1178 lượt truy cập
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 33/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021 13 09/12/2019
2 08/2019/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định mức chi tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh 53 23/07/2019
3 09/2019/NQ-HĐND Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tài chính trong chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ và các hoạt động khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh 13 23/07/2019
4 10/2019/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao và chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh 49 23/07/2019
5 11/2019/NQ-HĐND ghị quyết Ban hành mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và hỗ trợ luân chuyển cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh 187 23/07/2019
6 12/2019/NQ-HĐND Nghị quyết quy định chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh 41 23/07/2019
7 13/2019/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 22 23/07/2019
8 14/2019/NQ-HĐND Nghị quyết Ban hành quy định chế độ tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh 36 23/07/2019
9 15/2019/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định nội dung và mức hỗ trợ phương tiện nghe - xem thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020 17 23/07/2019
10 16/NQ-HĐND Nghị quyết chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn Ngân sách trung ương 17 23/07/2019
11 17/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án phát sinh bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ 42 23/07/2019
12 18/NQ-HĐND Nghị quyết chấp thuận bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2019 trên địa bàn tỉnh 68 23/07/2019
13 19/NQ-HĐND Nghị quyết sáp nhập, đặt tên các thôn, bản, khu phố, tổ dan phố thuộc các huyện: Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tân Uyên, Than Uyên và thành phố Lai Châu 101 23/07/2019
14 20/2019/NQ-HĐND Nghị quyết sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, nguồn vốn NSĐP 12 23/07/2019
15 21/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2017 11 23/07/2019
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Đào Xuân Huyên- Chánh Văn phòng
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này