1174 người online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 19/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo Quốc phòng an ninh năm 2018 99 08/12/2017
2 20/NQ-HĐND Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016 47 08/12/2017
3 21/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính- ngân sách, kế hoạch đầu tư công trung hạn; dự toán, phân bổ ngân sách địa phương; thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, xã và các biểu mẫu phục vụ công tác lập báo cáo tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh 54 08/12/2017
4 22/NQ-HĐND Nghị quyết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 56 08/12/2017
5 23/NQ-HĐND Nghị quyết Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2018 221 08/12/2017
6 24/2017/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua chương trình phát triển đô thị tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2030 33 08/12/2017
7 25/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, công tác quản lý giảm nghèo ở cấp xã thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2018-2020 235 08/12/2017
8 26/2017/NQ-HĐND Nghị quyết bổ sung một số nội dung tại Điều 1, Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND, ngày 28/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021 23 08/12/2017
9 27/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu 18 08/12/2017
10 28/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định nội dung, mức chi các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh 40 08/12/2017
11 29/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định nội dung mức chi bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu 11 08/12/2017
12 29/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định nội dung mức chi bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu 22 08/12/2017
13 30/NQ-HĐND Nghị quyết Chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thông qua danh mục dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2018 trên địa bàn tỉnh 163 08/12/2017
14 31/NQ-HĐND Nghị quyết về kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND tỉnh ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021 27 08/12/2017
15 32/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018 32 08/12/2017
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Đào Xuân Huyên- Chánh Văn phòng
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0231.3798.288
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này