15580 lượt truy cập
Trang chủ Tài liệu kỳ họp Kỳ họp thứ mười sáu

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU HĐND TỈNH KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021-2026
(Ngày đăng :28/06/2023 11:18:04 SA)

STT

                         TÊN LOẠI, TRÍCH YẾU VĂN BẢN

 

              FILE ĐÍNH KÈM

   (Click vào file để mở và tải về)

I

TỜ TRÌNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA UBND TỈNH

1

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

 

- Tờ trìnhDTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

2

 

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo; học sinh, sinh viên;  người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh.

 

- Tờ trìnhDTNQ

Tài liệu liên quan: TTr 2352

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

 

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết ban hành mức thu phí trong thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh

 

- Tờ trìnhDTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh 

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025.

 

- Tờ trình, DTNQBiểu

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh 

5

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023

 

- Tờ trình, DTNQ; Biểu 1Biểu 2

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh 

6

 

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 62/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh về chính sách chuyển đổi đất và hỗ trợ đầu tư phát triển cao su đại điền trên địa bàn tỉnh

  - Tờ trình, DTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

7

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết chia tách, sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, bản thuộc các xã: Lản Nhì Thàng, Mường So, huyện Phong Thổ

   

- Tờ trìnhDTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

8

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

   

- Tờ trìnhDTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

9

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và chính sách đãi ngộ đối với bác sỹ đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh.

   

- Tờ trìnhDTNQBiểu

- Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

Tài liệu liên quan: 3052/BNV3863/BYT

10

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết thông qua Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

   

- Tờ trìnhDTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnhBan KT-NSBan PC

11

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định mức chi đối với một số nội dung chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

   

- Tờ trìnhDTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

12

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định mức chi bảo đảm cho công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh.

   

- Tờ trìnhDTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

13

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án Trạm biến áp 220kV Phong Thổ.

   

- Tờ trìnhDTNQ

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnhBan KT-NS

Tài liệu liên quan: Báo cáo thuyết minh

14

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết chấp thuận bổ sung danh mục các dự án, công trình phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng và danh mục các dự án, công trình phải chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

   - Tờ trìnhDTNQBiểu

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

15

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết giao bổ sung, phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023

 

- Tờ trìnhDTNQBiểu

Thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh

    16 Tờ trình, dự thảo Nghị quyết phân bổ, bổ sung kinh phí để thực hiện các Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; kinh phí kỷ niệm 20 năm chia tách thành lập tỉnh; kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ phát sinh năm 2023  

- Tờ trìnhDTNQ; Biểu 1; Biểu 2Biểu 3

Thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh

 II

TỜ TRÌNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH  

1 Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát về tổ chức triển khai thực hiện các công trình dự án đầu tư công sử dụng nguồn cân đối ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2022   Tờ trình, DTNQ
2 Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024.    Tờ trình, DTNQ
III

BÁO CÁO CỦA UBND TỈNH

1 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023  

Báo cáo; Biểu 

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh: Ban KT-NS; Ban VH-XHBan DT

2 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023   

Báo cáoBiểu

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnhBan VH-XHBan KT-NS; Ban Pháp chế;

Ban Dân tộc

3 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023  

Báo cáoBiểu

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

4 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024  

Báo cáoPhụ lục

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

5 Báo cáo bổ sung kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022  

Báo cáoBiểu

6 Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023   

Báo cáo

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

7 Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023  

Báo cáo

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

8 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023  

 Báo cáoBiểu

 Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

9 Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023  

Báo cáo

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

10 Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV. nhiệm kỳ 2021-2026  

Báo cáo

IV

BÁO CÁO CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH

1 Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023   Báo cáo
2 Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về tổ chức triển khai thực hiện các công trình dự án đầu tư công sử dụng nguồn cân đối ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2022   Báo cáo
3 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022   Báo cáo
4 Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của các Ban HĐND tỉnh (Kinh tế - Ngân sách, Văn hoá - Xã hội, Pháp chế, Dân tộc).   Báo cáo: Ban Dân tộc; Ban KT-NS; Ban Pháp ChếBan VH-XH
V

THÔNG BÁO, BÁO CÁO CỦA CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN

1 Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026   Thông báo
2 Báo cáo kết quả công tác xét xử và thi hành án 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023  

Báo cáo

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

3 Báo cáo kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023  

 Báo cáo

 Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

4 Báo cáo Công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023  

 Báo cáo

Thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

Tin liên quan

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU HĐND TỈNH KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021-2026(28/06/2023 10:28:01 SA)

Tin mới nhất

Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 18 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(03/10/2023 10:39:10 SA)

BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH HỌP THẨM TRA NỘI DUNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM HĐND TỈNH(02/10/2023 3:59:57 CH)

Thông báo Chương trình công tác tháng 9 năm 2023 của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh(02/10/2023 4:09:47 CH)

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề dược ngoài công lập đoạn 2020-2022 trên địa bàn hai huyện Tam Đường và huyện Than Uyên(01/10/2023 4:50:46 CH)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH GIÁM SÁT TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN NĂM 2014 (29/09/2023 4:28:39 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này