5217 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với Ban Dân tộc tỉnh
(Ngày đăng :24/09/2021 12:00:00 SA)


Đ/c Sùng A Hồ chủ trì làm việc với Ban Dân tộc tỉnh

Tiếp tục chương trình giám sát, chiều ngày 22/9/2021 Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Sùng A Hồ, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020 (gọi tắt là Quyết định 2085) và Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 về phê duyệt đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 - 2025 (gọi tắt là Quyết định 2086) sau khi đi giám sát tại 03 huyện Mường Tè, Sìn Hồ và Tam Đường.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Hữu Chí, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh báo cáo với Đoàn giám sát về kết quả triển khai thực hiện Quyết định 2085 và Quyết định 2086, theo đó Công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động của chính quyền các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện chính sách được quan tâm, nhất là khâu vận động, phổ biến, tuyên truyền về chế độ, chính sách, về mục đích, ý nghĩa của chính sách đến với đồng bào vùng đồng bào dân tộc thiểu số là đối tượng thụ hưởng chính sách, việc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của Nhân dân, đồng thời công khai minh bạch về đối tượng thụ hưởng; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên liên tục.

Kết quả triển khai thực hiện Quyết định 2085 thực hiện đối với các nội dung: Hỗ trợ đất sản xuất, hỗ trợ nước sinh hoạt, hỗ trợ bố trí, sắp xếp ổn định dân cư và hỗ trợ tín dụng ưu đãi với tổng nguồn vốn: 93.337,139 triệu đồng. Cụ thể: Hỗ trợ đất sản xuất: Tính đến thời điểm báo cáo UBND tỉnh phân bổ 1.545 triệu đồng, đã thực hiện hỗ trợ 298 hộ, với kinh phí 1.308,396 triệu đồng. Hỗ trợ nước sinh hoạt: Đã thực hiện hỗ trợ 6.273 hộ, với kinh phí 9.399,765 triệu đồng, từ nội dung hỗ trợ các hộ gia đình đã có nước sinh hoạt hợp vệ sinh để phục vụ cuộc sống hàng ngày. Về hỗ trợ bố trí, sắp xếp ổn định dân cư (đối với dân tộc La Hủ thuộc huyện Mường Tè): Tổng số vốn được giao 26.224 triệu đồng, tỉ lệ giải ngân đạt 96,15% vốn giao, trong đó: Vốn đầu tư là 19.438 /19.438 triệu đồng, vốn sự nghiệp là 5.774/ 6.786 triệu đồng để thực hiện hỗ trợ cho 59 hộ tại 03 điểm định canh định cư (ĐCĐC), gồm điểm (ĐCĐC Tá Bạ, xã Tá Bạ; điểm ĐCĐC Là Si, xã Thu Lũm; điểm ĐCĐC Dèn Thàng, xã Pa Vệ Sủ); hỗ trợ cho 318 hộ với 06 mô hình chăn nuôi và 04 mô hình trồng trọt, nâng cấp, sửa chữa đường giao thông tuyến Ka Lăng - Là Si, xã Thu Lũm thuộc điểm định canh định cư The La Cò, xã Thu Lũm. Hỗ trợ tín dụng ưu đãi: Đã thực hiện hỗ trợ vay vốn đối với 1.119 hộ, kinh phí 58.282,337 triệu đồng.

Kết quả triển khai thực hiện Quyết định 2086, Ban Dân tộc tỉnh được giao làm chủ đầu tư 02 nội dung: Xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng các thôn, bản phấn đấu theo định hướng tiêu chí nông thôn mới và hỗ trợ nâng cao kiến thức sản xuất cho đồng bào; đến thời điểm báo cáo đoàn giám sát, Ban Dân tộc tỉnh đã triển khai làm 07 dự án đường (02 đường ngõ bản, 05 đường nội đồng) chưa bàn giao đưa vào sử dụng; sửa chữa, nâng cấp 02 công trình nước sinh hoạt đã bàn giao đưa vào sử dụng và 04 công trình thủy lợi với tổng vốn đã thực hiện 33.063/37.817 triệu đồng, đạt 87,43%. Hỗ trợ nâng cao kiến thức sản xuất cho đồng bào: Tổ chức 47 lớp tập huấn cho các hộ gia đình về kiến thức sản xuất, với 2.600 học viên, kinh phí 2.519/2.645 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 95,2%; tổ chức tham quan học tập cho cộng đồng thôn, bản với 108 đại biểu, kinh phí 852/852 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 100%.

