Thảo luận, chất vấn, giải trình là những hoạt động chủ yếu của Đại biểu HĐND tại mỗi kỳ họp, phiên họp; thảo luận, chất vấn, giải trình có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng quyết định tại kỳ họp, phiên họp khi vấn đề được làm rõ. Thảo luận, chất vấn của đại biểu cũng chính là thể hiện đầy đủ hơn nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo luật định và thực hiện trách nhiệm đối với cử tri. Việc thực hiện có hiệu quả hoạt động thảo luận, chất vấn tại kỳ họp, phiên họp sẽ góp phần thành công của kỳ họp, phiên họp với mục đích cao nhất là chất lượng ban hành các nghị quyết của HĐND và chất lượng các nội dung tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh.

Nghị định số 48/2016/NĐ-CP cùa Chính phủ quy định “Văn phòng Hội đồng nhân dân là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh”. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, thời gian qua, Văn phòng HĐND tỉnh luôn tích cực, chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ các hoạt động của Đảng đoàn, HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh.

Trong tổ chức chính quyền địa phương ở nước ta hiện nay, đại biểu HĐND được xác định “là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương” (Điều 115 Hiến pháp năm 2013 và Điều 6 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015). Được cử tri tín nhiệm và bầu ra là một vinh dự lớn, đồng thời cũng là trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó cho mỗi đại biểu HĐND. 

 

Tổ chức phiên giải trình là một hình thức hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, hoạt động này được quy định tại Điều 72 của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015. Giải trình là việc Thường trực Hội đồng nhân dân yêu cầu thành viên của Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp giải trình và cá nhân có liên quan tham gia giải trình vấn đề mà Thường trực Hội đồng nhân dân quan tâm. Việc tổ chức giải trình, nội dung, kế hoạch tổ chức giải trình và người được yêu cầu giải trình do Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định.

Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp nói chung, Hội đồng nhân dân cấp xã nói riêng là một nhiệm vụ quan trọng trong việc ổn định cuộc sống nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội; góp phần thiết thực, cụ thể và trực tiếp đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Thảo luận, tranh luận là những hoạt động chủ yếu của Đại biểu HĐND tại mỗi kỳ họp, có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng quyết định những vấn đề quan trọng tại kỳ họp khi vấn đề được làm rõ. Thảo luận, tranh luận của đại biểu cũng chính là thể hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo luật định và thực hiện trách nhiệm đối với cử tri. Việc thực hiện có hiệu quả hoạt động thảo luận, tranh luận tại kỳ họp sẽ góp phần thành công của kỳ họp, mà mục đích cao nhất là chất lượng ban hành các nghị quyết của HĐND tại kỳ họp.

Giám sát một trong các chức năng quan trọng của HĐND, là hoạt động mang tính quyền lực nhà nước, nhằm mục đích bảo đảm cho pháp luật của nhà nước, nghị quyết của HĐND được thực hiện đúng đắn, thống nhất và hiệu quả; giám sát nhằm phát hiện những sai phạm, hạn chế, thiếu sót, qua đó có biện pháp xử lý, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Trong những năm gần đây, nhất là từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay, hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Lai Châu đã dần đi vào nền nếp và có những chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, đã kịp thời phát hiện các thiếu sót, bất cập, vướng mắc và đưa ra các kiến nghị khả thi.

Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri là vấn đề mới, được quy định tại Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để HĐND xem xét trách nhiệm của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri; đảm bảo cho các kiến nghị của cử tri được tiếp thu và giải quyết đầy đủ, đúng luật. Từ đó góp phần tăng thêm niềm tin của nhân dân với cấp chính quyền, hạn chế tình trạng đơn thư, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hội đồng nhân dân tỉnh: Thông qua Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp các xã đặc biệt khó khăn và xã biên giới tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020 - 2025

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết thông qua đề án xây dựng nông thôn mới gắn với du lịch nông thôn tại một số bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020-2025

Quyết tâm thực hiện đạt và vượt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020

Hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu

03 đối tượng được ưu tiên hỗ trợ phương tiện nghe - xem thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020.

Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Lai Châu sáp nhập 256 bản, tổ dân phố để thành lập mới 129 thôn, bản, tổ dân phố

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tài chính trong chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ và các hoạt động khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh

Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh có hiệu lực từ ngày 02/8/2019

Lai Châu ban hành chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Chương trình công tác tháng 8/2019 của Thường trực HĐND tỉnh

Thông báo lịch tiếp công dân tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch HĐND tỉnh

Thông báo lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch HĐND tỉnh

Thông báo về việc tiếp công dân của Chủ tịch HĐND tỉnh trong tháng 4 năm 2019

1184 lượt truy cập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Đào Xuân Huyên - Chánh Văn phòng
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0231.3798.221
Số fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này