5844 lượt truy cập
Trang chủ ĐBQH và HĐND Lai Châu Nghị quyết HĐND tỉnh khóa XV

NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH LAI CHÂU KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
(Ngày đăng :03/11/2021 9:32:36 SA)

ÁMÈ

 

   KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND TỈNH KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

 

STT      Trích yếu nội dung   Số, ngày tháng File kèm theo

1

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 

 

12/NQ-HĐND

ngày 19/6/2021 

File Nghị quyết 

2

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 

 

13/NQ-HĐND

ngày 19/6/2021 

File Nghị quyết  

3

Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh Lai Châu khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026 

 

14/NQ-HĐND

ngày 19/6/2021  

File Nghị quyết  

4

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban HĐND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-2026 

 

15/NQ-HĐND

ngày 19/6/2021 

File Nghị quyết  

5

Nghị quyết quy định số lượng, cơ cấu Ủy viên các Ban HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 

 

16/NQ-HĐND

ngày 19/6/2021  

File Nghị quyết  

6

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-2026 

 

17/NQ-HĐND 

ngày 19/6/2021 

File Nghị quyết  

7

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-2026 

 

18/NQ-HĐND

ngày 19/6/2021 

File Nghị quyết  

8

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Uỷ viên UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-2026 

 

19/NQ-HĐND

ngày 19/6/2021  

File Nghị quyết  

9

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-2026 

 

20/NQ-HĐND

ngày 19/6/2021 

File Nghị quyết  

10

Nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2021 

 

21/NQ-HĐND

ngày 19/6/2021 

File Nghị quyết  

 

 

KỲ HỌP THỨ HAI HĐND TỈNH KHÓA XV

 

   Trích yếu nội dung   Số, ngày tháng  File kèm theo 

 

 

Nghị quyết phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước dự kiến khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025

 

41/NQ-HĐND

ngày 10/8/2021

 File Nghị quyết  

 Nghị quyết quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí,lệ phí trên địa bàn tỉnh

 

42/2021/NQ-HĐND

ngày 10/8/2021

File Nghị quyết  

 

Nghị quyết phân bổ chi tiết một số nguồn kinh phí chưa phân bổ chi tiết tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh; bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện các chính sách và một số nhiệm vụ phát sinh năm 2021; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021

 

43/NQ-HĐND

ngày 10/8/2021

File Nghị quyết  

Nghị quyết đặt tên đường, phố, công trình công công trên địa bàn thành phố Lai Châu và các huyện: Tân Uyên, Sìn Hồ, Mường Tè

 

44/2021/NQ-HĐND

ngày 10/8/2021

File Nghị quyết  

Nghị quyết quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh

 

45/2021/NQ-HĐND

ngày 10/8/2021

File Nghị quyết  

 

Nghị quyết giao bổ sung biên chế công chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong cơ quan hành chính và tổ chức Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021

 

46/NQ-HĐND

ngày 10/8/2021

File Nghị quyết  

Nghị quyết Ban hành quy chế hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

 

47/2021/NQ-HĐND

ngày 10/8/2021

File Nghị quyết  

Nghị quyết kết quả giám sát việc triển hai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

 

48/NQ-HĐND

ngày 10/8/2021

File Nghị quyết  

 

Nghị quyết giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất đến sau kỳ họp thứ mười lăm Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

 

49/NQ-HĐND

ngày 10/8/2021

File Nghị quyết  

10 

Nghị quyết chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022

 

50/NQ-HĐND

ngày 10/8/2021

File Nghị quyết  

 

  KỲ HỌP THỨ BA HĐND TỈNH KHÓA XV    

 

    Trích yếu nội dung    Số, ngày tháng   File kèm theo 

 

1

Nghị quyết chấp thuận danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng và danh mục các công trình, dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 

51/NQ-HĐND

ngày 15/9/2021

 File Nghị quyết  

 

 

KỲ HỌP THỨ TƯ HĐND TỈNH KHÓA XV  

 

   Trích yếu nội dung   Số, ngày tháng   File kèm theo 

 1

Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn gđ 2021-2025 nguồn vốn Ngân sách địa phương

 

52/NQ-HĐND

ngày 14/10/2021

 File Nghị quyết  

 2

Nghị quyết phân bổ chi tiết một số nguồn vốn chưa phân bổ chi tiêt, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 và bổ sung kinh phí để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ phát sinh.

