17135 lượt truy cập
Trang chủ Thông tin cần biết ĐBQH và HĐND Lai Châu

Một số chính sách phát triển rừng bền vững tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 – 2025
(Ngày đăng :31/03/2021 10:23:50 SA)


Quang cảnh kỳ họp thứ mười sáu (chuyên đề)

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 03/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, phát huy tiềm năng, lợi thế và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường, tạo việc làm, cải thiện sinh kế cho người dân làm nghề rừng gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Tại kỳ họp HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025, với các nội dung sau:

* Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm hộ (từ 5 hộ tham gia trở lên), hộ gia đình, cá nhân. Các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện chính sách quy định tại Nghị quyết này.

* Nguyên tắc hỗ trợ, đầu tư: Chính sách hỗ trợ, đầu tư phải phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của tỉnh và các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025; thực hiện lồng ghép chính sách tập trung xúc tiến công tác bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng; phải được cụ thể hóa bằng kế hoạch 5 năm và hàng năm của tỉnh. Các đối tượng được hỗ trợ, đầu tư phải bồi hoàn số kinh phí hỗ trợ nếu không thực hiện đầy đủ các cam kết khi đăng ký thực hiện chính sách. Mức hỗ trợ, đầu tư đảm bảo theo khung giá và định mức của cấp có thẩm quyền ban hành. Đối với tổ hợp tác, nhóm hộ, hộ gia đình, cá nhân liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thì được hỗ trợ bằng mức hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã. Trong cùng một nội dung hỗ trợ có nhiều chính sách khác nhau thì đối tượng hỗ trợ được lựa chọn hưởng một chính sách.

* Nội dung hỗ trợ, đầu tư

- Hỗ trợ trồng rừng sản xuất

+ Hỗ trợ trồng quế

Đối với trồng mới: Hỗ trợ cây giống, chuyển đổi đất, phát thực bì, đào hố, phân bón, công trồng và chăm sóc. Mức hỗ trợ: Doanh nghiệp, hợp tác xã: 24 triệu đồng/ha; tổ hợp tác, nhóm hộ: 22 triệu đồng/ha; hộ gia đình, cá nhân: 20 triệu đồng/ha. Hỗ trợ chi phí cho công tác khuyến lâm 150.000 đồng/ha/năm, thời gian hỗ trợ trong 4 năm; hỗ trợ một lần chi phí khảo sát, thiết kế, ký kết hợp đồng trồng rừng mới 400.000 đồng/ha.

Đối với hộ gia đình, cá nhân có diện tích trồng quế từ năm 2018 đến năm 2020: Hỗ trợ 100% cây giống trồng dặm, trồng bổ sung (đối với diện tích có tỷ lệ cây sống hiện còn dưới 75% so với mật độ trồng ban đầu, đảm bảo yêu cầu sinh thái của cây quế, được hỗ trợ trồng dặm, trồng bổ sung, chăm sóc phục hồi thành rừng); hỗ trợ phân bón, công chăm sóc từ năm thứ 2 đến năm thứ 4 thực hiện như đối với trồng mới.

+ Điều kiện hỗ trợ: Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã: Phải có quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư của cấp có thẩm quyền; được kiểm tra, nghiệm thu theo quy định. Diện tích rừng trồng được nghiệm thu năm thứ 4 phải đảm bảo có tỷ lệ cây sống từ 75% trở lên so với mật độ thiết kế. Đối với tổ hợp tác, nhóm hộ, hộ gia đình, cá nhân: Phải có diện tích trồng tối thiểu liền vùng từ 0,3 ha trở lên; cam kết thực hiện đảm bảo quy trình kỹ thuật được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận; được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, nghiệm thu hàng năm theo quy định của pháp luật; riêng tổ hợp tác có hợp đồng hợp tác theo quy định của pháp luật, nhóm hộ phải có bản cam kết thành lập nhóm được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.

