gia tập huấn, đối tượng được thụ hưởng chính sách của dự án. Trong quá trình thực hiện, UBND huyện và các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện cùng UBND các xã luôn phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành tỉnh; công tác theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc được thực hiện thường xuyên, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những bất cập còn tồn tại, hạn chế để tìm ra giải pháp khắc phục.

Đối với Tiểu dự án 3 Dự án 2 Chương trình 135 về nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, thôn bản đặc biệt khó khăn: Từ năm 2017 - 2020 UBND huyện Mường Tè đã phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh cử 1.508 lượt người tham gia các lớp tập huấn cho cán bộ xã và tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng cấp thôn, bản. Đối với truyền thông về giảm nghèo: UBND huyện phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức 15 buổi nói chuyện chuyên đề với 649 người tham gia; tổ chức 01 lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông ở cơ sở với 34 lượt người tham gia; xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình thông tin và truyền thông về công tác giảm nghèo: Giai đoạn 2017 - 2020, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện sản xuất các sản phẩm thông tin và truyền thông được 970 tin bài. Thông qua hoạt động truyền thông và giảm nghèo về thông tin giúp cho cán bộ làm công tác giảm nghèo và người dân được tiếp cận các chính sách về công tác giảm nghèo; tiếp cận tiến bộ khoa học - kỹ thuật; từng bước tạo sự chuyển biến trong nhận thức, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng cũng như ý thức vươn lên thoát nghèo của người nghèo. Đối với công tác giảm nghèo về thông tin, UBND huyện đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đào tạo bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở; tăng cường nội dung thông tin, đảm bảo 100% các xã thuộc Chương trình được cung cấp nội dung thông tin phổ biến, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến kiến thức, kinh nghiệm, gương điển hình và các thông tin thiết yếu đến với đồng bào dân tộc khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, thống kê danh sách, hỗ trợ phương tiện nghe - nhìn cho các hộ nghèo trên địa bàn (năm 2019, hỗ trợ ti vi 312 chiếc; hỗ trợ radio 269 chiếc; năm 2020, dự kiến hỗ trợ ti vi 950 chiếc; hỗ trợ radio 108 chiếc).

(Đoàn giám sát thăm một gia đình người La Hủ được hỗ trợ ti vi tại bản Mé Gióng, xã Ka Lăng)

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của UBND huyện Mường Tè cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện các nội dung trên, cụ thể: Đội ngũ cán bộ cơ sở tuy đã được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nhưng một số số xã vẫn chưa đáp ứng đựơc yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, chưa chủ động được vai trò làm chủ đầu tư mà vẫn cần sự giúp đỡ của các cơ quan chuyên môn của huyện. Việc xây dựng, phát triển mạng lưới và nâng cao kỹ năng, kiến thức cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa được quan tâm thường xuyên. Các hoạt động tuyên truyền thông qua hình thức tổ chức sân khấu hóa, đối thoại chính sách còn ít. Hệ thống truyền thanh cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu trong công tác tuyên truyền; số hộ thuộc đối tượng có nhu cầu được hỗ trợ thiết bị nghe - xem lớn nhưng số đã được hỗ trợ còn hạn chế. Việc phối hợp đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện dự án giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương còn hạn chế.

UBND huyện Mường Tè đề nghị Đoàn giám sát xem xét, có ý kiến với Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ tiếp tục bố trí kinh phí giai đoạn 2021-2025 để tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ xã và cộng đồng,đáp ứng cho việc thực hiện nhiệm vụ trong thời kỳ hiện nay.

Kết luận tại buổi làm việc với UBND huyện Mường Tè, đồng chí Sùng A Hồ - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, trưởng đoàn giám sát nhất trí với báo cáo và các nội dung báo cáo, giải trình của UBND huyện tại buổi làm việc. Tiếp thu đề nghị của UBND huyện, đoàn sẽ xem xét, đưa vào nội dung kiến nghị của Đoàn với các cơ quan chức năng sau khi kết thúc cuộc giám sát. Trong thời gian tiếp theo, đồng chí đề nghị UBND huyện Mường Tè tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả việc nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở, dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin; rà soát, đánh giá hiện trạng sử dụng trang thiết bị nghe - nhìn đã được hỗ trợ; đề xuất với Sở Thông tin và Truyền thông thu hồi các trường hợp đã hỗ trợ phương tiện nghe nhìn nhưng không sử dụng được hoặc sử dụng sai mục đích hỗ trợ./.

Lò Văn Thạch

Tin liên quan

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh(18/05/2023 10:39:15 SA)

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh: Khảo sát nắm tình hình việc giải quyết đơn của công dân(28/04/2023 6:06:39 CH)

Giám sát việc thực hiện chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và công tác hỗ trợ xuất khẩu lao động tại huyện Tân Uyên(21/04/2023 3:42:44 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát về việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tại huyện Phong Thổ(21/04/2023 3:17:01 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mường Tè(18/04/2023 8:18:31 SA)

Tin mới nhất

Thường trực HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2023 tại huyện Nậm Nhùn(31/05/2023 11:34:41 SA)

Đồng chí Chu Lê Chinh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh tại huyện Nậm Nhùn(31/05/2023 11:30:22 SA)

Tiếp xúc cử tri tại huyện Nậm Nhùn(30/05/2023 8:32:35 SA)

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 5 năm 2023(29/05/2023 6:12:20 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng (29/05/2023 5:40:23 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này