Trang chủ Thông tin cần biết HDNDVPDBQH

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
(Ngày đăng :06/01/2020 7:44:40 SA)


Đại biểu thảo luận tại Tổ kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh

Ngày 11/12/2019, tại kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh thông qua nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 1 của Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2021, Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND tỉnh ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về bổ sung Điều 1 Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh (Nghị quyết số 40/2019/NQ-HĐND).

Theo đó các nội dung được sửa đổi, bổ sung theo hướng tăng diện tích, tăng mức hỗ trợ so với Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND và bổ sung nội dung hỗ trợ đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, BBT lập bảng so sánh các nội dung sửa đổi, bổ sung, như sau:

 

TT

Nội dung

Mức hỗ trợ đã ban hành theo Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND

Mức hỗ trợ sửa đổi, bổ sung

1

Mục tiêu

Thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp, khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế về đất đai, để đầu tư phát triển nông, lâm nghiệp, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung, tạo sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực. Phấn đấu đến năm 2020 có: 27.500 ha lúa gieo trồng; 6.000 ha cây chè; 10.000 ha cây quế; 3.000 ha cây sơn tra; 500 ha cây ăn quả ôn đới; 3.600 ha cây mắc ca.

Sửa đổi, bổ sung: Thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp, khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế về đất đai, để đầu tư phát triển nông, lâm nghiệp, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung, tạo sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực. Phấn đấu đến năm 2021 có: Trên 29.000 ha lúa gieo cấy; trên 8.000 ha cây chè; trên 7.000 ha cây quế; trên 2.000 ha cây sơn tra; trên 6.300 ha cây ăn quả; 4.000 ha cây mắc ca”.

2

Giống lúa thuần (tiêu chuẩn xác nhận)

- Hỗ trợ 50% giá giống vụ Mùa, vụ Đông Xuân; mỗi vụ hỗ trợ 30% diện tích gieo trồng của huyện, thành phố.

- Hỗ trợ 70% giá giống vụ Đông Xuân với những nơi chưa có tập quán sản xuất vụ Đông Xuân; hỗ trợ 100% diện tích gieo trồng của các huyện, thành phố; Thời gian hỗ trợ trong 03 năm liền.

Sửa:

- Đối với các xã biên giới, các xã đặc biệt khó khăn: Hỗ trợ 70% giá giống đối với 100% diện tích gieo trồng theo đăng ký.

- Đối với các xã, phường, thị trấn còn lại: Hỗ trợ 50% giá giống đối với 100% diện tích gieo trồng theo đăng ký.

3

Giống ngô lai

- Ngô Xuân Hè: Hỗ trợ 30% giá giống.

- Ngô Thu, Đông: Hỗ trợ 50% giá giống.

- Ngô Xuân sớm trên đất ruộng 1 vụ và ngô trên đất bán ngập: Hỗ trợ 70% giá giống.

- Hỗ trợ 100% diện tích gieo trồng theo đăng ký.

Sửa:

- Các xã biên giới, các xã đặc biệt khó khăn: Hỗ trợ 70% giá giống đối với 100% diện tích gieo trồng theo đăng ký.

- Các xã, phường, thị trấn còn lại: Hỗ trợ 50% giá giống đối với 100% diện tích gieo trồng theo đăng ký.

4

Hỗ trợ phát triển cây chè cho vùng nguyên liệu tập trung

- Hỗ trợ 01 lần 100% giá giống trồng mới.

- Hỗ trợ 100% phân bón lót (phân vô cơ hoặc phân vi sinh tổng hợp) theo quy trình.

- Hỗ trợ chuyển đổi đất, khai hoang, làm đất: 15 triệu đồng/ha.

Bổ sung thêm:

“ Hỗ trợ bảo tồn và phát triển cây chè cổ thụ

- Hỗ trợ 01 lần 100% giá giống trồng mới và cây trồng dặm, cây giống từ 03 năm tuổi trở lên, mật độ quy đổi 2.000 cây/ha.

- Hỗ trợ 100% phân bón lót theo quy trình.

- Hỗ trợ công làm đất, xử lý thực bì, trồng năm thứ nhất: 08 triệu đồng/ha.

- Hỗ trợ công trồng dặm, chăm sóc, bảo vệ năm thứ 2, 3: 3,5 triệu đồng/ha/năm.

5

Hỗ trợ phát triển cây Quế

- Hỗ trợ 01 lần 100% giá giống trồng mới.

- Hỗ trợ chuyển đổi đất, khai hoang, làm đất: 6 triệu đồng/ha.

Không sửa đổi, bổ sung

6

Hỗ trợ phát triển cây Sơn tra

- Hỗ trợ 01 lần 100% giá giống trồng mới (cả cây trồng chính và cây trồng hỗn giao phụ trợ).

- Hỗ trợ chuyển đổi đất, khai hoang, làm đất: 6 triệu đồng/ha.

Không sửa đổi, bổ sung

7

Hỗ trợ phát triển cây ăn quả ôn đới

- Hỗ trợ 01 lần 50% giá giống trồng mới.

- Hỗ trợ 100% phân bón lót (phân vô cơ hoặc phân vi sinh tổng hợp) theo quy trình.

Sửa:

- Hỗ trợ phát triển cây ăn quả tập trung và cải tạo vườn tạp

+ Các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới: Hỗ trợ 01 lần 100% giá giống trồng mới và 100% phân bón lót (phân vô cơ hoặc phân vi sinh tổng hợp) theo quy trình.