+ Hình thức hỗ trợ: Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã; tổ hợp tác, nhóm hộ và hộ gia đình, cá nhân liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã: Nhà nước thực hiện hỗ trợ thành 2 lần, mỗi lần bằng 50% tổng kinh phí hỗ trợ: Lần 1 vào cuối năm thứ 2, lần 2 vào cuối năm thứ 4. Đối với tổ hợp tác, nhóm hộ: Hỗ trợ trực tiếp bằng cây giống; các nội dung khác được hỗ trợ vào cuối năm ngân sách sau khi được kiểm tra, nghiệm thu theo quy định. Trong đó: Năm thứ nhất hỗ trợ 13 triệu đồng/ha (cây giống; chuyển đổi đất, phát thực bì, đào hố, phân bón, công trồng và chăm sóc tối thiểu 04 triệu đồng/ha); năm thứ 2 hỗ trợ 05 triệu đồng/ha (hỗ trợ trồng dặm, phân bón, công chăm sóc); năm thứ 3 hỗ trợ công chăm sóc 2,5 triệu đồng/ha; năm thứ 4 hỗ trợ công chăm sóc 1,5 triệu đồng/ha. Đối với hộ gia đình, cá nhân: Hỗ trợ trực tiếp bằng cây giống; các nội dung khác được hỗ trợ vào cuối năm ngân sách sau khi được kiểm tra, nghiệm thu theo quy định. Trong đó: Năm thứ nhất hỗ trợ 12 triệu đồng/ha (cây giống; chuyển đổi đất, phát thực bì, đào hố, phân bón, công trồng và chăm sóc tối thiểu 03 triệu đồng/ha); năm thứ 2 hỗ trợ 05 triệu đồng/ha (hỗ trợ trồng dặm, phân bón, công chăm sóc); năm thứ 3 hỗ trợ công chăm sóc 02 triệu đồng/ha; năm thứ 4 hỗ trợ công chăm sóc 01 triệu đồng/ha. Các nội dung thực hiện trong giai đoạn mà chưa được hỗ trợ thì tiếp tục được hỗ trợ sau năm 2025.

+ Hỗ trợ trồng các loài cây khác

Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ cây giống, chuyển đổi đất, phát thực bì, đào hố, công trồng và chăm sóc. Mức hỗ trợ: Doanh nghiệp, hợp tác xã: 20 triệu đồng/ha; tổ hợp tác, nhóm hộ: 18 triệu đồng/ha; hộ gia đình, cá nhân: 16 triệu đồng/ha. Hỗ trợ chi phí cho công tác khuyến lâm 150.000 đồng/ha/năm, thời gian hỗ trợ trong 4 năm; hỗ trợ một lần chi phí khảo sát, thiết kế, ký kết hợp đồng trồng rừng mới 400.000 đồng/ha.

Điều kiện hỗ trợ: Thực hiện theo quy định như đối với trồng quế

Hình thức hỗ trợ: Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã; tổ hợp tác, nhóm hộ và hộ gia đình, cá nhân liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã: Nhà nước thực hiện hỗ trợ thành 2 lần, mỗi lần bằng 50% tổng kinh phí hỗ trợ: Lần 1 vào cuối năm thứ 2, lần 2 vào cuối năm thứ 4. Đối với tổ hợp tác, nhóm hộ: Hỗ trợ trực tiếp bằng cây giống; các nội dung khác được hỗ trợ vào cuối năm ngân sách sau khi được kiểm tra, nghiệm thu theo quy định. Trong đó: Năm thứ nhất hỗ trợ 10 triệu đồng/ha (cây giống; chuyển đổi đất, phát thực bì, đào hố, công trồng và chăm sóc tối thiểu 04 triệu đồng/ha); năm thứ 2 hỗ trợ 3,5 triệu đồng/ha (hỗ trợ trồng dặm, công chăm sóc); năm thứ 3 hỗ trợ công chăm sóc 2,5 triệu đồng/ha; năm thứ 4 hỗ trợ công chăm sóc 02 triệu đồng/ha. Đối với hộ gia đình, cá nhân: Hỗ trợ trực tiếp bằng cây giống; các nội dung khác được hỗ trợ vào cuối năm ngân sách sau khi được kiểm tra, nghiệm thu theo quy định. Trong đó: Năm thứ nhất hỗ trợ 10 triệu đồng/ha (cây giống; chuyển đổi đất, phát thực bì, đào hố, công trồng và chăm sóc tối thiểu 04 triệu đồng/ha); năm thứ 2 hỗ trợ 03 triệu đồng/ha (hỗ trợ trồng dặm, công chăm sóc); năm thứ 3 hỗ trợ công chăm sóc 02 triệu đồng/ha; năm thứ 4 hỗ trợ công chăm sóc 01 triệu đồng/ha. Các nội dung thực hiện trong giai đoạn mà chưa được hỗ trợ thì tiếp tục được hỗ trợ sau năm 2025.

