Hoạt động thẩm tra các báo cáo công tác của UBND, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án cùng cấp và các báo cáo khác theo quy định pháp luật là một trong 5 hình thức giám sát quan trọng, thường xuyên của HĐND. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động là phương châm hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên cơ sở thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015. Thực hiện phương châm này, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021, tại kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2016 về ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021; sau khi Nghị quyết được ban hành Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đã cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hàng năm để thực hiện, trong đó Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp xúc cử tri tại Quyết định số 527/QĐ-HĐND ngày 15/12/2016, với mục đích cao nhất là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Giám sát chuyên đề là việc chủ thể giám sát theo dõi, xem xét, đánh giá vấn đề hoặc hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát trong việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật; đây là một trong năm hoạt động giám sát của HĐND được quy định tại Điều 57 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ban hành năm 2015. 

Theo quy định của pháp luật: “HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên”.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức vào ngày 22/5/2016 trên phạm vi cả nước, trong bối cảnh nước ta tiếp tục triển khai mạnh mẽ công cuộc đổi mới, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và tổ chức bộ máy nhà nước theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động là phương châm hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2015 trên cơ sở thực hiện Luật Tổ chức HĐND-UBND năm 2003, Quy chế hoạt động của HĐND năm 2005. Thực hiện phương châm này, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2011-2015, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 về ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIII; Nghị quyết số 68/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016”, sau khi Nghị quyết được ban hành Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đã cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hàng năm để thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

 

Cung cấp thông tin cho đại biểu là một trong những việc làm thường xuyên và quan trọng của HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIII. Trong những năm qua, với Đề án đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND tỉnh, công tác cung cấp thông tin cho HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới, tuy nhiên cũng còn một số hạn chế cần có giải pháp giải quyết dứt điểm trong thời gian tới.

Đó là phương châm hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 trên cơ sở thực hiện Luật Tổ chức HĐND-UBND năm 2003, Quy chế hoạt động của HĐND năm 2005

Trong các kỳ họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân (HĐND) huyện Than Uyên luôn quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng thảo luận của các tổ đại biểu. Qua đó, từng bước góp phần ban hành các Nghị quyết của HĐND sát với tình hình thực tiễn của địa phương hiện nay.

Trong thời gian qua, hoạt động thảo luận tại phiên họp toàn thể của các kỳ họp Hội đồng Nhân dân (HĐND) huyện Tân Uyên từng bước có nhiều đổi mới thiết thực. Việc điều hành của Chủ tọa về hoạt động thảo luận tại phiên họp toàn thể đã ngắn gọn và tập trung hơn. Nhiều đại biểu tích cực nghiên cứu tài liệu, tranh luận đưa ra giải pháp linh hoạt góp phần ban hành Nghị quyết của HĐND với thực tế địa phương.

Thông báo tiếp công dân của Chủ tịch HĐND tỉnh tháng 7 năm 2020

Thông báo tiếp công dân của Chủ tịch HĐND tỉnh tháng 5 năm 2020

Thông báo tạm dừng tiếp công dân của Chủ tịch HĐND tỉnh

Thông báo tiếp công dân của Chủ tịch HĐND tỉnh tháng 3 năm 2020

Thông báo tiếp công dân của Chủ tịch HĐND tỉnh tháng 02 năm 2020

Hội đồng nhân dân tỉnh: Thông qua Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp các xã đặc biệt khó khăn và xã biên giới tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020 - 2025

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết thông qua đề án xây dựng nông thôn mới gắn với du lịch nông thôn tại một số bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020-2025

Quyết tâm thực hiện đạt và vượt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020

Hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thông báo tiếp công dân của Chủ tịch HĐND tỉnh tháng 12 năm 2019

Thông báo tiếp công dân của Chủ tịch HĐND tỉnh tháng 11 năm 2019

Thông báo tiếp công dân của Chủ tịch HĐND tỉnh tháng 10 năm 2019

Thông báo tiếp công dân của Chủ tịch HĐND tỉnh tháng 9 năm 2019

03 đối tượng được ưu tiên hỗ trợ phương tiện nghe - xem thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020.

9298 lượt truy cập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Dương Quốc Hoàn - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0231.3798.221
Số fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này