1326 lượt truy cập
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 26/2017/NQ-HĐND Nghị quyết bổ sung một số nội dung tại Điều 1, Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND, ngày 28/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021 48 08/12/2017
2 27/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu 53 08/12/2017
3 28/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định nội dung, mức chi các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh 68 08/12/2017
4 29/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định nội dung mức chi bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu 23 08/12/2017
5 29/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định nội dung mức chi bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu 66 08/12/2017
6 30/NQ-HĐND Nghị quyết Chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thông qua danh mục dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2018 trên địa bàn tỉnh 345 08/12/2017
7 31/NQ-HĐND Nghị quyết về kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND tỉnh ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021 61 08/12/2017
8 32/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018 46 08/12/2017
9 33/NQ-HĐND Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh về Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 20 08/12/2017
10 34/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 54/2005/NQ-HĐND ngày 14/12/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án thành lập và xây dựng công trường lao động xã hội tại các huyện, thị xã tỉnh Lai Châu 23 08/12/2017
11 17/NQ-HĐND Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021 45 06/12/2017
12 18/NQ-HĐND Nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021 15 06/12/2017
13 06/NQ-HĐND Nghị quyết về giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 32 14/07/2017
14 07/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp và ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu 24 14/07/2017
15 08/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích để lại cho tổ chức thu phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu 119 14/07/2017
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Đào Xuân Huyên- Chánh Văn phòng
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này