Đoàn giám sát thực tế tại công trình thủy lợi bản Nậm Bó, xã Lùng Thàng, huyện Sìn Hồ

Đánh giá hiệu quả thực hiện 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đối với các đối tượng thụ hưởng chính sách, Ban Dân tộc tỉnh cho rằng: Khi triển khai thực hiện 02 quyết định đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người được tiếp cận và hưởng lợi. Các chính sách hỗ trợ cơ bản phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Từng bước chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp và thay đổi phương thức sản xuất cũ, lạc hậu bằng phương thức sản xuất mới dựa trên cơ sở tiến bộ khoa học kỹ thuật; góp phần đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ và tiến tới phát triển kinh tế theo hướng hàng hoá gắn với thị trường. Củng cố vững chắc lòng tin của người dân vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, từ đó ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Đồng thời Ban Dân tộc tỉnh cũng chỉ ra những hạn chế, đó là: Lộ trình bố trí vốn còn thụ động, phụ thuộc vào nguồn vốn giao của Trung ương dẫn đến khó khăn trong việc thực hiện; một số nội dung của Đề án trong quá trình lập, đề xuất thiếu đồng bộ dẫn đến khi thực hiện chưa phát huy tốt hiệu quả. Đề án được phê duyệt từ năm 2017 nhưng đến năm 2019 mới giao vốn thực hiện, do đó ảnh hưởng tới tiến độ và mục tiêu hoàn thành của Đề án. Mặc dù chính sách đã có tác động tích cực đến đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của người dân, nhưng do trình độ dân trí khu vực triển khai dự án thấp nên việc tổ chức triển khai Dự án chưa đạt kết quả như mong muốn.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đã thẳng thắn trao đổi một số hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai 02 quyết định tại các huyện, đồng thời đề nghị Ban Dân tộc tỉnh với vai trò cơ quan thường trực cần có hướng dẫn, định hướng cụ thể hơn đối với từng nội dung hỗ trợ để cấp cơ sở triển khai đồng bộ và phát huy hiệu quả sau đầu tư, đồng thời đề nghị Ban Dân tộc tỉnh làm rõ và bổ sung một số nội dung theo quyết định 2086: Báo cáo chỉ thể hiện số liệu về nguồn vốn, chưa thể hiện kết quả thực hiện các nội dung so với kế hoạch đề án, đề nghị báo cáo bổ sung; đối với 13 công trình dự án mà Ban Dân tộc tỉnh làm chủ đầu tư, đề nghị đánh giá bổ sung về tiến độ, chất lượng của các công trình; đánh giá bổ sung hiệu quả hỗ trợ nâng cao kiến thức sản xuất cho đồng bào…

Giải trình một số ý kiến của Đoàn giám sát, đồng chí Trần Hữu Chí, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cho biết: Các công trình, dự án hiện đang trong quá trình triển khai thực hiện và chưa có công trình dự án nào thực hiện quyết toán; đối với hiệu quả sau hỗ trợ nâng cao kiến thức sản xuất cho đồng bào, quá trình triển khai luôn nhận được sự quan tâm, phối hợp của đối tượng thụ hưởng, các học viên sau khi tập huấn đã có thay đổi cơ bản về kỹ năng sản xuất…

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Sùng A Hồ, Trưởng đoán giám sát đánh giá cao quá trình phối hợp triển các nội dung theo 02 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời đề nghị Ban Dân tộc tỉnh với trách nhiệm cơ quan thường trực cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với UBND các huyện trong việc triển khai các nội dung chính sách; đề nghị tổng hợp bổ sung hiệu quả thực hiện từng nội dung theo ý kiến của thành viên đoàn giám sát và gửi Đoàn trước ngày 24/9/2021 để Đoàn kịp tổng hợp báo cáo sau giám.

Trước đó Đoàn đã đi thực tế một số công trình dự án do Ban Dân tộc làm chủ đầu tư tại huyện Sìn Hồ và Tam Đường./.

Mai Sùng

Tin liên quan

Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các Dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh (kỳ họp chuyên đề) (14/09/2022 10:13:06 CH)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh(14/09/2022 9:48:35 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ mười (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(13/09/2022 10:11:47 CH)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại Ban Dân tộc tỉnh(13/09/2022 10:05:16 CH)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tại 04 xã của huyện Phong Thổ(11/09/2022 5:17:21 CH)

Tin mới nhất

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND hai cấp tỉnh - huyện lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021-2026(01/10/2022 2:28:37 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi)(28/09/2022 3:02:52 CH)

Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023(28/09/2022 9:10:23 SA)

Bế mạc kỳ họp thứ mười (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026(20/09/2022 3:14:07 CH)

Kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh tiến hành thảo luận tại các tổ(20/09/2022 7:28:48 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này