16712 lượt truy cập
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 03/NQ-HĐND Nghị quyết chấp thuận danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng và danh mục các công trình, dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh năm 2021 trên địa bàn tỉnh 141 22/03/2021
2 04/2021/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức chi đối với các hoạt động và thời gian được hưởng hỗ trợ cho các đối tượng phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh 37 22/03/2021
3 05/NQ-HĐND Nghị quyết phân bổ kinh phí cho các đơn vị dự toán khối tỉnh và các huyện, thành phố từ nguồn kinh phí chưa phân bổ chi tiết tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh 37 22/03/2021
4 06/NQ-HĐND Nghị quyết Thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu 19 22/03/2021
5 08/2021/NQ-HĐND Nghị quyết quy định chính sách phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025 201 22/03/2021
6 07/2021/NQ-HĐND Nghị quyết quy định chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025 140 22/03/2021
7 03/NQ-HĐND Nghị quyết chấp thuận danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng và danh mục các công trình, dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh năm 2021 trên địa bàn tỉnh 32 22/03/2021
8 42/NQ-HĐND Nghị quyết kế hoạch tài chính 05 năm địa phương gđ 2021-2025 61 13/12/2020
9 43/2020/NQ-HĐND Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh sang năm 2021 34 13/12/2020
10 44/2020/NQ-HĐND Nghị quyết phân định cụ thể các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu 162 13/12/2020
11 45/NQ-HĐND Nghị quyết quyết định tổng số biên chế công chức; tổng số người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế của các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế của các tổ chức họi có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021 57 13/12/2020
12 46/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 27 13/12/2020
13 47/NQ-HĐND Nghị quyết dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 54 13/12/2020
14 48/NQ-HĐND Nghị quyết quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường hành lang biên giới đoạn Phong Thổ - Bát Xát 64 13/12/2020
15 51/2020/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh 87 13/12/2020
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này