1079 lượt truy cập
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 23/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi Ngân sách địa phương năm 2017 17 10/12/2018
2 24/NQ-HĐND Nghị quyết Dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 30 10/12/2018
3 25/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn thực hiện các chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 28 10/12/2018
4 26/NQ-HĐND Nghị quyết bổ sung và phân bổ 10% dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách địa phương 13 10/12/2018
5 27/NQ-HĐND Nghị quyết Chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2019 trên địa bàn tỉnh 149 10/12/2018
6 11/NQ-HĐND Bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 10 09/12/2018
7 12/NQ-HĐND Nghị quyết Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữa chức vụ do HĐND bầu 25 09/12/2018
8 10/NQ-HĐND Nghị quyết về miễn nhiệm ủy viên UBND tỉnh 5 09/12/2018
9 02/NQ-HĐND Nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 24 11/07/2018
10 03/2018/NQ-HĐND Nghị quyết đặt tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Lai Châu và Thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên 4 11/07/2018
11 05/NQ-HĐND Nghị quyết quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế trong các tổ chức hội đặc thù tỉnh Lai Châu 9 11/07/2018
12 06/2018/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Lai Châu 31 11/07/2018
13 07/2018/NQ-HĐND Nghị quyết sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 73/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh về việc thông qua Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Lai Châu đến năm 2020, định hướng đến năm 2013 13 11/07/2018
14 08/2018/NQ-HĐND Nghị quyết Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh 2019 19 11/07/2018
15 01/NQ-HĐND Nghị quyết về Miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 4 11/07/2018
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này