 

53/NQ-HĐND

ngày 14/10/2021

 

 File Nghị quyết  

 

3

Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số nội dung Điều 1 Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh Quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao và chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh

 

 54/2021/NQ-HĐND 

ngày 14/10/2021

 

 File Nghị quyết  

 

 

KỲ HỌP THỨ NĂM HĐND TỈNH KHÓA XV  

 

Trích yếu nội dung

 

Số, ngày tháng

File kèm theo

 

 1

Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022

 

55/NQ-HĐND

ngày 10/12/2021

File kèm theo

 2

Nghị quyết ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỉ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025

 

56/2021/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2021

File kèm theo

 3

Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020

 

57/NQ-HĐND

ngày 10/12/2021

File kèm theo

 

4

Nghị quyết Ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 trên địa bàn tỉnh

 

58/2021/NQ-HĐND

ngày 10/12/2021

File kèm theo

 

5

Nghị quyết ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy bản sác văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

 

59/2021/NQ-HĐND

ngày 10/12/2021

File kèm theo

 6

Nghị quyết quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2021-2022

 

60/2021/NQ-HĐND

ngày 10/12/2021

File kèm theo

 

7

Nghị quyết quyết định tổng số biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, Nghị định 161/2018/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính và biên chế trong các tổ chức Hội có tính chất đặc thù năm 2022

 

61/NQ-HĐND

ngày 10/12/2021

File kèm theo

 8

Nghị quyết giải thể Bản Pa Tết thuộc xã Tà Tổng, huyện Mường Tè

 

62/NQ-HĐND

ngày 10/12/2021

File kèm theo

 

9

Nghị quyết bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các chế độ chính sách an sinh xã hội; điều chỉnh giảm một số nguồn kinh phí để bổ sung dự phòng ngân sách cấp tỉnh và giao chi tiết nguồn vốn đầu tư năm 2021

 

63/NQ-HĐND

ngày 10/12/2021

File kèm theo

 10

Nghị quyết dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022

 

64/NQ-HĐND

ngày 10/12/2021

File kèm theo

 11

Nghị quyết chấp thuận danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng và danh mục các công trình, dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh

 

65/NQ-HĐND

ngày 10/12/2021

File kèm theo

 12 

Nghị quyết phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025

  66/NQ-HĐND

ngày 10/12/2021

File kèm theo

 

13

Nghị quyết thành lập đoàn giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về thu hồi, chuyển mục đích sử dụng các loại đất, rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh gđ 2016-2021

 

67/NQ-HĐND

ngày 10/12/2021

File kèm theo

 14

Nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2022

 

68/NQ-HĐND

ngày 10/12/2021

File kèm theo

 

KỲ HỌP THỨ SÁU HĐND TỈNH KHÓA XV  (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

  Trích yếu nội dung   Số, ngày tháng File kèm theo
1 Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban VHXH của HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026    01/NQ-HĐND

ngày 28/3/2022

File kèm theo
Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2021-2026    02/NQ-HĐND

ngày 28/3/2022

File kèm theo
Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2021-2026    03/NQ-HĐND

ngày 28/3/2022

File kèm theo

 

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh ở bán trú tại các xã, thôn,bản, khu vực III chuyển thành các xã, thôn, bản khu vực I theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Ủy ban dân tộc giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh   04/2022/NQ-HĐND

ngày 29/3/2022

File kèm theo
Nghị quyết quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh từ năm học 2022-2023 đến hết năm học 2025-2026    05/2022/NQ-HĐND

ngày 29/3/2022

File kèm theo
Nghị quyết  ban hành Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh   06/2022/NQ-HĐND

ngày 29/3/2022

File kèm theo

 

Nghị quyết Phê duyệt số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, Nghị định 161/2018/NĐ-CP hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và điều chỉnh số lượng hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính tại Nghị quyết 61/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Lai Châu   07/NQ-HĐND

ngày 29/3/2022

File kèm theo
Nghị quyết chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh   08/NQ-HĐND

ngày 29/3/2022

File kèm theo

 

Nghị quyết chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng và danh mục các công trình, dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh năm 2022 trên địa bàn tỉnh   09/NQ-HĐND

ngày 29/3/2022

File kèm theo
10  Nghị quyết phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và các Chương trình mục tiêu   10/NQ-HĐND

ngày 29/3/2022

File kèm theo

11 

Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện một số nội dung của Nghị quyết HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh   11/NQ-HĐND

ngày 29/3/2022

File kèm theo

 

12 

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và hỗ trợ luân chuyển CBCC trên địa bàn tỉnh kèm theo Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh Lai Châu   12/2022/NQ-HĐND

ngày 29/3/2022

File kèm theo
 

                                             KỲ HỌP THỨ BẢY HĐND TỈNH KHÓA XV  (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

