1119 lượt truy cập
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 22/NQ-HĐND Nghị quyết kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo QPAN trên địa bàn tỉnh gđ 2016-2020 9 10/07/2020
2 23/2020/NQ-HĐND Nghị quyết chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021 19 10/07/2020
3 34/2019/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch phát triển KTXH, đảm bảo QPAN năm 2020 49 11/12/2019
4 35/NQ-HĐND Nghị quyết quyết định tổng biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính; tổng số người làm việc, lao động theo Nghị định 68/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế trong các tổ chức hội đặc thù trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020 55 11/12/2019
5 36/NQ-HĐND Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2021 32 11/12/2019
6 37/2019/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiệm ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu 17 11/12/2019
7 38/2019/NQ-HĐND Nghị quyết Thông qua đề án phát triển một số cây dược liệu gđ 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 26 11/12/2019
8 40/2019/NQ-HĐND Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một nội dung của Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu gđ 2017-2021 và Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về bổ sung một số nội dung tại điều 1, Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh 46 11/12/2019
9 41/NQ-HĐND Nghị quyết Thông qua đề án xây dựng nông thôn mới gắn với du lịch nông thôn tại một số bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu gđ 2020-2025 47 11/12/2019
10 42/NQ-HĐND Nghị quyết dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 54 11/12/2019
11 43/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 13 11/12/2019
12 45/NQ-HĐND Nghị quyết số 45 thông qua danh mục các công trình, dự án điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh 83 11/12/2019
13 46/NQ-HĐND Nghị quyết chấp thuận danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng năm 2020 trên địa bàn tỉnh 61 11/12/2019
14 47/2019/NQ-HĐND Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bênh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu 7 11/12/2019
15 48/2019/NQ-HĐND Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết sô 78 năm 2013 của HĐND tỉnh quy định mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu 7 11/12/2019
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này