753 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo, đề án, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh, khoá XIV
(Ngày đăng :04/12/2019 9:42:17 CH)


Đ/c Vũ Thị Huyền, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội chủ trì phiên họp

Ngày 03/12/2019, Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh, khoá XIV. Đồng chí Vũ Thị Huyền, Uỷ viên Thường trực HĐND, Trưởng Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Chuẩn bị kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh, Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh được phân công thẩm tra 05 nội dung trình kỳ họp, bao gồm: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2019, kế hoạch năm 2020 và tờ trình, dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020 (lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn hoá, thông tin, thể dục thể thao); dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án xây dựng bản nông thôn mới gắn với du lịch nông thôn trên địa bàn tỉnh; dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh; dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh; dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 90/2007/NQ-HĐND12 ngày 17/7/2007 của HĐND tỉnh thông qua Đề án đẩy mạnh xây dựng, nâng cao hiệu quả và chất lượng đời sống văn hoá cơ sở trong giai đoạn tới.

Đ/c Nguyễn Văn Đối, Giám đốc Sở Y tế báo cáo giải trình các nội dung liên quan tại phiên họp thẩm tra

Ngày 30/11/2019, Ban đã tiến hành họp nội bộ thành viên Ban để tiến hành thẩm tra trước khi tổ chức làm việc với các sở, ngành liên quan. Tại buổi làm việc với sở, ban, ngành ngày 03/12/2019, Ban cơ bản nhất trí với các nội dung trình của UBND tỉnh, tuy nhiên để đảm bảo đúng quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương, Ban đã đề nghị giải trình, làm rõ và thống nhất đưa vào nội dung thẩm tra, cụ thể:

Thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2019, kế hoạch năm 2020 và tờ trình, dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020 (lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn hoá, thông tin, thể dục thể thao):

Phần đánh giá hạn chế năm 2019, Ban đề nghị xác định và nhấn mạnh thêm một số hạn chế: Công tác quản lý việc thực hiện chế độ chính sách cho giáo viên, học sinh ở một số đơn vị chưa chặt chẽ; chất lượng giảm nghèo thiếu bền vững; chất lượng tiêu chí bản, làng, cơ quan, đơn vị văn hóa một số nơi chưa cao; sở vật chất, trang thiết bị, thiết chế văn hóa cơ sở, truyền thanh truyền hình chưa được đầu tư đồng bộ; công tác rà soát, lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức chưa sát thực tế; việc đánh giá chất lượng các lớp sau đào tạo, bồi dưỡng còn hạn chế; việc tiếp cận thông tin địa phương của người dân có thời điểm chưa kịp thời; tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT còn cao,... để đưa vào phần nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2020.

Về các chỉ tiêu, Ban đề nghị bổ sung số liệu trường phấn đấu đạt chuẩn trong năm và cụ thể số trường của từng cấp học để năm 2020 đạt tỷ lệ: Mầm non 51,3%, Tiểu học 60,2%, Trung học cơ sở 38,5%, Trung học Phổ thông 43,5%; bổ sung số xã phấn đấu đạt tiêu chí quốc gia về y tế để đạt tỷ lệ 83,3% năm 2020; chỉ tiêu “giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống 19,97%”, Ban đề nghị bổ sung thành “giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi xuống 19,97%và bổ sung vào các chỉ tiêu thành phần, đó là: Tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ ra lớp; tỷ lệ huy động học sinh từ 15 - 18 tuổi vào THPT, BTTHPT và học nghề; số xã phấn đấu đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3; PCGDTHCS mức độ 2 và đạt chuẩn XMC mức độ 2; số xã phấn đấu đạt tiêu chí văn hóa nông thôn mới; số phường, thị trấn phấn đấu đạt tiêu chí về đô thị văn minh; số người tham gia BHXH tự nguyện.

