Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Chi bộ, Văn phòng HĐND

Hội nghị biểu dương gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020
(Ngày đăng :04/07/2020 10:30:54 SA)


Quang cảnh hội nghị

Chiều ngày 03/7/2020, Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020. Tham dự hội nghị có đồng chí Chu Lê Chinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Đoàn Đức Long - Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng. Đồng chí Đào Xuân Huyên - Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong những năm qua, Văn phòng HĐND tỉnh đã triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; quan tâm chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực hiệu quả, theo tinh thần đổi mới. Hàng năm đều xây dựng kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng, phát động thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ; tổ chức, hướng dẫn cho tập thể, cá nhân đăng ký thi đua trên cơ sở gắn với nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, hưởng ứng phát động thi đua do UBND tỉnh, các đoàn thể tỉnh, Khối thi đua phát động, lãnh đạo Văn phòng đã bám sát chỉ tiêu thi đua và điều kiện thực tế của đơn vị để cụ thể hóa nội dung thi đua trên từng lĩnh vực, nhiệm vụ công tác; tổ chức phát động, hưởng ứng các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị như: “Phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”; phong trào thi đua "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; phong trào thi đua “Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 - 2020; các phong trào thi đua chào mừng các sự kiện của đất nước, của tỉnh. Qua đó tạo khí thế sôi nổi, thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tiêu biểu trong các phong trào thi đua triển khai trong 5 năm giai đoạn 2015 – 2020 có thể kể đến như: Phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Phong trào thi đua " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 với các điển hình tiên tiến trong công tác như Đ/c Bùi Từ Thiện, đ/c Vũ Thị Huyền, đ/c Chu Lê Chinh, đ/c Đoàn Đức Long, đ/c Đào Xuân Huyên, đ/c Nguyễn Thị Thủy…

 (Đ/c Đào Xuân Huyên - Chánh Văn phòng tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
 trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025)

(Tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu, điển hình trong học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (19/5/2019 - 19/5/2020)

 Cùng với phát động các phong trào thi đua, Công tác khen thưởng cũng luôn được quan tâm, làm tốt, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, dân chủ… đã tạo ra không khí phấn khởi, cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia các phong trào thi đua. Kết quả khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020: Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ: 01 tập thể, Huân chương lao động các hạng: 02 tập thể và 05 cá nhân, Chiến sỹ thi đua toàn quốc: 01 đồng chí, Bằng khen Thủ tướng: 02 tập thể và 11 cá nhân, Cờ thi đua của UBND tỉnh: 02 tập thể, chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: 19 lượt cá nhân, tập thể lao động xuất sắc: 14 lượt tập thể, tập thể lao động tiên tiến: 08 lượt tập thể, Bằng khen UBND tỉnh: 07 lượt tập thể và 38 lượt cá nhân, Giấy khen của Chánh Văn phòng: 10 lượt tập thể và 54 lượt cá nhân, Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 54 lượt cá nhân, Lao động tiên tiến: 82 lượt cá nhân.

Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong thực hiện các phong trào thi đua của Văn phòng HĐND tỉnh giai đoạn 2015 - 2020, đó là: Phong trào thi đua tuy có chuyển biến tích cực song có lúc, có thời điểm chưa thường xuyên, liên tục, hình thức chưa phong phú. Công tác xây dựng và bồi dưỡng điển hình tiên tiến làm nòng cốt cho phong trào có lúc chưa được thường xuyên. Công tác khen thưởng mới chỉ chú trọng khen thưởng tổng kết năm theo kế hoạch; khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất chưa có nhiều. Về nguyên nhân, một số đại biểu dự hội nghị cho rằng: Việc kiểm tra, theo dõi đôn đốc các nội dung phong trào thi đua có lúc, có nội dung chưa thường xuyên, liên tục. Công chức phụ trách, theo dõi công tác thi đua, khen thưởng kiêm nhiệm, phụ trách nhiều nhiệm vụ công tác khác nhau, nên cũng ảnh hưởng tới chất lượng tham mưu tổ chức triển khai các phong trào thi đua yêu nước.

Hội nghị cũng đã thảo luận, thống nhất phương hướng, mục tiêu công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025, cụ thể: Phương hướng chung: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34- CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, Luật và các văn hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng. Triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua do tỉnh, các đoàn thể, Khối thi đua, cơ quan phát động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách đức Hồ Chí Minh”. Mục tiêu chung: Tích cực hướng ứng các phòng trào thi đua do các cấp, ngành phát động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ, chương trình công tác hằng năm của cơ quan. Mục tiêu cụ thể: Hằng năm, 100% các phòng đạt tập thể lao động tiên tiến, trong đó 20% trở lên đạt tập thể lao động xuất sắc. Hằng năm 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 20% trở lên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đó, có 04 nhóm giải pháp được Hội nghị xác định: (1)Tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thi đua, khen thưởng; kịp thời tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; gắn phong trào thi đua yêu nước với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. (2) Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Tổ chức phát động với những hình thức phong phú, phù hợp với cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, bình xét, khen thưởng; thông qua phong trào thi đua lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để khen thưởng kịp thời. (3) Phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến; kịp thời quan tâm, khen thưởng công chức, viên chức, người lao động không là lãnh đạo quản lý, người lao động trực tiếp. Việc khen thưởng cần đảm bảo chặt chẽ, đúng tiêu chuẩn, đúng người, đúng việc. (4) Thường xuyên nghiên cứu chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng từ đó cụ thể hóa, thực hiện tại cơ quan đảm bảo đúng quy định và phù hợp với thực tiễn, đặc thù của cơ quan. Kịp thời kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng, Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở; quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho công chức làm công tác thi đua, khen thưởng./.

Lò Thạch – Phạm Đức

Tin liên quan

Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh sinh hoạt thường kỳ tháng 10/2020(02/11/2020 2:51:23 CH)

Hội thao khối Tham mưu - Tổng hợp năm 2020(11/10/2020 2:31:37 CH)

Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh sinh hoạt tháng 9 năm 2020(04/10/2020 9:43:38 CH)

Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức hội thảo khoa học xin ý kiến vào phương án điều tra(31/08/2020 4:09:23 CH)

Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh sinh hoạt thường kỳ tháng 8/2020(31/08/2020 3:31:54 CH)

Tin mới nhất

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười lăm tại xã Phúc Khoa, Mường Khoa, huyện Tân Uyên (12/01/2021 9:00:25 SA)

Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười lăm HĐND tinht tại xã San Thành, thành phố Lai Châu(15/01/2021 10:38:12 SA)

Hội đồng nhân dân huyện Tam Đường tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND hai cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021(15/01/2021 9:18:48 SA)

Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười lăm HĐND tỉnh tại xã Nậm Hàng, xã Nậm Pì, xã Pú Đao, xã Lê Lợi và thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn(12/01/2021 10:07:48 SA)

Hội đồng nhân dân huyện Nậm Nhùn tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021(12/01/2021 8:22:00 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Đào Xuân Huyên- Chánh Văn phòng
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này