Trước kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp gửi UBND tỉnh. Tại kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh (Ngày 09-11/12/2019), UBND tỉnh đã trả lời kiến nghị của cử tri tại Báo cáo số 395/BC-UBND ngày 29/11/2019 về giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh, khóa XIV, BBT Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh đăng tải nội dung trả lời của UBND tỉnh, như sau:

Sau kỳ họp thứ mười, trước kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, chuyển 31 kiến nghị của cử tri được các tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp tại các cuộc tiếp xúc cử tri tới 10 sở, ban, ngành. Các sở, ban, ngành đã có văn bản trả lời, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp tại Báo cáo số 504/BC-HĐND ngày 03/122019, BBT Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh đăng tải nội dung trả lời của các sở, ngành tỉnh, như sau:

Thực hiện Công văn số 337/HĐND-VP ngày 27/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khoá XIV, ngày 04/10/2019 Uỷ ban nhân dân tỉnh có Báo cáo số 338/BC-UBND về giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ mười, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, BBT Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh đăng tải nội dung trả lời của UBND tỉnh, như sau:

Thực hiện Kế hoạch số 154/KH-HĐND, ngày 16/5/2019 của HĐND tỉnh về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, từ ngày 25/5/2019 đến ngày 10/6/2019 các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã phối hợp với Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 73 điểm, với 4.384 cử tri tham dự. Sau khi tổng hợp có 27 kiến nghị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp gửi đến UBND tỉnh. Ngày ngày 19 tháng 7 năm 2019, UBND tỉnh đã có Báo cáo số 240/BC-UBND về việc giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV, BBT Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh đăng tải nội dung trả lời của UBND tỉnh, như sau:

Thực hiện Kế hoạch số 550/KH-HĐND, ngày 25/12/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh, khóa XIV, từ ngày 05/01/2019 đến ngày 20/01/2019 các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã phối hợp với Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 72 điểm, với 4.481 cử tri tham dự. Sau khi tổng hợp có 247 ý kiến, kiến nghị đã được lãnh đạo UBND cấp huyện, xã giải đáp, tiếp thu tại hội nghị; 18 ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của 11 sở, ban, ngành tỉnh đã được Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến sở, ban, ngành xem xét, giải quyết; 12 kiến nghị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp gửi đến UBND tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, chuyển 46 kiến nghị của cử tri được các tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp tại các cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám và trước kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh tới 17 sở, ban, ngành. Các sở, ban, ngành đã có văn bản trả lời, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri báo cáo tại kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh, BBT Trang Thông tin điện tử đăng toàn bộ nội dung trả lời của các sở, ngành đối với kiến nghị của cử tri, như sau:

Đó là ý kiến đánh giá của Đoàn giám sát sau khi thực hiện Quyết định của Thường trực HĐND tỉnh về thành lập Đoàn giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ bảy, trước và sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 355/QĐ-HĐND ngày 01/10/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát việc giải quyết các kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ sáu, trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh. Sau khi xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Đoàn giám sát đã lựa chọn 16/80 kiến nghị được Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu giải quyết trong thời gian tới và được UBND tỉnh, các sở, ngành chức năng trả lời đang chỉ đạo giải quyết hoặc đã giải quyết nhưng chưa báo cáo kết quả cụ thể để tiến hành giám sát. Đoàn giám sát đã có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị báo cáo và qua thực tế giám sát tại cơ sở, sau khi có kết quả, Đoàn Giám sát đã có báo cáo kết quả giám sát gửi Thường trực HĐND tỉnh xem xét trình kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh.

Trong 6 tháng cuối năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, chuyển 76 kiến nghị của cử tri được các tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp tại các cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ bảy và trước kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh tới UBND tỉnh và 15 sở, ban, ngành, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành đã có văn bản trả lời, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp, báo cáo các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh, BBT Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh đăng nội dung trả lời, như sau:

Sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh, các đại biểu đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại 68 điểm, ghi nhận 884 ý kiến kiến nghị của cử tri, trong đó có 860 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền cơ sở (huyện, xã) đã được đại diện lãnh đạo UBND cấp huyện, UBND cấp xã tiếp thu, giải đáp tại hội nghị; 18 kiến nghị thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của các sở, ngành tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã có văn bản yêu cầu các sở, ngành xem xét giải quyết; 06 kiến nghị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh xem xét và chỉ đạo giải quyết, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp gửi đến UBND tỉnh. Trên cơ sở đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các ngành liên quan đã có báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Thường trực HĐND tỉnh, BBT tổng hợp nội dung trả lời như sau:

Thường trực HĐND tỉnh ban hành văn bản kết luận phiên thảo luận tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XV

Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu: Tổ chức kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề) theo hình thức trực tuyến

Triệu tập kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV: Tổ chức kỳ họp thứ nhất vào ngày 19/6/2021

Triệu tập kỳ họp thứ mười bảy HĐND tỉnh (kỳ họp chuyên đề) theo hình thức họp trực tuyến

Một số chính sách phát triển rừng bền vững tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 – 2025

Hội đồng nhân dân tỉnh: Ban hành chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025

Thông báo tiếp công dân của Chủ tịch HĐND tỉnh tháng 3 năm 2021

Hội đồng nhân dân tỉnh triệu tập kỳ họp thứ mười sáu (kỳ họp chuyên đề)

Thông báo tiếp công dân của Chủ tịch HĐND tỉnh tháng 02 năm 2021

10 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Thông báo tiếp công dân của Chủ tịch HĐND tỉnh tháng 01 năm 2021

Thông báo tiếp công dân của Chủ tịch HĐND tỉnh năm 2021

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không cần phải có "sáng kiến kinh nghiệm" Tuy nhiên, muốn đạt danh hiệu thi đua sẽ vẫn cần điều này

Thông báo tiếp công dân của Chủ tịch HĐND tỉnh tháng 11 năm 2020

935 lượt truy cập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Dương Quốc Hoàn - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0231.3798.221
Số fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này