10631 lượt truy cập
Trang chủ Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu nhân dân các cấp ĐBQH và HĐND Lai Châu

KẾT QUẢ HIỆP THƯƠNG LẦN THỨ NHẤT THỎA THUẬN VỀ CƠ CẤU, THÀNH PHẦN VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN, THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ 2016 – 2021
(Ngày đăng :01/03/2016 12:00:00 SA)

Trong các ngày 16, 17/02/2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố tiến hành hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kết quả:

Huyện Phong Thổ:

Tổng số đại biểu HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 37 đại biểu. Về cơ cấu, dân tộc Kinh 10 đại biểu (27%); Thái 07 đại biểu (19%); Mông 08 đại biểu 21,6%; Dao 09 đại biểu (24,3%); Tày, Nùng, Hà Nhì mội dân tộc 01 đại biểu (2,7%). Về lĩnh vực công tác, Khối Đảng 16 đại biểu; chuyên trách HĐND 11 đại biểu; Lãnh đạo UBND huyện 01 đại biểu; MTTQ và các đoàn thể 05 đại biểu; cơ quan nhà nước 02 đại biểu; lực lượng vũ trang 01 đại biểu; doanh nghiệp nhà nước 01 đại biểu. Về tỷ lệ: Nữ khoảng 35%; đại biểu tuổi trẻ dưới 35 tuổi khoảng 15%; đại biểu ngoài Đảng phấn đấu khoảng 10%; đại biểu tái cử khoảng 35%. Tổng số người được phân bổ tham gia ứng cử là 74 người.

Huyện Tam Đường:

Dân số của huyện tại thời điểm thực hiện bầu cử là 53.820 người. Kết quả hiệp thương lần thứ nhất nhất trí số lượng đại biểu HĐND huyện Tam Đường khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 32 đại biểu. Về cơ cấu, Dân tộc Mông 10 đại biểu (31,2%); Thái 06 đại biểu (18,7%); Kinh 06 đại biểu (18,7%); Dao 02 đại biểu (6,2%); Giấy 03 đại biểu (9,3%); Lự 02 đại biểu (6,2%); Lào, Hoa, Mường mỗi dân tộc 01 đại biểu (3,1%). Về lĩnh vực công tác: Công tác Đảng 04 đại biểu; chuyên trách HĐND huyện 05 đại biểu; lãnh đạo UBND huyện 01 đại biểu; MTTQ và các đoàn thể 04 đại biểu; các cơ quan nhà nước huyện 02 đại biểu; lực lượng vũ trang 02 đại biểu; các xã, thị trấn 14 đại biểu. Về tỷ lệ: Đại biểu nữ khoảng 35 - 40%; đại biểu tuổi trẻ dưới 35 tuổi khoảng 30 - 35%; đại biểu ngoài Đảng khoảng 15 -20%; tỷ lệ tái cử 40 - 42%. Kết quả hiệp thương cũng nhất trí giới thiệu người ứng cử là 59 người.

Huyện Than Uyên:

Số lượng đại biểu HĐND huyện, khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 35 đại biểu theo quy định. Về cơ cấu, dân tộc Thái 15 đại biểu (43,2%); Kinh 13 đại biểu (37%); Mông 3 đại biểu (8,6%); các dân tộc Dao, Giáy, Tày, Kháng mỗi dân tộc 01 đại biểu (2,8%). Về lĩnh vực công tác: Công tác Đảng 09 đại biểu; HĐND 07 đại biểu; UBND huyện 02 đại biểu; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể 04 đại biểu; cơ quan Nhà nước 02 đại biểu; Khối Nội chính 02 đại biểu; doanh nghiệp 01 đại biểu; cấp xã 08 đại biểu. Về tỷ lệ: Nữ phấn đấu đạt tỷ lệ chung khoảng 37%; đại biểu tuổi trẻ dưới 35 tuổi khoảng 22%; đại biểu ngoài Đảng khoảng 10%; tỷ lệ tái cử khoảng 50%. Số lượng người tham gia ứng cử là 73 người.

Huyện Nậm Nhùn:

Về số lượng: Căn cứ vào dân số của huyện và quy định tại Điều 25 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, kết quả hiệp thương thống nhất số lượng đại biểu HĐND huyện sẽ bầu là 30 đại biểu. Về cơ cấu dự kiến, dân tộc Kinh: 09 đại biểu (30%); Thái 08 đại biểu (26,6); Mông 07 đại biểu (23,3%); Mảng 02 đại biểu (6,6%); Hà Nhì, Khơ Mú, Dao, Sán Dìu mỗi dân tộc dự kiến 01 đại biểu (3,3%). Đại biểu nữ khoảng 37 đại biểu; đại biểu tuổi trẻ dưới 35 tuổi khoảng 15%; đại biểu ngoài Đảng 10%; đại biểu tái cử khoảng 53,3%. Về lĩnh vực công tác: Công tác Đảng 04 đại biểu; chuyên trách công tác HĐND 05 đại biểu; lãnh đạo UBND huyện 01 đại biểu; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện 03 đại biểu; lực lượng vũ trang 02 đại biểu; các cơ quan nhà nước cấp huyện 02 đại biểu; các xã, thị trấn 13 đại biểu. Tổng số người được phân bổ tham gia ứng cử dự kiến là 54 người, trong đó Nam 36 người, nữ 18 người.