- Hỗ trợ mở đường lâm nghiệp vào khu trồng rừng sản xuất

+ Nội dung, mức hỗ trợ: Mở mới đường lâm nghiệp phục vụ trồng, khai thác rừng sản xuất. Mức hỗ trợ: 750 triệu đồng/km (cứ 100 ha được hỗ trợ 2 km). Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã: Tối đa không quá 5.000 triệu đồng/dự án. Đối với hạ tầng vùng sản xuất còn lại đầu tư theo quy hoạch, kế hoạch và nguồn vốn hàng năm của tỉnh theo Đề án phát triển rừng bền vững được phê duyệt.

+ Điều kiện hỗ trợ: Doanh nghiệp, hợp tác xã phải có dự án được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật, quy mô tối thiểu 100 ha; tiêu chuẩn đường tối thiểu cấp C; được nghiệm thu theo quy định.

+ Hình thức hỗ trợ: Sau đầu tư.

- Hỗ trợ trồng cây phân tán

+ Nội dung, mức hỗ trợ: Hỗ trợ 100% giá cây giống cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

+ Điều kiện hỗ trợ: Có đăng ký thực hiện trồng cây với Ủy ban nhân dân cấp xã; cơ cấu, tiêu chuẩn, đơn giá cây giống theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

+ Hình thức hỗ trợ: Sau đầu tư.

- Đầu tư trồng rừng phòng hộ, đặc dụng: Mức đầu tư được xác định trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật và dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tối đa không quá 40 triệu đồng/ha/4 năm.

- Chi phí quản lý: Chi phí quản lý các cấp bằng 2% tổng kinh phí hỗ trợ trực tiếp: Cấp tỉnh 1%; cấp huyện 1%.

* Nguồn kinh phí: Sử dụng nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn hợp pháp khác.

* Điều khoản chuyển tiếp

- Đối với các chương trình, dự án mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã thực hiện trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo chính sách hỗ trợ trước đây (nếu có).

- Đối với các dự án do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã lập, nộp hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhưng đến ngày Nghị quyết này có hiệu lực chưa được phê duyệt thì thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết này.

Tổng Hợp

 

Tin liên quan

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khoas XV, nhiệm kỳ 2021-2026(26/05/2023 3:52:31 CH)

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(24/05/2023 8:05:43 SA)

Giấy mời dự Kỳ họp thứ mười lăm (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(12/05/2023 3:13:10 CH)

Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(12/05/2023 8:40:19 SA)

Kế hooạch tổ chức Kỳ họp thứ mười lăm (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(12/05/2023 8:37:02 SA)

Tin mới nhất

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV tại xã Phúc Than, Mường Than, huyện Than Uyên (01/06/2023 4:47:18 CH)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại các xã Pha Mu, Mường Cang huyện Than Uyên(01/06/2023 3:37:01 CH)

Thông báo Chương trình công tác tháng 6 năm 2023 của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh(01/06/2023 3:11:40 CH)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia thảo luận về Kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV(01/06/2023 10:41:49 SA)

Thường trực HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2023 tại huyện Nậm Nhùn(31/05/2023 11:34:41 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này