19153 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Kết luận giám sát kết quả triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh
(Ngày đăng :12/06/2018 7:58:37 SA)


Chiều ngày 11/6/2018 Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thông qua kết luận giám sát kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn; Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ năm 2016 đến 31/3/2018.

Dự họp có đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đoàn Đức Long, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh. Đồng chí Sùng A Hồ, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo dự thảo báo cáo kết luận giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh cho thấy: UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan đã quan tâm, kịp thời ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện 02 chính sách trên địa bàn tỉnh. Ban Dân tộc tỉnh (cơ quan thường trực tham mưu thực hiện chính sách) đã phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện việc bình xét hộ nghèo và bình chọn, xét công nhận người có uy tín hằng năm đảm bảo đúng đối tượng, số lượng; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt, phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hàng năm cho các đơn vị, địa phương đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách tiến hành thường xuyên, đã kịp thời phát hiện, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện ở cơ sở. UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Đối với Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn: Tổng kinh phí phân bổ thực hiện chính sách từ năm 2016-2018: 38.131 triệu đồng (Năm 2016: 8.783 triệu đồng, năm 2017: 14.774 triệu đồng, năm 2018: 14.574 triệu đồng). Kết quả thực hiện trong năm 2016, 2017 đã hỗ trợ bằng tiền mặt cho 236.272 lượt khẩu nghèo ở vùng khó khăn, kinh phí hỗ trợ 22.742,72 triệu đồng, đạt 97% kế hoạch vốn giao, trong đó 44.224 khẩu thuộc xã khu vực II, 192.048 khẩu thuộc xã khu vực III. Qúi I năm 2018 các huyện, thành phố đang thực hiện rà soát, phê duyệt danh sách đối tượng thụ hưởng chính sách.

Về thực hiện Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ: Tổng số người uy tín được phê duyệt trên toàn tỉnh 03 năm (2016, 2017, 2018) là: 3.212 người (Nam 3.104 người; Nữ 108 người). Tổng kinh phí phân bổ thực hiện chính sách 03 năm (2016, 2017, 2018) trên toàn tỉnh 5.167,346 triệu đồng ( Năm 2016: 1.730,346 triệu đồng, trong đó chuyển nguồn từ năm trước tại các huyện 165,346 triệu, năm 2017: 1.667 triệu đồng; năm 2018: 1.770 triệu đồng). Kết quả thực hiện: năm 2016, 2017 kinh phí thực hiện 2.978,548 triệu đồng, chuyển nguồn: 418,798 triệu đồng, đạt 87,67%; năm 2018 đến thời điểm giám sát các đơn vị chưa thực hiện. Theo đó Ban Dân tộc tỉnh và UBND các huyện đã có sự phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức 07 hội nghị cung cấp thông tin cho 383 lượt người có uy tín, kinh phí thực hiện 137,024 triệu đồng; tổ chức mở 13 lớp tập huấn cho 526 lượt người có uy tín, kinh phí thực hiện 702,017 triệu đồng; tổ chức 11 cuộc cho 370 lượt người có uy tín đi tham quan, học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh, kinh phí thực hiện 887,809 triệu đồng; tiến hành cấp, phát báo không thu tiền cho 2.140 lượt người có uy tín với 47.068 tờ báo Lai Châu và báo Dân tộc và Phát triển, kinh phí thực hiện 136,627 triệu đồng; thăm hỏi, tặng quà dịp Tết Nguyên đán, Tết Dân tộc thiểu số 2.140 suất quà/2.140 lượt người có uy tín, kinh phí thực hiện 856 triệu đồng; thăm hỏi, động viên tinh thần khi người có uy tín ốm đau 360 lượt người, kinh phí thực hiện 143,2 triệu đồng; tổ chức thăm viếng đối với 17 người có uy tín và thân nhân người có uy tín qua đời, kinh phí thực hiện 8,5 triệu đồng; UBND các huyện tổ chức đón tiếp 03 đoàn/172 lượt người có uy tín đến tham quan, giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm, kinh phí thực hiện 62,155 triệu đồng; công tác biểu dương, khen thưởng đối với người có uy tín được thực hiện lồng ghép cùng với hội nghị tổng kết hằng năm của xã, phường, thị trấn...

Bên cạnh kết quả trên, Đoàn giám sát cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện 02 chính sách, đó là:

- Đối với chính sách hỗ trợ trực tiếp theo Quyết định số 102: Định mức hỗ trợ cho một đối tượng thấp so với giá cả thị trường hiện nay (xã khu vực II là 80.000 đồng/người/năm, xã khu vực III là 100.000 đồng/người/năm), việc hỗ trợ trực tiếp cho người dân chưa kịp thời vụ sản xuất (chủ yếu cấp vào cuối năm) nên ít hộ nghèo sử dụng vốn hỗ trợ cho việc đầu tư mua cây, con giống phát triển sản xuất, chủ yếu sử dụng cho sinh hoạt tiêu dùng, do đó khó đạt được mục tiêu hỗ trợ người dân nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và từng bước tiếp cận với sản xuất hàng hóa, thông qua hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi có chất lượng cao.

- Đối với chính sách người có uy tín: Việc bình chọn người có uy tín ở một số thôn, bản còn bất cập về độ tuổi, trình độ. Công tác cung cấp thông tin, thăm hỏi động viên người có uy tín và thân nhân người có uy tín khi ốm đau, khen thưởng cho người có uy tín chưa được quan tâm đúng mức. Một số người có uy tín chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tại thôn, bản.

(Đồng chí Hoàng Bình Nhưỡng - Phó Ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp)

Tại cuộc họp, đa số các đại biểu nhất trí với những tồn tại, hạn chế trong quá trình giám sát mà đoàn đã chỉ ra, các đại biểu đã đi sâu, phân tích, làm rõ một số nội dung và nguyên nhân của những hạn chế, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh và đồng tình với nội dung dự thảo báo cáo kết quả giám sát, Đồng chí chỉ đạo Ban Dân tộc tỉnh trên cơ sở kết luận của đoàn giám sát và ý kiến tham gia của các đại biểu nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh có hướng dẫn cụ thể và phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh để triển khai thực hiện chính sách hiệu quả, thiết thực.

Kết luận cuộc họp đồng chí Sùng A Hồ, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh cảm ơn sự có mặt và phát biểu ý kiến của đại diện Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; tiếp thu các ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo, Ban Dân tộc HĐND tỉnh sẽ bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo trước khi phát hành. Đồng chí cũng đề nghị các Sở, ngành liên quan sớm ban hành các hướng dẫn cụ thể để tổ chức thực hiện có hiệu quả 02 chính sách trên địa bàn tỉnh./.

Thạch - Mai

 

Tin liên quan

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh(18/05/2023 10:39:15 SA)

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh: Khảo sát nắm tình hình việc giải quyết đơn của công dân(28/04/2023 6:06:39 CH)

Giám sát việc thực hiện chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và công tác hỗ trợ xuất khẩu lao động tại huyện Tân Uyên(21/04/2023 3:42:44 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát về việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tại huyện Phong Thổ(21/04/2023 3:17:01 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mường Tè(18/04/2023 8:18:31 SA)

Tin mới nhất

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khoas XV, nhiệm kỳ 2021-2026(26/05/2023 3:52:31 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại tổ kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(26/05/2023 9:54:35 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này