+ Các xã, phường, thị trấn còn lại: Hỗ trợ 01 lần 70% giá giống trồng mới; 100% phân bón lót (phân vô cơ hoặc phân vi sinh tổng hợp) theo quy trình.

8

Hỗ trợ chuyển đổi phương thức chăn nuôi gia súc

- Hỗ trợ chuồng trại: Xây dựng khu chuồng trại chăn nuôi tập trung theo dự án được Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. Hỗ trợ tạo mặt bằng khu chuồng trại chăn nuôi tập trung: Tối đa 500 triệu/ha và không quá 20m2/hộ; Hỗ trợ làm chuồng: 2 triệu đồng/hộ.

- Hỗ trợ (một lần) kinh phí mua giống cỏ: 3.000 đồng/m2; tối đa 500m2/hộ.

Sửa:

* Hỗ trợ chuyển đổi phương thức chăn nuôi đàn gia súc

- Hỗ trợ hộ gia đình làm chuồng: 2 triệu đồng/hộ.

- Hỗ trợ chi phí xây dựng chuồng trại chăn nuôi tập trung (định mức 4-6 m2/con).

+ Quy mô 5-10 con/chuồng: Mức hỗ trợ 2 triệu đồng/con.

+ Quy mô từ 11-20 con/chuồng: Mức hỗ trợ 3 triệu đồng/con.

+ Quy mô từ 21 - 30 con/chuồng: Mức hỗ trợ 3,5 triệu đồng/con.

+ Quy mô từ 31 con trở lên/chuồng: Mức hỗ trợ 4 triệu đồng/con.

Mức hỗ trợ tối đa không quá 500 triệu/đối tượng hỗ trợ.

- Hỗ trợ 01 lần kinh phí mua giống cỏ: 3.000 đồng/m2; tối đa 500m2/hộ.

9

Hỗ trợ khai hoang ruộng nước

- Hỗ trợ công khai hoang: 15 triệu đồng/ha.

Không sửa đổi, bổ sung

10

Hỗ trợ vôi cải tạo đất ruộng

- Hỗ trợ 50% giá vôi theo chu kỳ 03 năm/lần/diện tích canh tác.

Sửa:

“i) Hỗ trợ vôi cải tạo đất ruộng:

Hỗ trợ 70% giá vôi theo chu kỳ 03 năm/lần/diện tích canh tác.”

11

Hỗ trợ phát triển cơ giới hóa nông nghiệp

- Máy làm đất: Hỗ trợ 50% giá mua máy, tối đa 8 triệu đồng/máy.

- Máy cấy: Hỗ trợ 50% giá mua máy, tối đa 3 triệu đồng/máy.

Không sửa đổi, bổ sung

12

Hỗ trợ phát triển cây mắc ca

 

Không sửa đổi, bổ sung

13

Hỗ trợ nuôi cá lồng

 

Bổ sung:

“k) Hỗ trợ nuôi tôm, cá lồng

Hỗ trợ 01 lần 50% kinh phí/m3 lồng, tối đa không quá 300 triệu đồng/đối tượng hỗ trợ”.

 

 

 

Bổ sung: Hỗ trợ cải tạo đàn gia súc

- Hỗ trợ bò đực giống và trâu đực giống:

+ Đối tượng: Hộ gia đình, cá nhân, hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất kinh doanh giống gia súc và chăn nuôi gia súc.

+ Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ 40 con đực giống (trâu, bò). Hỗ trợ một lần giá trị con giống: Mức hỗ trợ không quá 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng)/1 con đối với bò đực giống từ 18 tháng tuổi trở lên hoặc không quá 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng)/1 con đối với trâu đực giống từ 24 tháng tuổi trở lên.

- Hỗ trợ chi phí thụ tinh nhân tạo: Hỗ trợ 100% kinh phí vật tư phối giống nhân tạo (tinh đông lạnh và Nitơ lỏng, găng tay, dẫn tinh quản, công) cho các hộ chăn nuôi để phối giống cho trâu, bò. Mức hỗ trợ không quá 2 liều tinh/năm.

 

 

 

 Linh Ngọc

 

Tin liên quan

Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu: Tổ chức kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề) theo hình thức trực tuyến (13/09/2021 2:51:08 CH)

Triệu tập kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(21/07/2021 10:18:29 SA)

Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV: Tổ chức kỳ họp thứ nhất vào ngày 19/6/2021(15/06/2021 2:23:31 CH)

Triệu tập kỳ họp thứ mười bảy HĐND tỉnh (kỳ họp chuyên đề) theo hình thức họp trực tuyến(23/04/2021 10:01:50 SA)

Một số chính sách phát triển rừng bền vững tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 – 2025 (31/03/2021 10:23:34 SA)

Tin mới nhất

Thường trực HĐND tỉnh họp thống nhất nội dung trình kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh (kỳ họp chuyên đề)(23/09/2021 9:12:55 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, hợp đồng lao động từ năm 2019 đến 30/6/2021 trên địa bàn huyện Than Uyên(23/09/2021 10:49:22 CH)

Việc bố trí, sử dụng công chức, viên chức cơ bản hợp lý, phù hợp với chuyên môn được đào tạo (23/09/2021 10:17:06 CH)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh(24/09/2021 10:08:50 SA)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh(24/09/2021 10:07:10 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này