1269 lượt truy cập
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 22/2019/NQ-HĐND Nghị quyết bãi bỏ khoản 3, mục IV, Điều 1 của Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đề án về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu gđ 2016-2020 39 23/07/2019
2 23/2019/NQ-HĐND Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 69/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu và Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung Nghị quyết số 69/2012/NQ-HĐND 12 23/07/2019
3 24/2019/NQ-HĐND Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 53/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh Lai Châu quy định định mức hoạt động và mức chi bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn của đội tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Lai Châu 6 23/07/2019
4 25/2019/NQ-HĐND Nghị quyết bãi bỏ nghị quyết số 120/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh về việc ban hành quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ đào tao, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu 49 23/07/2019
5 26/2019/NQ-HĐND Nghị quyết Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2020 17 23/07/2019
6 04/NQ-HĐND Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 16 22/07/2019
7 05/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021 8 22/07/2019
8 06/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021 11 22/07/2019
9 07/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021 9 22/07/2019
10 01/NQ-HĐND Miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh 36 28/02/2019
11 02/NQ-HĐND Miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh 15 28/02/2019
12 03/NQ-HĐND Bầu Chủ tịch UBND tỉnh 29 28/02/2019
13 13/NQ-HĐND Nghị quyết về kết quả giám tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh về Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 39 10/12/2018
14 14/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2019 17 10/12/2018
15 15/NQ-HĐND Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn Ngân sách địa phương 20 10/12/2018
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Đào Xuân Huyên- Chánh Văn phòng
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này