1096 lượt truy cập
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 14/2019/NQ-HĐND Nghị quyết Ban hành quy định chế độ tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh 37 23/07/2019
2 15/2019/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định nội dung và mức hỗ trợ phương tiện nghe - xem thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020 17 23/07/2019
3 16/NQ-HĐND Nghị quyết chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn Ngân sách trung ương 17 23/07/2019
4 17/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án phát sinh bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ 44 23/07/2019
5 18/NQ-HĐND Nghị quyết chấp thuận bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2019 trên địa bàn tỉnh 71 23/07/2019
6 19/NQ-HĐND Nghị quyết sáp nhập, đặt tên các thôn, bản, khu phố, tổ dan phố thuộc các huyện: Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tân Uyên, Than Uyên và thành phố Lai Châu 102 23/07/2019
7 20/2019/NQ-HĐND Nghị quyết sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, nguồn vốn NSĐP 13 23/07/2019
8 21/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2017 11 23/07/2019
9 22/2019/NQ-HĐND Nghị quyết bãi bỏ khoản 3, mục IV, Điều 1 của Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đề án về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu gđ 2016-2020 39 23/07/2019
10 23/2019/NQ-HĐND Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 69/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu và Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung Nghị quyết số 69/2012/NQ-HĐND 12 23/07/2019
11 24/2019/NQ-HĐND Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 53/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh Lai Châu quy định định mức hoạt động và mức chi bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn của đội tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Lai Châu 6 23/07/2019
12 25/2019/NQ-HĐND Nghị quyết bãi bỏ nghị quyết số 120/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh về việc ban hành quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ đào tao, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu 49 23/07/2019
13 26/2019/NQ-HĐND Nghị quyết Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2020 17 23/07/2019
14 04/NQ-HĐND Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 16 22/07/2019
15 05/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021 8 22/07/2019
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này