Thực hiện cơ cấu là cần thiết để đảm bảo tính đại diện của Hội đồng nhân dân ở các cấp. Tuy nhiên, cần thực hiện cơ cấu hợp lý, không hình thức, tránh vì cơ cấu mà bỏ qua, hạ thấp các điều kiện, tiêu chuẩn đã quy định dẫn đến chất lượng đại biểu hạn chế, không hoàn thành vai trò là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở địa phương.

Giám sát là một trong hai chức năng chủ yếu của HĐND tỉnh là quyết định và giám sát đã được Luật quy định. Qua hoạt động giám sát, HĐND tỉnh có thể kiểm chứng tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn của các nghị quyết đã được thông qua, kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan chấp hành, kịp thời phát hiện những vướng mắc, khó khăn, những bất cập, hạn chế để kiến nghị, đề xuất các giải pháp sửa đổi, bổ sung chính sách hiện hành hoặc ban hành chính sách, chủ trương mới phù hợp với thực tiễn, góp phần đưa nghị quyết HĐND đi vào cuộc sống, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân. Để góp phần nâng cao chất lượng giám sát, trong phạm vi bài viết này, tác giả xin chia sẻ kinh nghiệm xây dựng dự thảo báo cáo kết quả giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND.

Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực của Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí và nguyện vọng làm chủ của Nhân dân địa phương. Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, HĐND tỉnh có thẩm quyền quyết định gần 30 nhóm vấn đề thuộc 9 nhóm nội dung và lĩnh vực. Trong đó, có những nhóm nội dung rất quan trọng như: Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật; quyết định về xây dựng chính quyền; quyết định trong lĩnh vực kinh tế, tài nguyên, môi trường; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; chủ trương đầu tư, chương trình dự án của tỉnh…

Thảo luận, chất vấn, giải trình là những hoạt động chủ yếu của Đại biểu HĐND tại mỗi kỳ họp, phiên họp; thảo luận, chất vấn, giải trình có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng quyết định tại kỳ họp, phiên họp khi vấn đề được làm rõ. Thảo luận, chất vấn của đại biểu cũng chính là thể hiện đầy đủ hơn nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo luật định và thực hiện trách nhiệm đối với cử tri. Việc thực hiện có hiệu quả hoạt động thảo luận, chất vấn tại kỳ họp, phiên họp sẽ góp phần thành công của kỳ họp, phiên họp với mục đích cao nhất là chất lượng ban hành các nghị quyết của HĐND và chất lượng các nội dung tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh.

Nghị định số 48/2016/NĐ-CP cùa Chính phủ quy định “Văn phòng Hội đồng nhân dân là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh”. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, thời gian qua, Văn phòng HĐND tỉnh luôn tích cực, chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ các hoạt động của Đảng đoàn, HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh.

Trong tổ chức chính quyền địa phương ở nước ta hiện nay, đại biểu HĐND được xác định “là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương” (Điều 115 Hiến pháp năm 2013 và Điều 6 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015). Được cử tri tín nhiệm và bầu ra là một vinh dự lớn, đồng thời cũng là trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó cho mỗi đại biểu HĐND. 

 

Tổ chức phiên giải trình là một hình thức hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, hoạt động này được quy định tại Điều 72 của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015. Giải trình là việc Thường trực Hội đồng nhân dân yêu cầu thành viên của Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp giải trình và cá nhân có liên quan tham gia giải trình vấn đề mà Thường trực Hội đồng nhân dân quan tâm. Việc tổ chức giải trình, nội dung, kế hoạch tổ chức giải trình và người được yêu cầu giải trình do Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định.

Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp nói chung, Hội đồng nhân dân cấp xã nói riêng là một nhiệm vụ quan trọng trong việc ổn định cuộc sống nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội; góp phần thiết thực, cụ thể và trực tiếp đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Thảo luận, tranh luận là những hoạt động chủ yếu của Đại biểu HĐND tại mỗi kỳ họp, có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng quyết định những vấn đề quan trọng tại kỳ họp khi vấn đề được làm rõ. Thảo luận, tranh luận của đại biểu cũng chính là thể hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo luật định và thực hiện trách nhiệm đối với cử tri. Việc thực hiện có hiệu quả hoạt động thảo luận, tranh luận tại kỳ họp sẽ góp phần thành công của kỳ họp, mà mục đích cao nhất là chất lượng ban hành các nghị quyết của HĐND tại kỳ họp.

Công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã được hỗ trợ một phần chi phí sinh hoạt

Hỗ trợ 13 triệu đồng/thôn, bản, tổ dân phố/năm để chi trả cho người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, bản, tổ dân phố

Học sinh tiểu học, trung học cơ sở ở các xã khu vực II không được hưởng chế độ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ tiếp tục được hỗ trợ tiền ăn thêm 3 năm học

Trẻ em từ 24 tháng tuổi đến dưới 36 tháng tuổi thuộc các thôn, bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III trên địa bàn tỉnh Lai Châu được hỗ trợ tiền ăn trưa

Hội đồng nhân dân tỉnh: Thông qua Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp các xã đặc biệt khó khăn và xã biên giới tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020 - 2025

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết thông qua đề án xây dựng nông thôn mới gắn với du lịch nông thôn tại một số bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020-2025

Quyết tâm thực hiện đạt và vượt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020

Hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu

03 đối tượng được ưu tiên hỗ trợ phương tiện nghe - xem thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020.

Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Lai Châu sáp nhập 256 bản, tổ dân phố để thành lập mới 129 thôn, bản, tổ dân phố

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tài chính trong chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ và các hoạt động khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh

Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh có hiệu lực từ ngày 02/8/2019

Lai Châu ban hành chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

238 lượt truy cập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Đào Xuân Huyên - Chánh Văn phòng
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0231.3798.221
Số fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này