Huyện Tân Uyên:

Kết quả hội nghị hiệp thương thống nhất số lượng đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 33 đại biểu, đảm bảo số lượng theo quy định. Về cơ cấu dự kiến: Dân tộc Kinh 15 đại biểu (54,4%); Thái: 10 đại biểu (30,3%); Mông: 02 đại biểu (6,1%); Khơ Mú: 02 đại biểu (6,1%); Lào: 02 đại biểu (6,1%); Lào, Dao, Dáy mỗi dân tộc 01 đại biểu (3%). Về lĩnh vực công tác: Chuyên trách công tác Đảng: 11 đại biểu; chuyên trách công tác HĐND: 10 đại biểu; lãnh đạo UBND huyện: 02 đại biểu; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể: 05 đại biểu; các cơ quan nhà nước: 02 đại biểu; các cơ quan khối nội chính: 02 đại biểu; Doanh nghiệp Nhà nước: 01 đại biểu. Về tỷ lệ: Đại biểu nữ khoảng 38%; đại biểu trẻ tuổi dưới 35 tuổi khoảng 18%; đại biểu ngoài Đảng khoảng 10%; tỷ lệ đại biểu tái cử khoảng 38%.

Huyện Mường Tè:

Về số lượng: Hội nghị hiệp thương thống nhất số lượng đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 31 đại biểu. Cơ cấu dự kiến: Dân tộc Kinh: 05 đại biểu (16,1%); Thái: 07 đại biểu (22,6%); Hà Nhì: 07 đại biểu (22,6%); La Hủ: 05 đại biểu (16,1%); Mông: 02 đại biểu (6,4%); Mảng, Cống, Giấy, Si La và dân tộc khác, mỗi dân tộc 01 đại biểu (3,2%. Về lĩnh vực công tác: Công tác Đảng 03 đại biểu; Công tác HĐND 06 đại biểu; lãnh đạo UBND 01 đại biểu; MTTQ và các đoàn thể 03 đại biểu; lực lượng vũ trang 02 đại biểu; các cơ quan nhà nước 01 đại biểu; doanh nghiệp 01 đại biểu; các xã, thị trấn 14 đại biểu. Tổng số dự kiến phân bổ người tham gia ứng cử là 62 người.

Huyện Sìn Hồ:

Hội nghị thống nhất số lượng đại biểu được bầu là 38 đại biểu, trong đó Dộc tộc Mông: 9 đại biểu (24%); Thái: 09 đại biểu (24%); Dao: 10 đại biểu (26%); Kinh: 06 đại biểu (16%); Lự, Khơ Mú, Hoa, Giáy mỗi dân tộc 01 đại biểu (2,5%). Về lĩnh vực công tác: Chuyên trách công tác Đảng 03 đại biểu; chuyên trách công tác HĐND 06 đại biểu; lãnh đạo UBND huyện 02 đại biểu; MTTQ và các đoàn thể: 02 đại biểu; lực lượng vũ trang: 02 đại biểu; các xã, thị trấn: 22 đại biểu. Về tỷ lệ: Tỷ lệ nữ 15 đại biểu khoảng 40%; đại biểu tuổi trẻ dưới 35 tuổi khoảng 40%; đại biểu ngoài đảng chiếm khoảng 10%; đại biểu tái cử chiếm khoảng 30%. Số lượng người tham gia ứng cử: 76 đại biểu.

Thành phố Lai Châu:

Về số lượng: Số lượng đại biểu cấp thành phố được bầu là 30 người. Cơ cấu, dân tộc Kinh chiếm 60%; các dân tộc khác (Mông, Giấy, Thái, Tày) chiếm 40%. Về lĩnh vực công tác: Chuyên trách công tác Đảng: 10 đại biểu; chuyên trách HĐND 10 đại biểu; lãnh đạo UBND thành phố 02 đại biểu; MTTQ và các đoàn thể: 10 đại biểu; cơ quan nhà nước: 04 đại biểu; cơ quan khối nội chính: 04 đại biểu; xã, phường: 14 đại biểu. Về tỷ lệ: Nữ đảm bảo không dưới 35%; đại biểu trẻ tuổi dưới 35 tuổi không dưới 15%; đại biểu ngoài Đảng không dưới 10%; đại biểu tái cử không dưới 30%. Số lượng người ứng cử là 54 người.

   

 Nguyễn Thị Thủy (TH)

Tin liên quan

Kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021(25/05/2016 4:35:12 CH)

Rộn ràng Ngày hội bầu cử(23/05/2016 5:13:14 CH)

Phát huy hòm phiếu phụ tại các điểm bầu cử(23/05/2016 4:57:15 CH)

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại các điểm bỏ phiếu(23/05/2016 4:49:54 CH)

Lá phiếu và kỳ vọng của cử tri(23/05/2016 4:42:14 CH)

Tin mới nhất

Thảo luận Tổ về các Dự án Luật tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(07/06/2023 8:15:10 SA)

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV tại huyện xã Tả Lèng, huyện Tam Đường (06/06/2023 11:24:32 SA)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Tổng công ty Điện lực Miền Bắc(06/06/2023 11:39:20 SA)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Ta Gia, huyện Than Uyên(04/06/2023 3:56:12 CH)

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV tại xã Phúc Than, Mường Than, huyện Than Uyên (01/06/2023 4:47:18 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này