1344 lượt truy cập
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 09/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu 3 14/07/2017
2 10/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định nội dung, định mức chi phí hỗ trợ chuẩn bị và quản lý thực hiện đối với các dự án được áp dụn cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia, giai đonạ 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 58 14/07/2017
3 11/2017/NQ-HĐND Nghị quyết bãi bỏ nghị quyết số 12/2004/NQ-HDDND12 ngày 25/6/2004 và nghị quyết số 110/2007/NQ-HĐND ngày 11/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh 22 14/07/2017
4 12/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-1010) tỉnh Lai Châu 45 14/07/2017
5 13/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Lai Châu 46 14/07/2017
6 14/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu 41 14/07/2017
7 15/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu 51 14/07/2017
8 16/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu 212 14/07/2017
9 16/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu 34 14/07/2017
10 03/NQ-HĐND Nghị quyết về kết quả giám sát việc bảo đảm ổn định đời sống nhân dân vùng tái định cư các công trình thủy điện Quốc gia trên địa bàn tỉnh 51 13/07/2017
11 04/NQ-HĐND Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2017-2021 86 13/07/2017
12 05/2017/NQ-HĐND Nghị quyết chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018 102 13/07/2017
13 01/NQ-HĐND Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021 18 12/07/2017
14 02/NQ-HĐND Nghị quyết bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 122 12/07/2017
15 59/2016/NQ-HĐND Về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng -an ninh năm 2017 48 10/12/2016
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Đào Xuân Huyên- Chánh Văn phòng
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này