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện công lập trên địa bàn tỉnh

Ban cơ bản nhất trí với nội dung và bố cục của dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình. Việc quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện công lập trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo Thông tư số 124/2018/TT-BTC ngày 20/12/2018 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện và phù hợp với điều kiện người cai nghiện ma túy tại địa phương.Tuy nhiên, để đảm bảo đúng quy định tại Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ và Thông tư số 124/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính, Ban đề nghị bổ sung Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, vì nội dung dự thảo Nghị quyết trình có áp dụng quy định tại Nghị định số 136/2016/NĐ-CP của Chính phủ; sửa đổi một số nội dung mức hỗ trợ như: Tiền thuốc cắt cơn, giải độc; chi phí sàng lọc, đánh giá mức độ nghiện và thực hiện các xét nghiệm theo chỉ định của bác sỹ; Tiền thuốc chữa bệnh thông thường; tiền ăn để đảm bảo quy định của Nghị định 136 của Chính phủ và Thông tư 124 của Bộ Tài chính.

Đ/c Lương Thị Tuyến, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội giải trình các nội dung liên quan

Thẩm tra Đề án và dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới gắn với du lịch nông thôn trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2020 – 2025

Ban Văn hoá – Xã hội nhận định, việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới gắn với du lịch nông thôn trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2020 - 2025 là cần thiết, đảm bảo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đề án được thông qua sẽ góp phần đẩy mạnh Chương trình xây dựng các bản nông thôn mới với các tiêu chí nâng cao, có kết cấu cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp, gắn tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển du lịch nông thôn. Khai thác tiềm năng, phát triển ngành nghề nông thôn, chú trọng khôi phục, bảo tồn các nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch văn hóa, sinh thái, cộng đồng; hướng đến phát triển mỗi bản 01 sản phẩm có chỉ dẫn địa lý, thương hiệu. Tạo sinh kế, việc làm, tăng thu nhập cho cư dân nông thôn thông qua phát triển dịch vụ du lịch; giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống, phát huy giá trị các di sản văn hóa.

Tuy nhiên để đảm bảo khoa học, ngắn gọn, đúng thẩm quyền, Ban đề nghị sửa đổi bổ sung một số nội dung vào mục tiêu chung, chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ và giải pháp. Ý kiến của Ban được sở, ngành tiếp thu tại phiên họp thẩm tra.

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết ban hành quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Ban cơ bản nhất trí và đề nghị bỏ nội dung “Bệnh viện hạng đặc biệt” cho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, vì mục tiêu phấn đấu trở thành Bệnh viện hạng đặc biệt rất cao và khó thực hiện với tỉnh Lai Châu; bổ sung vào nội dung “Trạm y tế xã” thành “Trạm y tế cấp xã” để đảm bảo đầy đủ bao gồm cả Trạm y tế phường, thị trấn; đồng thời đưa nội dung điều khoản chuyển tiếp xuống phần “Hiệu lực thi hành” cho đảm bảo đúng quy định.

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 90/2007/NQ-HĐND ngày 17/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án “Đẩy mạnh xây dựng, nâng cao hiệu quả và chất lượng đời sống văn hóa cơ sở trong giai đoạn tới”.

Ban nhất trí và đề nghị thay cụm từ “Tổ chức thực hiện” thành “Hội đồng nhân dân tỉnh giao”, vì tổ chức thực hiện thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Các nội dung phân công cho Ban thẩm tra đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và sẽ được trình tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khai mạc ngày 09/12/2019./.

Nguyễn Thị Thuỷ

Tin liên quan

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát việc giải quyết nội dung đơn kiến nghị của công dân(07/01/2022 10:26:13 CH)

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh(07/12/2021 9:27:43 SA)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra dự thảo nghị quyết lĩnh vực đầu tư, tài chính, ngân sách(07/12/2021 9:04:44 SA)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XV(05/12/2021 10:03:57 CH)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh(04/12/2021 4:26:58 CH)

Tin mới nhất

Thường trực HĐND tỉnh khảo sát về phát triển cây Mắc Ca tại các xã: Ka Lăng, Thu Lũm, huyện Mường Tè (25/01/2022 10:02:39 SA)

Thăm và chúc Tết bà con nhân dân bản Dền Sung, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ(21/01/2022 11:03:50 SA)

Thường trực HĐND tỉnh dự Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022(21/01/2022 10:40:58 SA)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh(19/01/2022 9:15:05 SA)

Chương trình hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2022(18/01/2022 4:46:14 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này