 

Trích yếu nội dung

 

Số, ngày tháng

File kèm theo

 

 Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và mức vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh    14/2022/NQ-HĐND

ngày 28/6/2022

 File kèm theo
 2  Nghị quyết quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh    15/2022/NQ-HĐND

ngày 28/6/2022

 File kèm theo

 

 Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và mức vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh    16/2022/NQ-HĐND

ngày 28/6/2022

 File kèm theo
 4  Nghị quyết giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia    17/2022/NQ-HĐND

ngày 28/6/2022

 File kèm theo

 5  Nghị quyết giao dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia    18/2022/NQ-HĐND

ngày 28/6/2022

 File kèm theo

 

6

 Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và mức vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh  

 13/2022/NQ-HĐND

ngày 28/6/2022

 File kèm theo
 

                                                  KỲ HỌP THỨ TÁM HĐND TỈNH KHÓA XV

 

Trích yếu nội dung

 

Số, ngày tháng

File kèm theo

 1  Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Phó Trưởng Ban Văn hóa-xã hội HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026  

 19/2022/NQ-HĐND

ngày 19/7/2022

 

File kèm theo 

 2   Nghị quyết Quy định mức thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu, thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh  

  20/2022/NQ-HĐND

ngày 20/7/2022

 

File kèm theo 

 3

 Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

 

 21/NQ-HĐND

ngày 20/7/2022

 

File kèm theo 

 

4

Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư 02 dự án: Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt thành phố Lai Châu; Khu liên hợp thể thao tỉnh Lai Châu.

 

22/NQ-HĐND

ngày 20/7/2022

 

File kèm theo

5

Nghị quyết  thông qua Đồ án quy hoạch phân khu quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng Vườn Địa Đàng, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu  

23/NQ-HĐND

ngày 20/7/2022

 

File kèm theo

6

Nghị quyết bổ sung kinh phí cho các đơn vị dự toán khối tỉnh và các huyện, thành phố để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ phát sinh năm 2022.  

24/NQ-HĐND

ngày 20/7/2022

 

File kèm theo

7 Nghị quyết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện Đề án phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa tập trung  

25/2022/NQ-HĐND

ngày 20/7/2022

 

File kèm theo

 

8

Nghị quyết phê chuẩn Đề án “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025”  

26/NQ-HĐND

ngày 20/7/2022

 

File kèm theo

 

9

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ hàng tháng cho đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Lai Châu được tặng Huy hiệu Đảng từ 40 năm tuổi Đảng trở lên  

27/2022/NQ-HĐND

ngày 20/7/2022

 

 

File kèm theo

 

10

Nghị quyết chia tách, thành lập, đổi tên thôn, bản, tổ dân phố thuộc các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh  

28/NQ-HĐND

ngày 20/7/2022

 

File kèm theo

 

11

Nghị quyết chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng và danh mục các công trình, dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất   

29/NQ-HĐND

ngày 20/7/2022

 

File kèm theo

 

12

 Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh

 

30/NQ-HĐND

ngày 20/7/2022

 

File kèm theo

 

13

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí và mức thu phí, lệ phí tại biểu chi tiết kèm theo Nghị quyết số 42/2021/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

 

31/2022/NQ-HĐND

ngày 20/7/2022

 

File kèm theo

 

14

Nghị quyết kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về thu hồi, chuyển mục đích sử dụng các loại đất, rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021.

 

32/2022/NQ-HĐND

ngày 20/7/2022

 

File kèm theo

15

Nghị quyết chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023.

 

33/NQ-HĐND

ngày 20/7/2022

 

File kèm theo 

 

                                   KỲ HỌP THỨ CHÍN HĐND TỈNH KHÓA XV (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

 

Trích yếu nội dung

 

Số, ngày tháng

File kèm theo

 

1

Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

 

34/NQ-HĐND

ngày 29/8/2022

 

File đính kèm

 

      KỲ HỌP THỨ MƯỜI HĐND TỈNH KHÓA XV (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
         
         

Tin liên quan

NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH LAI CHÂU KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021 - 2026(03/11/2021 8:21:15 SA)

Tin mới nhất

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND hai cấp tỉnh - huyện lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021-2026(01/10/2022 2:28:37 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi)(28/09/2022 3:02:52 CH)

Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023(28/09/2022 9:10:23 SA)

Bế mạc kỳ họp thứ mười (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026(20/09/2022 3:14:07 CH)

Kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh tiến hành thảo luận tại các tổ(20/09/2022 7:28:48 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này