313 lượt truy cập
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 34/2019/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch phát triển KTXH, đảm bảo QPAN năm 2020 31 11/12/2019
2 35/NQ-HĐND Nghị quyết quyết định tổng biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính; tổng số người làm việc, lao động theo Nghị định 68/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế trong các tổ chức hội đặc thù trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020 25 11/12/2019
3 36/NQ-HĐND Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2021 16 11/12/2019
4 37/2019/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiệm ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu 7 11/12/2019
5 38/2019/NQ-HĐND Nghị quyết Thông qua đề án phát triển một số cây dược liệu gđ 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 12 11/12/2019
6 40/2019/NQ-HĐND Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một nội dung của Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu gđ 2017-2021 và Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về bổ sung một số nội dung tại điều 1, Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh 34 11/12/2019
7 41/NQ-HĐND Nghị quyết Thông qua đề án xây dựng nông thôn mới gắn với du lịch nông thôn tại một số bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu gđ 2020-2025 27 11/12/2019
8 42/NQ-HĐND Nghị quyết dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 44 11/12/2019
9 43/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 8 11/12/2019
10 45/NQ-HĐND Nghị quyết số 45 thông qua danh mục các công trình, dự án điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh 30 11/12/2019
11 46/NQ-HĐND Nghị quyết chấp thuận danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng năm 2020 trên địa bàn tỉnh 27 11/12/2019
12 47/2019/NQ-HĐND Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bênh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu 6 11/12/2019
13 48/2019/NQ-HĐND Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết sô 78 năm 2013 của HĐND tỉnh quy định mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu 3 11/12/2019
14 49/2019/NQ-HĐND Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 90 năm 2017 của HĐND tỉnh Lai Châu thông qua đề án Đẩy mạnh xây dựng nâng cao hiệu quả và chất lượng đời sống văn hóa cơ sở trong giai đoạn tới 1 11/12/2019
15 50/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2020 8 11/12/2019
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Đào Xuân Huyên- Chánh Văn phòng
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này