7290 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Dự án hỗ trợ nuôi trâu sinh sản tại xã Bản Hon và xã Bình Lư năm 2020 đã phát huy hiệu quả
(Ngày đăng :19/09/2021 9:36:55 CH)


Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Tam Đường

Đó là ý kiến đánh giá của đồng chí Sùng A Hồ, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Trường đoàn giám sát tại buổi làm việc với UBND huyện Tam Đường (chiều ngày 17/9) về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020 (gọi tắt là Quyết định 2085) và Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 về phê duyệt đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 - 2025 (gọi tắt là Quyết định 2086) sau khi đi thực tế tại một số xã thụ hưởng chính sách.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Tam Đường đã báo cáo với đoàn giám sát về việc thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 và Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Tam Đường. Việc triển khai thực hiện 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn đã được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và sự phối hợp tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cùng sự đồng thuận của Nhân dân trong việc tham gia thực hiện chính sách, do đó chương trình bước đầu đã đáp ứng được một phần nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Các nội dung hỗ trợ phù hợp với thực tiễn, được đồng bào phấn khởi hưởng ứng.

Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 2085: Về hỗ trợ nước sinh hoạt, đã thực hiện hỗ trợ mua téc nước cho 373/374 tổng số hộ có nhu cầu hỗ trợ nước sinh hoạt; định mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng; tổng số kinh phí thực hiện hỗ trợ 559 triệu đồng; bước đầu đã khắc phục được tình trạng thiếu nước vào mùa khô và chống lãng phí nước trong sinh hoạt. Hỗ trợ tín dụng ưu đãi: Tổng số hộ có nhu cầu vay vốn tín dụng ưu đãi 407 hộ, trong đó số hộ đã được hỗ trợ cho vay là 117 hộ, với tổng số tiền giải ngân là 5.592 triệu đồng; nguyên nhân số hộ vay thấp hơn số nhu cầu vay ban đầu là do một số hộ đến thời điểm có vốn vay đã thoát nghèo, các hộ đã vay chương trình Hộ nghèo, một số không đủ điều kiện vay vốn như quá tuổi lao động không có người thừa kế, có hộ không có nhu cầu vay vốn. Tính đến 31/6/2021 tổng số hộ có dư nợ vay vốn hỗ trợ là 98 hộ với tổng số vốn vay ngân hàng: 4.477 triệu đồng.

Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 2086: Tổng vốn thực hiện đến ngày 30/6/2021 là: 9.964 triệu đồng, đạt 97% so với kế hoạch, trong đó vốn sự nghiệp: 9.964 triệu đồng. Phạm vi thực hiện tại 08 bản của xã Bản Hon và 01 bản tại xã Bình Lư có đồng bào dân tộc Lự sinh sống. Cụ thể kết quả một số nội dung do huyện làm chủ đầu tư: Hỗ trợ phát triển sản xuất, huyện đã thực hiện 01 dự án (Hỗ trợ nuôi trâu sinh sản tại xã Bản Hon và xã Bình Lư năm 2020) với 90 hộ thụ hưởng, trong đó: 60 hộ tại 07 bản thuộc xã Bản Hon, 30 hộ của 01 bản tại xã Bình Lư. Kế hoạch giao: Tổng vốn 900 triệu đồng; kết quả thực hiện: Tổng kinh phí đã thực hiện: 1.665 triệu đồng (ngân sách nhà nước 900 triệu đồng, trong đó: Nhà nước hỗ trợ mua giống: 873 triệu đồng, chi phí quản lý (3%) là 27 triệu đồng; Nhân dân đóng góp 765 triệu đồng).

Hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào: Hỗ trợ bảo tồn nghề truyền thống tiêu biểu: Tổ chức 18 lớp truyền dạy nghề truyền thống, với 555 học viên là người dân tộc Lự đang cư trú, sinh sống tại địa phương, có sức khỏe và bố trí được thời gian tham gia đầy đủ trong quá trình truyền dạy; kinh phí thực hiện: 3.942,510 triệu đồng, trong đó: Năm 2019 thực hiện tổ chức 09 lớp truyền dạy nghề dệt thổ cẩm truyền thống; Tổng số giảng viên 27 người là những người am hiểu nghề dệt truyền thống của dân tộc Lự; tổng số học viên 270 người (30 học viên/lớp); kinh phí thực hiện: 1.812,425 triệu đồng. Năm 2020 thực hiện 09 lớp truyền dạy nghề mây tre đan truyền thống; Tổng số giảng viên 28 người là những người am hiểu nghề dệt truyền thống của dân tộc Lự; số học viên 285 người; Kinh phí thực hiện: 2.130,085 triệu đồng.

Đoàn giám sát thực tế hiệu quả dự án hỗ trợ nuôi trâu sinh sản tại xã Bình Lư, huyện Tam Đường

Hỗ trợ phục dựng lễ hội truyền thống: Thực hiện phục dụng 25 lễ hội truyền thống của dân tộc Lự tại 02 xã Bình Lư và Bản Hon, với tổng kinh phí 4.295,265 triệu đồng, cụ thể: Năm 2019 tổ chức thực hiện 18 lễ hội với tổng kinh phí thực hiện 2.984,75 triệu đồng, gồm: 09 lễ cúng trâu được tổ; 06 Lễ mừng cơm mới; 03 Lễ cúng rừng được tổ chức tịa xã Bản Hon. Năm 2020 tổ chức thực hiện 07 lễ hội với tổng kinh phí thực hiện 1.310,515 triệu đồng, gồm: 03 Lễ mừng cơm mới, 04 Lễ cúng rừng.

