4986 lượt truy cập
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 10/NQ-HĐND Nghị quyết về miễn nhiệm ủy viên UBND tỉnh 6 09/12/2018
2 02/NQ-HĐND Nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 30 11/07/2018
3 03/2018/NQ-HĐND Nghị quyết đặt tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Lai Châu và Thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên 24 11/07/2018
4 05/NQ-HĐND Nghị quyết quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế trong các tổ chức hội đặc thù tỉnh Lai Châu 18 11/07/2018
5 06/2018/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Lai Châu 100 11/07/2018
6 07/2018/NQ-HĐND Nghị quyết sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 73/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh về việc thông qua Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Lai Châu đến năm 2020, định hướng đến năm 2013 25 11/07/2018
7 08/2018/NQ-HĐND Nghị quyết Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh 2019 22 11/07/2018
8 01/NQ-HĐND Nghị quyết về Miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 5 11/07/2018
9 04/NQ-HĐND Nghị quyết phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Lai Châu 27 11/07/2018
10 19/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo Quốc phòng an ninh năm 2018 171 08/12/2017
11 20/NQ-HĐND Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016 62 08/12/2017
12 21/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính- ngân sách, kế hoạch đầu tư công trung hạn; dự toán, phân bổ ngân sách địa phương; thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, xã và các biểu mẫu phục vụ công tác lập báo cáo tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh 152 08/12/2017
13 22/NQ-HĐND Nghị quyết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 73 08/12/2017
14 23/NQ-HĐND Nghị quyết Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2018 266 08/12/2017
15 24/2017/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua chương trình phát triển đô thị tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2030 73 08/12/2017
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này