Hỗ trợ trang thiết bị cho nhà sinh hoạt cộng đồng: Năm 2019 tổ chức cấp trang thiết bị cho 09 nhà sinh hoạt cộng đồng bao gồm 08 bản của xã Bản Hon và bản Pa Pe của xã Bình Lư với kinh phí thực hiện: 360 triệu đồng. Năm 2020 hỗ trợ bổ sung trang thiết bị cho nhà sinh hoạt cộng đồng: 27 triệu đồng.

Hỗ trợ thành lập và duy trì đội văn nghệ thôn bản: Năm 2019 tổ chức thành lập 09 đội văn nghệ, mục đích nhằm bảo tồn các loại hình dân ca, dân vũ của dân tộc Lự và phục vụ các hoạt động văn nghệ tại địa phương với tổng kinh phí hỗ trợ: 90 triệu đồng. Năm 2020 hỗ trợ duy trì đội văn nghệ thôn, bản: 18 triệu đồng.

Tại buổi giám sát, các thành viên đoàn giám sát đề nghị UBND huyện giải trình một số nội dung liên quan đến việc triển khai 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Giải trình làm rõ sự chênh lệch về tổng số vốn giải ngân (5.592 triệu đồng) và số vốn vay ngân hàng đến thời điểm báo cáo (4.477 triệu đồng) đối với hỗ trợ tín dụng ưu đãi và theo Quyết định số 2085. Đối với Quyết định 2086: Việc thực hiện các bước về quy trình hỗ trợ Hỗ trợ trang thiết bị cho nhà sinh hoạt cộng đồng theo hướng dẫn số 2889/HD-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh; lý do còn nhiều nội dung chưa thực hiện: do chưa có vốn, đã phân bổ vốn nhưng chưa thực hiện hay thực tế người dân không có nhu cầu (Hỗ trợ mô hình tổ hợp tác, Hỗ trợ giống cây trồng Hỗ trợ chuồng trại chăn nuôi, Hỗ trợ cải tạo ao nuôi cá, Hỗ trợ khai hoang tạo đất sản xuất…). Đối với nội dung hỗ trợ phục dựng lễ hội truyền thống, khi thực hiện đã có sự lựa chọn lễ hội thật sự mang bản sắc đặc sắc của dân tộc Lự chưa, hưởng ứng của người dân đối với nội dung này…

Giải đáp các ý kiến của Đoàn giám sát, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Trưởng phòng Dân tộc huyện cho biết có sự chênh lệch về số liệu hỗ trợ vốn tín dung ưu đãi theo Quyết định 2085 là do quay vòng vốn. Đối với Hỗ trợ trang thiết bị cho nhà sinh hoạt cộng đồng, quá trình triển khai Phòng chuyên môn đã thực hiện các bước theo quy trình, tuy nhiên do việc thực hiện lấy ý kiến từ bản là do xã tổng hợp nên quá trình lưu hồ sơ còn thiếu một số thủ tục, huyện sẽ hoàn thiện để đảm bảo đúng theo quy định; lý do một số nội dung chưa thực hiện là do đến thời điểm báo cáo giám sát, huyện chưa được phân bổ nguồn vốn để thực hiện, thực tế người dân vẫn đang có nhu cầu và kiến nghị tiếp tục quan tâm phân bổ vốn trong giai đoạn 2 đối với các nội dung chưa triển khai; đối với nội dung hỗ trợ phục dựng lễ hội truyền thống quá trình thực hiện, phòng Văn hóa có lựa chọn các lễ hội mang tính truyền thống để hỗ trợ triển khai, nhận được sự đồng tình cao từ người dân, qua đó đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Lự, củng cố lòng tin của đồng bào Lự vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước và chính quyền địa phương. Đồng thời kiến nghị nghiên cứu bổ sung đối tượng là lãnh đạo, cán bộ, công chức cấp xã có đồng bào dân tộc Lự đi thăm quan, học tập kinh nghiệm hằng năm theo đề án…

Thay mặt UBND huyện, đồng chí Phong Vĩnh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp thu các ý kiến của đoàn giám sát và kiến nghị bổ sung đối tượng hỗ trợ đối với các hộ dân tộc Lự tại bản Phiêng Pẳng, xã Bản Bo (34 hộ với 109 khẩu) vì theo Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh đối tượng thụ hưởng chính sách chưa có bản Phiêng Pẳng, xã Bản Bo.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Sùng A Hồ, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao sự vào cuộc của UBND, các phòng ban chuyên môn huyện Tam Đường trong quá trình tổ chức triển khai 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các nội dung huyện đã thực hiện hỗ trợ thật sự đi vào cuộc sống của đồng bào dân tộc Lự và phát huy hiệu quả, đặc biệt Dự án hỗ trợ nuôi trâu sinh sản tại xã Bản Hon và xã Bình Lư năm 2020. Đối với kiến nghị của huyện, Đoàn giám sát tiếp thu và sẽ xem xét để đưa vào kết luận sau giám sát của Đoàn gửi các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Theo kế hoạch chiều ngày 21/9/2021 Đoàn giám sát sẽ làm việc với Ban Dân tộc tỉnh./.

Mai Sùng

Tin liên quan

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ mười bảy (kỳ họp chuyên đề)HĐND tỉnh khóa XV(08/09/2023 9:08:23 SA)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát chính sách tín dụng giai đoạn 2021-2023 tại huyện Sìn Hồ(24/08/2023 3:16:34 CH)

Khảo sát Dự án dự kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư trình tại Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XV(23/08/2023 4:01:50 CH)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát chính sách tín dụng giai đoạn 2021-2023 tại huyện Nậm Nhùn(21/08/2023 2:56:56 CH)

Tin mới nhất

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(19/09/2023 8:46:19 SA)

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 9 năm 2023(19/09/2023 8:41:31 SA)

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 8 năm 2023(19/09/2023 8:38:12 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này